Saimnieciskuma princips

Report
Latvijas-Lietuvas programmas
Revīzijas iestādes jeb otrā līmeņa
finanšu kontroles pieredze un
ieteikumi
Elīna Valeine
Rīga, 22.05.2013
Kas ir otrā līmeņa finanšu kontrole?
• Revīzijas iestāde ir atbildīga par otrā līmeņa finanšu
kontroles veikšanu, tas ir pēc nejaušības principa
atlasītu projektu finanšu dokumentu pārbaudi
• Revīzijas iestāde ir izveidota saskaņā ar EK Regulas Nr.
1083/ 2006 59 (1) (c)prasībām. Tā ir atbildīga par par
vadības un kontroles sistēmas efektīvas darbības
pārbaudi un neatkarīgu atzinumu sniegšanu Eiropas
Komisijai par deklarēto izdevumu likumību un
attiecināmību
• Otrā līmeņa finanšu kontroles darbības tiesiskais
regulējums
• EK Regulas Nr. 1083/2006 62. punkts
• Subsīdiju līguma 10.2. punkts
• Partnerības līguma 4 daļas 2.10. punkts
2
Kā tiek atlasīti projekti otrā līmeņa
finanšu kontrolei?
1.solis
2.solis
3.solis
• Revīzijas iestāde saņem informāciju no Sertifikācijas
iestādes par summām, kas pārskata gadā deklarētas
Eiropas Komisijai
• Izmantojot nejaušas atlases metodi, tiek atlasīti projektu
partneru izdevumi, kas tiks auditēti pārskata gadā
• Ja tiek atlasīts projekta partneris, arī vadošais partneris
tiek iekļauts auditējamo partneru apjomā
3
Kādēļ auditori veic iepirkuma
pārbaudes?
• Auditori veic iepirkuma pārbaudes, lai gūtu
pārliecību vai projektā apmaksātie līdzekļi tiek
izlietoti saskaņā ar pareizas finanšu
pārvaldības
principu,
proti,
ievērojot
saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes
principus
4
Kas ir pareizas finanšu pārvaldības
princips?
•
•
•
•
saimnieciskuma princips
lietderības princips
efektivitātes princips
Veicot iepirkumu atbilstoši Publiskā iepirkuma
likuma prasībām tiek nodrošinātas revīzijas
liecības
par
iepriekšminēto
principu
ievērošanu
5
Saimnieciskuma princips
• Saskaņā ar saimnieciskuma principu resursi,
ko iestādes lieto projekta aktivitātes veikšanai,
tiek darīti pieejami noteiktā laikā, pienācīgā
apjomā un kvalitātē un par labāko cenu
6
Lietderības princips
• Lietderības princips saistīts ar labāko
attiecību starp izmantotajiem resursiem un
sasniegto rezultātu
7
Efektivitātes princips
• Efektivitātes princips ir saistīts ar konkrētu
noteikto mērķu un paredzēto rezultātu
sasniegšanu
8
Finanšu korekciju piemērošanas
regulējums
• Eiropas Komisijas vadlīnijas finanšu korekciju noteikšanai, ko
publiskā iepirkuma noteikumu pārkāpumu gadījumos piemēro
izdevumiem, kurus līdzfinansē no ES Struktūrfondiem vai no
Kohēzijas fonda
• Dokuments sadalīts divās daļās:
• 1. daļa - Ieteicamās korekcijas līgumiem, uz kuriem attiecas
kopienas publiskā iepirkuma direktīvas
• 2. daļa Ieteicamās korekcijas līgumiem, uz kuriem neattiecas
vai daļēji attiecas Kopienas publiskās direktīvas
• http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/
guidelines/financial_correction/correction_2007_lv.pdfhttp://
• ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/guideli
nes/financial_correction/correction_2007_en.pdf
9
Finanšu korekciju piemērošanas
regulējums (1)
Pārkāpums
Korekcijas apjoms
virs ES sliekšņa
Korekcijas apjoms
zem ES sliekšņa
1. Nav ievērotas atklātības procedūras
1.1. Līgumslēgšanas tiesības ir piešķirtas,
neievērojot Kopienas publiskā iepirkuma
direktīvu noteikumus par atklātību;
1.1. 100 % no
attiecīgā
līguma cenas
1.1. 25 %no
attiecīgā
līguma cenas
1.2. bet ir nodrošināta zināma atklātības
pakāpe, kas ļāva citu dalībvalstu
uzņēmējiem piedalīties attiecīgajā
iepirkuma procedūrā.
1.2. 25 % no
attiecīgā
līguma cenas
10
Finanšu korekciju piemērošanas
regulējums (2)
Pārkāpums
1. Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana,
neievērojot konkurences noteikumus,
proti, nav bijusi steidzama vajadzība, ko
izraisījuši neparedzēti notikumi
Korekcijas apjoms
virs ES sliekšņa
Korekcijas
apjoms
zem ES
sliekšņa
1. atkarībā no
1. 25 %no
līgumu cenas 100 %- attiecīgā
25 %
līguma cenas
2. Izmantoti nelikumīgi izvēles un/vai
piešķiršanas kritēriji
2. 100 % - 5 %
2. 10% - 5%
3. Līguma priekšmeta nepilnīgs vai
diskriminējošs apraksts, pārrunas
piešķiršanas procedūras laikā
3. 25% -5%
3.10% -5%
11
Finanšu korekciju piemērošanas
regulējums (3)
Pārkāpums
Korekcijas apjoms
virs ES sliekšņa
1. Līguma fiziskā priekšmeta vērtības
samazināšana
1. Summa, par kuru
samazināta līguma
fiziskā priekšmeta
vērtība, un vai 25 %
2. Nepareiza dažu papildu noteikumu
piemērošana
2. 10% - 2%
3. Vienlīdzīgas attieksmes principa
neievērošana
Korekcijas
apjoms
zem ES
sliekšņa
3. 10 % - 5%
12
Praktiski piemēri par finanšu korekciju
piemērošanu ETS programmās (1)
• Piemērs Nr.1 Iepirkuma līgumcena virs ES sliekšņa LVL 700 000
Līguma fiziskā priekšmeta vērtības samazināšana (iepirkuma priekšmets) iegādāts mazākā apjomā
(Reduction in the scope of the contract ):
Projekta mērķis bija iegādāties tehniku ar atbilstošu aprīkojumu. Līgumslēdzēja iestādei nolikumā bija
paredzēts iegādāties 2 tehnikas vienības ar aprīkojumu X apjomā. Nolikumā tika iekļauta tehniskā specifikācija
ar detalizētu aprīkojuma aprakstu. Līgumslēdzēja iestāde veica iepirkuma sludināšanu un vērtēšanu atbilstoši
PIL prasībām un pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar piegādātāju B, kas iesniedza saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu par sākotnēji paredzēto apjomu. Slēdzot līgumu tehnikas vienības un aprīkojums tika samazināts
par X vienībām.
Veicot atkārtotu piedāvājumu izvērtējumu par iegādātajām vienībām auditori konstatēja,
ka ja visiem pretendentiem piedāvājumā vērtē tikai tās pozīcijas, kas iegādātas saskaņā ar
līgumu iepirkuma procedūras uzvarētājs ir kompānija B.
Rekomendēts piemērot finanšu korekciju 25 % apmērā no noslēgtā līguma summas
saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīniju “Guidanca for determing financial corrections to be
made to expenditure co-financed by structural funds or cohesion funds or the cohesion fund
for non – compliance with the rules on public procurement” 11. punktu.
NB !!! Publiskā iepirkuma pārbaude beidzas ar pārliecības iegūšanu, ka pieņemšanas
nodošanas akts parakstīts un samaksa veikta atbilstoši sākotnēji publicētā līguma projekta
nosacījumiem.
13
Praktiski piemēri par finanšu korekciju
piemērošanu ETS programmās (2)
• Piemērs Nr.2 Iepirkuma līgumcena zem ES sliekšņa prasībām (LVL 90 000)
Nav ievērots noteikums par pienācīgu atklātības un pārredzamības pakāpi (Non-compliance with the
requirement of an adequate degree of advertising and transparency)
Projekta darba pakas (Work Package) mērķis - nodrošināt veiksmīgu projekta vadību. Saskaņā ar projekta
pieteikuma aprakstu projekta vadība jāveic 3 cilvēkiem strādājot pilnu darba slodzi. Saskaņā ar projekta
pieteikuma formu pakalpojuma sniedzējam jāatbilst sekojošām prasībām:
- 5 gadu pieredze projektu vadībā, priekšroka kandidātiem, kas veicis vadību projektiem, kuros iesaistīti
vairāki partneri;
- Starptautiski iegūta izglītība Eiropas Savienības projektu vadībā;
- Praktiska pieredze transporta projektu izstrādē un vadībā.
Sagatavots iepirkuma nolikums, kurā noteikts, ka iepirkumā var piedalīties jebkura LR vai ārvalstīs
reģistrēta juridiska persona, kura ir specializējusies projektu vadības pakalpojumu sniegšanā (Konkurenci
ierobežojoša prasība liedzot iespēju pieteikties privātpersonām un to apvienībām).
Iepirkuma rezultātā atlasīts tikai viens kandidāts kas iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, lai
piedalītos iepirkumā. Līgums noslēgts ar Individuālo komersantu.
Veicot atkārtotu piedāvājumu izvērtējumu auditori konstatēja, ka atlasītais kandidāts ir individuālais
komersants (privātpersona), kas neatbilst iepirkuma nolikuma prasībai, kas pati par sevi ir konkurenci
ierobežojoša prasība. Tāpat tika konstatēts, ka izraudzītais pretendents neatbilst projekta pieteikumā
noteiktajām prasībām.
Rekomendēts piemērot finanšu korekciju 25 % apmērā no noslēgtā līguma summas saskaņā ar Eiropas
Komisijas vadlīniju “Guidanca for determing financial corrections to be made to expenditure co-financed by
structural funds or cohesion funds or the cohesion fund for non – compliance with the rules on public
procurement” 21. punktu.
14
Praktiski piemēri par finanšu korekciju
piemērošanu ETS programmās (3)
• Piemērs Nr.3 Iepirkuma līgumcena zem ES sliekšņa LVL 28 000
Nelikumīgu izvēles vai piešķiršanas kritēriju piemērošana (Nelikumīgi kritēriji, kurus
piemērojot, vairāki pretendenti neatbilst prasībām (Application of unlawful selection
and/or contract award criteria):
Darba pakas (WP) mērķis mērķis mērķis - nodrošināt veiksmīgu projekta vadību.
Līgumslēdzēja iestāde sagatavoja nolikumu, iekļaujot tajā sekojošas konkurenci
ierobežojošas prasības:
- Pieredze projektu vadībā vismaz 10 gadi;
- Pieredze lekciju lasīšanā vismaz 10 gadi;
- Pieredze projekta vadībā konkrētā Latvijas reģionā.
Auditori konstatēja, ka izvirzītie kritēriji nav pamatoti un ierobežo konkurenci .
Rekomendēts piemērot finanšu korekciju 5 % apmērā no noslēgtā līguma summas
saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīniju “Guidanca for determing financial corrections to be
made to expenditure co-financed by structural funds or cohesion funds or the cohesion
fund for non – compliance with the rules on public procurement” 23. punktu.
15
Praktiski piemēri par finanšu korekciju
piemērošanu ETS programmās (4)
• Piemērs Nr.4 Iepirkuma līgumcena zem ES sliekšņa LVL 4 000.
Vienlīdzīgas attieksmes principa Neievērošana (līgumslēdzējas iestādes ir patvaļīgi
izvēlējušās pārrunās iesaistītos kandidātus vai dod priekšroku kādam no sarunās
uzaicinātajiem kandidātiem) (Breach of the principle of equal treatment ):
Darba pakas (WP) mērķis mērķis mērķis - nodrošināt veiksmīgu projekta
koordināciju.
Līgumslēdzēja iestāde nespēja uzrādīt pierādījumus par to, ka paziņojumi par
plānotajiem līgumiem ir ievietoti interneta mājaslapā vai publicēti vietējā laikrakstā
piecas dienas pirms līguma noslēgšanas, kā arī netika uzrādīti pierādījumi, ka
paziņojumi par lēmumu slēgt līgumu publicēti interneta mājaslapā vai publicēti vietējā
laikrakstā piecas dienas pēc lēmuma pieņemšanas
Auditori konstatēja, ka iesniegts tikai viens piedāvājums,kā arī secināja, ka nav
nodrošināta dokumentu saglabāšana, lai pierādītu vienlīdzīgas attieksmes principa
ievērošanu.
Rekomendēts piemērot finanšu korekciju 5 % apmērā no noslēgtā līguma summas
saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīniju “Guidanca for determing financial corrections to be
made to expenditure co-financed by structural funds or cohesion funds or the cohesion
fund for non – compliance with the rules on public procurement” 23. punktu.
16
Rekomendācijas kļūdu novēršanai
• Pirms iepirkuma sludināšanas veikt iepirkuma
pārbaudi izmantojot publicētās pārbaudes
lapas “Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu
veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības
iestādēm (pēc 1.augusta)”
publicēts
http://esfondi.lv/page.php?id=1177
• Ņemt vērā, ka iepirkuma procedūra beidzas ar
pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanu un
atbilstošas apmaksas kārtības veikšanu
(papildus rekomendējami jautājumi)
17
Rekomendējami jautājumi
• Vai noslēgtā iepirkuma līguma nosacījumi atbilst izvēlētā
piedāvājuma nosacījumiem?
• Vai līguma izpildes laikā tika veikti līguma grozījumi (kvalitāte,
apjomi, cena, izpildes termiņi u.c.)? Vai papildu darbi ir pamatoti ar
ārkārtas vai neparedzamiem apstākļiem (no kompetenta
līgumslēdzēja puses nebija iespējams paredzēt), vai tomēr papildu
darbu nepieciešamība ir skaidrojama ar nepietiekamu projekta
plānošanu (pasūtītājs līgumslēdzējam ir nodrošināja pieeju visiem
nepieciešamajiem dokumentiem, bet līgumslēdzējs tos nav
interpretējis atbilstoši)
• Vai ir veikts papildus iepirkums atbilstoši līguma grozījumu
nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām?
18
Rekomendējami jautājumi
• Vai tiek nodrošināts vienlīdzības princips publiskās informācijas
piekļuvei?
• Vai ir nodrošināta caurskatāmība iepirkuma piedāvājumu
iesniegšanas laikā un tiek saglabāti pierādījumi par pretendentu
piedāvājumu iesniegšanu?
• Vai ir publicēts atkārtots paziņojums, ja iepirkuma procedūras
dokumentos izdarīti normatīvajos aktos pieļaujamie grozījumi?
• Vai ir dokumentēts pamatojums, kāpēc iepirkuma komisija novērtē
kā aizdomas par nepamatoti lētu piedāvājumu?
19

similar documents