Kodanik9kl.Teabesuhtlus riigi

Report
Teabesuhtlus riigi- ja
omavalitsusasutustega
• Info hankimise ja töötlemisega tegeleb Eestis
Statistikaamet www.stat.ee
• Statistikaameti põhiülesandeks on pakkuda
usaldusväärset ja objektiivset infoteenust
Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna
ja majanduse olukorra ning trendide kohta.
Riiklikud registrid
• Rahvastiku ja majanduse kohta kogutud andmed
kantakse riiklikesse registritesse, milledeks on:
• Maaregister e. maakataster – maatoimingud
• Hooneregister – kinnisvaraga seonduvad
toimingud
• Äriregister – äriettevõtete, asutuste toimingud
• Autoregister e. ARK - mootorsõidukitega
tehtavad toimingud
• Rahvastikuregister – rahvastikuga seotud
toimingud
• Ametnike suhtlemist kodanikega reguleerib
avaliku teabe seadus.
• Teabenõue, mis tähendab mingi konkreetse
küsimuse esitamist ametiasutusele, millele on
viimane kohustatud reageerima ja vastama 5
tööpäeva jooksul.
• E-riik – riigiasutuste ja õigusaktide süsteem
internetis, mis võimaldab kiiremat ja
mitmekesisemat suhtlemist riigiametnike, aga ka
ametnike ja kodanike vahel.
• Inimesel on kohustus teavitada oma andmete
muutumisest.
Mis on delikaatsed isikuandmed?
• Delikaatseteks isikuandmeteks on inimese
tervist puudutavad andmed, varanduslikku
seisu, tema perekondlikku suhteid puudutavad
andmed, seksuaalset orientatsiooni
puudutavad andmed.
• Isiku privaatsust tagab isikuandmete seadus.
Teabeõigused
• § 26. Õigus informatsiooni privaatsusele
• § 43. Igaühel on õigus tema poolt või temale posti,
telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval teel
edastatavate sõnumite saladusele.
• § 44. Igaühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks
levitatavat informatsiooni.
• Kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende
ametiisikud on kohustatud seaduses sätestatud korras
andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma
tegevuse kohta, välja arvatud andmed, mille väljaandmine
on seadusega keelatud, ja eranditult asutusesiseseks
kasutamiseks mõeldud andmed.
• Eesti kodanikul on õigus seaduses sätestatud korras tutvuda
tema kohta riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes ning
riigi ja kohalike omavalitsuste arhiivides hoitavate
andmetega.
Andmekaitse Inspektsioon
• Avalik teave – teave, mis on loodud avalikke
ülesandeid täites, so. avaliku sektori teave
• Avalikku teavet saab:
• asutuse võrgulehe kaudu
• keskse teabevärava www.eesti.ee
• Riigiasutus, mis tegeleb andmekaitse
küsimustega on Andmekaitse Inspektsioon.
www.aki.ee
• Andmekaitse Inspektsioon tegeleb isikuandmete
kaitse küsimustega ning avaliku teabe seaduse
täitmise kontrollimisega.
Ärisaladus, riigisaladus
• Ettevõte võib osa teabest kuulutada
ärisaladuseks.
• Riigiasutused võivad kuulutada osa teabest
ametiasutuseks kasutamiseks.
• Riigisaladuste hulka kuuluvad andmed, mis
puudutavad riigi sõjalist potentsiaali, vägede
paiknemist, relvastust, riigireservi ning raha ja
väärtpaberite emissiooni.
• Riigisaladuseks tohib dokumenti kuulutada
kuni 50-ks aastaks.
Millist teavet ei tohi varjata?
• Teavet, mis puudutab katastroofe ja
loodusõnnetusi, keskkonda, tervishoidu,
haridust ja demograafilist olukorda ei tohi
salastada.
• Varjata pole lubatud kuritegevuse ja
inimõiguste rikkumise statistikat samuti
salastada riigi- ja kohaliku omavalitsuse
teenistujate palku ja ametisoodustusi.

similar documents