aristoteleio.msc

Report
Ερευνητικοί σχεδιασμοί
στη γενετική
επιδημιολογία
Ευαγγελία Η. Ντζάνη, MD, PhD
Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής με έμφαση στην
Επιδημιολογία
Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σύγκρουση συμφερόντων
Ουδέν
Επιδημιολογία και στάδια
μεταφραστικής έρευνας
Khoury M, et al. Am J Epidemiol 2010;172:517–524
Γενετική Επιδημιολογία
Σχέση φαινότυπου-γονότυπου
Η μελέτη της συμβολής του γενετικού υποστρώματος και της
γενετικής ποικιλομορφίας στην ανθρώπινη νοσηρότητα
•
•
•
•
Αίτια
Πρόγνωση
Ανταπόκριση στη θεραπεία
…
Ιστορία
• Μέχρι το 1980, ήταν αδύνατη η συσχέτιση φαινοτύπουγονοτύπου, λόγω τεχνολογικής αδυναμίας
• Πρώτες επιτυχίες: ανίχνευση του γενετικού υπόβαθρου
μονογονιδιακών νοσημάτων (κυστική ίνωση,
αιμοχρωμάτωση, δυσανεξία στη λακτόζη…)  πάνω από
2.000 γονίδια μέχρι σήμερα
• Μελλοντικές επιτυχίες: εξακρίβωση του γενετικού
υπόβαθρου σύνθετων νοσημάτων (ΣΔ, στεφανιαία νόσος, …)
Μεγάλες προσδοκίες…
Εξατομικευμένη
• Διάγνωση
• Πρόγνωση
• Θεραπεία
Βασικές γνώσεις γενετικής Ι
•
•
•
•
Εύρος γονιδιώματος: 3,3 x 106 bp
3% κωδικοποιούμενες αλληλουχίες
30.000 – 40.000 γονίδια με πρωτεϊνικό προϊόν
99,9% του γονιδιώματος 2 μη-συγγενών ατόμων είναι
πανομοιότυπο.
• Στοιχεία γενετικής ποικιλομορφίας
• SNPs
• Synonymous
• Non-synonymous (κωδικοποιούμενοι)
• Μικροδορυφορικοί δείκτες
• …
Βασικές γνώσεις γενετικής ΙΙ
• 46 χρωμοσώματα (22 ζεύγη αυτοσωμικών συν 2
χρωμοσώματα φύλου)
• Ένα από τη μαμά, ένα από το μπαμπά
• Γονίδια με την ίδια σειρά (συνήθως)
• Γενετική ποικιλομορφία σε επίπεδο
αλληλουχιών
1ος νόμος Mendel
2ος νόμος Mendel
Όχι ακριβώς…
Βασικές γνώσεις γενετικής ΙΙΙ
• Χαρτογράφηση γονιδίων  χρήση της αρχής του
ανασυνδυασμού
• Όσο πιο μακριά βρίσκονται 2 γονίδια, τόσο μεγαλύτερη είναι
η πιθανότητα μονού αριθμού ανασυνδυασμών μέχρι max
50%.
• Κλάσμα των ανασυνδυασμών (ποσοστό μειώσεων που
οδηγούν σε ανασυνδυασμό)  δείκτης της απόστασης των
δύο γονιδίων
• 1 centimorgan ⋍ 1 billion bases
Γενετική επιδημιολογία
• Η μελέτη της επίδρασης του γονιδιώματος και της
ποικιλομορφίας του στην ανθρώπινη νοσηρότητα θα ήταν
πολύ εύκολη αν ακολουθούσε τους νόμους του Mendel ...
αλλά
Η σύνθεση του γονιδιώματος είναι πολύ πιο πολύπλοκη και
πολλά νοσήματα εμφανίζουν σύνθετη κληρονομικότητα
‘Παραδοσιακοί’ τρόποι
κληρονομικότητας
• Αυτοσωμική επικρατούσα
• Αυτοσωμική υπολειπόμενη
• Φυλοσύνδετη
• Σύνθετη
• Anticipation
Manolio TA et al. Nature. 2009; 461: 747–753.
Γενετικά νοσήματα
• Μονογονιδιακά νοσήματα (Μεντελιανά)
• Μεσογειακή αναιμία
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία
• Χρωμοσωμιακές ανωμαλίες
• Σύνδρομο Down, Turner, Kleinefelter
• Σύνθετα νοσήματα
• ΣΔ
• Παχυσαρκία
• ADHD
• Επίκτητα σωματικά γενετικά νοσήματα
• Κακοήθειες
Δομημένη αναζήτηση γενετικού
υπόβαθρου
Μεντελιανά χαρακτηριστικά
• Χαρακτηριστικά ή ασθένειες που υπόκεινται στους νόμους
του Mendel
• μονογονιδιακά νοσήματα  ο τελικός φαινότυπος
καθορίζεται από ένα ζεύγος γονιδίων
≠
‘σύνθετα’ νοσήματα  ο τελικός φαινότυπος καθορίζεται από
πολλά γονίδια
Μεντελιανά νοσήματα
• Η μεγαλύτερη πρόοδος έως τώρα στην γενετική με
πρακτικό – κλινικό αντίκτυπο.
• Διάγνωση
• Πρόγνωση
• Προγεννητική διάγνωση
• Θεραπεία
Γονίδια υπεύθυνα για μεντελιανά
νοσήματα
• Η απόλυτη απόδειξη είναι η ανίχνευση της ‘ένοχης’
μετάλλαξης  όχι τόσο συχνό
• ‘Αθώοι’ πολυμορφισμοί σε στενή ανισορροπία σύνδεσης 
συγχυτικοί παράγοντες
• Μελέτη πολλαπλών οικογενειών/ασθενών
• Μελέτες γονιδιακής έκφρασης
Γονίδια υπεύθυνα για μεντελιανά
νοσήματα
• Τα Μεντελιανά νοσήματα σχετίζονται με δομικές αλλαγές των
πρωτεϊνών  αλλαγές σε κωδικοποιούμενες αλληλουχίες
• Στενή σχέση μεταξύ της σοβαρότητας της βλάβης της
πρωτεΐνης και της πιθανότητας κλινικής εμφάνισης
• Στενή σχέση μεταξύ της παρουσίας μετάλλαξης που επιδρούν
σε αλληλουχίες αμινοξέων που διατηρούνται κατά την
εξέλιξη
• Όσο πιο βαριά είναι η βλάβη στο γονίδιο, τόσο πιο σοβαρός
είναι ο κλινικός φαινότυπος
Ανίχνευση γονιδίων υπεύθυνων
για μεντελιανά νοσήματα
Positional cloning
• Ομάδες οικογενειών όπου υπάρχει το νόσημα και οι οποίες
έχουν εξεταστεί εκτενώς ως προς τον φαινότυπο και τις
παραλλαγές του
• Όσο πιο ‘καθαρός’ είναι ο φαινότυπος, τόσο πιο εύκολο είναι
να βρεις το γονίδιο.
• Ανάγκη διευκρίνισης της ομάδας ασθενών που έχει την πιο
ισχυρή σχέση (π.χ. γονίδιο BRCA1 και καρκίνος του μαστού)
• Πάντα ανεξάρτητη επικύρωση
Νοσήματα σύνθετης
κληρονομικότητας
• ΣΔ, ΣΝ, Alzheimer’s, Parkinson’s, οστεοαρθρίτιδα, …
• Ο τελικός φαινότυπος καθορίζεται από πολλά γονίδια.
• Η συμβολή κάθε γονιδίου είναι συνήθως μικρή (OR < 1.5)
Σχεδιασμοί μελετών γενετικής
επιδημιολογίας
• Μελέτες κληρονομικότητας
• Μελέτες γενετικής σύνδεσης (Linkage analysis studies)
• Μελέτες γονιδίου – στόχου (Candidate gene studies)
• Μελέτες σάρωσης του γονιδιώματος (Genome-wide
association studies)
• Μελέτες καταγραφής αλληλουχιών (Sequencing studies)
Αλλά και…
• Μελέτες γενετικών αλληλεπιδράσεων
• Μελέτες αλληλεπιδράσεων γονιδίων και περιβάλλοντος
• Μελέτες Μεντελιανής τυχαιοποίησης
• Μελέτες γενετικής έκφρασης
• …
Επιδημιολογικοί σχεδιασμοί μελετών
γενετικής συσχέτισης σύνθετων νοσημάτων
• Μελέτες ασθενών-μαρτύρων (case-control)
• Προοπτικές κοόρτες (prospective cohorts)
• Αναδρομικές κοόρτες (retrospective cohorts)
• Συγχρονικές μελέτες (cross-sectional)
• Εμφωλεασμένες μελέτες (nested)
Βασικός σχεδιασμός
• Μια ομάδα ασθενών με τις συχνότητες γονοτύπων και
αλληλίων τους
και
• Μια ομάδα ‘υγιών’ ατόμων με τις συχνότητες γονοτύπων και
αλληλίων τους
Βασικός σχεδιασμός
Βασικός σχεδιασμός
Μοριακή πληροφορία ευρείας κλίμακας
Αδρά δεδομένα
• 1000 Genomes Project: 4,9 τρισεκατομμύρια βάσεις
• Τουλάχιστον 40 μεγα-βάσεις πληροφορίας πρωτεϊνικής
φύσης
• www.reactome.org  3.916 πρωτεΐνες, 2.955 πρωτεϊνικά
συμπλέγματα, 3.541 πρωτεϊνικές αντιδράσεις, 1.045
βιολογικές οδοί για τον Homo sapiens.
Γενετική επιδημιολογία
Fishing in a sea of data…
•
•
•
•
•
~ 20,000,000 σημεία γενετικής ποικιλομορφίας
> 100 ‘σύνθετα’ νοσήματα
~ 10 εκβάσεις σχετιζόμενες με κάθε νόσημα
~ 10 υπο-πληθυσμούς
> 3 δυνατές συγκρίσεις
• > 600,000,000,000 πιθανές γενετικές συσχετίσεις
(αγνοώντας αλληλεπιδράσεις GxG ή GxE)
Είδη συσχέτισης
• Αληθής συσχέτιση
• Έμμεση συσχέτιση λόγω ανισορροπίας σύνδεσης (linkage
disequilibrium)
• Συσχέτιση λόγω τύχης
• Συσχέτιση λόγω συστηματικού σφάλματος
• Συσχέτιση λόγω τύχης και συστηματικού σφάλματος
Αληθής συσχέτιση vs.
Συστηματικού σφάλματος
Ntzani EE, at al. AJE 2007;165:973–984
Παλιά και νέα προβλήματα
• Μικρά μεγέθη δείγματος
• Μικρά μεγέθη σχέσης
• Μεγάλος αριθμός γενετικών δεικτών
• Αδυναμία επικύρωσης
Ασθενείς σχέσεις
Ioannidis, JP et al. Am J Epidemiol 2006;164(7):609-14
Αδυναμία επικύρωσης
Ioannidis et al. Nat Genet 2001
Όχι πάντα…
Ioannidis et al. Nat Genet 2001
Φυλετικές διαφορές
Ioannidis et al. Nat Genet 2004
Publication bias
Genome-wide association studies
GWAS
Genome-wide association studies
GWAS
Genome-wide association studies
GWAS
• Ταυτόχρονη (συν)εκτίμηση εκατομμυρίων
επιδημιολογικών σχέσεων
• Μικρό (πια) κόστος
• Μεγάλη ταχύτητα
• Τεράστιο (;) μέγεθος δείγματος
Ψύλλοι στα άχυρα;
Estrada K, et al. Nat Genet 2012
Estrada K, et al. Nat Genet 2012
Ιεράρχηση τεκμηρίων: τα κριτήρια
της Βενετίας (IJE, 2008)
1ο γράμμα = ποσότητα
2ο γράμμα = επικύρωση
3ο γράμμα = προστασία από συστηματικό
σφάλμα
Ιεράρχηση τεκμηρίων: τα κριτήρια
της Βενετίας (IJE, 2008)
Πηγές συστηματικού σφάλματος
Επίπεδο μελέτης
• Βιολογική αιτιότητα
• Συστηματικό σφάλμα επιλογής (selection bias)
• Συστηματικό σφάλμα φάσματος νόσου (spectrum of
disease bias)
• …..
Πηγές συστηματικού σφάλματος
Επίπεδο πεδίου
 Συστηματικό σφάλμα επιλεκτικής αναφοράς (selective reporting
bias)
 Συστηματικό σφάλμα χρονικής υστέρησης (time-lag bias)
 Συστηματικό σφάλμα δημοσίευσης (publication bias)
 Συστηματικό σφάλμα επιδίωξης στατιστικής σημαντικότητας
(significance chasing bias)
…
Συνασπισμοί και μεγα-κοόρτες
• Συνάθροιση δεδομένων από πολλαπλές κοόρτες
• Μεγέθη δείγματος έως και 1 εκατομμυρίου συμμετεχόντων
• Χρήση (υπαρχόντων) δεδομένων συστημάτων υγείας  Kaiser
Permanente
• Σύνδεση βιολογικών δεικτών με ηλεκτρονικά δεδομένα σχετικά με
την υγεία (electronic health record data)
• Ζητήματα χρηματοδότησης, διαχείρισης, εναρμόνισης και
ανάλυσης δεδομένων
Published meta-analysis vs. consortia
Janssens ACJW, et al. Genet Med 2009;11:153-62
Συνόψεις πεδίου
DNA repair genes and various cancer types
•
•
•
•
240 associations
1087 datasets
15 nominally significant associations for 10 genes
1 association: modest credibility
13 associations: weak credibility.
further study
Vineis P et al. J Natl Cancer Inst 2009;101:24-36
Risk of Bladder, Breast, Colorectal, Esophageal, and Gastric Cancer
and Glioma by Genetic Variants
Dong, L. M. et al. JAMA 2008;299:2423-2436
Μεταφραστική έρευνα
“Translational research means different things to different people,
but it seems important to almost everyone.”
S. H. Woolf
Μεταφραστική Επιδημιολογία
(Translational Epidemiology)
Khoury M, et al. Am J Epidemiol 2010;172:517–524
Επιδημιολογία και στάδια
μεταφραστικής έρευνας
Khoury M, et al. Am J Epidemiol 2010;172:517–524
Fishing takes patience…
• A failure???
• Inherent in research?
• A few ‘positive’ results OR thousands of ‘negative’
results?
Triumphs in a row…
•A triumph of biotechnology
• A triumph of bioinformatics
• A triumph of modelling and inference methodology
• A triumph of personalized medicine
A hype cycle…
Ευχαριστίες

John PA Ioannidis

Evangelos Evangelou

Orestis Panagiotou

Georgia Salanti

Joanna Tzoulaki

Kostas Tsilidis

Gianis Dimoliatis

Athina Tatsioni

Maria Chondrogiorgi

Giorgos Ntritsos

Maria Pappa

Xanthippi Tseretopoulou

similar documents