Stratēģiskās vadības process izglītības organizācijā

Report
Stratēģiskās vadības process
izglītības organizācijā
Māris Pūķis, Dr.oec.,
Projekta vadošais eksperts
8.10.2014
Divas pieejas
• Tīkla dalībniekiem jāsagatavo uzlabojumu plāns
• Mūsu pieeja – veicināt stratēģiskās vadības
metožu izplatību, taču to lietošana nav
nepieciešama vienmēr
• Racionālā metode – plānveidīgs un mērķtiecīgs
pārveidojumu process
• Inkrementālā (pakāpeniskā) metode – mazi
uzlabojumi, pastāvīga vērtēšana un elastība
Ar ko atšķiras mūsu tīkla
stratēģiskā vadīšana kā process
no tradicionālās pieejas
• Pašvaldībai ir duāla daba
o autonomās kompetences jomā tā līdzīga
privātīpašniekam, kas dara ko grib likuma
ietvaros
o valsts deleģētās kompetences jomā tā
līdzīga ierēdnim, kas dara to, ko kungs
(valsts) grib saskaņā ar kunga politiku
• Mūsu stratēģiskās vadīšanas process ir
domāts savu lēmumu pieņemšanai, balstoties
uz faktu analīzi, elastīgā un optimālā veidā
Vadības cikls
• Ciklu jāsaista ar pārstāvniecības demokrātijas
periodu
• Atbilstoši ārējās vides izmaiņām un savu
aktivitāšu panākumiem cikliski atkārtojas:
–
–
–
–
Situācijas analīze
Plānošana
Ieviešana
Rezultātu mērīšana
Atšķirība
• Valsts nosaka vienotu ciklu visiem, jo cenšas
kontrolēt savu mērķu sasniegšanu visā teritorijā
• Pašvaldība atrodas konkurences (un
sadarbības) apstākļos ar citām pašvaldībām un
valsti, savu mērķu sasniegšanā nepieciešama
elastība, pārmaiņu cikli var atšķirties pa nozarēm
• Izglītības cikls ir ilgāks, rezultātus gūst nākamais
vai aiznākamais deputātu sasaukums
Prioritātes un otršķirīgais
•
Pareto princips:
20% faktoru ietekmē 80% rezultāta
•
Veidojot un elastīgi koriģējot savu stratēģiju
un taktiku, attīstību, pirmkārt, jāvirza to 20%
faktoru ietekmēšanai, no kuriem vairāk
atkarīgi rezultāti
•
Visbiežāk sastopamā izvēle - valdība
nodarbojas ar otršķirīgiem faktoriem (kļūdas
dēļ vai tādēļ, lai maldinātu)
Viss laukums
•
Procesu kopsakarībā jāredz politiķiem
•
Stratēģiju nevar veidot no vienas nozares
vai viena sektora skatu punkta
•
Tiem, kas pārstāv pašvaldību stratēģijas
veidošanā, jāspēj izvērtēt aktivitāšu
mijiedarbību, tai skaitā izmaksas un visu
resursu iesaistīšanu
Resursi
• Budžeta līdzekļi
• Pašvaldības īpašumi
• Iespēja radīt salīdzinošas priekšrocības
noteiktām interešu grupām
• Iespēja veicināt privāto un publisko
cilvēkresursu attīstību
Mārketinga modelis
•
Produkts
•
Cena
•
Vieta
•
Virzīšana
tirgū
Esošie un potenciālie
klienti
Esošie un potenciālie
konkurenti
Salīdzinošo iespēju analīze
Vīzijas, mērķu un
uzdevumu koriģēšana
«Tirgus» (produkta patērētāji)
•
Katra konkrēta aktivitāte uzlabo noteiktas
fokusgrupas situāciju (vai izpilda šīs
fokusgrupas vēlmes)
•
Racionāli domājot - izmantojot resursus
konkrētai fokusgrupai, pārējie ir zaudētāji
•
Irracionāli domājot - darbība noteiktas
fokusgrupas labā var būt pārējiem pieņemama,
jo atbilst priekšstatiem par “labu” rīcību
Izglītības fokusgrupas
•
Lietotāju vecuma struktūra:
- Bērni līdz 7 gadu vecumam,
- Jaunieši 7-18 gadu vecumā,
- Pensijas vecumu sasniegušie,
- Visi iedzīvotāji.
Izglītības fokusgrupas
• Lietotāju nodarbošanās
–
–
–
–
–
–
Amatu pratēji
Pedagoģiskie darbinieki
Zinātnieki
Uzņēmēji
Politiķi un ierēdņi
NVO aktīvisti
Izglītības vīzijas varianti
• Vecāku apmierinājums
• Izglītojamo apmierinājums
• Cilvēkresursu attīstība
Tīklu apspriešanai
piedāvājamie produkti
• Mazo skolu esamības vai vēlamības izraisīto
problēmu risinājumi
• Personāla motivācijas un skolu
apsaimniekošanas problēmu risinājumi
• Abos gadījumos sagaidāms, ka no pašvaldības
vadības perspektīvas risinājumi skars vairākas
nozares un vairākus darbības veidus
Pašvaldība nav tikai
pakalpojumu sniedzēja
•
•
•
•
•
•
•
Politikas organizēšana un saturs
Pakalpojums
Administrēšana
Veicināšana
Apsaimniekošana (pašvaldības sociālā
uzņēmējdarbība)
Uzņēmējdarbība
Atbalsta funkciju organizēšana
Riski
• Valsts kontrole un KNAB lasa likumus
tendenciozi, neņem vērā praksē pastāvošo
tiesiskā nihilisma pakāpi
• Viens no pašvaldību izaicinājumiem – savās
skolās mācīt pareizus valsts pārvaldes un
pašvaldību pamatus, praktiskās iemaņas dalībai
politikā un līdzdalībai pārvaldes procesā
Domu apmaiņa
•
•
•
•
Kas un kāpēc ir lietderīgi
Kādi faktori traucē to panākt
Kā var ietekmēt ārējos faktorus
Ar kādiem resursiem var izmainīt iekšējos
faktorus
• Kā panākt lietderīgas pārmaiņas paliekot likuma
ietvaros
• Datu bāze un tīkli kā līdzeklis
Paldies par uzmanību!
Māris Pūķis
29197602; [email protected]
http://ms.lps.lv/

similar documents