Prijavni formular delovi A i B

Report
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Logička matrica i
prijavni formular
Pripremila: Marija Popović
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Osnovni principi
popunjavanja formulara
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
• Upoznajte se dobro sa pravilima i jezikom
konkursa;
• Jezik treba biti sažet i jasan;
• Struktura teksta pregledna i jasna;
• Ukoliko ste nesigurni u svoj engleski, dajte
stručnjaku da izlektoriše tekst;
• 3 dokumenta (prijava, logička matrica i
budzet) su paralelno otvoreni, porede se i
menjaju
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
• Da biste sačuvali prostor – pratite
podnaslove koji su dati;
• Ne ponavljajte se – na jednom mestu
kažite sve što je relevantno za dati
kontekst;
• Ukoliko koristite akronime, pri prvom
korišćenju ih objasnite;
• Ne stavljajte linkove za dodatnu literaturu,
sajtove itd. - evaluatori će čitati samo ono
što napišete;
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Logička matrica
Logička matrica sastavljena je od matrice koja
sadrži četiri kolone i četiri (ili više) reda, kojima su
objedinjeni ključni elementi projekta.
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Kolone:
1. hijerarhija ciljeva projekta (opis projekta ili
logika projektne intervencije);
2. i 3. način praćenja i procene dostignuća
projekta (indikatori i izvori verifikacije).
4. projektno okruženje i spoljašnji faktori koji su
ključni za uspeh projekta (Pretpostavke).
Takođe, na osnovu Logičke matrice definišu se
neophodna sredstva (ulazni elementi) i troškovi
(budžet).
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
LOGIČKA MATRICA PROJEKTA
Пројекат
финансира
LOGIKA
INTERVENCIJE
Европска унија
OBJEKTIVNO MERLJIVI INDIKATORI
POSTIGNUĆA
OPŠTI CILJ
(EVI)
PROJEKTA
Dugoročni uticaj/promena u
društvu izazvana projektom
O1 – "Naziv cilja 1"
O2 – “Naziv cilja 2"
SPECIFIČNI
CILJ
PROJEKTA
Daje odgovor na pitanje kako
Razvojna korist za ciljne grupe
znamo da je svrha ispunjena?
direktno izazvana projektom po Trebaju sadržati podatke o merljivosti,
njegovom završetku
kvalitetu i vremenu.
SO – "Naziv specifičnog cilja projekta" Numerisani i izlistani:
SO. "Indikator 1" : ciljna vrednost
SO. "Indikator 2" : ciljna vrednost
OČEKIVANI
REZULTATI
AKTIVNOSTI
Direktni i opipljivi rezultati
(dobra i usluge) koji su nastali
kao rezultat projekta, a doprinose
postizanju specifičnog cilja.
Takodje izlistani i numerisani:
R1 – " Naziv rezultata 1"
R2 – “ Naziv rezultata 2"
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
IZVORI VERIFIKACIJE
PRETPOSTAVKE
Република Србија
Министарство здравља
- mere uticaj opštih ciljeva
Izvori informacija i metode za
- koriste se u evaluaciji projekta
prikupljanje i izveštavanje
- gde god je moguće staviti brojke (trebaju (opštije)
biti merljivi)
Indikatori rezultata – mere do koje
mere projekat doprinosi postizanju
rezultata (putem različitih aktivnosti).
Takodje izlistani i numerisani:
1.1 "Indikator 1" : ciljna vrednost (R1)
1.2 "Indikator 2" : ciljna vrednost (R1)
1.3 ….
2.1 "Indikator 1" : ciljna vrednost (R2)
2.2 "Indikator 2" : ciljna vrednost (R2
Pretpostavke i
uslovi van vaše
Izvori informacija i metode za kontrole (i vaših
prikupljanje i izveštavanje
partnera) koje su
neophodni za
postizanje cilja/eva.
Analiza rizika.
Izvori informacija za date
indikatore:
Npr.
Indikator 1 :(izvori 1,2,3 itd)
ili …
Primer: evaluacije
(interne/eksterne), izveštaji,
fotografije, liste učesnika, press
clipping, statistike itd.
Set aktivnosti koji će doprineti
postizanju gorenavedenih
Izvori informacija o napretku
rezultata.
Resursi/sredstva:
aktivnosti
Više aktivnosti može voditi jednom
Sažetak resrursa/sredstava potrebnih za
Najčešće TROŠKOVI
rezultatu. Trebaju biti numerisane i
aktivnosti (npr. kancelarija, oprema,
U skladu sa sredstvima (levo)
grupisane prema rezultatima.
osoblje, stručnjaci, trening, seminar,
ubaciti brojeve budzetskih linija
A1.1ОТВОРЕНИ
– "Naziv aktivnosti
1" (R1)
istraživanje itd.)
(uraditi na samom kraju pisanja
ЗАГРЉАЈ
A1.2 – Naziv aktivnosti 2" (R1)
projekta, kada se zavvrši budzet)
Унапређење
положаја
корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
(moguće
je kreirati
podaktivnosti
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Eksterne
pretpostavke i
uslovi neophodni za
postizanje rezultata na
vreme.
Pretpostavke koje
mogu uticati na
odnos izmedju svrhe i
cilja.
Koji uslovi van vašeg
uticaja moraju biti
ispunjeni za
implementaciju
planiranih aktivnosti?
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Projektna prijava deo A –
rezime projekta (the Concept Note)
• Slobodna forma; napisan je jasno i koncizno;
• Ne sme preći 5 punih A4 stranica (Arial, minimalna
veličina fonta 10, 2cm margine, sa proredom 1);
• Pruža informacije koje su:
– tražene u podnaslovima, u datom redosledu i
– dužine adekvatne svojoj relevantnosti za
Konkurs;
• Sadrži potpune informacije o projektu (obzirom da se
Siže posebno ocenjuje).
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Sadržaj
• Rezime Projekta (osnovni podaci), maks.
1 strana;
• Kratak opis Projekta (Akcije), maks. 1
strana;
• Relevantnost Projekta, maks. 3 stranice;
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Relevantnost projekta
• U kojoj meri vaš projekat odgovara
ciljevima i prioritetima Konkursa i na koji
način;
• Značaj za specifične potrebe
zemlje/regiona i sektore, kao i potencijalne
sinergije sa EU i drugim inicijativama;
• Opis ciljnih grupa i korisnika projekta;
• Dodana vrednost Akcije/Projekta;
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Deo B – puna aplikacija
I - Generalije projekta
II – Opis Akcije/Projekta
2.1.1 Opis (max 13 stranica) – obavezno
odgovoriti na sva potpitanja;
2.1.2 Metodologija rada;
2.1.3 Trajanje projekta i indikativni plan aktivnosti
(Gantogram) – maks. 4 strane;
2.1.4 Održivost projekta;
2.1.5 Logička matrica Projekta (poseban aneks);
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
2.2 Budzet projekta (poseban aneks) – ništa se
ne popunjava u prijavi;
2.3 Iskustvo:
Pokazuje ekspertizu, finansijsku i operativnu
sposobnost vas i vaših partnera da upravljate
sličnim projektima:
2.3.1 Iskustvo nosioca projekta (aplikanta) u sličnim
projektima i/ili EU projektima – max 1 strana po
projektu;
2.3.2 Iskustvo ko-aplikanata (ukoliko ga ima).
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
III - Podaci o Aplikantu (naziv i PADOR broj);
3.1 Identitet aplikanta (generalije);
3.2 Profil aplikanta (ne mora se popunjavati, može
se ištampati tzv. Offline PADOR formular i dodati
projektnoj prijavi;
IV – Podaci o ko-aplikantima – za svakog koaplikanta iskopirati novu tabelu;
4.1 Opis ko-aplikanata (generalije, resursi,
prethodna saradnja sa aplikantom) – obavezna
registracija u PADOR sistemu;
4.2 Mandat za ko-apikante;
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
V – Podaci o pridruženim članovima – za svakog
pridruženog člana iskopirati novu tabelu;
5.1 Opis pridruženog člana (generalije, način
afilijacije ka aplikantu/ko-aplikantu, resursi,
prethodna saradnja sa aplikantom);
Obavezna registracija u PADOR sistemu;
5.2 Izjava za pridružene članove;
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
VI- Podaci o saradničkim organizacijama – za
svaku saradničku organizaciju iskopirati novu
tabelu;
Poželjna, ali ne i obavezna registracija u PADOR
sistemu;
VII – Kontrolna lista (Checklist);
VIII – Deklaracija Aplikanta
XIX – Formular za ocenjivanje projekta
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
resursi
Project Cycle Management Guidelines:
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publicati
ons/publications/manuals-tools/t101_en.htm
Priručnik za izradu logičke matrice:
http://www.suk.gov.rs/dotAsset/7310.pdf
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство здравља

similar documents