9.Prof.Dr.Neriman Aral_TR

Report
Bu proje Avrupa Birliği
ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse
edilmektedir.
Türkiye’de Hizmet Sunuculara
Yönelik Güncellenen Modüler
Programlar
Bu projenin sözleşme makamı
Merkezi Finans ve İhale
Birimi’dir
Bu proje, UNICEF’in teknik desteği
ile yürütülmektedir.
 MODÜL NEDİR?
 AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI
 0-3 YAŞ
 3-6YAŞ
 ÇOCUK OYUN GRUPLARI
 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MODÜLER
PROGRAMLARI
 BECER GELİŞTİRME PROGRAMLARI
 3. SEVİYE MESLEKLER
Modüller
• Bireysel öğretime dayalı,
• Başlangıcı ve sonu olan,
• Kendi içinde bütünlük gösteren,
• Sistematik bir çerçevede düzenlenmiş
öğretim yaşantılarından oluşur.
Modüller
• Katılımcının kendi hızında ilerlemesine,
• Kaydettiği başarının kendisine anında
bildirilmesine olanak sağlar.
•
•
•
•
NEDEN MODÜLER SİSTEM?
Ekonomiktir.
Sosyal açıdan geniş kitleleri kapsar.
Bireysel taleplere ve bölgesel
farklılıklara cevap verir.
Yerel yönetimler ve tüm taraflarca
uygulanabilir.
Modülün Yapısı
• Modülde içeriğin kısa bir şekilde
açıklandığı giriş bölümü bulunur.
• Modülde katılımcının sahip olması
gereken bilgi ve becerilerle ilgili ön
koşullar belirtilir.
• Çalışma yükü saatlere göre tanımlanır.
Modülün Yapısı
• Gerekli araçlar belirtilir.
• Öğrenmenin amaçları ve içeriği açıklanır.
• Çalışma görevleri, yönergeleri, öneriler
ve ipuçları verilir.
• Yararlanılabilecek kaynaklar önerilir.
• Değerlendirme yöntemi katılımcıya net
olarak açıklanır.
GÜNCELLENEN
MODÜLER
PROGRAMLAR
AİLE
EĞİTİMİ
KURS
PROGRAMI
ÇOCUK
OYUN
GRUPLARI
ÇOCUK
GELİŞİMİ
VE
EĞİTİMİ
MODÜLLERİ
12- 18 Yaş AEP (12-18 Yaş Çocukların Anne-Babaları İçin)
7- 11 Yaş AEP (7-11 Yaş Çocukların Anne-Babaları İçin
(Ön Ergenlik-Okul Çağı)
AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI
0- 18 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARI
İÇİN
(Ergenlik)
3- 6 Yaş AEP (3-6 Yaş Çocukların Anne-Babaları İçin
(Erken çocukluk-Okulöncesi)
0- 3 Yaş AEP (0-3 yaş Çocukların Anne-Babaları İçin
(Erken Çocukluk)
14 Haftalık Oturumlar halinde planlanmıştır…
10 Haftalık Oturumlar halinde planlanmıştır…
3-6 Yaş BADEP
6-11 Yaş BADEP
3-6 Yaş Okur-Yazar Olmayan ADP
HEDEF KİTLE
 Anne- babalar
 Çocuk sahibi olmayı planlayan yetişkinler
 Çocuğun bakımından sorumlu tüm yetişkinler
 Bebek bekleyen anneler
Teorik
Bölüm
Uygulamalı
Bölüm
•Aktif Katılımı Sağlayan
Konu Sunumları,
•Annelerin Çocuk Eğitim
Materyalleri
çalışması
•Ev Ziyaretleri
•Çocuk Eğitim Materyalleri
Uygulamaları
Proje kapsamıda öncelikle;
Halk Eğitim merkezlerinde 0-3/3-6
yaş aile eğitim programlarını yürüten
eğitimciler ile katılımcılarından gelen
MEB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü
tarafından oluşturulan Eğitimci ve
Katılımcı Anket Formu sonuçları
değerlendirilmiştir.
Halk Eğitim merkezlerinde aile eğitim
programlarını uygulayan eğitimcilerden
yeniden görüş alabilmek için komisyon
üyeleri tarafından yeni bir anket formu
oluşturulmuş ve Halk Eğitim merkezlerine
gönderilmiştir.
Halk Eğitim merkezlerinden gelen anket
formları ile birlikte daha önceden
eğitimciler ve katılımcılardan toplanan
veriler değerlendirilmiştir.
Anketlerden elde edilen sonuçlar
ve uzman görüşleri dikkate
alınarak güncelleme
çalışmalarına başlandı.
İlk olarak tüm ekip tarafından,
Aile Eğitim Kurs Programı (0-3
Yaş) incelendi.
AİLE EĞİTİMİ OTURUMLARI
(GÜNCELLENEN)
(0-3 YAŞ)
1.Tanışma ve Program Tanıtımı
2.Kadın Olmak
3.Güvenli Annelik
4.Doğum ve Lohusalık
5.Yeni Doğan ve Süt Çocukluğu
6.Çocuk Sağlığı
7.Anne Çocuk Beslenmesi
8.Motor Gelişim
9.Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi
10.Sosyal Duygusal Gelişim
11.Özbakım Becerileri
12.Olumlu Davranış Geliştirme
13.Çocuk Hakları / Çocuk İhmal ve İstismarı
14.Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık Geliştirme
1. Tanışma
ve Program Tanıtımı
2. Anne Baba Tutumları
3. Çocukla İletişim 1
4. Çocukla İletişim 2
5. Olumlu Davranış Geliştirme
6. Olumsuz Davranışları Azaltma
7. Sosyal Duygusal Gelişim
8. Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi
9. Motor Gelişim ve Cinsel Gelişimi
10. Özbakım Becerileri
11. Çocuk Sağlığı ve Beslenme
12. Çocuk Hakları
13. Okul ve Çocuk
14. Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık
Oturum isimleri güncellendi.
Oturum içeriği tekrar ele alınarak düzenlendi.
Oturumlara ihtiyaç dahilinde konular eklendi.
Katılımcıları daha etkin kılmak adına sorular daha
net, anlaşılır bir şekilde düzenlendi.
Oturumlar içine yeni örnek olaylar, etkinlikler ve
öyküler eklendi.
Alanda uygularken sorun yaşanan yöntem ve teknikler
gözden geçirildi ve gerekli değişiklikler yapıldı.
Bazı oturumların içerikleri genişletildi.
Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık Geliştirme
oturumu yeniden yazıldı.
Yazım hataları ve şekilsel bozukluklar giderildi.
Programda var olan oturum sonu yazılı değerlendirme
formları kaldırıldı. Değerlendirmenin etkinliklerle
yapılması için yeni değerlendirme etkinlikleri ilave
edildi.
ÇOCUK EĞİTİM MATERYALLERİ
Çocuk Eğitim Materyalleri (0-3/3-6
Yaş) incelenerek;
• Resimler ve etkinliklerde düzenlemeler
yapıldı.
ANNE/BABA DEĞERLENDİRME
FORMLARI
Anne/Baba Gözlem Formu olarak
değiştirildi.
Formlar Çocuk Eğitim Materyallerinde
yapılan değişikler doğrultusunda
yeniden düzenlendi.
PROGRAMIN AMAÇLARI
•Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince açılan
Aile Eğitimi Programı ile mesleki beceri eğitimi,
sosyal ve kültürel kurslara katılımı artırmak,
•Okul öncesi eğitimde aile katılımını
desteklemek,
PROGRAMIN AMAÇLARI
•Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim alanları
ile öz bakım becerilerini (motor, bilişsel, dil,
sosyal, duygusal) desteklemek,
•Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel
konuşmalarını sağlamaktır.
GÜNCELLENMİŞTİR
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Öncelikle modüler programlardaki
sorunları belirlemek üzere anket formu
hazırlandı.
Anketler Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü ve Kız Teknik Genel Müdürlüğü’nün
web sitelerinde yayınlandı.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Ankara, Artvin, Balıkesir, Bursa, Erzurum,
Giresun İstanbul, Kayseri, Konya, Diyarbakır,
Kastamonu, Şırnak, Van’dan 132 öğretmene
ulaşıldı.
Öğretmenler tarafından gönderilen anketler
değerlendirilerek raporlaştırıldı.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bu rapor doğrultusunda;
Her bir modül (toplam 71modül –yaklaşık 50-60
sayfa)
en az iki uzman tarafından incelendi.
Her bir modülün içeriği uzmanlar tarafından
güncellendi.
Bilgi eksiklikleri ve yetersizlikleri tamamlandı.
Hatalı bilgiler çıkarıldı.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Meslek yeterlilikleri doğrultusunda modüler
programların içeriği incelenerek çerçeve
programlardaki bazı modüller çıkartıldı.
Program doğrultusunda yeni modüller
eklendi.
Evde Çocuk
Bakımı
0-3 Yaş
Çocuk
Etkinlikleri
3-6 Yaş
Çocuk
Etkinlikleri
Engelli Birey
Aile Destek
1. Bakım
Elemanı
2. Anne ve Çocuk Sağlığı 1
3. Anne Çocuk Sağlığı 2
4. Bireyin Gelişimi
5. Çocuk Hastalıkları
6. Çocuk Ruh Sağlığı
7. Çocukla İletişim I
8. (0-36) Ay Öz Bakım
Ay Öz Bakım
10.Serbest Zaman Etkinlikleri
11.Erken Çocuklukta Plan
12.Türkçe Dil etkinlikleri
13.Oyun Etkinlikleri 2
14.Müzik Etkinlikleri 2
15.Okuma Yazmaya Hazırlık
16.Fen ve Doğa Etkinlikleri
9. (36-72)
Not: Mavi renkliler çıkarılmıştır.
1.Bakım Elemanı
10.Çocukla İletişim I
2.Çocukların Temel İhtiyaçları
11.Çocukları Tanıma Teknikleri
3.Bireyin Gelişimi
12.Oyun Etkinlikleri 1
4.(0- 36) Ay Öz Bakım
13.Oyun Albümü
5.(36- 72) Ay Öz Bakım
14.Eğitici Oyuncaklar
6.Çocuk Sağlığı ve Güvenliği
15.Kuklalar
7.Çocuk Hastalıkları
16.Türkçe Dil Etkinlikleri
8.Süt, oyun, okul ve ergenlikte
17.Serbest Zaman Etkinlikleri
beslenme
9.Çocuk Ruh Sağlığı
18.Müzik Etkinlikleri 2
19.Okuma Yazmaya Hazırlık
20.Fen ve Doğa Etkinlikleri
Not: Kırmızı renkliler
eklenmiştir.
1. (0-36) Ay Öz Bakım
2. Animasyon Çalışmaları
9. Kuklalar
3. Çocuk
10.Müzik Albümü
Etkinlikleri
4. Kostüm ve Aksesuar Uygulamaları
5. Drama Çalışmaları
6. Drama Uygulamaları
7. Eğitici Oyuncaklar
8. Fen ve Doğa Etkinlikleri
11.Müzik Etkinlikleri
12.Müzik Etkinlikleri 2
13.Okuma Yazmaya Hazırlık
14.Oyun Albümü
15.Oyun Etkinlikleri I
16.Serbest Zaman Etkinlikleri
17.Türkçe Dil Etkinlikleri
18.Yüz ve Vücut Boyama Teknikleri
Not: Mavi renkliler çıkarılmıştır.
1.Çocukların Temel İhtiyaçları
9.Oyun Albümü
2.Bireyin Gelişimi
10.Eğitici Oyuncaklar
3.0-36 Ay Öz Bakım
11.Kuklalar
4.Çocuk Sağlığı ve Güvenliği
12.Türkçe Dil Etkinlikleri
5.Çocuk Hastalıkları
13.Serbest Zaman Etkinlikleri
6.Çocukla İletişim I
14.Okuma Yazmaya Hazırlık
7.Çocuk Ruh Sağlığı
15.Müzik Etkinlikleri
8.Oyun Etkinlikleri 1
16.Müzik Etkinlikleri 2
17.Fen ve Doğa Etkinlikleri
Not: Kırmızı renkliler
eklenmiştir.
1. (36-72) Ay Öz Bakım
9. Kuklalar
2. Animasyon Çalışmaları
10.Müzik Albümü
3. Çocuk Etkinlikleri
11.Müzik Etkinlikleri
4. Kostüm ve Aksesuar Uygulamaları
12.Müzik Etkinlikleri 2
5. Drama Çalışmaları
13.Okuma Yazmaya Hazırlık
6. Drama Uygulamaları
14.Oyun Albümü
7. Eğitici Oyuncaklar
15.Oyun Etkinlikleri I
8. Fen ve Doğa Etkinlikleri
16.Serbest Zaman Etkinlikleri
17.Türkçe Dil Etkinlikleri
18.Yüz ve Vücut Boyama Teknikler
Not: Mavi renkliler çıkarılmıştır.
1.Çocukların Temel İhtiyaçları
11.Drama Çalışmaları
2.Bireyin Gelişimi
12.Drama Uygulamaları
3.36-72 Ay Öz Bakım
13.Kuklalar
4.Çocuk Sağlığı ve Güvenliği
14.Türkçe Dil Etkinlikleri
5.Çocuk Hastalıkları
15.Serbest Zaman Etkinlikleri
6.Çocukla İletişim I
16.Okuma Yazmaya Hazırlık
7.Çocuk Ruh Sağlığı
17.Müzik Etkinlikleri
8.Oyun Etkinlikleri 1
18.Müzik Etkinlikleri 2
9.Oyun Albümü
19.Fen ve Doğa Etkinlikleri
10.Eğitici Oyuncaklar
20.Çocuk Kostüm ve Aksesuarları
Not: Kırmızı renkliler eklenmiştir.
1. Bedensel ve Süreğen Hastalıklar
14.Özel Eğitimde Serbest Zaman
2. Dil ve Konuşma Güçlüğü
Etkinlikleri
15.Özel Eğitimde Toplumsal Yaşam
Becerileri
16.Özel Eğitimde Türkçe Dil
Etkinlikleri
17.Uyum Güçlüğü Gösteren
Çocuklar
18.Uyumsuz Çocuklar
19.Üstün Zeka ve Özel Yetenekliler
20.Zihinsel Engelliler
Not: Mavi renkliler çıkarılmıştır.
Ayrıca bu programda yer alan Özel
Eğitimde Toplumsal Yaşam
Becerileri yazılmadığı için gözden
geçirilen programda yer
almamaktadır.
3. Görme Engelliler
4. İşitme Engelliler
5. Öğrenme Güçlüğü
6. Özel Durumlarda Beslenme
7. Özel Eğitim
8. Özel Eğitim Kurumları
9. Özel Eğitimde Fen ve Doğa
Etkinlikleri
10.Özel Eğitimde Müzik Etkinlikleri
11.Özel Eğitimde Okuma Yazmaya
Hazırlık
12.Özel Eğitimde Oyun Etkinlikleri
13.Özel Eğitimde Öz Bakım
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Çocukların Temel İhtiyaçları
Bireyin Gelişimi
Çocuk Sağlığı ve Güvenliği
Çocuk Hastalıkları
Çocukla İletişim I
Özel Durumlarda Beslenme
Özel Eğitim
Çocukları Tanıma Teknikleri
Zihinsel Engelliler
Görme Engelliler
İşitme Engelliler
Dil ve Konuşma Güçlüğü
Öğrenme Güçlüğü
Uyumsuz Çocuklar
Bedensel ve Süreğen Hastalıklar
16. Üstün Zeka ve Özel Yetenekliler
17. Kaynaştırma Eğitimi
18. Özel Eğitim Kurumları
19. Özel Eğitimde Öz Bakım
20. Özel Eğitimde Oyun Etkinlikleri
21. Özel Eğitimde Serbest Zaman
Etkinlikleri
22. Özel Eğitimde Türkçe Dil
Etkinlikleri
23. Özel Eğitimde Okuma Yazmaya
Hazırlık
24. Özel Eğitimde Müzik Etkinlikleri
25. Özel Eğitimde Fen ve Doğa
Etkinlikleri
Not: Kırmızı renkliler eklenmiştir.
1. Bireyin Gelişimi
16.Gebelik ve Emziklikte Beslenme
2. Fiziksel Gelişim
17.Süt, Oyun, Okul ve Ergenlikte
3. Psiko-motor Gelişim
Beslenme
18.Özel Durumlarda Beslenme
19.Oyun Etkinlikleri I
20.Oyun Albümü
21.Müzik Etkinlikleri
22.Müzik Albümü
23.Çocuk Ruh Sağlığı
24.Aile ve Çocuk
25.Okul ve Çocuk
26.Toplum ve Çocuk
27.Uyumsuz Çocuklar
28.Savunma Mekanizmaları
29.Drama Çalışmaları
30.Drama Uygulamaları
4. Bilişsel Gelişim
5. Dil Gelişimi
6. Sosyal Gelişim
7. Duygusal Gelişim
8. Ahlak Gelişimi
9. Cinsel Gelişim
10.Anne Çocuk Sağlığı 1
11.Anne Çocuk Sağlığı 2
12.Çocuk Hastalıkları
13.Aile Planlaması
14.Çocuk Beslenmesi
15.Çocuk Besin Grupları
31. Eğitim Kurumlarında Fiziksel
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Özellikler
Erken Çocuklukta Plan
Serbest Zaman Etkinlikleri
Türkçe Dil Etkinlikleri
Oyun Etkinlikleri 2
Müzik Etkinlikleri 2
Okuma Yazmaya Hazırlık
Fen ve Doğa Etkinlikleri
0-36 Ay Öz Bakım
36-72 Ay Öz Bakım
Eğitici Oyuncaklar
Dolgu Oyuncaklar
Kuklalar
Çocukla İletişim I
Çocukla İletişim II
Değerlendirme sonucunda;
 Aile Planlaması
 Çocuk Besin Grupları
 Gebelik ve Emziklikte
Beslenme
 Savunma mekanizmaları
çıkarılmıştır.
Ayrıca Çocukla İletişim II
oluşturulmadığı için gözden
geçirilen programa dahil
edilmemiştir.
1. Çocukların Temel İhtiyaçları
17.Süt, Oyun, Okul ve Ergenlikte
2. Bireyin Gelişimi
Beslenme
18.Özel Durumlarda Beslenme
19.Çocukları Tanıma Teknikleri
20.Aile ve Çocuk
21.Okul ve Çocuk
22.Toplum ve Çocuk
23.Çocukla İletişim I
24.Çocuk Ruh Sağlığı
25.Uyumsuz Çocuklar
26.Eğitim Kurumlarında Fiziksel
Özellikler
27.Erken Çocuklukta Plan
28.Türkçe Dil Etkinlikleri
29.Oyun Etkinlikleri I
30.Oyun Albümü
3. Psiko-Motor Gelişim
4. Bilişsel Gelişim
5. Dil Gelişimi
6. Sosyal Gelişim
7. Duygusal Gelişim
8. Ahlak Gelişimi
9. Cinsel Gelişim
10.0-36 Ay Öz Bakım
11.36-72 Ay Öz Bakım
12.Çocuk Sağlığı ve Güvenliği
13.Anne Çocuk Sağlığı 1
14.Anne Çocuk Sağlığı 2
15.Çocuk Hastalıkları
16.Çocuk Beslenmesi
31.Müzik Etkinlikleri
32.Müzik Albümü
33.Drama Çalışmaları
34.Drama Uygulamaları
35.Eğitici Oyuncaklar
36. Kuklalar
37. Dolgu Oyuncaklar
38.Serbest Zaman Etkinlikleri
39.Oyun Etkinlikleri 2
40.Müzik Etkinlikleri 2
41.Okuma Yazmaya Hazırlık
42.Fen ve Doğa Etkinlikleri
43.Kaynaştırma Eğitimi
Değerlendirme sonucunda;
• Temel İhtiyaçlar
• Çocuk Sağlığı ve Güvenliği
• Kaynaştırma Eğitimi
• Çocukları Tanıma Teknikleri
eklenmiştir.
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLİR
Yrd. Doç. Dr. Günseli GİRGİN
Yrd. Doç. Dr. Özgül POLAT
Yrd. Doç. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI
Yrd. Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR
Öğr. Gör. Dr. Figen ŞAHİN
Nesrin Ümit BOYACI
Canan YAVUZ
Fatma BATTAL
Gülçin ARSLAN
Eylem ÖZER
Filiz Ülkü UÇAR ÇİFTÇİ
Semira KANPOLAT
Mehmet DURMAZ
Sibel ATLI

similar documents