in x - Başkent Üniversitesi

Report
TBF 121 - Genel Matematik I
DERS – 2 : Fonksiyonlar
Prof. Dr. Halil İbrahim Karakaş
Başkent Üniversitesi
Fonksiyonlar. Her bilim dalının önemli bir işlevi, çeşitli nesneler veya büyüklükler arasında
eşlemeler kurmaktır. Böyle bir eşleme kurulması, çözümleme yapma ve tahmin yürütme
olanağı verir. Örneğin, bir maliyet analizcisi, üretim sürecinde çeşitli seviyelerdeki
ürünlerin maliyetini tahmin etmek ister; bir tıp araştırmacısı, şişmanlıkla kalp rahatsızlıkları
arasındaki ilişkiyi ; bir ziraatçı, aynı topraktan değişik tür buğday tohumlarının ne kadar
verim verdiğini tahmin etmek ister.
Bu örneklerde yapılan eşlemeler, sırasıyla, üretim seviyesi  maliyet, şişmanlık  kalp
rahatsızlığı, buğday türü  verim biçiminde gösterilebilir.
Fonksiyon denince aklımıza bir tür eşleme gelmelidir. Günlük hayatımızda pek çok eşleme
örneğiyle karşılaşırız. Bunlardan bazılarını ifade edelim:
• Her öğrencinin bir numarası vardır. Başka bir deyimle, her öğrenci bir sayı ile eşlenir.
Burcu Işık

205 93 045
Ali Demir

20694 005
• Her insanın doğum yılı da o insan ile eşlenen bir sayı olarak düşünülebilir.
Mustafa Kemal Atatürk

1881
Cahit Arf

1910
• Bir marketteki her malın bir fiyatı vardır.
Makarna

76 Kr.
Sabun

89 Kr.
• Her sayının “iki katı” vardır.
1
2


2
4
3

6
x

2x
• Her sayının bir “kare”si vardır.
1
2


1
4
3

9
x

x2
Yukarıda zikredilen tüm örneklerde ortak olan şudur:
Her bir örnekte belli bir kümenin elemanları ile ikinci bir kümenin elemanlarını eşleyen bir
kural vardır. Son örneğimiz, sayılar kümesinin her elemanını yine sayılar kümesinde o
elemanın karesi ile eşlemektedir. Bütün bunlar bizi fonksiyon kavramı-nın tanımına
götürür:
Tanım. İki küme verilmiş olsun : A ve B. A kümesinin her elemanına B kümesi-nin
bir ve yalnız bir elemanını karşılık getiren bir kurala A dan B ye bir fonksiyon denir. A
kümesine bu fonksiyonun tanım kümesi, B kümesine de değer kümesi denir.
A kümesinden B kümesine bir f fonksiyonu
f : A  B
ile gösterilir.
f nin a  A ile eşlediği eleman b  B ise, b = f(a) yazılır ve b = f(a) ya a nın f
altındaki görüntüsü veya f nin a daki değeri denir. f nin tüm görüntülerinin
kümesine, yani {f(a) : a A } kümesine f nin görüntü kümesi denir.
f : A  B fonksiyonunun tanım kümesinin her hangi bir alt kümesi KA için
f(K) = {f(x) : xK}
kümesine K nın f altındaki görüntüsü denir. Böylece, f nin görüntü kümesi, f(A) dır.
Fonksiyonlar çizelgelerle de gösterilebilir:
a
b=f(a)
x
y=f(x)
A
f : A  B
B
Tanıma göre A dan B ye f
fonksiyonunun A nın her a elemanına B den bir ve
yalnız bir, yani tek türlü belirli bir eleman karşılık getirmesi gerektiğini unutmamak gerekir.
Bu bağlamda,
A
B
1
a
2
b
3
c
çizelgesi A = {1 , 2 , 3} kümesinden B={a , b , c } kümesine bir fonksiyon tanımlar. Ancak,
aşağıdaki çizelge A = {1 , 2 , 3} kümesinden B={a , b , c } kümesine bir fonksiyon
tanımlamaz.
A
B
1
a
2
b
3
c
Bu derste ele alacağımız fonksiyonların tanım kümeleri ve görüntü kümeleri sayı kümeleri
olacaktır. Böyle bir fonksiyonun tanım kümesindeki her x sayısı için değer kümesinde bir
ve yalnız bir y = f(x) sayısı bulunacak ve dolayısıyla (x,y) sıralı ikilisi, ya da noktası, ortaya
çıkacaktır.
Bu şekilde ortaya çıkan noktaların Kartezyen düzlemde oluşturduğu nokta kümesine f
fonksiyonunun grafiği(grafik) denir.
y
y=f(x)
(x,f(x))
y= f(x)
x
x
y
Örnek. Her reel sayıya o sayının
iki katını karşılık getiren fonksiyonun grafiği
(2,4)
(1,2)
x
(0,0)
(-1,-2)
(-2,-4)
y = 2x
y
Örnek. Her reel sayıya o sayının
karesini karşılık getiren fonksiyonun grafiği
(-2,4)
(2,4)
(-1,1)
(0,0)
(1,1)
x
y = x2
Yukarıdaki örneklerden ilkinde tanım kümesi ℝ deki her x sayısına karşılık değer kümesi
ℝ’de y = 2x sayısı; ikinci örnekte de tanım kümesi ℝ deki her x sayısına karşılık değer
kümesi ℝ’de y = x2 sayısı verilmektedir.
Bu derste ele alacağımız fonksiyonlardan pek çoğu, bu örneklerde olduğu gibi,
denklemler yardımıyla tanımlanacaktır. Başka bir anlatımla, tanım kümesindeki her x
sayısı için görüntü kümesinde karşılık gelen y sayısı, x e bağlı bir ifade ile verilecektir:
Çıktı (output)
Girdi (input)
y = f(x)
Bağımlı Değişken
(dependent variable)
Bağımsız Değişken
(Independent
variable)
Bağımlı ve bağımsız değişkenler için başka harf veya semboller kullanılabileceği açıktır.
Örneğin, t zamanda alınan yolu s=t2–t+1 hareket denklemi ile tanımlayan fonksiyon için
bağımsız değişken t, bağımlı değişken s dir.
y = f(x) gibi bir denklemle tanımlanmış bir fonksiyon verildiğinde, tanım kümesindeki her
a sayısı için f(a), verilen denklemde x yerine a yerleştirilerek hesaplanır.
Örnek . y = f(x) = x2 + 2x denklemi ile tanımlanan fonksiyonun tanım kümesi ℝ dir ve
f(0) = 0, f(1) = 3, f(2) = 8, f(3) = 15, f(–1) = –1, f(–2) = 0, f(–3) = 3
tür. Herhangi bir a reel sayısı için
f(a)=a2 + 2a, f(a+1)=(a+1)2 +2(a+1)=a2+4a+3, f(a+2)=(a+2)2 + 2(a+2)=a2+6 a +8
dir.
Örnek. y = x(x+2) denklemi tüm reel sayılar kümesi ℝ den ℝ ye bir fonksiyon tanımlar.
x = 1 olunca
y=3
x
x = 5 olunca y = 35
x =1/2 olunca y=5/4
x+2
Burada, pozitif x sayıları için, y, kenar uzunlukları x ve (x+2) birim olan bir dikdörtgenin alanı olarak yorumlanabilir..
Çoğu zaman, denklemle tanımlanmış bir fonksiyonun tanım kümesi açıkça belirtilmez. Bu
gibi durumlarda, tanım kümesi, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni tek türlü belirli bir
reel sayı olarak tanımlayabildiği değerlerin tümü olarak; görüntü kümesi de bağımlı
değişken için böylece tanımlanan tüm değerler olarak alınır.
Bundan böyle, söylem ve yazım kolaylığı ve kısalığı sağlamak için “y=f(x) denklemi ile
tanımlanan fonksiyon” deyimi yerine “y=f(x) fonksiyonu” deyimini de kullanacağız.
Örnek.
y  5 x
görüntü kümesi
denklemi ile tanımlanan fonksiyonun tanım kümesi
0,  
dur. Çünkü,
5 x
 ,5,
in tanımlı olması için
5  x  0   x  5  x  5
olmalıdır. Ayrıca, negatif olmayan her reel sayı, uygun bir
x  5 için
5 x
biçiminde ifade edilebilir.
2
Örnek. y  1  x fonksiyonunun tanım kümesi [-1,1] aralığıdır. Çünkü,
1  x 2 nin tanımlı olması için 1  x 2  0 olmalıdır. Dolayısıyla, bu fonksiyonun tanım
kümesi 1  x 2  0 eşitsizliğinin çözüm kümesi olan [–1,1] kümesidir.
Örnek. y 
x 1
denklemi ile tanımlanan fonksiyonun tanım kümesi
x 2
(- , -2)  (-2 , ) = ℝ \ {-2}
dir, çünkü
x 1
x 2
kesri -2 dışında her reel sayı için tanımlıdır.
Bazen kapalı denklemler de fonksiyon tanımlayabilir. Örneğin, x bağımsız ve y bağımlı
değişkenler olmak üzere, 2x+3y = 1 denklemi bir fonksiyon tanımlar. Çünkü, bu denklem her
x reel sayısına karşılık y = (-2/3)x + (1/3) sayısını verir.
Bununla beraber, fonksiyon tanımlamayan kapalı denklemler de vardır. Örnek olarak, x
bağımsız ve y bağımlı değişkenler olmak üzere y2 – x2 = 4 denklemi bir fonksiyon
tanımlamaz. Çünkü, örneğin x = 0 değeri için hem y = 2 hem de y = -2 sayıları bu
denklemi sağlarlar. O halde bu denklem x = 0 sayısına birden çok sayı karşılık getirmektedir
ve bu nedenle bir fonksiyon tanımlamaz.
Bir denklemin fonksiyon tanımlayıp tanımlamadığını anlamanın pratik bir yolu, o denklemin
grafiğinin düşey doğrularla kesişimlerini düşünmektir. Eğer her düşey doğru grafiği en çok
bir noktada kesiyorsa, o denklem bir fonksiyon tanımlar ve denklemin grafiği fonksiyonun
grafiğidir. Eğer grafiği birden çok noktada kesen düşey doğrular varsa, o denklem bir
fonksiyon tanımlamaz.
y
y
2
x
(0,0)
-2
2x+3y = 1
Fonksiyon tanımlar
x
(0,0)
y2 – x2 = 4
Fonksiyon tanımlamaz
Bir Fonksiyonun Koordinat Kesişimleri. Bir fonksiyonun grafiğine bakınca grafiğin koordinat
eksenlerini kestiği noktalar hemen dikkatimizi çekecek noktalar arasında bulunacaktır. Bir
fonksiyonun grafiğinin koordinat eksenlerini kestiği noktalara o fonksiyonun koordinat kesişimleri denir. Grafiğin x–eksenini kestiği noktalar varsa, o noktalara fonksiyonun x–kesişimleri
denir. Grafiğin y–eksenini kestiği nokta varsa, o noktaya da fonksiyonun y–kesişimi denir.
Bir f fonksiyonunun x–kesişimleri, varsa f(x) = 0 olan (x,0) noktaları; y–kesişimi de varsa
(0,f(0)) noktasıdır. Tanım gereği, bir fonksiyonun en çok bir y–kesişimi bulunabilir; ancak,
birden çok x–kesişimine sahip olan fonksiyonlar vardır.
y
y= f(x)
y–kesişimi
x
x–kesişimleri
Örnek. f (x)  x 2  2 x  15 fonksiyonunun x–kesişimleri, x 2  2 x  15  0 denkleminin çözümleri
x=–3 ve x=5 olduğundan, (–3,0) ve (5,0) noktaları; y–kesişimi de f(0 )= -15 ten görüleceği
üzere, (0,–15) noktasıdır.
2
Örnek. f (x)  1  x fonksiyonunun x–kesişimleri (-1,0) ve (1,0), y-kesişimi (0,1) noktasıdır.
f (x)  1  x 2 fonksiyonunun x – kesişimi yoktur; y – kesişimi (0,1) noktasıdır.
f (x)  2  x  1 fonksiyonunun ne x – kesişimi ne de y – kesişimi vardır.
Uygulama. Ekonomide Fonksiyonlar , Kâr – Zarar Analizi.
Gider (Maliyet) Fonksiyonu (Cost Function): M
M = (sabit gider) + (değişken gider).
Örneğin, bir şirketin aylık sabit gideri 100 TL ve ürün başına gideri 5 TL ise, bu şirketin ayda
x birim ürün üretmesi durumunda aylık toplam gideri
M(x) = 100 + 5x
TL olur.
sabitler
ürün miktarı
(bağımsız değişken)
Gelir Fonksiyonu (Revenue Function): G
G = (satılan ürün miktarı) . (birim ürün fiyatı).
Örneğin, bir şirket bir ayda her biri p TL den x adet ürün satmışsa, bu fşirketin aylık toplam
geliri
G(x) = xp
TL olur.
Fiyat Fonksiyonu (Price Function) : p
Bir ürün için piyasadan talep edilen miktar x ile ve bu ürün için birim fiyatı p (TL) ile gösterilirse, x ile p arasındaki bağıntıyı ifade eden denkleme fiyat–talep denklemi denir. Örneğin,
x = 20 – (0.2) p
fiyat–talep denklemi, piyasaya p TL fiyatla sürülecek ürün için x birim talep olacağını gösterir.
Fiyat–talep denkleminde, x bağımsız değişken, p bağımlı değişken kabul edilerek elde edilen
fonksiyona fiyat – talep fonksiyonu denir. Örneğimizde, fiyat – talep fonksiyonu
p = 100 – 5x
denklemi ile tanımlanan fonksiyondur.
Bir ürün için piyasaya sunulan (arz edilen) miktar x ile ve bu ürünün birim fiyatı p (TL) ile
gösterilirse, x ile p arasındaki bağıntıyı ifade eden denkleme fiyat–arz denklemi denir. Örneğin,
x = 5 + (0.1)p
fiyat–arz denklemi, p TL fiyatla piyasaya sürülecek ürün miktarının x birim olacağını gösterir.
Fiyat–arz denkleminde, x bağımsız değişken, p bağımlı değişken kabul edilerek elde edilen
fonksiyona fiyat–arz fonksiyonu denir. Örneğimizde, fiyat–arz fonksiyonu
p = 10 x - 50
denklemi ile tanımlanan fonksiyondur.
Arz ve talebin birbirine eşit olduğu fiyata pazar denge fiyatı denir.
Örnek 1. Yukarıda verilen fiyat–talep denklemi ve fiyat–arz denkleminin aynı ürün için
denklemler olduğunu varsayalım ve pazar denge fiyatını bulalım:.
Fiyat–Talep Denklemi: x = 20 – (0.2)p
,
Fiyat–Arz Denklemi : x = 5 + (0.1)p .
Arz edilen ürün miktarı ile talep edilen ürün miktarının eşit olacağı dikkate alınarak
20  0.2p  5  0.1p  (0.3)p  15  p 
15
 50.
0.3
Pazar denge fiyatı, 50 TL dir ve bu fiyatla piyasaya arz edilecek ürün miktarı x = 5 + (0.1)50=10
birim, piyasanın talebi de x = 20 – (0.2)50=10 birim olup arz ve talep çakışmaktadır.
Kâr Fonksiyonu (Profit Function) : K
Gelir ile gider arasındaki farkı verir.
K(x)= G(x) – M(x)
Örneğin, M(x) = 100 + 5x ve p(x) = 80 – 2x ise, G(x) = x p(x) = x(80-2x) = 80x – 2x2 ve böylece
K(x) = G(x) – M(x) =( 80x – 2x2 ) – (100 + 5x)
TL olur.
= – 2 x2 +75x – 100
Bir Problem. Bir tür çapa makinesi üreten bir şirket, yaptırdığı analizler sonucu, yılda x adet
çapa makinesi üretmesi durumunda toplam giderinin M(x)=15+(1.2)x bin TL; makine başına
uygun satış fiyatının da p(x)=6-0.075x bin TL olacağını tespit ediyor. Bu şirket yılda en çok 80
adet makine üretecektir. Şirketin ürettiği ürünün tamamını satacağını varsayarak
a) Yılda 50 adet makine üretilmesi durumunda toplam gider ve bir makinenin satış fiyatnı
bulunuz.
b) Gelir fonksiyonunu veren denklemi ve bu fonksiyonun tanım kümesini yazınız. 50 adet
makine üretilmesi durumunda şirketin gelirini belirleyiniz.
c) Kâr fonksiyonunu veren denklemi yazınız. Yılda 50 adet makine üretilmesi durumunda
şirketin kârını bulunuz.
Çözüm. a) Yıllık toplam gider M(50)  15  (1.2)  50  75 bin TL, bir makinenin satış
fiyatı p  p(50)  6  (0.075)  50  2.25 bin, yani 2250 TL.
b) G(x)  x  p  6x  0.075x2 , 0  x  80.
G(50)  300 187.5  112.5
bin, yani 112 500 TL.
c) K(x)  G(x)  M(x)  6x  0.075x2  (15 1.2x)  15 4.8x  0.075x2
olup 50 adet makine üretilmesi durumunda şirketin kârı K(50)=112.5-75=37.5 bin,
yani 37500 TL dir.
Basit Fonksiyonlar (Elementary Functions). Bu derste ve benzeri matematik derslerinde en
çok karşılaşacağınız fonksiyonlar, basit fonksiyonlar olarak bilinen fonksiyonlar ile onlardan
temel dönüşümlerle elde edilen fonksiyonlardır. Aşağıda, basit fonksiyonları, grafikleriyle
birlikte listeliyoruz:
y
Birim Fonksiyon: Her reel sayıya kendisini
karşılık getiren fonksiyon.
x
f(x) = x
Tanım Kümesi : ℝ
y=x
Görüntü Kümesi : ℝ
Mutlak Değer Fonksiyonu: Her reel sayıya o
sayının mutlak değerini karşılık getiren
fonksiyon.
y
 x , x0
f (x)  x  
 x , x  0
Tanım Kümesi : ℝ
Görüntü Kümesi : [0,)
x
y = |x|
Kare Fonksiyonu: Her reel sayıya o sayının
karesini karşılık getiren fonksiyon.
y
f (x)  x 2
x
Tanım Kümesi : ℝ
y = x2
Görüntü Kümesi : [0,)
Küp Fonksiyonu: Her reel sayıya o sayının
küpünü karşılık getiren fonksiyon.
y
f (x)  x 3
Tanım Kümesi : ℝ
Görüntü Kümesi : ℝ
x
y = x3
Karekök Fonksiyonu: Her reel sayıya o
sayının karekökünü karşılık getiren
fonksiyon.
y
f (x)  x
x
y x
Tanım Kümesi : [0,)
Görüntü Kümesi : [0,)
Küpkök Fonksiyonu: Her reel sayıya o
sayının küp kökünü karşılık getiren
fonksiyon.
y
f (x)  3 x
Tanım Kümesi : ℝ
Görüntü Kümesi : ℝ
x
y3 x
Hiperbolik Fonksiyon: Her reel sayıya o
sayının çarpımsal tersini karşılık getiren
fonksiyon.
f (x) 
y
1
x
Tanım Kümesi : ℝ\{0}
Görüntü Kümesi : ℝ\{0}
x
1
y
x
Aşağıdaki denklemlerle tanımlanan g, h, k, l, m ve n fonksiyonlarını ele alalım:
g(x)  x  2 , h(x)  x  1 , k(x)   x , (x)   x , m(x)  3 x , n(x) 
Bu fonksiyonlar f (x) 
1
x
3
x fonksiyonu cinsinden ifade edilebilir:
g(x)  f (x  2), h(x)  f (x)  1 , k(x)  f ( x), (x)   f (x), m(x)  3 f (x), n(x) 
1
f ( x)
3
Aşağıda göreceğimiz üzere g, h, k, l, m ve n fonksiyonlarının grafikleri de f fonksiyonunun
grafiği cinsinden elde edilebilir.
g, h, k, l, m ve n fonksiyonlarının f fonksiyonu cinsinden tanımı en genel biçimiyle şöyle
verilebilir: a, b ve c reel sayılar, c > 1 olmak üzere
g(x)  f (x  a), h(x)  f (x)  b , k(x)  f ( x), (x)   f (x), m(x)  cf (x), n(x) 
Yatay kayma
Düşey kayma
Yansıma
Germe
1
f ( x)
c
Büzme
Bu fonksiyonlardan her birinin grafiği f nin grafiğinin belli bir biçimde dönüştürülmesiyle
elde edildiğinden yukarıdaki ifadelerden her birine bir temel dönüşüm denir.
y = f(x+a) yı sağlar
Yatay Kayma. g(x) = f(x+a)
y = f(x) i sağlar
y
g(x) = f(x+a)
g(x)=f(x+a)
(x+a ,g(x))
(x ,g(x))
(x+a ,g(x))
a > 0 ise
a < 0 ise
x+a
x
x+a
x
y = f(x+a) nın grafiğinin y = f(x) in grafiğinden elde edilişi:
• Eğer a > 0 ise, y = f(x+a) nın grafiği y = f(x) in grafiğinin a birim sola kaydırılmasıyla
elde edilir.
• Eğer a < 0 ise, y = f(x+a) nın grafiği y = f(x) in grafiğinin -a birim sağa kaydırılmasıyla elde edilir.
Örnek. y = f(x) =
x in yatay kaymaları.
y
(0,0)
y x
y
x
(0,0)
y  x 2
y
x
(0,0)
y  x 2
x
Örnek. y = f(x) = x2 nin yatay kaymaları.
y = (x-3)2
y
1 birim sola
2 birim sağa
3 birim sağa
(-1,0)
y = (x+1)2
(0,0)
(2,0)
y = x2
(x-2)22
y = (x+1)
(x-3)
(3,0)
y = (x-2)2
x
Örnek. y = f(x) = |x| in yatay kaymaları.
y = |x-3|
y
1 birim sola
2 birim sağa
3 birim sağa
(-1,0)
y = |x+1|
(0,0)
(2,0)
y = |x|
y = |x-2|
|x-3|
|x+1|
(3,0)
y = |x-2|
x
Düşey Kayma. h(x) = f(x) + b
y = f(x) + b yi sağlar
y
(x ,h(x))
b > 0 ise
h(x)=f(x) + b
f(x)
b < 0 ise
h(x)=f(x) + b
y = f(x) i sağlar
(x ,f(x))
(x ,h(x))
x
x
y = f(x) + b yi sağlar
y = f(x) + b nin grafiğinin y = f(x) in grafiğinden elde edilişi:
• Eğer b > 0 ise, y = f(x) + b nin grafiği y = f(x) in grafiğinin b birim yukarıya kaydırılmasıyla elde edilir.
• Eğer b < 0 ise, y = f(x) + b nin grafiği y = f(x) in grafiğinin -b birim aşağıya kaydırılmasıyla elde edilir.
Örnek. y = f(x) =
x in düşey kaymaları.
y
y
y
(0,0)
y x
x
(0,0)
y  x 2
x
(0,0)
y  x 2
x
Örnek. y = f(x) = x2 nin düşey kaymaları.
y
y = x2 + 1
y = x2
1 birim yukarıya
2 birim aşağıya (0,1)
x
(0,0)
y = x2 -2
(0,-2)
y = x22 +- 21
Örnek. y = f(x) = |x| in düşey kaymaları.
y = |x|+1
y
y = |x|
1 birim yukarıya
2 birim aşağıya
(0,1)
x
(0,0)
y = |x| - 2
(0,-2)
y = |x| - 2
y = |x|+1
Yansıma(y-eksenine göre). k(x) = f(-x)
y
y = f(x) i sağlar
y = f(-x) i sağlar
(-x , f(-x))
-x
(x ,f(-x))
(0,0)
x
x
y = f(-x) in grafiği, y = f(x) in grafiğinin y – ekseni etrafında yansıtılmasıyla elde edilir.
Örnek. Aşağıda y  x ve y = x2 nin y–eksenine göre yansımaları verilmiştir.
y
y
y=(–x)2
y x
y=x2
y x
(0,0)
x
(0,0)
x
y = x2 nin y–eksenine göre yansımasında dikkatinizi çeken bir durum var mı?
Örnek. Şimdi y = (x-2)2 nin y–eksenine göre yansımasını görelim.
y
y=(–x–2)2
(–2,0)
y=(x–2)2
(2,0)
x
Yansıma (x-eksenine göre). l(x) = - f(x)
y
y = f(x) i sağlar
f(x)
(0,0)
- f(x)
(x ,f(x))
x
x
(x ,- f(x))
y = -f(x) i sağlar
y = - f(x) in grafiği, y = f(x) in grafiğinin x – ekseni etrafında yansıtılmasıyla elde edilir.
Örnek.
y = f(x) = x2
ve y =
x
in x-eksenine göre yansıması
y
y = x2
y
y x
x
(0,0)
y = - x2
(0,0)
x
y x
Örnek. y = f(x) = |x| in x-eksenine göre yansıması.
y
y = |x|
(0,0)
x
y = - |x|
Germe ve Büzme. m(x) = c f(x),
n(x) 
1
f (x), c  1
c
y
y = c f(x) i sağlar
c f(x)
(x ,c f(x))
y = f(x) i sağlar
f(x)
(x ,f(x))
1
f (x)
c
(0,0)
1
(x , f (x))
c
x
x
y
1
f (x) i sağlar
c
y = c f(x) in grafiği, y = f(x) in grafiğindeki her noktanın ordinatı c ile çarpılarak ,
y
1
f (x)
c
in grafiği, y = f(x) in grafiğindeki her noktanın ordinatı c ile bölünerek
elde edilir.
• Eğer c > 1 ise, y = c f(x) in grafiği, y = f(x) in grafiğinin düşey doğrultuda
gerilmiş biçimi olur.
• Eğer c > 1 ise, y  1 f (x) in grafiği, y = f(x) in grafiğinin düşey doğrultuda
c
büzülmüş biçimi olur.
Örnek. y = f(x) = x2 nin gerilme ve büzülmeleri.
y
y = 2x2
y = (1/2)x2
gerilme
büzülme
y = x2
(1, 2)
(1,1)
(1,1/2)
(0,0)
y = (1/2)x22
y = 2x
x
Örnek. y = f(x) = |x| in büzülme ve gerilmeleri.
y = 3|x|
y
gerilme
y = |x|
büzülme (1, 3)
y = (1/3) |x|
(1,1)
(0,0)
y = (1/3)|x|
y = 3 |x|
(1,1/3)
x
Temel dönüşümleri aşağıdaki tabloda özetliyoruz:
g yi tanımlayan
temel dönüşüm
g(x) = f(x+a), a>0
g(x) = f(x+a), a<0
g(x) = f(x)+b, b>0
g(x) = f(x)+b, b<0
g(x) = f(–x)
g(x)= – f(x)
g(x) = cf(x), c>1
g(x) = (1/c) f(x), c>1
y=g(x) in grafiğinin y=f(x) in
grafiğinden elde edilişi
a birim sola kayma
–a birim sağa kayma
b birim yukarı kayma
–b birim aşağı kayma
y–eksenine göre yansıma
x–eksenine göre yansıma
Düşey doğrultuda c kat gerilme
Düşey doğrultuda c kat büzülme
Kayma, Yansıma, Gerilme ve Büzülmelerin Art Arda Uygulanması. Pratikte karşılaştığımız
fonksiyonlardan pek çoğu, basit fonksiyonlara daha önce gördüğümüz temel dönüşümlerin
art arda uygulanmasıyla elde edilir.
Örnek. y = -3 |x - 1| + 2 nin grafiği, y = |x| in grafiğinden elde edilebilir.
y = |x|  y = |x - 1| 
y = 3|x - 1|
 y = -(3|x - 1| )

y = -(3|x - 1| ) + 2
y
y = 3|x-1|
y = |x|
(1,2)
(2, 3)
y = |x-1|
(2, 1)
(1,1)
(0,0)
x
(1,0)
y = |x|  y = |x - 1|
 y = 3|x - 1|
 y = -(3|x - 1| )
y = - 3|x-1| + 2
 y = -(3|x - 1| ) + 2
y = - 3|x-1|
Örnek. y = x2 – 2x in grafiği, y = x2 nin grafiğinden elde edilebilir.
x2 – 2x = x2 – 2x +1 – 1 = (x-1)2 –1 olduğu göz önüne alınarak,
y = x2


y = (x-1)2 = x2 – 2x +1
y = (x-1)2 –1 = x2 – 2x
y
y = (x-1)2
y = x2
(0,0)
x
(1,0)
(1,-1)
y = x2 – 2x
Örnek. Bir tür çapa makinesi üreten bir firma, yaptırdığı analizler sonucu, yılda x adet çapa
makinesi üretmesi durumunda toplam giderinin M(x)=15+(1.2)x bin TL; makine başına uygun
satış fiyatının da p(x)=6-0.075x bin TL olacağını tespit ediyor. Bu firma yılda en çok 80 adet
makine üretecektir. Gelir ve kâr fonksiyonlarının grafiğini çiziniz.
G(x)  x  p(x)  6 x  0.075x 2 , 0  x  80
G(x)  6 x  0.075x 2  0.075(x 2  80 x)  0.075((x  40)2  1600)  0.075(x  40)2  120
y  x 2  y  (x  40)2  y  (x  40)2  y  0.075(x  40)2
 y  0.075(x  40)2  120  6 x  0.075x 2
y
(40,120)
(80,0)
(0,0)
(40,0)
x
y
(32,61.8)
K (x)  G(x)  M(x)  15  4.8 x  0.075x 2 , 0  x  80
y  x 2  y  (x  32)2  y  (x  32)2
 y  0.075(x  32)2
 y  0.075(x  32)2  61.8
(0,0)
(32,0)
(80,0)
x

similar documents