Prezentacija par subsidiaritates principu

Report
Subsidiaritātes principa
pārbaude Eiropas Savienības
leģislatīvo aktu projektiem
2013. gada 24. jūlijs
Subsidiaritātes princips
Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 3. punkts definē subsidiaritātes
principu:
jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, savienība rīkojas
tikai tad, ja dalībvalstis centrālā, reģionālā un vietējā līmenī nevar
pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās
darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī.
Subsidiaritātes principa aspekti:
- ES jāpierāda, ka tās kompetencē ietilpst attiecīgās problēmas
risināšana;
- ES jāpierāda, ka konkrētajai problēmai ir starptautiski aspekti, kurus
nevar pilnībā atrisināt ar dalībvalstu rīcību;
- ES jāpierāda, ka konkrētās problēmas risināšanai ES līmenī ir
priekšrocības, salīdzinot ar risinājumiem nacionālā līmenī.
Proporcionalitātes princips
Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punkts definē
proporcionalitātes principu:
saskaņā ar proporcionalitātes principu Savienības rīcības saturs un
veids ir samērīgs ar Līgumu mērķu sasniegšanai nepieciešamo.
Proporcionalitātes principa aspekti:
- Vai ar attiecīgo regulējumu tiek sasniegts mērķis?
- Vai šāds regulējums nepieciešams mērķa sasniegšanai?
- Vai pastāv mazāk ierobežojošas alternatīvas?
Lisabonas līgumam ir pievienots protokols Nr. 2 par
subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa
piemērošanu
-
Protokolā iezīmēts, ka ikviens valsts parlaments astoņās nedēļās no
leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas
Parlamentam, Padomei un Komisijai pamatotu atzinumu, kurā
paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst
subsidiaritātes principam.
-
Protokolā arī noteikts, ka leģislatīvā akta iesniedzējs ņem vērā
pamatotos atzinumus, ko snieguši nacionālie parlamenti vai kāda no
nacionālā parlamenta palātām.
-
Ja pamatotie atzinumi par ES leģislatīvā akta projekta neatbilstību
subsidiaritātes principam pārstāv vismaz vienu trešdaļu [patlaban 19
balsis, kas ir vismaz 9 parlamenti] no visiem ES dalībvalstu
parlamentiem, tad attiecīgais leģislatīvā akta projekts ir jāpārskata.
-
Šādā gadījumā leģislatīvā akta iesniedzējs var nolemt saglabāt, grozīt vai
atsaukt projektu un jebkurā gadījumā, lēmums jāpamato.
Procedūra subsidiaritātes izvērtēšanai Saeimā
Saeimas kārtības rullis:
185.1 (1) Saeima savu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumos
realizē ar Eiropas lietu komisijas starpniecību, ja Saeima nav lēmusi
citādi.
Parlamentu rīcībā esošie instrumenti ES leģislatīvo aktu
ietekmēšanai bez starpniekiem I
Lisabonas līgums paredz procedūru tikai subsidiaritātes
pārkāpumu konstatēšanas gadījumos.
Neatkarīgi no tā vai ir 1/3 parlamentu negatīvi atzinumi (pamatotie
atzinumi), pārskatāmā laika periodā EK jāsniedz atbildi parlamentiem,
kas izteikuši iebildes pret subsidiaritātes principa ievērošanu.
Parlamentu rīcībā esošie instrumenti ES leģislatīvo aktu
ietekmēšanai bez starpniekiem II
Proporcionalitātes principa pārkāpuma gadījumā var sekot
atzinums, parlamentu balsis netiek pieskaitītas pie subsidiaritātes
pārkāpumiem.
EK uztverē proporcionalitātes principa iebildumi ir „politiskais
dialogs”, uz ko EK jāreaģē līdzīgi kā subsidiaritātes pārkāpumu
gadījumos, proti, pārskatāmā laikā jāsniedz atbilde.
Parlamentu rīcībā esošie instrumenti ES leģislatīvo aktu
ietekmēšanai bez starpniekiem III
Neatkarīgi no priekšlikuma izskatīšanas stadijas, pat apstākļos, ja
subsidiaritātes un proporcionalitātes principi ir ievēroti,
parlaments var sniegt atzinumu par priekšlikumu.
Politiskajam dialogam var būt arī citas formas – jautājumu apspriežot
parlamentā pieaicināt EK pārstāvniecību, lai skaidro priekšlikumu un
informē EK par parlamenta bažām, viedokļiem un tamlīdzīgi. Vizītēs
ES institūcijās tiekoties ar atbildīgajiem komisāriem un EK direktorātu
pārstāvjiem.
Informācija par citu parlamentu viedokļiem attiecībā uz
Regulas priekšlikumu ar ko izveido tirgus piekļuves ostas
pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēmu
- Zviedrijas parlaments, Spānijas parlamenta abas palātas un Francijas
Nacionālā Asambleja ir vērtējuši minēto Regulas priekšlikumu ,atzīstot, ka
tas neatbilst subsidiaritātes principam.
-
Polijas Sejmas vēl nav apstiprinājis viedokli plenārsēdē, bet atbildīgā
komisija virza atzinumu par neatbilstību subsidiaritātes principam.
-
Polijas Senāts uzskata ka nav ievērots proporcionalitātes princips.
-
Lielbritānijas pārstāvju palāta lūgusi valdību noformulēt viedokli par
subsidiaritātes principa ievērošanu, ja tai ir bažas par attiecīgā principa
ievērošanu.
-
Flāmu parlaments (Beļģijā ) sniedza atzinumu, ka subsidiaritātes princips ir
ievērots.
Paldies par uzmanību!

similar documents