Cywilnoprawny charakter odpowiedzialności

Report
Umowa ubezpieczenia OC –
cz. 2
dr hab. Marcin Krajewski
Instytut Prawa Cywilnego
Katedra Prawa Cywilnego
1
Rodzaje odpowiedzialności objęte ubezpieczeniem
Cywilnoprawny charakter odpowiedzialności
1) Prawo pracy, np. zryczałtowane odszkodowania w
wypadku rozwiązania umowy o pracę
2) Prawo administracyjne, np. odszkodowanie z tytułu
wywłaszczenia
3) Prawo karne
a)ogólna zasada nieubezpieczalności
odpowiedzialności karnej
b)środki naprawienia szkody w prawie karnym
2
Rodzaje odpowiedzialności objęte ubezpieczeniem
Cywilnoprawny charakter odpowiedzialności
3) Prawo karne - środki naprawienia szkody w prawie
karnym
Art. 46. Kodeksu karnego
§ 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek
pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek
naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo
w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów
prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości
zasądzenia renty nie stosuje się.
§ 2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec
nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.
3
Osoba trzecia w ubezpieczeniu OC
Art. 822. § 1. Przez umowę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się
do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za
szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których
odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo
ubezpieczony.
Trzy kryteria wyłączenia odpowiedzialności:
a) ze względu na brak odpowiedzialności według
zasad ogólnych
b) ze względu na brak przymiotu osoby trzeciej
c) ze względu na zasady szczególne odnoszące się
do danego ubezpieczenia OC
4
Osoba trzecia w ubezpieczeniu OC
I. Wyłączenia ze względu na brak
odpowiedzialności według zasad ogólnych
1)Stosunki miedzy małżonkami
a) szkoda na mieniu
b) szkoda na osobie
2) Stosunki między rodzicami a dziećmi
II. Wyłączenia ze względu na brak przymiotu osoby
trzeciej – problem ubezpieczeń na cudzy rachunek
5
Osoba trzecia w ubezpieczeniu OC
III. Wyłączenia w poszczególnych rodzajach
ubezpieczeń
1)wyłączenia umowne
2)Art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezp. obowiązkowych
Art. 38.1. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:
1) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie
mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi
pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w
której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda
została wyrządzona, jest posiadaczem lub
współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym
szkoda została wyrządzona
6
Osoba trzecia w ubezpieczeniu OC
III. Wyłączenia w poszczególnych rodzajach
ubezpieczeń
Art. 38 ust. 2 ustawy o ubezp. obowiązkowych
2. Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmuje szkody
wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne
uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy
leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym
samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez
posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela
lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy
sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.
7
Wypadek ubezpieczeniowy
Ogólne cechy wypadku ubezpieczeniowego
• zdarzenie niepewne
Art. 806. § 1. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli
zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest
możliwe.
• zdarzenie przyszłe
§ 2. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego
zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili
zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub
przy zachowaniu należytej staranności mogła się
dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że odpadła
możliwość jego zajścia w tym okresie.
8
Wypadek ubezpieczeniowy
Ogólne cechy wypadku ubezpieczeniowego
• zdarzenie niezależne od woli ubezpieczonego
Art. 827. § 1. Ubezpieczyciel jest wolny od
odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził
szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa
odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub
ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub
zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności.
§ 2. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
można ustalić inne zasady odpowiedzialności
ubezpieczyciela niż określone w § 1.
9
Wypadek ubezpieczeniowy
Ogólne cechy wypadku ubezpieczeniowego
• zdarzenie niezależne od woli ubezpieczonego
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych
Art. 9 ust. 2 Umowa ubezpieczenia obowiązkowego
odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2,
obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku
rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które
ponosi on odpowiedzialność.
Konsekwencja – regres nietypowy
Art. 11. ust. 2. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego
odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 4 pkt 4,
obejmuje również szkody wyrządzone w wyniku rażącego
niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on
odpowiedzialność.
10
Wypadek ubezpieczeniowy
Pojecie i rodzaje triggerów
1) Act committed
2) Loss occurence
3) Loss manifestation
4) Claims made
Trigger a wypadek ubezpieczeniowy
11
Wypadek ubezpieczeniowy
Swoboda stron przy określaniu triggerów
Art. 822 § 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej,
umowa ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w § 1,
będące następstwem przewidzianego w umowie
zdarzenia, które miało miejsce w okresie
ubezpieczenia.
§ 3. Strony mogą postanowić, że umowa będzie
obejmować szkody powstałe, ujawnione lub
zgłoszone w okresie ubezpieczenia.
12
Wypadek ubezpieczeniowy
Swoboda stron przy określaniu triggerów
Art. 9a. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego
odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o
jakich mowa w art. 9, będące następstwem
zdarzenia, które miało miejsce w okresie
ubezpieczenia.
Problem dopuszczalności tworzenia nowych i
kombinowania triggerów
13
14

similar documents