Sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise voor

Report
Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide
koostamise taotlusvoor
(tähtaeg: 30. oktoober 2013)
Mari-Liis Dolenko
Vabaühenduste Toetusprogrammi juht
sügis 2013
Sotsiaalne ettevõtlus tähendab vabaühenduste
poolt tulu teenimist kaupade või teenuste müügi abil
olulise ühiskondliku vajaduse lahendamiseks
Vaata ka:
 Heateo SA ajakiri sotsiaalsest ettevõtlusest
http://issuu.com/heategu/docs/head_uudised_kevad_2013
 Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik www.sev.ee
Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide
koostamise taotlusvoor
Taotlusvooru eesmärgid (millest taotleja lähtuma peab):
- vabaühenduste ettevõtlikkuse ja ettevõtlusteadmiste kasv;
- sotsiaalse ettevõtluse mudelite rakendamine valdkonnas uute
ühenduste poolt ning uute mudelite loomine;
- sotsiaalse ettevõtluse kui ühiskonnas väärtuse loomise, samas
vabaühendustele omatulu teenimise võimaluse teadvustamise kasv
ühiskonnas.
Toetust ei saa taotleda taotleja poolt juba käivitatud sotsiaalse
ettevõtluse laiendamiseks või mudeli edasiarenduseks
Toetust on võimalik taotleda:
äriplaani läbimõtlemiseks ja koostamiseks
Äriplaani koostamisse peavad ühenduses olema kaasatud nii
liikmed kui ka sihtgrupi esindajad vastavalt kaasamise heale
tavale.
KÜSK ei toeta äriplaani täies mahus sisseostmist teistelt
füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt.
Toetatava projekti tulemus: läbimõeldud ja kirjapandud oma
toote või teenuse äriplaan, valmisolek elluviimiseks.
Äriplaan ja finantsprognoosid tuleb koostada vastavalt KÜSK
juhendile (www.kysk.ee/taotlusvoorud/seap13)
Äriplaani käivitamiseks on võimalik 2014. aasta sügisel taotleda toetust
KÜSK sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvoorust
(abikõlblikud teatud osas ka investeeringud).
NB! Toetatava projekti üheks kohustuslikuks osaks on
vabaühendusest vähemalt ühe inimese osalemine
sotsiaalse ettevõtte äriplaani koostamise koolitusel
Tallinnas jaanuarist aprillini 2014. aastal (kokku 5 päeva).
Koolitus lõpeb äriplaani esitlusega.
Koolitajad: Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
Projekti abikõlblikkuse periood:
1. jaanuar 2014.a kuni 30. aprill 2014.a.
Toetussumma piirmäär: 3000 eurot ühe taotluse kohta
(90% abikõlblikest kuludest)
Kokku on võimalik toetusi välja anda 75 000 euro eest
Ootame taotlusi 30. oktoobriks kell 15.00 kas:
1) digitaalselt allkirjastatuna aadressile [email protected]
2) või allkirjastatuna paberkandjal aadressil Toompuiestee 33a,
Tallinn 10149 ja kindlasti siis ka elektroonselt
Tingimused: http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/seap13
Kes saavad toetust taotleda?

taotleja tegutseb avalikes huvides ja on kantud mittetulundusühingute
ja sihtasutuste registrisse.
Avalikes huvides tegutsemine tähendab:
- taotleja avalikkusele suunatud eesmärke ja tegevusi;
- taotleja põhikirjas on sätestatud, et pärast ühingu lõpetamist antakse
vara üle vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 4 või
sarnastel eesmärkidel tegutsevatele ühingutele;
- taotleja tegevus on avalik, tal on tema tegevust tutvustav veebileht
ning tema põhikiri, majandusaasta aruanded, juhtorganite
koosseisud ja eetilise tegevuse kinnitus on avaldatud tema
veebilehel;
 NB! taotleja, kes on kantud registrisse vähem kui 1 aasta enne taotluse
esitamist, esitab taotluse koostöös sotsiaalse ettevõtlusega tegeleva
partnerorganisatsiooniga, kelle rolliks on nõustada taotlejat projekti
elluviimise ajal.
Abikõlblikud kulud:
 töötaja(te) töötasu ja tööjõu maksud
 sisseostetavate teenuste, sh konsultatsiooniteenuste kulud
(kuni 50% KÜSK toetusest)
 ürituste korraldamisega seotud kulud
 info- ja teavitustegevuste kulud
 muud projekti elluviimisega seotud eelarves sisalduvad
põhjendatud ja vajalikud kulud
 projekti läbiviimisega seotud riiklikud maksud ja lõivud, mis ei ole
Eesti riigi poolt taotlejale tagastatavad
 toetuse saaja üld- ja arenduskulud (kuni 15% toetuse mahust)*
 rahaliselt mõõdetav panus**
Üld- ja arenduskulud (kuni 15% toetuse mahust)*
 toetuse saaja bürooruumide rentimise ja korrashoiu, transpordi-,
side- ja bürootarvete kulud;
 üld- ja arenduskulude kasutamise otsustab toetuse saanud
organisatsioon, nende kohta ei ole vaja esitada kuludokumente (kuid
näidatakse summana kulude lõpparuandes)
NB! Ei pea tingimata projekti lõpuks ära kasutama
 KÜSK juhatusel on õigus üld- ja arenduskulude osas otsustada
kuni 50% ulatuses toetuse vähendamise või mitteväljamaksmise üle
projekti elluviimisel esinenud vajakajäämiste, eesmärgi ja tulemuste
ebapiisava saavutamise või tegevuste tähtaegadest
mittekinnipidamise ning projekti dokumentatsiooni vormistamisel ja
aruandluses esinenud puuduste korral.
Rahaliselt mõõdetav panus ** (endine „mitterahaline panus“)
 Eelkõige ruumide, seadmete ja mööbli kasutuskulu, ka
vabatahtlik töö
 Väärtus peab olema dokumentaalselt tõestatud, sõltumatult
hinnatav ja kontrollitav (nt hinnakirjad, üleandmisevastuvõtmise akt + jääk/turuväärtust tõendav dokument,
vabatahtliku töö päevik)
NB! Vabatahtliku tööna ei arvestata nende inimeste tööd, kes
saavad projekti kaudu töötasu või täidavad lepingulist tellimust
Mitteabikõlblikud kulud
 amortisatsioonikulud
 ehitusinvesteeringute kulud
 NB! Äriplaani koostamisteenuse sisseostmine teiselt füüsiliselt või jur isikult
 toetuse saajaga seotud isikute huvide konflikti olukorras tehtud kulud
 projektijuhtimise, vmt sisseostmine teiselt juriidiliselt isikult (v.a FIE)
 projektist töötasu saavate isikute vabatahtliku töö kulud
finantstehingute võlaintressikulud, valuuta komisjonitasud ja kahjud, jms
 esinduskulud
 viivised, rahatrahvid jmt
 organisatsioonide, sh rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
 reserv ootamatute või ettenägematute kulude katmiseks
 projekti kaasrahastamine mõne teise toetaja poolt, kui selle toetaja
rahaeralduses ei ole näidatud, et toetus antakse KÜSKile esitatud projekti
tegevus(t)e toetamiseks
Veel kuludest:
•
•
•
•
Kulud loetakse abikõlblikuks, kui need on tekkinud KÜSK toetatud
projekti abikõlblikkuse perioodil ning kuludokumendid on laekunud
ja nende alusel ülekanded tehtud abikõlblikkuse perioodile järgneva 15
kalendripäeva jooksul.
Kõigi kulude (v.a. üld- ja arenduskulud) kohta PEAB olema eelarve
juures kalkulatsioon ja põhjendus
Kõik kulud (v.a. üld- ja arenduskulud) peavad olema tõendatud arvete
või algdokumentidega (koopiaid ei pea koos aruandega esitama, aga
olemas peavad olema!)
Kulud peavad olema tehtud toetuse saaja arveldusarvelt
Taotluste menetlemisest
• Tähtajaks kuni 60 päeva
• Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontroll KÜSK büroo
poolt
• Sisuline hindamine vastavalt kriteeriumitele 3 eksperdi poolt
• Hindamiskoosolek ekspertide ja juhatusega
• Järelpärimised, ettepanekud taotlejale
• Juhatuse otsus
• Toetuslepingu allkirjastamine 
Hindamiskriteeriumid
• projekti vastavus taotlusvooru eesmärkidele – 25%
(Projekti rahastamise eelduseks on selle kriteeriumi täitmine vähemalt 50%
osas, arvestades hinnete kaalutud keskmist)
•
projekti vajalikkuse põhjendus probleemist ja sihtgrupist lähtuvalt – 25%
• kavandatud tegevuste seos projekti eesmärkide, oodatavate
tulemuste ja mõjuga – 20%
• projekti eelarve kulude vajalikkus ja põhjendatus – 20%
• projekti meeskonna ettevalmistus ja projekti üldine kvaliteet – 10%
Toetuse väljamaksmine (aluseks maksetaotlused)
• Toetuslepingu allkirjastamise järel 80%
• Peale lõpparuande heakskiitmist 20%
Lõpparuande ja äriplaani esitamise tähtaeg on 15. mai 2014
(seisuga 30. aprill 2014)
Projektis muudatuste tegemine
• On võimalik esitada põhjendatud taotlus
eelarve/tegevuskava muutmiseks
• Projekti tegevustes muudatustest tuleb koheselt KÜSKi
teavitada
• Võib paluda pikendust kuni 1 kuu, mõjuvatel põhjustel
• NB! kuu enne projektiperioodi lõppu KÜSK projekti ei
pikenda ja muudatusi ei aktsepteeri
Teavitamine ja viitamine
• Oluline nõue on avalikustamine (NB! toimiv koduleht!),
projekti kodulehel kajastus
• Ürituste korraldamisel peavad korraldajad selgelt esile tooma
ürituse seose KÜSK toetusega, k.a osavõtjate nimekirjad,
päevakavad, kohtumiste memod - viidatuna
• Viitamine toetajale: „projekti rahastab regionaalministri
valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital“ ja/või lisama
vastava logo (vt KÜSKi koduleht: teavitamine ja logod)
Kontaktid:
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn
www.kysk.ee
Agu Laius, juhataja, tel 655 64 24, 5082997
e-kiri: [email protected]
Mari-Liis Dolenko, programmi juht, tel 655 6423, 52 12 422
e-kiri: [email protected]
Katrin Barnabas, programmi assistent, tel 655 6423, 53008097
e-kiri: [email protected]
Ann Räämet, programmi assistent, tel 656 0469, 56453785
e-kiri: [email protected]
Sirle Domberg, pearaamatupidaja, tel 655 64 49, 5162929
e-kiri: [email protected]

similar documents