Markvandingsbehov gennem 25 år (indlæg fra

Report
Markvandingsbehov gennem 25 år
Søren Kolind Hvid
Videncentret for
Landbrug
Den Europæiske Union ved Den
Europæiske Fond for Udvikling af
Landdistrikter og Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har
deltaget i finansieringen af projektet.
Emner:
Markvandingsbehov 1987-2010
Økonomi i markvanding
Administration af tilladelser til markvanding
Markvandingsbehov, gns. 1987-2010
Vandingsbehov, mm
på JB1 (61 mm rodzonekapacitet)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
177
143
103
104
121
103
76
Fremgangsmåde
Vandingsbehov beregnet med Vandregnskab
Online
Grovsand (JB1) med 61 mm rodzonekapacitet
Klimadata for 2 lokaliteter 1987-2010
(Billund og Ribe)
Vandet ved vandunderskud på 40-60 % af
rodzonekapacitet afhængig af vækstfase
Vanding har sikret fuld fordampning
Driftsøkonomisk vandingsbehov kan være
mindre (afhænger af afgrødepriser)
Markvandingsbehov i grovfodersædskifte på JB1 1987-2010, mm pr. år
250
225
175
150
125
Vandingstilladelse
119
100
75
50
25
0
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Gns.
Vandingsbehov, mm
200
Vandingsbehov i Ribe amt (søjler) og
vandforbrug (rød kurve), mio. m3 pr. år
Mio. m3
pr. år
Kilde: Grundvandsovervågning 2011
Forklaringer på afvigelse mellem
vandingsbehov og vandforbrug
Vandingsbehov beregnet ved 61 mm
rodzonekapacitet – 1/3 af vandet areal i Ribe
amt har større rodzonekapacitet
”Hvilende” vandingstilladelser
Driftsøkonomisk vandingsbehov er ved lave
afgrødepriser mindre end det vandbehov, der
sikrer fuld fordampning
Vandingskapacitet er begrænsende nogle år
Evt. fejl i indberetninger af vandforbrug?
Økonomi i markvanding
Merudbytte pr. mm
Betydning af afgrødepriser
Tab ved ophør med
markvanding
Merudbytte pr. mm vandingsvand i korn
kg pr. mm
vårbyg (blå), vinterbyg (brun) og hvede (gul)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Forsøg ved Jyndevad 1946-1989
10
20
30 40 50 60 70 80
Udbytte med vanding, hkg/ha
90
100
Merudbytte pr. mm vandingsvand i korn
kg pr. mm
vårbyg (blå), vinterbyg (brun) og hvede (gul)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
y = 0,31x + 3,2
R² = 0,53
Forsøg ved Jyndevad 1946-1989
10
20
30 40 50 60 70 80
Udbytte med vanding, hkg/ha
90
100
Økonomi ved markvanding i kornsædskifte
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
-500
-1.000
-1.500
1.700
Bygpris: 135 kr./hkg
Hvedepris: 140 kr./hkg
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Gns.
kr. pr. ha
på JB1 ved vandingsbehov som i 1987-2010
Økonomi i markvanding i kornsædskifte
på JB1 afhængig af kornprisen
3.000
2.500
Kornsælger
Kornkøber
kr. pr. ha
2.000
2520
2230
1720
1430
1.500
920
1.000
630
500
120
0
-500
-170
80 kr.
110 kr.
140 kr.
Kornpris
170 kr.
Tab ved ophør med markvanding i
kornsædskifte på JB1 afhængig af kornpris
0
-500
kr. pr. ha
-1.000
-550
-840
-1.500
-1350
-1640
-2.000
-2150
-2440
-2.500
-3.000
-3.500
Kornsælger
80 kr.
Kornkøber
110 kr.
140 kr.
Kornpris
-2950
-3240
170 kr.
Administration af tilladelser til
markvanding
Kommunerne er myndighed for
vandingstilladelser  Ændringer i
administrationspraksis
Krydsoverensstemmelse (KO) vedr.
markvanding
Vandplaner
Krydsoverensstemmelse (KO)
på markvanding
KO-krav formuleret af NaturErhvervstyrelsen
Delkrav 4:
”Vilkåret i tilladelsen vedrørende maksimal
indvindingsmængde af grundvand pr. år må
ikke overskrides.”
Juridisk udredning (rekvireret af L&F):
Kommuner har lov til at opgøre forbruget som
et gennemsnit over 3 år (uanset KO kravet)
Varighed af vandingstilladelser
Nogle kommuner giver tilladelser af kortere
varighed end normalt (begrundet i
forventninger til senere vandplaner)
Miljøministeriet (15. november 2010):
”I første planperiode forpligtes kommunerne
således til alene at administrere efter den
gældende lovgivning, dvs. der skal kunne
gives tilladelser med normal tidsramme”.
Normal tidsramme er 15 år.
Vandplaner og markvanding
Reduktion i markvanding indgår ikke som
virkemiddel i aktuelle vandplaner
Nogle kommuner reducerer måske alligevel i
denne planperiode
Reduktion i markvanding indgår som
virkemiddel i næste planperiode (fra 2015)
Nyt fagligt grundlag for beregning af
reduktionsbehov skal udarbejdes
Kommuner bør afvente nyt fagligt grundlag
Konklusion vedr. markvanding
Stor variation i vandingsbehov mellem år
Optimal vanding i tørkeår er økonomisk vigtig
Store merudbytter, kvalitet og sikker foderforsyning
Reduktion i vandingsmulighed vil også få
betydning for husdyrproduktion, jordpriser mv.
Behov for fleksibel administration af vandingstilladelser mht. vandforbruget i enkeltår
Behov for nyt og fagligt stærkt forbedret
administrationsgrundlag for kommunerne.
Tak for opmærksomheden

similar documents