Spoor Arnhem - Winterswijk

Report
Stand van zaken Werkplaats
Slim & Snel verbinden
Opbouw
•
•
•
•
•
Spoor Arnhem – Winterswijk
N18 / A18
A15
Breedband
Inspiratievragen
Spoor Arnhem - Winterswijk
Toekomst positie spoorlijn
I.
Versterken van het fundament;
Huidig fundament versterken: voortzetten
geplande acties
II.
Voorbereiden op groei
Na fundament versterken, bouwen aan groei
III. Het vergroten gebruiksvriendelijkheid
Vertrouwen verdienen van reizigers
IV.
Het versterken van samenwerking
Activiteiten als programma bezien
Tracé nieuwe N18/A18
Ervaar de N18/A18
TraceBesluit N18/A18
Voorjaar 2013
• Ondertekening TB
• Realisatie- & uitvoerings-overeenkomsten
Najaar 2013
• Onherroepelijk TB
2015-2018, uitvoering
Waarom ‘A15 doortrekken’?
• Files op de A50, A12, A325 en N325 (de Pleyroute).
• Ook negatieve effect op het onderliggend
wegennet.
• Onvoldoende ontwikkeling van vestigingsklimaat.
• Onvoldoende aansluiting op (inter)nationale
netwerken.
Standpunt minister jan 2012
Doelen ‘doortrekken A15’
• Bijdragen aan concurrerend vestigingsklimaat
• Bijdragen aan een ruimtelijk-economisch vitale
(woon- en leefklimaat)
• Een toekomstvaste oplossing
• Het terugdringen van de verkeersbelasting op de
Pleyroute
• Het realiseren van een directe (vaste
oever)verbinding tussen het zuidelijk deel van de
stadsregio en de Achterhoek en Liemers.
Procedure en planning A15
• In november 2006
bestuursovereenkomst
gesloten
• In juni 2011 financiële
principeakkoord:
Ruim 1 miljard euro:
Rijk 385 miljoen euro
Provincie en de stadsregio
372,5 miljoen euro.
Het resterende bedrag door
tol.
• Tracéwetprocedure.
• Standpunt minister op 16
januari 2012 .
Pilot breedband
omvat:
1500 adressen buitengebied én
1 of 2 bedrijventerreinen
NB: die combinatie is complicerend:
• verschil in diensten-vraag
• verschil in diensten-aanbieders
• verschil in kostenstructuur
Pilot breedband
Kosten buitengebied:
- aanleg infrastructuur € 3.500 / adres
- commercieel rendabel € 1.000 / adres
- onrendabele top dus € 2.500 / adres
Eigen bijdrage consument geschat op € 500
NB: zonder overheidsgeld geen breedband !
Pilot breedband
Regelgeving:
overheidssteun mag, mits
•
nog geen nga (zoals coax) aanwezig
•
sec infrastructuur –aanleg
(dus geen geïntegreerd pakket infra +
diensten)
NB: steun aan initiatief Reggefiber of TrenT is dus
wél mogelijk, aan UPC of Ziggo niet.
Pilot breedband
Modellen (in toegestane situaties):
1) overheid financiert aanleg en exploitatie door
gebruikers (vgl. B3N-studie 2010)
2) overheid legt loze voorziening aan, marktpartij
of gebruikers doen de rest.
3) marktpartij legt infra aan, overheid financiert
onrendabele top.
Pilot breedband
Waar staan we nu:
1. overleg met comm. partijen zoals Reggefiber,
TrenT, UPC
2. overleg met externe financier Rabobank
3. analyse gebruikers / vraagspecificaties
4. breder trekken: ‘loket’ bij prov./rijk voor
kenniscentrum en belangenbundeling

similar documents