Az előadás power point verziója

Report
4. EMBERI SZABADSÁG ÉS ELKÖTELEZŐDÉS
ÖSSZEFOGLALÁS
A LELKI ÚT ÉS A HIT FEJLŐDÉSE

I. Fejlődéstapasztalati megközelítés
 Psziho-vallásos
 Gyermeki
fejlődés modell
hit
 Serdülő hit
 Neofita hite
 Felnőtt ember éretlen hite
 Felnőtt, vagy racionális hit
 Érett hit
II. LELKI ÚT A SPIRITUÁLIS HAGYOMÁNYBAN

Három szakasz
 1.
via purgativa
 Tisztulás
útja
 Kezdők
 2.
via illuminativa
 Megvilágosodás
 Haladók
 3.
via unitiva
 Egyesülés
útja
 Tökéletesek
útja
IGNÁCI ÚT
Jellemzője: világban megélt apostoli
hivatás lelkisége
 Lelkigyakorlatok 4 hét:

1. ami deformált azt meg kell reformálni.
Purgatív út.
 2. ami megtisztult azt Krisztus alakúvá kell
formálni
 3. megerősítés: tényleg komolyan akarod
követni Jézust vagy csak futó lelkesedés volt?
 4. transzformáció a feltámadás fénye által
 Egyházban való lét.

III. A LELKI ÚT
TEOLÓGIAI ÉRTELME
A KERESZTÉNY LELKI ÚT CÉLJA

Krisztus követése


“A különböző életformákban és hivatásokban ugyanazt a szentséget
munkálja mindenki, akiket Isten Lelke vezérel, az Atya szavának
engedelmeskedve és az Atyát lélekben és igazságban imádva követik
a szegény, alázatos és a keresztjét hordozó Krisztust, hogy az Ő
dicsőségében is részesülhessenek.” LG 41
Krisztus bennünk
„Szülessen meg Krisztus ezerszer Betlehemben, ha benned nem születik,
örökre el vagy veszve.” Angelus Silezius (+1677)
 Keresztény benső út: Krisztusba nőni, az Ő élete növekedjen bennünk,
életünk minden részlete Krisztusi legyen

Ignáci sajátosság


Hivás követése –tökéletesség lépcsői helyett
Krisztus társa lenni a világ üdvözítésében
MAI TÉMÁINK
Elköteleződés problematikája
 Az emberi szabadság természete
 Az emberi szabadság megvalósulása

 Döntéshozatalról

Képességek, amik segítenek, hogy alkalmassá
váljunk az elköteleződésre
MAI PROBLEMATIKA

Általános korjellemzők

Gyorsan változó világ


Technikai eszközök


Mobilitás
Tömegmédia hatalma




egész más kapcsolattartási szokások mint korábban
Globalizáció


állandó alkalmazkodás kényszere
Mi lehet hír és mi nem? Kinek a kezében van?
Erősen kontrolált és manipulált
Nagyon erős életmód befolyásoló hatás
Az elköteleződést közvetlenül befolyásoló tényezők

Pluralizmus



Problémás szabadság fogalom



vélemények, életmódok sokasága
választási lehetőségek óriási mennyisége
Mindig minden lehetsz, légy szabad mindenre
Elköteleződés ellentéte a szabadságnak
Rövidtávú gondolkodásmód


Egyénileg: addig tart, amíg nekem jól esik, amíg nekem hasznosnak látszik
Társadalmi szinten: következő választásokig
NÉHÁNY KÖVETKEZMÉNY AZ ELKÖTELEZŐDÉS
SZEMPONTJÁBÓL

Kötődések eróziója





Tőke – teljes mobilitás, következményekkel ki törődik?
Munkahely – munkanélküliség folytonos veszélye
Kapcsolati – házasságok száma csökken, válások száma növekszik, mikro
családok
Világnézeti – ezoterikus gondolkodásmód
Hatások

Egyénre







Szakítások sebei – párokban, gyermekekben
Mély benső instabilitás, bizonytalanság
Szétforgácsolódás – kötődésre való képtelenség
Felületesség
Lelki betegségek számának növekedése a nyugati világban (szorongás, depresszió)
Bizalom krízise – spirituális atomcsapás
Társadalomra




Bizalmatlanság –intézményekben, személyekben
Bár iparágak épülnek a hűtlenségre (ideális fogyasztó: magányos, kötődésre képtelen,
reklámokkal manipulálható ember), a megbízhatatlanság a társadalom alapjait
veszélyezteti már
Demográfiai krízis, gazdasági visszaesés
Tartós figyelmet, erőfeszítést, odaadottságot igénylő foglalkozások válsága


Visszaszorul a valódi érték termelés
Nevelés, egészségügy
MIT TEHETÜNK?
Agere contra
 Jobban felkészülni

AZ EMBERI SZABADSÁGRÓL
EMBERI SZABADSÁG KETTŐSSÉGE

A legtöbb szándékos emberi tett motivált valamilyen
nem akaratlagos, akarat alatti valóságtól


pl. ösztönök, éhség, fajfenntartás stb.
ugyanakkor az emberi cselekvés értelmét nem meríti
ki ez a motiváció. Az akarat az ami végső értelmet ad
neki.

Pl. étkezés, ami az ösztönön alapul mégis kulturális
eseménnyé válik személyes találkozássá, sőt a legnagyobb
jelentőségű Isten és emberi találkozás helyévé
(Eucharisztia).
A. BEFOGADÓ SZABADSÁG

Mert el kell fogadnia bizonyos adottságokat







alaptermészet (kolerikus stb)
élet tényeit: genetikus adottság, képességek, kor, öregedés, halál
tudatalattit ami hat ránk, befolyásol, nem tudunk elszakadni tőle
testiek vagyunk, érzékekkel ismerünk meg, ösztöneink vannak
morális értékek vannak amik interpellálnak minket (ugyanakkor valami
keratív folyamat során ismerjük fel őket)
Szabadságunk tehát mindig egy helyzetben valósul meg,
szituált, mindig kötődik valami nem-szabadhoz, nemválasztotthoz, ebből indul ki. Az emberi szabadság nem
abszolút, mint Istené.
Kondicionált szabadság: nem vagyok Isten, hogy abszolút
szabad legyek, de vannak valós választási lehetőségeim.
B. KREATÍV: AUTODETERMINÁCIÓ




Se a tudatalatti, se az alaptermészet, se az „élet tényei”, se a testi
mivoltunk, se ösztöneink, se a morális értékek nem determinálnak minket
egy bizonyos viselkedésre. Nem mindezen tényezők összhatása az emberi
cselekvés.
Az emberi értelem képes, jóllehet kondicionált, de képes felismerni
igazságokat és az akarat elé tárni. Ez valami új is lehet, amit egyik említett
tényező sem tartalmazott. Képes felismerni az értékeket, felfedezni. Van egy
aktivitás ebben.
Az akarat is tud erre rá mozdulni és egy olyan cselekvést kezdeni, ami más
értelmű mint amit kapott, azt meghaladó. Autodetermináció.
A kegyelem újdonsága, egy még mélyebb dimenziója az emberi
szabadságnak. A szeretet szabadsága.
C. SZABADSÁG ÉS CÉL
Szabad lenni valamitől
 Szabad lenni valamire

 Valamire
való szabadság. Valahova el akarok jutni
és ennek megfelelően választok rész eszközöket.
 Döntések által jutok el a célba
 Szabadság megvalósulása: döntés
“SEMMILYEN SZÉL SEM KEDVEZŐ ANNAK, AKI NEM
TUDJA, MILYEN KIKÖTŐBE TART.” (SENECA)
AZ EMBERI SZABADSÁG MEGVALÓSULÁSA
A DÖNTÉS SZÜKSÉGESSÉGE

A halogatás illúziója



A folyton változtató döntés illúziója




Az élet véges, a lehetőségek bezárulnak
A nem döntés is döntés
Nem jutsz el sehova
Félbemaradt torzók kísérik utad –egyik sem kész szobor
Ez is egy elköteleződés: azt választottad, hogy sosem
készítesz egyetlen befejezett szobrot sem életedben. Az el
nem köteleződés mellett köteleződsz el.
Ha karom, ha nem dönteni kell. Sodródom, vagy
magam hozom a döntéseimet. Mindenképpen
következményei vannak hosszú távon
A VÉGESSÉG ELFOGADÁSA

Igen és nem


Választok valamit, ami vonz, amit akarok, amiben életet
látok
De le kell mondanom lehetőségekről
be nem járt utak fájdalma, lehetőségek elengedése
 A búzaszemnek el kell halnia, hogy termést hozzon


Nem lehet mindent egyszerre. A lemondás
része a döntésnek. Minden emberi döntés élet
és meghalás
EMBERI DÖNTÉS ÉS A HIT

Jó döntés előkészítése




Korlátok





Alternatívák ismerete
Erőforrások ismerete
Lehetséges következmények számbavétele
Sosem lesz teljes ez az ismeret
Ezért nincs abszolút biztonság, mindig van kockázat
Ugrani kell, egy idő után. Kilépni a bárkából. Hittel.
Minden emberi döntéshez kell egy természetes
bizalom, hit.
A Gondviselő, jó Istenbe vetett hit nagy erőforrás.
ÉLETRE SZÓLÓ ELKÖTELEZŐDÉS

Félelmeink




Elbizonytalanító példák
Minden változik
Képesek vagyunk rá?
Érdemes?
AZ ELKÖTELEZŐDÉS ÉRTÉKEI
 Komoly
eredményhez, komoly
odaadottság kell
Minden
jelentős dolog létrehozása
tartós odafigyelést, munkát igényel
Művészet, tudományos, sport, munka
Kapcsolat építése
Az élet továbbadása – 15-20 év
Közösség építés

Az elköteleződés felszabadít



Fókuszálást hoz, energiák kanalizálódnak
Biztonságot ad
Megakadályozza a szétforgácsolódást.


A folytonos döntéshelyzet, bizonytalanságból fakadó
félelem rengeteg plusz energiát igényel
Személyes növekedés útja



Döntések által válunk önmagunkká, új identitásunk
lesz
Küzdelmek árán tudunk növekedni
Tartós boldogságunk forrása lehet
AZ EVANGÉLIUMI SZERETET
BELSŐ LOGIKÁJA
A
szeretet véglegességre törekszik –nem éri be a
pillanattal
 Jézusi modell: a teljes önátadás:
 „amint
én szerettelek titeket”
 „Szerette övéit, mindvégig szerette őket”
 II.
János Pál: az ember igazi méltósága és
szabadsága, hogy tud életre szóló döntéseket hozni
 Szeretetből odaadni az életünket: az emberi
szabadság legnagyobb megvalósulása. Isten
szabadságában való részesülés.
ÉLETÁLLAPOTOK



Az evangéliumi szeretet benső természete folytán elköteleződésre törekszik
Életállapot választás: lehetőség az emberi szeretet és szabadság
megvalósulására
Házasság



Evangéliumi tanácsok



Természetfeletti rend
Jézus életmódjának megjelenítése
Papság


Teremtettség rendje
Isten jegyesi szeretetének jele (Ef5)
Jézus a pásztor megjelenítése
Egyedülálló hivatás?



Elkötelezett élet
Egyedülállóság nem saját választásból – hivatás egyedülállóként
Singli életmód – egyedülállóságra való hivatás??
SIKERES ELKÖTELEZŐDÉST SEGÍTŐ
KÉPESSÉGEK
ÖNMAGAMMAL VALÓ KAPCSOLATBAN

Önismeret






Reflexió képessége





Önelfogadás
Pozitív önkép
Korlátaim ismerete
Humor
Hiánya: bizonytalanság, projekció, destruktív kritika
Elvi célok és a megvalósult gyakorlat rendszeres összevetése
Benső folyamatok, érzelmek tudatosítása
Pozitív és negatív érzésekkel való bánás
Saját szükségletek felismerése
Rend

Céltudatos tevékenység – értékek és prioritások –ennek megfelelő
cselekvés
MÁSOKKAL VALÓ KAPCSOLATBAN

Kiterjedt én érzés







én+te, én+mi
Másokhoz való tartozás
Mások szükségleteinek észrevétele
Mások boldogsága az én boldogságom is
Szolgálat lelkülete
Ezek ellentéte: csak az én érvényesítése, hatalomvágy, másik eszközzé
tétele
Párbeszéd képessége







Feltárulkozás, bizalom,
Intimitás - sebezhetőség
A külvilág meghallgatása
Megbocsájtás
Konfliktuskezelés!!!
Pozitív visszajelzések kultúrája
Ellentéte: félelmek, zárkózottság
ISTENNEL VALÓ KAPCSOALTBAN




Egységesítő életfilozófia (Allport) – mély keresztény hit
Alapszemléletem
Aki Istenben bízik olyan mint a folyó mellé ültetett fa
(Zsolt)
Sziklára épített ház
NEHÉZSÉGEKKEL VALÓ KAPCSOLAT

Fusztráció tűrő képesség



Kielégülés késleltetése
Kudarc, szenvedéselfogadás
Küzdeni tudás
KAPCSOLAT ELMÉLYÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI
1.Meghívás (Call) Lk 1,28
 2. Önazonosság (Identity) Lk 1,30
 3. Meghittség (Intimacy) Lk 1,31.35
 4. Szembesítés, kihívás (Confrontation) Lk 1,34
 5. Megtérés (Conversion) Lk 1,38
 6. Kiengesztelődés (Reconciliation) Lk 1,38
 7. Egység (Communion) Lk 1,38
 8. Elköteleződés (Commitment) Lk.1,38
 9. Küldetés (Mission) Lk 1,39


similar documents