Az emberi természet

Report
Az emberi természetet illetően
két
fontosabb
elmélet
körvonalazódott:
- a politikai elméletek az ember
társas mivoltát, egy kormányzati
rendszerhez
való
tartozását
tekintik
legfontosabb
jellemzőjének.
- a metafizikai elméletek szerint
az
emberi
természet
megkülönböztető
jegye
a
gondolkodás, a világra irányuló
reflektálás képessége.
Az ember társas mivolta, világra
irányuló gondolkodása, az isteni
felé
való
törekvése,
az
azonosságról (önmagáról) és
másságról (más emberről) való
elmélkedése együtt alkotják az
emberi lény megkülönböztető
vonását: az emberi egziztenciát.
Arisztotelész teleológikus (célirányos) magyarázatot ad: az
emberi természet társadalmi
természet, mivel valamennyiünkben fellelhető a közösségalkotás ösztöne, s csakis államban
teljesedhet ki az emberi létezés.
„… Az állam egy természetes intézmény,
és az ember természete szerint társas lény,
míg az,aki nem képes társas egyesülésre,
nem része az államnak, akárcsak Isten vagy
egy állat,ahogy Homérosz kigúnyolta…”
Arisztotelész (Kr.e. 384-322)
Jean-Jacques Rousseau (17121778) francia filozófus szerint az
emberi természet igazi állapota az
ősemberi, primitív természet volt,
amikor a társadalmi lét még nem
ferdítette el: egyetlen célja a
túlélés volt.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
„Kérdezem , melyik élet válik hamarább
elviselhetetlenné, a civilizált vagy a természetes? Alig látunk embert magunk körül,
aki ne panaszkodna sorsára, sőt többen
el is dobják maguktól az életet, ha módjukban áll, az isteni és emberi törvények
együttesen is alig bírnak lenni
ezen a felforduláson.”
Szent Ágoston szerint az Isten
képmásaként megvalósuló emberi
természetnek két legfontosabb
jellemzője az önismeret és az
(ön)szeretet.
„Olyan lény vagyok, amely ismer és akar, én
tudom, hogy vagyok és akarok, én akarok lenni
megismerni. Ebben a háromban az élet elválaszthatatlan egységes élet, egységes lélek,
egységes lényeg, s noha e három dolog
elválaszthatatlan, mégis nagyon
különböznek.”
Szent Ágoston (354-430)
Blaise Pascal (1632-1662) francia
gondolkodó szerint az ember
képes felfogni gondolkodásának
határait, és a külső világgal való
viszonyában
határozza
meg
önmagát.
„Mert végre mi is az ember a természetben?
Semmi a végtelenséghez, minden a semmihez viszonyítva, közép a semmi és a minden
között.”
Blaise Pascal (1632-1662)

similar documents