Dekolonisatie Afrika

Report
Algerije
Frans West-Afrika
Ghana
Kaapverdische
eilanden
Nigeria
Kenya
Congo
Angola
Rhodesië
Kolonisator:
Algerije
Gewelddadige kolonisatie?
Nigeria
Frans
West-Afrika
Beschrijving
proces
Ghana
Kaapverdische
eilanden
Nigeria
Britse koloniën in
Afrika
Groot-Brittannïë
Nee
Vrijheid van pers en politiek was al toegestaan.
De Convention People’s Party, nationalistische
partij won de verkiezingen. 1954 kreeg
Goudkust zelfbestuur, in 1957 onafhankelijk.
Periode:
1954-1957
Kolonisator:
Groot-Brittannïë
Frankrijk
Gewelddadige kolonisatie?
Nee
Nee (deels: Algerije wel)
Beschrijving proces
Periode:
Periode:
Kenya
Congo
Angola
Land
verdeeld:
Moslims
Eenwas
geleidelijk
proces.
Vanaf (noorden),
1958 stond Christenen
de president De
Rhodesië
(zuiden)
en
traditionele
Afr.
Godsdienst
(midden).
Gaulle toe dat koloniën konden kiezen tussen zelfbestuur
Noorden
veel
stamhoofden,
zuiden
intellectuelen. met
binnen de
Franse
Gemeenschap
of onafhankelijkheid,
Gevolg
onenigheid,
1960.
Alsstemde
oplossing
verlieswas
vanveel
economische
hulp.tot
Vanaf
1960
de
werd
gekozen
federatie, daarna
onafh.van Franse
Gaulle
toe in voor
onafhankelijkheid
met behoud
steun.
Tweede Wereldoorlog – 1960
1958-1960
http://nos.nl/video/popup/38110-obama-bezoekt-ghana.html / http://nos.nl/video/popup/39568-geweld-nigeria-escaleert.html
Kolonisator:
Frankrijk
België
Gewelddadige kolonisatie?
Nee (deels: Algerije wel)
Gewelddadig
Congo
Beschrijving proces
Periode:
Slechte
Een
geleidelijk
voorbereiding
proces. op
Vanaf
dekolonisatie.
1958 stondDoor
de president
verdeeldheid
De
Gaulle de
onder
toebevolking
dat koloniën
was konden
niet duidelijk
kiezenhoe
tussen
Congo
zelfbestuur
binnen de Franse
onafhankelijk
zou Gemeenschap
moeten worden.
of Door
onafhankelijkheid,
een bloedige met
verlies van economische
demonstratie
in 1959 besloten
hulp. Vanaf
de Belgen
1960instemde
1960 tot
de
Gaulle toevan
verlenen
in onafhankelijkheid met
en lieten
behoud
allesvan
direct
Franse
achter.
steun.
1958-1960
http://nos.nl/video/popup/168708-simon-kibangu-een-congolese-vader-des-vaderlands.html / http://nos.nl/video/popup/183547-vnvredesmacht-faalde-bijverkrachtingen.html
Kaapverdische
eilanden
Kolonisator:
België
Gewelddadige kolonisatie?
Zeer gewelddadig
Kolonisator:
Kolonisator:
Beschrijving proces
Portugal
Slechte voorbereiding op dekolonisatie. Door verdeeldheid
Groot-Brittannië
onder de bevolking was niet duidelijk hoe Congo
Congo
Kenya
Gewelddadige
Gewelddadige kolonisatie?
kolonisatie?
Beschrijving
proces
Beschrijving
proces
Periode:
Angola
Periode:
Periode:
onafhankelijk
zou
moeten
worden. Door
een bloedige
Portugal wilde
geen
dekolonisatie,
inheemsen
demonstratie
in inheemsen
1959 besloten
Belgenboeren
in 1960(gesteund
tot
begonnen
guerilla-oorlog
Geweld tussen
ende
blanke
verlenen
door GB)van onafhankelijkheid en lieten alles direct achter.
Portugal was een arm
Vestigingskolonie,
dus land,
veel blanke
dictatoriaal
boeren
bestuurd.
die grond
Wilde
1958-1960
onteigenden.
koloniën
houden.
Daartegen
Een guerilla-oorlog
kwam de inheemse
volgde.bevolking
Toen het in
opstand,
eigen
leger
onder
in opstand
de naam
kwam,
Legerwerd
voorPortugal
Grond eneen
Vrijheid.
Britten sloegen
democratie
en beloofde
opstand neer,
dekolonisatie.
maar wilden herhaling
voorkomen. Daarom meer vrijheden, waardoor Kenya een
grondwet kon opstellen en onafhankelijk werd
Begin jaren ‘60 - 1974
Jaren ‘50 - 1963
http://nos.nl/video/popup/40511-clinton-wil-eerlijke-verkiezingen-in-angola.html
Kaapverdische
eilanden
Kolonisator:
Portugal
Gewelddadige kolonisatie?
Portugal wilde geen dekolonisatie, inheemsen
begonnen guerilla-oorlog
Kolonisator:
Beschrijving proces
Groot-Brittannië
Gewelddadige kolonisatie?
Rhodesië
Angola
Beschrijving
proces
Periode:
Periode:
Portugal was een arm land, dictatoriaal bestuurd. Wilde
koloniën houden. Een guerilla-oorlog volgde. Toen het
Afrikaanse
politieke
begonnen
een
eigen leger in
opstandpartijen
kwam, werd
Portugal
een
guerrillastrijd
de dekolonisatie.
blanke regering
democratie en tegen
beloofde
1963:
blanke ‘60
bewoners
kregen zelfbestuur. 1965: De
BeginDejaren
- 1974
blanken verklaarden zich, tegen de zin van GB,
onafhankelijk. Afrikaanse partijen kwamen in opstand, die
duurde tot 1980. Bij verkiezingen werd toen Mugabe tot
nieuwe premier gekozen (Zimbabwe)
Begin jaren 1963-1980
http://nos.nl/video/popup/37446-zimbabwe-verdrijft-nog-steeds-blanke-boeren.html / http://nos.nl/video/popup/31940-mugabe-waarschuwt-tegen-kolonisering.html
Algerije
Frans West-Afrika
Ghana
Kaapverdische
eilanden
Nigeria
Kenya
Congo
Angola
Rhodesië

similar documents