A helyi önkormányzatok adósságkonszolidációja

Report
Belügyminisztérium
A helyi önkormányzatok
adósságkonszolidációja
2013.02.13.
dr. Papp Emese
1
A konszolidáció indokai
•
•
Nagymértékű eladósodottság, ami a feladat- és finanszírozási
rendszer hibáiból eredt,
a feladat és finanszírozási rendszer átalakításával indokolt az
önkormányzatoktól elkerülő feladatok arányában az adósságot is
átvenni,
•
a kis (5 ezer fő alatti) önkormányzatok esetén a helyben maradó
kevés feladattal összhangban az adósság 100%-át visszafizette az
állam,
•
a többcélú kistérségi társulások többsége megszűnik, feladataik jó
részt az államhoz kerülnek, ezért adósságuk teljes mértékben
visszafizetésre került,
•
az 5 ezer fő feletti településeknél a forrásokkal arányosan 40-70%ban kerül átvállalásra az adósság.
2013.02.13.
dr. Papp Emese
2
Az 5 ezer fő alatti települések
adósságkonszolidációja
•
•
Jogszabályi háttér: 2012. évi költségvetési törvény 76/C. §
2012. december 28-áig visszafizetésre került
• 1700 települési önkormányzat 73,7 milliárd forint
értékű, és
• 10 többcélú kistérségi társulás 284 millió forint értékű
adóssága
•
•
a konszolidáció 2012 decemberi felmérés alapján történt,
így nem maradtak ki azok, akiknek a 2011-es beszámoló
szerint nem volt adósságuk, de az óta keletkezett,
a likvid hitelek is átvállalásra kerültek, így azokat nem
kellett meghosszabbítani.
2013.02.13.
dr. Papp Emese
3
Az 5 ezer lakos alatti önkormányzatok
konszolidációjának részletei
•
•
•
•
2012-ben, teljes mértékben átvételre és kifizetésre került az
adósság,
az önkormányzatoknak testületi döntésben el kellett fogadniuk
az állam általi teljesítést,
a konszolidáció a december 12-ei állományra és annak
december 28-áig esedékes járulékai terjedt ki,
az önkormányzatoknak december 17-éig kellett adatot
szolgáltatniuk az ügyleteikről, amiben a bankok segítettek,
•
a kifizetés december 28-áig történt meg, a bankoknak történő
utalással,
•
az esetleges különbözetekkel történő elszámolás és az ehhez
kapcsolódó pénzügyi rendezés 2013. január 31-én lezárult.
2013.02.13.
dr. Papp Emese
4
Az 5 ezer lakos alatti önkormányzatok
konszolidációjának részletei
•
•
•
•
Kormány az adósság keletkeztetés célja és az adósság
felvételének egyéb körülményei alapján a törlesztési célú
támogatás mértékét csökkentheti (minimum 40%),
14 önkormányzat esetében döntött a Kormány az adósság
csökkentett mértékű átvállalásáról,
esetükben az adósságkonszolidációra 2013. június 28-áig
kerül sor.
A 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt állt
önkormányzatok esetében a konszolidációra az
adósságrendezési eljárás lezárását követően kerül sor.
2013.02.13.
dr. Papp Emese
5
Az 5 ezer fő feletti települések adósság
átvállalása
•
•
Jogszabályi háttér: 2013. évi költségvetési törvény 72-75. §
A konszolidáció tartalma:
• az önkormányzat 2012. december 31-ei, az átvállalás
időpontjában fennálló adósságállománya és ezen
adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai
összegének részbeni átvállalása,
• az állam által átvett fekvőbeteg-szakellátó intézmények,
valamint szakosított szociális és gyermekvédelmi
szakellátási intézmények működtetéshez és fejlesztéshez
kötődő adósság teljes mértékű átvállalása.
2013.02.13.
dr. Papp Emese
6
Az 5 ezer fő feletti települések adósság
átvállalása
•
•
Az átvállalás mértéke a település egy főre jutó adóerejétől függ.
Amennyiben az átvállalással érintett önkormányzat adóerőképessége a településkategóriája adóerő-képessége korrigált
átlagának:
• 100%-át eléri vagy meghaladja, az adósság 40%-a,
• 75%-a és 100%-a között van, az adósság 50%-a,
• 50%-a és 75%-a között van, az adósság 60%-a,
• 50%-a alatt van, az adósság 70%-a
szolgál az állam által történő adósságátvállalás alapjául.
• Különösen indokolt esetben a nemzetgazdasági miniszter és a
belügyminiszter magasabb átvállalási mértéket is meghatározhat.
2013.02.13.
dr. Papp Emese
7
Az 5 ezer fő feletti települések adósság
átvállalása
•
•
•
•
•
2013. január 11-éig szolgáltattak adatot az önkormányzatok és a
pénzintézetek a konszolidációval érintett, 2012. december 31-én
fennálló adósságelemek vonatkozásában,
2012. február 28-ig születik megállapodás az állam és az
önkormányzatok között az átvállalás mértékéről,
2012. június 28-áig 3 oldalú szerződéskötés keretében az
Államadósság Kezelő Központ, a pénzintézetek és a település rögzíti
az adósságátvállalás részleteit,
az eü. és szoc. ágazati intézmények átadásához kapcsolódó és az azon
kívüli konszolidáció egy eljárás keretében lesz lebonyolítva,
az ágazati átvállalás 100%-os mértékű, az alapja nem számítódik bele
az azon kívüli konszolidáció alapjába.
2013.02.13.
dr. Papp Emese
8
Az 5 ezer fő feletti települések adósság
átvállalása
•
•
A 2012. január 11-éig lezajlott adatszolgáltatás adatai alapján 278
önkormányzat 2015 szerződésre vonatkozóan 1 033,1 milliárd forint
összegű adósság vonatkozásában szolgáltatott adatot.
• Az érintetett települések közül forint alapú adósság 1527
szerződéshez kapcsolódik, melyek december 31-i állománya 334,5
milliárd forint,
• CHF alapú adósság 370 szerződéshez kapcsolódik, ez 1,8 milliárd
CHF adósságot jelent (422,1 milliárd forint),
• EUR alapú adósság 118 szerződéshez kapcsolódik, ez 949,4 millió
EUR (276,5 milliárd forint).
A jelzett adósságból – a költségvetési törvény szerinti alap átvállalási
mértékek figyelembevételével – 477,1 milliárd forint összegű adósság
átvállalására kerülhet sor.
2013.02.13.
dr. Papp Emese
9
Az önkormányzatok adósság keletkeztető
ügyleteire vonatkozó szabályok változása
•
•
Az adósság átvállalás miatt 2012. végén átmenetileg lehetőség nyílt a
likvid hitelek évek közti átvitelére, a likvid hitelek futamidejét
kormányzati hozzájárulás nélkül meg lehetett hosszabbítani 2013.
június 30-áig.
Az adósságkonszolidáció, adósság átvállalás miatt és az
önkormányzati adósság újrakeletkeztetésének megakadályozása
érdekében
• az adósságkonszolidáció után az adósságot
ügyletekre vonatkozó szabályozás szigorodni fog,
keletkeztető
• a konszolidációs tárgyalások zavartalan lefolytatása érdekében a
fejlesztési célú ügyletekre moratórium került bevezetésre
2013.02.13.
dr. Papp Emese
10
Az önkormányzatok adósság keletkeztető
ügyleteire vonatkozó szabályok változása
A stabilitási törvény 50. § alapján az önkormányzatok

2013. január 1. és március 31. között
nem kötethetnek adósságot keletkeztető ügyletet.
A moratórium nem terjed ki :
• a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más
nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a
támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot
keletkeztető kötelezettségvállalásra,
•
az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség
megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,
• a likvid hitelre (működési célra),
• adósságmegújító hitelre,
2013.02.13.
dr. Papp Emese
11
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!
2013.02.13.
dr. Papp Emese
12

similar documents