Tanévkezdő tájékoztató -az értekezleten elhangzottak

Report
Az őszinte
dicséretnek
mágikus hatalma
van. Ha azt
akarod, hogy a
másik fejlődjék,
dicsérd őszintén.
Ez mindig
lehetséges. Vizsgáld
a másikat, lásd meg
tehetségét,
képességeit, világíts
rá azokra.
Michel Quois
Szigetújfalui Móra Ferenc Általános
Iskola 2013-2014-es tanév
Az oktatásban 2013. szeptember 1-én kezdődő
új tanévben olyan változások lépnek életbe,
melynek célja egy hatékonyabb és jobban
működő oktatási rendszer kialakítása.
“Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők
falakat húznak föl, az optimisták pedig
vitorlákat.”
2013. szeptember 2. 1. tanítási nap
142 tanuló
13 pedagógus, 1 titkár, 2 takarító-gondnok
Óraadó tanárok
Szakkörök
A
magyar köznevelés tartalmi
szabályozásának alapdokumentuma, az
iskolai nevelés-oktatás pedagógiai
feladatainak elvi, tartalmi és szemléleti
alapjait fekteti le.
 Meghatározza a közvetítendő műveltség fő
területeit és tartalmait, a sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztő nevelés
oktatásának feladatait.
 Felmenő rendszerben vezetik be, így jelenleg
az 1. és az 5. évfolyamon kezdik meg
tanulmányaikat a tanulók az új NAT szerint.
 Az
új NAT alapján készült el, biztosítja, hogy
minden tanuló egyformán jusson hozzá
azokhoz az ismeretekhez, melyek
műveltségét és a továbbtanulást, a
versenyképes tudást megalapozzák.
 A tananyag törzsét központilag jelölik ki –plkötelező olvasmányok
 Átjárható iskolarendszer
 Kerettanterv.ofi.hu
 Előzőek
alapján állítottuk össze a helyi
tanterveket
 Rendelkezésre álló óraszámok 10 %-ával
rendelkeztünk szabadon
 Az iskolák helyi tanterve tehát közös
alapokon nyugszik, de nem egyforma
 A Pedagógiai program része, nyilvánosságra
hozzuk az iskola weblapján
1. osztály 25/27/29 óra
 2. osztály 25/27 óra
 3. osztály 25 óra
 4. osztály 25 óra
 5. osztály 28/30 óra
 6. osztály 29 óra
 7. osztály 30 óra
 8. osztály 30 óra
 Ezek az órarendbe beépített tanórák,
választások szerint kötelező. A szakkörök, egyéb
foglalkozások délután kerülnek megrendezésre.

 2013/2014.
tanévben a tanítási év első
tanítási napja 2013. szeptember 2. (hétfő) és
utolsó tanítási napja 2014. június 13.
(péntek).
 A tanítási napok száma - ha e rendelet
másképp nem rendelkezik - 180 nap.
 A tanítási év első féléve 2014. január 17-ig
tart. Az iskolák 2014. január 24-ig értesítik a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket
az
első
félévben
elért
tanulmányi
eredményekről.
Az őszi szünet 2013. október 28-tól október 31-ig
tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október
25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
november 4. (hétfő).
 A téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január
3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2013.
december 21. (szombat), a szünet utáni első
tanítási nap 2014. január 6. (hétfő).
 A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig
tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16.
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap április
23. (szerda).
 Tankerületben egységesség, a munkanap
átrendezés napjain dolgozni kell az iskolákban
is!NKt.30§

 Először
a tavalyi tanévben került
bevezetésre, felmenő rendszerben.
 Ebben a tanévben iskolánk 1.2. és 5.6.
évfolyamán került beépítésre az órarendbe a
heti 5 testnevelés óra.
 Ebből 2 néptánc a 2. és 6. évfolyamon az
akkor érvényben lévő pedagógiai program
szerint.
 2013
szeptemberétől az 1. és 5. évfolyamon
kötelező
 Választási lehetőség biztosított, felmenő
rendszerben vezetik be
 Erkölcstan tartalmát a NAT határozza meg
 Hit és erkölcstan tartalmának meghatározása
az oktató egyház joga és kötelessége
 Iskolán kívüli szervezés esetén az összes
szülő egyetértő nyilatkozata szükséges
A
választást nyilatkozattal hitelesítette
minden szülő. (nemzetiségi oktatás,
erkölcstan, hit és erkölcstan, …)
 Tanév közben csoportokat nem lehet
átszervezni – tehát a választás 1 évre szól!!!!
 A következő tanévre vonatkozó esetleges
változtatási szándékot a szülőnek adott év
MÁJUS 20-IG írásban kell közölnie az
intézményvezetővel.
–
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (Nkt.) szeptember 1-jétől hatályos
27.§ (2) bekezdése szerint az általános
iskolában 16 óráig foglalkozásokat, 17 óráig
pedig felügyeletet kell biztosítani. A szintén
szeptember 1-től hatályos 46.§ (1) bekezdés
a) pont szerint a tanulóknak kötelessége a 16
óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt
venni. Az egyéb foglalkozás lehet napközi
vagy tanulószoba is. Ezek a szabályok minden
évfolyamra vonatkoznak.
Az Nkt. 55.§ (1) bekezdése szerint a szülő
kérésére az igazgató adhat felmentést
 A törvény nem részletezi, hogy milyen indokkal
kérhető, illetve milyen indokkal adható
felmentés, az indok tehát bármi lehet, sőt
tulajdonképpen nem is kötelező a kérést
megindokolni. A legáltalánosabb eset, ha a
valamelyik szülő, vagy nagyszülő otthon van és
foglalkozik a gyerekkel. De a szülő kérhet
felmentést akkor is, ha a gyereknek rendszeres
délutáni elfoglaltsága van, például sportol.
 Arra vonatkozóan sincs szabály, hogy a
felmentés egyes napokra vagy egész hétre
vonatkozik-e, tehát bármilyen megoldás
lehetséges.

–
Mivel az általános iskolában a délutáni
foglalkozáson kötelező a részvétel, ezért az
engedély nélküli távollét éppúgy igazolatlan
mulasztásnak számít, mintha a diák a tanítási
óráról hiányozna.
 50 óra igazolatlan hiányzás a családi pótlékot
veszélyezteti
 2013
szeptemberétől az állam
térítésmentesen biztosítja a tankönyveket az
általános iskola 1-8. évfolyamán, nemzetiségi
nevelés-oktatásban, gyógypedagógiai
nevelés-oktatásban.
 Felmenő rendszerben vezetik be, most az 1.
évfolyam kapta térítésmentesen a
tankönyvet.
 Igénylési
folyamat 2 részből áll: először az
Okmányirodában a Nemzeti Egységes
Kártyarendszer adatlapot kell kérni.
 Születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya,
vagy személyazonosító okmány és
lakcímkártya szükséges
 Ezzel az adatlappal kezdeményezhető az
igénylés az iskolában – 1400 Ft befizetése
szükséges
 Határidő jogszabály alapján hibátlanul
beadott anyag esetén 45 nap
A
tanköteles kor felső határát – 16 év – a
tanév megkezdéséig betöltő tanulók
diákigazolványát kell érvényesítő matricával
ellátni október 31-ig.
 A tanköteles korú tanulók igazolványa
matrica nélkül érvényes.


2014. május 28. kompetencia mérés
A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési
szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése,
továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és
kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2013.
október 11-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik
körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta
szerzett
tapasztalatok
alapján
az
alapkészségek
fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben
támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt
elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az
igazgatók 2013. október 25-ig - a Hivatal által
meghatározott módon - jelentik a Hivatalnak az érintett
tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott
vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2013.
december 6-ig kell elvégezniük.
A
köznevelésről szóló törvény 80. § (1)
bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben
országos
mérés,
értékelés
keretében
gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának
és edzettségének vizsgálatáról.
A
vizsgálatot
a
nevelési-oktatási
intézményeknek 2014. április 2. és május 27.
között kell megszervezniük a korábbi
években rendelkezésükre bocsátott, a fittség
vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok
alapján.
 2013-2014
tantárgyfelosztása elkészült
 Betanító kollegák:
 Varnyú Anita történelem
 Szomorú Judit ének
 Kakukk Mariann néptánc
 Kiss Gergely református hit és erkölcstan
 Ottília katolikus hit és erkölcstan
 Kiskunlacháza Művészeti Iskola jelentkezések
alapján indítja csoportjait
 180
tanítási nap
 Rendezvények – Luca nap, farsang, madarak
fák napja.
 Pályázat – Otthon az erdőben, ÖKO iskola
 Ballagás  Tűzriadó- 1, nap kötelező!!!!
 Nevelési értekezlet 2014, január 24. – nem
tanítunk!!!
 Csengetési
rend megváltozott
 Ügyelet reggel 7- 17 óráig
 Mobil telefonok, fényképezés, hangfelvétel,
értékek
 Fogadó óra – minden pedagógus tart,
nyilvánosságra hozzuk. Kérem ne jöjjenek a
szünetekben váratlanul, mert 10 perc alatt
lehetetlen az ügyintézés
 Titkárság ügyfélfogadási ideje:
 Igazgató ügyfélfogadási ideje:
 Gyermekvédelmi fogadó óra:
Egységesen kérünk minden tanulótól 1000 Ft-ot,
mely fedezi a papírköltségeinket.
 Kirándulások – mindenki az osztályfőnökkel
egyeztetve dönthet legyen-e osztálykirándulás.
Az iskola 1 napot határoz meg, ez a 2014. június
6 péntek – erre a napra szervezhető. Kérjük,
lehetőség szerint éljenek a lehetőséggel – fél
osztályok kirándulására nem lesz engedély.
 Panaszkezelés: probléma esetén azonnal
keressék a gyermekkel foglalkozó
pedagógust,mindenre van megoldás. Eredményes
munka csak a szülő+gyermek+pedagógus közös
múködésével lehetséges.

 Együttműködés,
segítség - KÖSZÖNÖM ,
KÉREM
 Gond: az udvar, tantermek szépítése,
udvarra vasvázakra asztallap –
anyagszükséglet hiányában nem készül
 KITÖLTENDŐ PAPÍROK SORSA
 ELLENŐRZŐK szülői ellenőrzése
 KOMMUNIKÁCIÓ- hogyan szeretnék?
 SIKERTELEN DOLGOZATOK, FELELETEK
 Szakértői
véleménnyel rendelkező tanulók
papírja nem elegendő a ketteshez
 Tanulmányozni szükséges a tartalmát,
amennyiben a szülő kíván élni a javasolt
esetleges felmentésekkel, azt írásban kell
kérnie az intézményvezetőtől.
 Követelmény számunkra is VAN, melynek meg
kell felelni.
 Utazó gyógypedagógus hálózat látja el,
valamint a Ráckevei Szakszolgálat.
“Ha tudsz egy szóval úgy fordítani a dolgon,
hogy megvilágosodjék a kérdés, akkor miért
ködösítesz? Ha tudsz egy mosollyal más arcára
mosolyt csalni, akkor miért pártolod a
mogorvaságot? Ha tudsz egy kézmozdulattal
másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna
lustaságban? Ha tudsz szeretni, miért várod el,
hogy előbb mások szeressenek?”
(Tatiosz)
Csak együtt sikerülhet……
„Napi négy ölelés kell a túléléshez,nyolc a
szinten tartáshoz, és tizenkettő a
gyarapodáshoz”
(Virginia Satir)

similar documents