Slide 1 - LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA"

Report
“Implicarea unităţii şcolare în
proiecte POSDRU”
Director, prof. Ionică Maria
prof. Buciu Ovidia
prof. Bacria Olga
Liceul Tehnologic “ASTRA” s-a implicat în proiecte de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic:
POSDRU/85/1.1/S/63196
POSDRU/85/1.1/S/58832
POSDRU/85/1.1/S/57551
POSDRU/87/1.3/S/59159
POSDRU/57/1.3/S/30768
Obiectiv general:
Îmbunătăţirea capacităţii învăţământului profesional şi tehnic de a asigura calificări şi oferte
educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii prin colaborarea directă cu reprezentanţii
mediului
economic.
Liceul Tehnologic ,, Astra’’ Piteşti, a fost selectat în cadrul acestui proiect, cu cinci
reprezentanţi ai agenţilor economici, cu care colaborează pentru desfăşurarea stagiilor de
pregătire practică şi cinci cadre didactice: Director –prof. Maria Ionică, prof. Ileana Petrescu,
prof. Ovidia Buciu, prof. Olga Bacria, prof. Petrescu Narcisa.
PARTENERIATUL CU S.C.
APĂ-CANAL 2000 S.A.
PARTENERIATUL CU SC TERMO
CALOR CONFORT SA
PARTENERIATUL CU SC METABET CF SA
PARTENERIATUL CU S.C. OMV PETROM S.A
ZONA DE PRODUCTIE III MUNTENIA VEST
PARTENERIATUL CU AGENTIA
REGIONALĂ DE PROTECŢIE A
MEDIULUI
Obiectiv principal
îmbunătăţirea calităţii ofertei educaţionale (curriculare) din sistemul naţional de educaţie şi
formare profesională iniţială, prin intervenţii ameliorative, ample, sistemice la nivelul fiecărei
componente a procesului de proiectare a acestei oferte specifice sistemului de învăţământ profesional
şi tehnic (IPT).
Se consideră astfel că sistemele de educaţie şi formare profesională ar trebui să devină mai deschise
şi mai relevante pentru nevoile cetăţenilor, pentru cererea de pe piaţa forţei de muncă şi pentru necesităţile
societăţii, în general.
Politicile în domeniul învăţământului profesional şi tehnic la nivel internaţional şi european se
concentrează pe crearea unei legături strânse între oferta şi cererea pieţei muncii şi pe co-participarea, în
procesul de luare a deciziei, a tuturor factorilor interesaţi; în acest scop este necesară o mai bună articulare a
politicilor educaţionale cu politicile pieţei muncii, în scopul îmbunătăţirii tranziţiei tinerilor către piaţa muncii.
Liceul tehnologic “Astra” Piteşti, este reprezentat în grupul de lucru, pentru domeniul
Mine, petrol şi gaze de prof. Ionică Maria:
Nivel 3 - Modulul “Managementul producţiei”;
Nivel 2 - Operator extracţie, transport, tratare şi distribuţie gaze;
- Operator sonde;
- Mecanic echipamente în foraj extracţie;
Obiective specifice
Implementarea în şcolile partenere din reţeaua Electronica Baza Comunicării a unor practici educaţionale inovatoare
care vor forma elevi capabili să se adapteze la cerinţele în
continuă schimbare ale pieţei muncii din domeniul electronică
şi automatizări.
Colaborarea şi comunicarea, între şcolile din reţeaua
partenerială: Electronica - Baza Comunicării, este premiza
creşterii calităţii şi atractivităţii ofertei educaţionale din
domeniul electronică şi automatizări, în fiecare şcoală parteneră
în reţea.
COL. TEH. GH.
AIRINEI
BUCUREŞTI
GR. ŞC.
GR. ŞC. IND.
UNIREA
BUCUREŞTI
ELECTRONICĂ
INDUSTRIALĂ
BUCUREŞTI
COL. TEH.
DOMNUL
TUDOR
DR. TR.
SEVERIN
GR. ŞC.
ASTRA
PITEŞTI
GR. ŞC. IND.
ELTH. ŞI TC.
CONSTANŢA
HARTA PARTENERIALĂ
Electronică şi automatizări 1
RETEAUA PARTENERIALA R8




Sprijinirea unităţii şcolare în desfăşurarea pregătirii practice şi
tehnologice a elevilor pentru anumite teme, asigurând locuri
de practică în secţiile sau atelierele unităţii, materiale
didactice şi documentare, precum şi specialişti pentru
coordonarea instruirii practice;
Colaborarea pentru elaborarea curriculumului în dezvoltare
locală, propunerea unor calificări şi ocupaţii, sisteme de
acreditare profesională;
Sprijinirea formării profesionale în cadrul liceului prin
asigurarea condiţiilor specifice pentru pregătirea de
specialitate, evaluarea şi certificarea formei de pregătire;
Sprijinirea programul de reformă în învăţământul profesional
şi tehnic.
OBIECTIVUL GENERAL
formarea cadrelor didactice preuniversitare în domeniul mecatronicii,
promovarea conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii şi creşterea accesului
la formare de calitate pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar.
Proiectul introduce un concept nou, inovativ în sistemul învăţamântului preuniversitar,
conceptul mecatronic, adresat personalului didactic cu specializări în învăţământul profesional şi
tehnic, personal didactic cu specializări prioritare pentru creşterea competitivităţii economiei
româneşti.
Din grupul ţintă au făcut parte cadrele didactice: Ionică Maria, Buciu Ovidia, Bacria Olga,
Petrescu Ileana, Deaconu Flora, Popescu Dorel, Ceteraş Gabriela şi Mateescu Luminiţa.
Obiectiv general
Susținerea procesului de îmbunătățire a sistemului național de educație și
formare profesională, prin creșterea atractivității și calității programelor de
educație și formare profesională asigurată prin pregătirea cadrelor didactice
pentru realizarea unei evaluări moderne și relevante a rezultatelor învățării.
Programe de formare oferite:
1. Profesor-evaluator de competențe profesionale
2. Formatori de profesori-evaluatori de competențe profesionale
3. Dezvoltatori de instrumente de evaluare
4. Formatori de profesori-monitori interni și externi ai evaluării
Din grupul ţintă fac parte cadrele didactice: Ionică Maria, Buciu Ovidia, Deaconu Flora,
Popescu Dorel.

similar documents