Az Integrált Nyomonkövet* Rendszer bemutatása (TÁMOP 3.4.2-B)

Report
SZÉLESKÖRŰ INFORMATIKAI
ADATBÁZIS, NYOMONKÖVETŐ
RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS
MŰKÖDTETÉSE A
SZAKSZOLGÁLATOK SZÁMÁRA
Kern Zoltán
Közoktatási szakértő
[email protected]
Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer
Miért
használjuk?
Hogyan
használjuk?
Milyen
teendők
vannak?
Miért
(lesz)jó?
Szakszolgálati rendszer fejlesztése
• Szakmai tanácsadás
• Műhelymunkák, információs
napok
• Szakmai háttéranyagok és
tájékoztatók
• Diagnosztikus és fejlesztő
eszközök:
• Infrastrukturális fejlesztés
(specifikus eszközök,
akadálymentesítés)
• Nagy kapacitású, mobil
IKT eszközök
Intézményátalakítás
szakmai
támogatása
Eszköztár
bővítése
Szakmai
munka
támogatása
• Protokollok: megjelentetés,
szakemberek felkészítése
• Jó gyakorlatok gyűjtése
• Szakterületi hálózati munka
• Továbbképzések a feltárt
hiányterületekre
Integrált
Nyomonkövető
Rendszer
• Elektronikus nyilvántartási és
nyomon követő rendszer
• Dokumentumsablon, Adatbázis
• Szakmai tárhely
• Kommunikációs felület
PROTOKOLL LEÍRÁSOK
Átfogó
folyamatleírást
nyújt
•
•
•
•
•
Referálás/bejelentkezés
Szűrés/első találkozás
Állapotmegismerés
Beavatkozás
Kontroll
Törvényi felhatalmazás
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(Nktv.):
• „44/A. § (1) A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek
során alkalmazott INYR a gyermekek, tanulók teljes
körű pedagógiai szakszolgálati ellátása, fejlődésük
figyelemmel kísérése céljából a gyermekekhez,
tanulókhoz kapcsolódóan, a számukra ellátást nyújtó
intézmények, nevelési-oktatási intézmények és a
pedagógiai szakszolgálati intézmények feladatellátási
adatainak nyilvántartását, továbbá az ellátást
igénybevevők ellátási eseményeinek nyomon
követését szolgáló országos informatikai nyilvántartó
rendszer.
Törvényi felhatalmazás
• Közreműködő pedagógus, továbbá szakorvos
44. § (7) bekezdés a)−m) pontjában foglalt
adatait
• A gyermek, tanuló pedagógiai szakszolgálati
ellátása során keletkezett adatokat a
gyermekkel, tanulóval közvetlenül foglalkozó
szakembere köteles az INYR-be rögzíteni.
Törvényi felhatalmazás
• Az ellátott gyermekre, tanulóra vonatkozó
személyes adatokat az INYR-ből kizárólag:
– a pedagógiai szakszolgálatnak a gyermeket, tanulót
közvetlenül ellátó munkatársa
– a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó pedagógiai
szakszolgálati intézmény vezetője ismerheti meg
Az INYR-ben tárolt személyes adatokat az
adatkezelő a pedagógiai szakszolgálati intézmény
ellátásának utolsó igénybevételétől számított
tizenöt év elteltével törli a nyilvántartásból.
Törvényi felhatalmazás
• 44. § (5) bekezdés a)−j) és m)−o) pontban
foglaltak szerinti adatait, valamint hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzetét
• szülő, törvényes képviselője 41. § (4) bekezdés
b) pontban foglalt adatait
• „44/B. §
INYR fejlesztés indokoltsága
• KIR-be valamennyi Magyarországon működő
államilag elismert, közoktatási feladatot ellátó
intézmény és intézményfenntartó köteles
adatot szolgáltatni.
• A szakszolgálatok az ellátottak életútjának
nyomonkövetésére különböző módszereket
használnak.
INYR fejlesztés indokoltsága
• A KIR adatszolgáltatása elektronikus alapú, de a
szakszolgálatok emellett további nyilvántartásokba
is szolgáltatnak adatokat, és esetenként saját
nyilvántartó szoftvereket is működtetnek, ezekre
azonban a köznevelési területnek közvetlen rálátása
nincs.
• Az adatszolgáltatásból információk nyerhetők a
feladatellátási helyekre, az ellátást végző
szakemberekre, illetve az ellátott gyermekekre
vonatkozóan(kikényszerített minőségbiztosítás)
INYR fejlesztés indokoltsága
• A hálózattá szerveződés támogatása, tudásbázis
elemek rendszerezett kialakítása és biztosítása a
szakszolgálati intézmények munkatársainak.
• Az ellátáshoz való hozzáférés és a minőségi ellátás
biztosításának rendszerszintű működése.
• A korszerű, standardizált, a magyar viszonyokhoz
igazított vizsgáló- és fejlesztőeszközök és eljárások
alkalmazásának minőségbiztosítása.
INYR fejlesztés indokoltsága
• A tanuló/gyermek útjának követésére az eltérő
adminisztrációs gyakorlatban meglehetősen
átláthatatlan, időigényes, nem hatékony.
• A szakszolgálati intézmények együttműködése
korszerű informatikai eszközökkel hatékonnyá
tehető.
Célkitűzések az INYR működtetésével kapcsolatban
Egységes, elektronikus nyilvántartási rendszer létrehozása.
Legyen képes a szakszolgáltatások keretében biztosított ellátások
folyamatosságának, eredményességének nyomon követésére.
Elengedhetetlenné vált, hogy az ellátásba került gyerek nyomon
követhető legyen, láthatóvá váljon, hozzájutott-e szükséges
szolgáltatásokhoz.
A különböző ágazatok közötti adatok egységes keretrendszerben
történő kezelésére.
Olyan elektronikus nyilvántartási rendszer kialakítása, amely
nyomon követi az ellátás folyamatát és jelzi, ha a gyerek nem jut
tovább a következő ellátási formára.
Célkitűzések az INYR működtetésével kapcsolatban
Az elektronikus nyilvántartási rendszer legyen alkalmas az
ellátórendszerbe került gyerekek diagnosztikai és fejlesztési
feladatai egységes dokumentációjára, a papír alapú
dokumentáció csökkentésére.
Készüljön olyan adatbázis, amely alkalmas naprakész
információt szolgáltatni az adott intézményben dolgozó
szakemberek létszámáról, végzettségéről, képzettségéről, a
szakfeladatok szerint igénybe vett szakemberek kapacitásáról.
A jelenleg papíron és emberi erővel működtetett folyamatok
automatizálása megtörténjen, ezáltal csökkentve azok átfutási
idejét, és növelve megbízhatóságát.
INYR informatikai jellemzői
• Ellátási helytől független ellátott
nyilvántartás biztosítása.
• Ellátási helytől független ellátási történet
nyilvántartás.
• Szakmai tudásbázissal való összekapcsolás.
• Ellátás irányítását támogató kommunikáció
biztosítása.
INYR informatikai jellemzői
• Kutató munka támogatása.
• Ellátás irányítását támogató statisztikai
adatok biztosítása.
• Folyamatkövetés az ellátott személyére,
illetve az ellátás jellemzőire.
• Központi adatbázis kialakítás.
• Szakemberek nyilvántartása.
INYR informatikai jellemzői
• A funkciók felhasználói csoportok szerint
érhetőek el.
• A funkciócsoportokat önálló komponensek
valósítják meg.(Szolgáltató felület, protokoll
adminisztrációs felület, intézményi
adminisztrációs felület, szülői felület,
riportolási modul,kommunikációs
modul,tudásbázis, kutató munkát segítő
modul, működési fejlesztések)
INYR informatikai jellemzői
• A diagnosztikai és fejlesztő eszközök,
módszerek számítógépes alkalmazásként
jelennek meg.
• Adatimport, adatexport.
• Jogosultságfüggő használat.
• Az alkalmazásokat nem kell telepíteni.
• A KIR-ben tárolt adatokat nem lehet
módosítani( csak hivatkozás történik)
INYR informatikai jellemzői
• A gondviselő nem regisztrálhatja saját magát
a rendszerbe.
• Naplózás: minden olyan esemény, amikor a
felhasználó hozzáfér, vagy módosít egy tárolt
adatot.
• Automatikus üzenetek előre definiált
szabályok alapján.( események által kiváltott
üzenetek, célzott üzenetek)
A rendszerépítés fázisai
Igényspecifikáció megfogalmazása
Funkcionális specifikáció – informatikai megoldások
követelményeinek listája
Rendszertervezés
Tesztelés
Szakmai tesztelés
Élesítés
Üzemeltetésre átadás
INYR Térkép
INYR rendszer
Szakszolgálati
felület
Intézményi
adatkarbantartó
oldal
Protokoll
adminisztrátori
felület
Gyermek/Tanuló/tör
vényes képviselő
felülete
INYR Szakszolgálati felület
Üzenetek
Szakszolgálati
tevékenységek
Szakszolgálati
tevékenység
lap
Szakszolgálati
folyamatok
Szakszolgálati
folyamat lap
Intézményi
adatkarbantartó
oldal
Szakszolgálati
felület
Tanuló/gyermek
Kliens
adatlap
Csoportok
Csoport
adatlap
Jelentések
Elemzések
INYR Térkép Intézményi
adatkarbantartás
Intézményi
adatkarbantartó
oldal
Értékkészlet
(Eszközök)
Jogosultságok
Módszertani
javaslatok
INYR Protokoll adminisztrációs felület
Protokoll
adminisztrációs
felület
Űrlapok
Értékkészletek
Jogosultságok
Intézmények
Javaslatok
Jogosultságok
• Ellátó szakember
o Azon Tevékenységek listázása, amelyeknek ő a
felelőse;
o Ezen Tevékenységek módosítása és állapotváltozásai
(megkötésekkel);
o Új
Tevékenység
létrehozása,
amelynek
Gyermek/Tanuló klienstípusának csak az Ellátó
szakember által látott Gyermek/Tanuló; illetve Csoport
klienstípusának csak az Ellátó szakember által látott
Csoport választható
Jogosultságok
• Ellátó szakember
• Szolgáltatási folyamatok – A Tevékenységekkel
azonos módon
• Csoportok listázása, amelyeknek ő a tulajdonosa,
vagy amelyekhez kapcsolódóan Tevékenységet vagy
Szolgáltatási folyamatot végez Felelősként
• Gyermekek/Tanulók listázása – Saját felelősségű
Szolgáltatási folyamat vagy Tevékenység klienseként
éri el; vagy Csoporttagságon keresztül került
hozzárendelésre
Jogosultságok
• Ellátó szakember
• Gyermek/Tanuló adatlap megtekintése
• Gyermek/Tanuló adatlaphoz kapcsolt adatelemek
kezelése: Törvényes képviselő, Kontakt,
Észlelés/referálás, Javaslat rögzítése, kezelése
Jogosultságok
• Ellátó szakember
 Új Gyermek/Tanuló választása Tevékenységhez
 Tevékenység delegálása – Állapotváltás
 Tevékenység jóváhagyása - Állapotváltás
 Új Gyermek/Tanuló választása szolgáltatási folyamathoz
 Szolgáltatási folyamat delegálása – Állapotváltás
 Szolgáltatási folyamat jóváhagyása – Állapotváltás
 Új Csoport létrehozása
Jogosultságok
• Intézményirányítási szerepkörök
• Szakterületi szintű differenciálás
• Intézményi szerkesztő
• Valamennyi, az adott Intézményhez tartozó
Tevékenység és Szolgáltatási folyamat
szerkesztésére jogosult. Ennek megfelelően a
Tevékenységek és Szolgáltatási folyamatok
listájában minden az Intézményhez tartozó elem
megjeleníthető.
Jogosultságok
• Intézményirányítási szerepkörök
• Intézményi Kliensfelelős
• Csak ez a felhasználó jogosult a Tevékenység
vagy Szolgáltatási folyamat létrehozásakor,
illetve a Csoporthoz csoporttag rendelésekor a
KIR rendszerből új Gyermek/Tanuló-t
kiválasztani vagy átmeneti Gyermek/Tanuló-t
rögzíteni a rendszerben. Az átmenetileg felvett
Gyermek/Tanuló megfeleltetését is csak ez a
felhasználó végezheti el.(KIR SZNYT)
Jogosultságok
• Intézményirányítási szerepkörök
• Intézményi csoportfelelős
• Az Intézményi csoportfelelős jogosult az
Intézményhez rendelt Szakterületek
bármelyikéhez új Csoportot felvenni, illetve az
Intézmény csoportjait és a csoportok
csoporttagságait szerkeszteni.
Jogosultságok
• Intézményirányítási szerepkörök
• Intézményi delegáló
• Az Intézményi delegáló jogosult a „Delegálásra
vár” állapotú Tevékenységek és Szolgáltatási
folyamatok állapotát módosítani egy adott
Intézményhez tartozó elemek esetében.
Jogosultságok
• Intézményirányítási szerepkörök
• Intézményi jóváhagyó
• Az Intézményi jóváhagyó jogosult a
„Megvalósult” állapotú Tevékenységek és
Szolgáltatási folyamatok állapotát
"Jóváhagyott” értékre módosítani egy adott
Intézményhez tartozó elemek esetében.
Jogosultságok
• Adminisztratív helyettesítés
• Egy felhasználó több felhasználónak lehet az
adminisztratív helyettese. Egy felhasználót
többen is helyettesíthetnek.
• Aki adminisztratív helyettes, annak megjelenik
a felületen egy felhasználó választó funkció,
ahol megadhatja, hogy kinek a nevében
használja a rendszert. A helyettesítés az
adminisztratívan helyettesített felhasználó
valamennyi funkciójára vonatkozik.
Jogosultságok
• Intézményi adatkarbantartói szerepkörök
• Jogosultság karbantartó
• A felhasználó az intézményhez kapcsolódó
felhasználói jogokat tudja beállítani mind az
Ellátó szakemberek, mind az
Intézményirányítási felhasználók, mind az
Intézményi adatkarbantartó aktorok
vonatkozásában.
Jogosultságok
• Intézményi adatkarbantartói szerepkörök
• Eszközkarbantartó
• A felhasználó jogosult eszközök felvitelére és
eszközadatok kezelésére az Intézmény
eszközeinek vonatkozásában.
• Kompetencia karbantartó
• Valamennyi, az adott intézményhez tartozó
Ellátó szakember kompetenciáinak
szerkesztésére jogosult.(44/A §)
Jogosultságok
• Intézményi adatkarbantartói szerepkörök
• Módszertani javaslattevő
• A felhasználó jogosult javaslattételre, azaz az
értékkészlet bővítésének kezdeményezésére.
SZÉLESKÖRŰ INFORMATIKAI
ADATBÁZIS, NYOMONKÖVETŐ
RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS
MŰKÖDTETÉSE A
SZAKSZOLGÁLATOK SZÁMÁRA
INYR bejelentkezés
BEJELENTKEZÉS
KIR azonosítás, beállítás
Szakszolgálati felület
Tevékenység adatlap ( új tevékenység)
Tevékenységek lap - státuszok
Csatolmányok tevékenységhez
Módszertani leírások
Zárolások
A zárolást kezdeményezni és kérelmezni lehet, amit az Intézményi szerkesztői
jogosultsággal rendelkező felhasználó(k) bírálnak el és adják ki a tényleges zárolást.
Gyermek/Tanuló zárolást az a felhasználó kezdeményezhet, akinek egyébként a
gyermek/tanuló adataihoz szerkesztési joggal fér hozzá
ZÁROLÁSOK
Gyermek/tanuló keresése (KIR)
Gyermek/tanuló keresése (KIR)
Szolgáltatási folyamat
• Egy Szolgáltatási folyamat mindig egy
Intézményhez, azon belül egy Intézményi
Szakterülethez, illetőleg azon belül egy
Szolgáltatási folyamat típushoz tartozik.
Szolgáltatási folyamat adatlapja
Tevékenységek szolgáltatási
folyamathoz rendelése
• Az azonosított Szolgáltatási folyamathoz tetszőleges számú
Tevékenység hozható létre. A Tevékenységek létrehozása,
kezelése szinte megegyezik a Tevékenységek menüben
ismertetettel. Fő különbséget az jelent, hogy a Tevékenység
fejléc adatainál az Intézmény, a Szakterület és a kliens nem
módosítható értékek, hiszen azt már a Szolgáltatási
folyamatnál megadtuk és a hozzátartozó Tevékenységeknél
más értékük nem lehet.
Gyermek/tanuló adatlap tartalma
Saját tevékenységek szűrése
Csoportok
Csoportok adatlap
Intézményi adatkarbantartó
Intézmény adminisztrátori jogosultság első beállítása
Vezetők feladatai az intézményi adatadminisztrációs
felületen
Szakszolgálati ellátó szakember adatlapja
Protokoll adminisztrációs felület
Intézményi adminisztrátor javaslatai
Protokoll admin módszertani
javaslatok státuszai
Protokoll adminisztrációs felületen értékkészlet
ÉRTÉKKÉSZLETEK
• Terület:
–
–
–
–
–
–
–
–
Idegrendszeri
Szomatikus
Érzékszervi
Mozgásos
Kognitív-nyelvi
Személyiség
Szocio-emocionális
Komplex
• Folyamattípus
–
–
–
–
–
Referálás/ bejelentkezés
Szűrés/első találkozás
Állapotmegismerés
Beavatkozás
Kontroll
ÉRTÉKKÉSZLETEK
•
•
•
•
•
•
Szerepkörök
Eszköztípus
Módszer
Űrlap
Tudásbázis
…..
Jogosultságok beállítása központilag
Jogosultságok
Bevezetés ütemezése
Az INYR teljes tervezett funkcionalitását a hatékony felhasználói
befogadás és a szükséges korrekciók érdekében négy fázisban
kerül átadásra a szakszolgálatoknak. A bevezetés további
fázisaiban élesített újabb funkciók kibővített alkalmazási
lehetőségeket biztosítanak.
Bevezetés ütemezése
Bevezetés ütemezése
Bevezetés ütemezése
Intézményi feladatok
•
•
•
•
•
•
•
Vezetők
Szakszolgálati ellátó szakemberek
Eszközök
Feladatértelmezés
Kettős adminisztráció
Jogosultságok szabályozása
Felhasználói kézikönyv
HELP
•
•
•
•
•
•
Helpdesk telefonon és e-mailen
INYR karbantartás
Információs nap
16 helyszínen felkészítés
Felhasználói kézikönyv
Információ a felületen
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!
[email protected]
www.slideshare.net/kernz
06-30-3392530, 06-30-959-2810

similar documents