Programul de Instruire a persoanelor care pot deveni

Report
Programul de Instruire
a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor
electorale ale
secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora
Alegeri pentru Parlamentul European – 25 mai 2014
TERMINOLOGIA UTILIZATĂ LA ALEGERILE
PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN
• Zi de referinţă - ziua votării pentru membrii din România în Parlamentul
European, şi anume duminică, 25 mai 2014. (art. 4 alin.(4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare)
• Stat membru de origine – statul a cărui cetăţenie o are cetăţeanul statului
membru al Uniunii Europene, altul decât România. (art. 2 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare)
• Alegător comunitar – orice cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene,
altul decât România, care are dreptul de a alege în România pentru Parlamentul
European, având domiciliul sau reşedinţa în România. (art. 5 alin.(1) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările ulterioare)
• Alegător resortisant – orice cetăţean al României cu domiciliul sau reşedinţa în
ţară ori în străinătate, care are dreptul de a alege membrii din România în
Parlamentul European. (art. 5 alin.(2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
TERMINOLOGIA UTILIZATĂ LA ALEGERILE
PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN
Persoană acreditată – se înţelege: a) observatorii interni şi externi; b)
reprezentanţii interni şi externi ai mass-mediei; c) delegaţii partidelor politice, ai
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ai alianţelor politice
sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în
birourile electorale. (art. 73 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare).
Perioadă electorală – intervalul de timp care începe la data aducerii la
cunoştinţa publică a zilei de referinţă şi se încheie odată cu publicarea în
Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului scrutinului; perioada
electorală cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunoştinţa publică a
zilei de referinţă şi data începerii campaniei electorale, campania electorală,
desfăşurarea efectivă a votării, numărarea şi centralizarea voturilor, stabilirea
rezultatului votării, atribuirea mandatelor, validarea alegerilor şi publicarea
rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. (art. 6 alin. (1) din Legea
nr. 33/2007 republicată, cu modificările ulterioare)
Document de identitate valabil al alegătorului comunitar sau al persoanei
eligibile comunitar – orice document eliberat de statul membru al cărui
cetăţean este titularul, altul decât România, şi care este considerat act de
identitate în statul emitent. (art. 12 alin.(4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
TERMINOLOGIA UTILIZATĂ LA ALEGERILE
PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN
Act de identitate – un act de identitate emis de statul român, respectiv cartea de
identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul
diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de
serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul
simplu temporar, iar în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar.
(art. 6 alin.(2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
Buletine de vot nule – sunt acele buletine de vot pe care nu a fost aplicată
ştampila de control a secţiei de votare, buletinele de alt model decât cel legal
aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila "VOTAT" sau la care
ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere. (art. 49 alin.(1), lit. f) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările ulterioare)
Buletine de vot anulate – reprezintă buletinele de vot neîntrebuinţate, prin
înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii "ANULAT" şi aplicarea ştampilei
de control a secţiei de votare; în cazul în care există pachete cu buletine de vot
intacte, menţiunea "ANULAT" se aplică o singură dată pe pachetul respectiv;
numărul acestor buletine se înscrie la rubrica d) a procesului-verbal. (art. 49 alin.(1), lit. b)
din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
TERMINOLOGIA UTILIZATĂ LA ALEGERILE
PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN
Listele electorale permanente – se întocmesc pe localităţi şi cuprind pe toţi
cetăţenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care ele au fost
întocmite. (art. 26 alin.(2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările ulterioare)
Copiile de pe listele electorale permanente – Copiile de pe listele electorale
permanente se întocmesc de către primari în două exemplare şi cuprind: numele şi
prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului
de identitate, numărul circumscripţiei electorale, numărul colegiului uninominal
pentru alegerea Camerei Deputaţilor, numărul colegiului uninominal pentru alegerea
Senatului, numărul secţiei de votare, precum şi o rubrică destinată semnăturii
alegătorului. (art. 26 alin.(10) din Legea nr. 35/2008, cu modificările ulterioare)
Listele electorale speciale – cuprind numele şi prenumele alegătorului comunitar,
cetăţenia şi adresa la care alegătorul comunitar locuieşte în România. (art. 12 alin.(2) din
Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
Copiile de pe listele electorale speciale – cuprind numele şi prenumele
alegătorului comunitar, cetăţenia, adresa la care alegătorul comunitar locuieşte în
România, conform cererii în baza căreia alegătorul comunitar a fost înscris în listele
electorale speciale, numărul secţiei de votare şi o rubrică destinată semnăturii
alegătorului. (art. 12 alin.(13) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
MODALITATEA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
BIROULUI ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
• Componenţa: un preşedinte, un locţiitor al acestuia, 7 reprezentanţi ai
partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
alianţelor politice sau electorale care participă la alegeri.
• Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.
Candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al
doilea inclusiv nu pot fi membrii ai biroului electoral.
• Prin membrii ai biroului electoral al secţiei de votare se înţelege şi
preşedintele şi locţiitorul acestuia.
MODALITATEA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
BIROULUI ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
Desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorului
acestuia se face cu cel mult 10 zile înainte de ziua de referinţă, de către preşedintele
tribunalului, în şedinţă publică anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorţi, pe funcţii,
dintre magistraţi sau alţi jurişti existenţi în judeţ sau în municipiul Bucureşti.
Întocmirea listelelor magistraţilor și judecătorilor care participă la tragerea la sorţi se
face până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei de referinţă, de către preşedintele
tribunalului pentru magistrați, respectiv de către prefect, împreună cu preşedintele tribunalului
pentru juriști. În listele juriștilor sunt trecuți numai acei juriști care sunt cetățeni cu drept de vot,
nu au apartenenţă politică, și care nu sunt candidaţi în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii
acestora până la gradul al doilea inclusiv.
În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce
implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului
electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau
penală, după caz.
Completarea listei juriștilor, în cazul în care numărul acestora este insuficient se
face la propunerea prefectului, cu alte persoane cu o reputaţie bună în localitate, care nu
fac parte din niciun partid politic şi din nicio organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale care participă la alegeri şi care nu sunt rude până la gradul al patrulea cu niciunul
MODALITATEA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
BIROULUI ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
 Biroul electoral al secţiei de votare nu poate funcţiona cu mai puţin de 5 membri, respectiv
preşedinte, locţiitorul acestuia şi 3 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi
alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care participă la alegeri.
 Biroul electoral al secției de votare lucrează în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă
decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Votul se exprimă deschis şi poate fi numai
„pentru” sau „împotrivă”. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui biroului electoral al
secţiei de votare este hotărâtor.
 Sunteți obligat să primiți şi să înregistrați orice sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în
timpul procesului de votare, înaintată de membri ai biroului electoral al secţiei de votare,
candidaţi, observatori ori alegători prezenţi în secţia de votare. În lipsa dumneavoastră aceste
atribuții îi revin locțiitorului.
 Dacă vi se înaintează sesizarea în dublu exemplar veți menţiona pe copia ce rămâne la
persoana care o înaintează faptul că ați luat cunoştinţă de sesizarea respectivă şi numărul
sub care este înregistrată. În lipsa dumneavoastră aceste atribuții îi revin locțiitorului.
PRIMIREA MATERIALELOR NECESARE DESFĂŞURĂRII PROCESULUI
ELECTORAL ŞI ACOPIILOR DE PE LISTELE ELECTORALE
De la primar, pe bază de proces-verbal, se primesc următoarele:
două copii de pe lista electorală permanentă, care cuprind alegătorii din secţia de votare
două copii de pe lista electorală specială, care cuprind alegătorii din secţia de votare
formularele listei electorale suplimentare
formularele extraselor de pe lista electorală suplimentară
buletinele de vot, în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi sau multiplu de 100 de bucăţi
ştampila de control
ştampilele cu menţiunea "VOTAT"
tuşiere
sigilii
formularele pentru încheierea proceselor-verbale privind constatarea rezultatelor votării la
alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai 2014
 alte imprimate şi materiale necesare desfăşurării procesului electoral
 un buletin de vot anulat, după caz, de către preşedintele biroului electoral judeţean, al
sectorului municipiului Bucureşti.
 timbrele autocolante
IMPORTANT: După primirea materialelor, trebuie să le sigilaţi şi să le păstraţi, până la transportul lor la
localurile secţiilor de votare, sub pază, într-un singur spaţiu pus la dispoziţie de primarul unităţii
administrativ-teritoriale.










OPERAŢIUNI PREMERGĂTOARE ZILEI ALEGERILOR
În calitate de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare trebuie:
 să vă prezentaţi la ora 18.00, împreună cu membrii biroului electoral al secţiei de votare la sediul
acesteia;
 să dispuneţi îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe sediul
secţiei de votare;
 să afişaţi la sediul secţiei de votare, într-un loc vizibil, un buletin de vot vizat şi anulat, după caz,
de către preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti;
 să dispuneţi măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare;
 să vă asiguraţi că localul secţiei de votare posedă un număr suficient de urne de vot, cabine,
ştampile cu menţiunea „VOTAT”, proporţional cu numărul alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele
electorale permanente şi speciale şi cu numărul estimat al alegătorilor care vor fi înscrişi în listele
electorale suplimentare, precum şi o urnă de vot specială.
 să primiţi, până cel mai târziu în preziua alegerilor cererile scrise şi însoţite de copii ale
unor acte medicale sau alte acte oficiale ale alegătorilor netransportabili din motive de boală
sau invaliditate care doresc să voteze cu urna specială.
 să dispuneţi fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.
IMPORTANT: Cabinele şi urnele de vot trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se află biroul
electoral al secţiei de votare
PREGĂTIREA DESCHIDERII SECŢIEI DE VOTARE
ORA 06.00 - ORA 07.00
Dumneavoastră veţi pregăti deschiderea secţiei de votare, astfel încât va trebui :
Să verificaţi în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare şi, după caz, a observatorilor:

urnele

copiile listelelor electorale permanente și speciale

formularele pentru listele electorale suplimentare

formularele extraselor de pe lista electorală suplimentară

buletinele de vot

ștampila de control

ştampilele cu menţiunea „VOTAT”

tuşierele

sigiliile

timbrele autocolante

formularele pentru procesul-verbal privind constatarea rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul
European din 25 mai 2014
Să consemnaţi în procesul-verbal privind constatarea rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul European
din 25 mai 2014, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare şi, după caz, a
observatorilor:

numărul persoanelor înscrise în copiile listelor electorale permanente

numărul persoanelor înscrise în copiile listelor electorale speciale

numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"
Să asiguraţi aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot pe măsură ce deschideţi
pachetele sigilate cu buletinele de vot
Să închideţi şi să sigilaţi urnele prin aplicarea ştampilei de control, după încheierea operaţiunilor de mai sus
Să luaţi măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii, inclusiv în afara localului de votare, în
curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o
distanţă de 500 m
Să aduceţi la cunoştinţă publică măsurile dispuse, prin afişare la loc vizibil
PREGĂTIREA DESCHIDERII SECŢIEI DE VOTARE
ORA 06.00 - ORA 07.00
IMPORTANT: Pentru menţinerea ordinii, aveţi la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, asigurate de
primar şi de prefect, împreună cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne
DE REŢINUT CĂ:
 Începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului
electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia
respectivă, pot asista la operaţiunile electorale persoane acreditate, numai dacă prezintă actul de
acreditare, care este valabil şi în copie.
 Prin persoane acreditate se înţelege următoarele:
a) observatorii interni şi externi;
b) reprezentanţii interni şi externi ai mass-mediei;
c) delegaţii partidelor politice, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ai alianţelor
politice sau electorale care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în birourile electorale.
Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având
numai dreptul de vă a sesiza în scris neregularităţile constatate.
 Persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit de dumneavoastră.
Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag
aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea,
iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
DESFĂŞURAREA VOTĂRII
ORA 07.00 - ORA 21.00
VOTAREA ÎNCEPE la ora 7.00 şi se încheie la ora 21.00.
 Trebuie să afişaţi la loc vizibil la sediul secţiei de votare ora la care începe, respectiv se încheie
votarea.
 În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de candidaţi şi de observatori, nicio altă
persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult
decât timpul necesar pentru votare.
 Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale, persoanelor însărcinate cu
menţinerea ordinii şi persoanelor acreditate să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de
propagandă electorală.
 În ziua votării, între orele 7,00 - 21,00 sunt interzise comercializarea şi consumul băuturilor
alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare (în localul secţiei de votare, în afara localului
de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în
pieţe publice până la o distanţă de 500 m).
 Biroul electoral al secţiei de votare furnizează, în ziua de referinţă, date privind prezenţa
populaţiei la vot, conform unui program stabilit de Biroul Electoral Central.
ETAPELE VOTĂRII ÎN SECŢIA DE VOTARE

Alegătorii au acces în sala de votare în serii corespunzătoare numărului cabinelor.
Pas 1:
VERIFICAREA ACTELOR SAU DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU
EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
ALEGĂTORUL RESORTISANT prezintă actul de identitate valabil.
Alegătorul resortisant care are domiciliul în România şi
votează în ziua de referinţă în România poate vota cu:
Alegătorul resortisant domiciliat în străinătate care
votează în ziua de referinţă în România poate vota cu:

cartea de identitate;

paşaportul simplu;

cartea de identitate provizorie;

paşaportul simplu electronic;

buletinul de identitate;

paşaportul simplu temporar;

paşaportul diplomatic;

paşaportul diplomatic;

paşaportul diplomatic electronic;

paşaportul diplomatic electronic;

pașaport de serviciu;

pașaport de serviciu;

pașaport de serviciu electronic;

pașaport de serviciu electronic.

carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile
militare.
ETAPELE VOTĂRII ÎN SECŢIA DE VOTARE
ALEGĂTORUL COMUNITAR prezintă documentul de identitate valabil, prin care se înţelege
orice document eliberat de statul membru al cărui cetăţean este titularul, altul decât România, şi
care este considerat act de identitate în statul emitent.
IMPORTANT:
1. Candidaţii şi oricare alegător au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la
vot.
2. În acest caz, veţi stabili identitatea prin orice mijloace legale.
3. Dacă contestaţia este întemeiată, trebuie să-l opriţi de la votare pe alegător, să consemnaţi
faptul într-un proces-verbal şi să sesizaţi situaţia autorităţilor competente.
ETAPELE VOTĂRII ÎN SECŢIA DE VOTARE
Pas 2:
VERIFICAREA REGĂSIRII ALEGĂTORULUI PE COPIA DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
SAU SPECIALĂ, ŞI ÎNSCRIEREA DUPĂ CAZ ÎN LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
 Verificaţi dacă alegătorul este înscris în copia de pe lista electorală permanentă sau în copia de pe
lista electorală specială.
 Asiguraţi-vă că alegătorul semnează în lista electorală la poziţia destinată acestuia.
IMPORTANT: Dacă constataţi că un alegător, din motive bine întemeiate, nu poate semna în lista
electorală, veţi face o menţiune în listă, confirmată prin semnătura dumneavoastră şi a încă unui membru
al biroului electoral al secţiei de votare.
ETAPELE VOTĂRII ÎN SECŢIA DE VOTARE
 În cazul în care alegătorul nu este înscris în copia de pe lista electorală permanentă sau în copia
de pe lista electorală specială, trebuie să îl înscrieţi în lista electorală suplimentară, dacă se află
în una din situațiile de mai jos:





Este alegător resortisant care:
în ziua de referinţă se află în altă localitate
decât cea de domiciliu;
este membru al biroului electoral al secţiei de
votare;
este persoană însărcinată cu menţinerea ordinii
la secţia de votare;
a fost omis din lista electorală permanentă sau
din copia de pe aceasta şi face dovada cu actul
de identitate că domiciliază în raza teritorială a
secţiei de votare;


Este alegător comunitar care:
în ziua de referinţă se află în altă localitate
decât cea de domiciliu;

în ziua de referinţă doreşte să voteze la altă
secţie de votare decât unde este înscris în
copia de pe lista electorală specială. În acest
caz trebuie să solicitaţi telefonic şi să primiţi
confirmarea, de la biroul electoral judeţean
sau biroul electoral de sector, că acesta a fost
înscris în listele electorale speciale.
Dacă alegătorul nu este înscris în copia de pe lista electorală permanentă sau în copia de pe lista
electorală specială şi nu se încadrează în situaţiile de mai sus, dumneavoastră sau membrul pe
care l-aţi desemnat trebuie să îl opriţi de la votare.
ETAPELE VOTĂRII ÎN SECŢIA DE VOTARE
Pas 3:
ÎNMÂNAREA BULETINULUI ŞI A ŞTAMPILEI DE VOT
Dumneavoastră sau membrul biroului electoral al secţiei de votare desemnat urmează să încredinţaţi
alegătorului, în baza semnăturii în copia de pe lista electorală permanentă sau în copia de pe lista
electorală specială, respectiv de pe lista electorală suplimentară:
•
•
buletinul de vot;
ştampila cu menţiunea "VOTAT".
ETAPELE VOTĂRII ÎN SECŢIA DE VOTARE
Pas 4:
INTRAREA ÎN CABINA DE VOT ŞI EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT
După ce alegătorul primeşte buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT” va intra în cabina
de vot pentru a-şi exercita dreptul de vot.
IMPORTANT:
• Alegătorii votează separat în cabine închise.
• Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.
• Dacă alegătorul din motive temeinice nu poate să voteze singur, acesta are dreptul să cheme în
cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Însoţitorul nu poate fi din rândul
observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secţiei de votare.
• Dacă este cazul, puteţi lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de votare să nu se
prelungească nejustificat.
SOLICITAREA UNUI NOU BULETIN DE VOT ÎN CAZUL APLICĂRII GREŞITE A ŞTAMPILEI
Dacă alegătorul a aplicat greşit ştampila cu menţiunea "VOTAT", dar nu a introdus buletinul în urnă,
dumneavoastră îi puteţi elibera, la cerere, numai o singură dată, un nou buletin.
În acest caz, reţineţi şi anulaţi buletinul de vot iniţial şi faceţi menţiunea corespunzătoare în
procesul-verbal privind constatarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai
2014.
ETAPELE VOTĂRII ÎN SECŢIA DE VOTARE:
Pas 5:
INTRODUCEREA BULETINULUI DE VOT ÎN URNĂ, RESTITUIREA ŞTAMPILEI DE VOT, APLICAREA
ŞTAMPILEI SAU TIMBRULUI AUTOCOLANT, RESTITUIREA ACTULUI/ DOCUMENTULUI DE IDENTITATE,
PĂRĂSIREA SECŢIEI DE VOT
După ce votează, alegătorul va îndoi buletinul, astfel încât pagina netipărită care poartă ştampila de
control să rămână în afară, şi îl va introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă.
Alegătorul vă restituie ştampila cu menţiunea "VOTAT".
Aplicaţi pe actul de identitate sau, după caz, documentul de identitate al alegătorului ştampila cu menţiunea
"VOTAT" şi data scrutinului sau, după caz, un timbru autocolant cu menţiunea "VOTAT" şi data scrutinului.
Restituiţi alegătorului actul de identitate sau, după caz, documentul de identitate. Alegătorul va părăsi secţia de
votare.
VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
Pe baza unei cereri scrise, depusă cel mai
târziu în preziua alegerilor își pot exercita
dreptul de vot cu ajutorul urnei speciale:



alegătorii netransportabili din motive
de boală sau invaliditate care trebuie să
anexeze copii ale unor acte medicale
sau alte acte oficiale din care să rezulte
că nu este transportabil.
persoanele reţinute, deţinute în baza
unui mandat de arestare preventivă.
persoanele care sunt în executarea unei
pedepse privative de libertate, dar care
nu şi-au pierdut drepturile electorale.
După aprobarea cererii trebuie să formați o echipă din
cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de
votare pentru a se deplasa la locul unde se află
alegătorul, cu o urnă specială şi cu materialul necesar
votării:

ştampilă cu menţiunea "VOTAT";

buletine de vot;

timbre autocolante;

tușieră;

extrasul de pe lista electorală suplimentară.
VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
IMPORTANT:
1.
2.
3.
4.
5.
Trebuie să solicitaţi biroului electoral ierarhic superior (biroului electoral judeţean, după caz al sectorului
municipiului Bucureşti) confirmarea faptului că alegătorii comunitari care au solicitat să voteze cu urna
specială sunt înscrişi pe tabelul transmis de Autoritatea Electorală Permanentă.
Persoanele înscrise în extrasul de pe lista electorală suplimentară trebuie să fie radiate din celelalte
liste existente la secţie.
Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare.
În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială.
Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secţie de votare.
SUSPENDAREA VOTĂRII

Puteți suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totală a suspendărilor nu poate depăşi o oră.
Veți anunța suspendarea prin afişare la uşa sediului secţiei de votare imediat ce s-a produs evenimentul
care a declanşat suspendarea.
În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi celelalte documente şi materiale
ale biroului electoral al secţiei de votare vor rămâne sub pază permanentă.
În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului
electoral al secţiei de votare în acelaşi timp.
Candidaţii şi observatorii care asistă la votare nu pot fi obligaţi să părăsească sala de votare în acest
timp.
ÎNCHEIEREA VOTĂRII

La ora 21,00 declarați votarea încheiată şi dispuneți închiderea sălii unde se votează.
DE REȚINUT CĂ:
Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se votează pot să îşi exercite dreptul de vot.
OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA
VOTĂRII














După încheierea votării și închiderea sălii unde se votează dumneavoastră,
în prezenţa membrilor biroului electoral trebuie să :
verificați starea sigiliilor de pe urnele de votare
sigilați fanta urnelor de votare
introduceți ştampilele cu menţiunea "VOTAT" într-un plic care se sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de
votare
anulați buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii "ANULAT" şi să aplicați
ştampila de control a secţiei de votare
înscrieți menţiunea "ANULAT", o singură dată, pe fiecare din pachetele cu buletine de vot intacte, în cazul în care acestea
există.
consemnați la rubrica d) a procesului-verbal privind constatarea rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul
European din 25 mai 2014 numărul buletinelor de vot anulate
stabiliți numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente, respectiv în copia listei electorale speciale primite
din partea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are sediul secţia de votare. Este interzis, sub
sancţiunea legii, ca pe aceste liste să existe ştersături, modificări sau completări, cu excepţiile prevăzute de lege.
consemnați numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente, respectiv în copia listei electorale speciale la
pct. a1, respectiv pct. a2 a procesului-verbal privind constatarea rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul
European din 25 mai 2014
stabiliți numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe listele electorale existente în secţia
de votare
consemnați numărul alegătorilor prezenţi la urne la pct. b1, b2, respectiv pct. b3 a procesului-verbal privind constatarea
rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai 2014
desigilați urnele, una câte una, şi numărați voturile găsite în acestea
deschideţi fiecare buletin de vot şi citiţi cu voce tare lista de candidaţi care a fost votată sau, după caz, numele şi prenumele
candidatului independent votat şi arătaţi buletinul de vot celor prezenţi
grupaţi buletinele de vot deschise pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale, precum şi pe organizaţii ale
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi pe candidaţi independenţi număraţi-le şi legaţi-le separat
voturile nule, listele de candidaţi sau prenumele şi numele candidaţilor independenţi şi voturile valabil exprimate pentru
fiecare se consemnează în câte un tabel separat de câte un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de
OPERAȚIUNI EFECTUATE
DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
ATENŢIE: A nu se confunda buletinele de vot nule cu buletinele de vot anulate.
IMPORTANT: DISPARIŢIA uneia sau a mai multor ştampile de vot se consemnează în procesul-verbal ce
va însoţi predarea materialelor la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul secţia de votare.
BULETINE DE VOT NULE


BULETINE DE VOT ANULATE
cele pe care nu a fost

aplicată ştampila de control a
secţiei de votare
buletinele de alt model decât 
cel legal aprobat

buletinele pe care nu a fost
aplicată ştampila "VOTAT"


buletinele de vot la care

ştampila este aplicată pe mai
multe patrulatere
buletinele de vot anulate , după caz, de către preşedintele biroului electoral
judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti care este afişat la sediul
secţiei de votare într-un loc vizibil, în ziua premergătoare alegerilor
buletinele de vot vizate şi anulate de preşedintele Biroului Electoral Central şi
eliberate la cererea scrisă a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor
electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care
participă la alegeri sau a candidaţilor independenţi de către Biroul Electoral
Central (unul pentru fiecare)
buletinele de vot neîntrebuinţate, anulate de preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare prin înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii
"ANULAT" şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare; în cazul în care
există pachete cu buletine de vot intacte, menţiunea "ANULAT" se aplică o
singură dată pe pachetul respectiv
buletinul de vot anulat de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi
reţinut de acesta, în cazul în care alegătorul solicită un nou buletin de vot dacă
a aplicat greşit ştampila cu menţiunea "VOTAT", dar nu a introdus buletinul în
urnă
OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA
VOTĂRII
DE REŢINUT CĂ:
• Votul este valabil în cazul în care, deşi ştampila aplicată a depăşit limitele
patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă.
• Îndoirea greşită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.
BULETINE DE VOT NULE
Cele pe care nu a fost aplicată
ştampila de control a secţiei de votare
NOTĂ: ŞTAMPILA DE CONTROL SE APLICĂ PE
ULTIMA PAGINĂ A BULETINULUI DE VOT
Buletinele de vot pe care ştampila cu menţiunea
“VOTAT” a fost aplicată în exteriorul patrulaterelor
BULETINE DE VOT NULE
Buletinele de vot pe care ştampila cu menţiunea
“VOTAT” atinge două sau mai multe patrulatere
Buletinele de alt model decât cel legal aprobat
BULETINE DE VOT NULE
Buletinele de vot pe care ştampila cu menţiunea
“VOTAT” a fost aplicată în două sau mai multe
patrulatere, chiar daca unele ştampile au fost tăiate,
anulate de alegător
Buletinele de vot pe care ştampila cu menţiunea “VOTAT”
a fost aplicată în două sau mai multe patrulatere, iar pe
buletinul de vot sunt înscrise diverse menţiuni ale
alegătorului (votul este considerat nul indiferent de
menţiunile înscrise pe buletinul de vot)
BULETINE DE VOT NULE
Buletinele de vot pe care ştampila cu
menţiunea “VOTAT” are alt model decât cel
legal acceptat
Buletinele de vot pe care nu a fost aplicată
ștampila cu mențiunea „VOTAT” în vreun
patrulater
BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE
Cele pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui singur patrulater
BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE
Cele pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT”
depășește limitele patrulaterului, dar opțiunea
alegătorului este evidentă
Cele pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT”
este aplicată în interiorul unui patrulater, dar
pe buletinul de vot sunt înscrise diverse
mențiuni ale alegătorului (votul este
considerat valabil indiferent de mențiunile
înscrise pe buletin)
BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE
Cele pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul
unui patrulater, dar pe buletinul de vot alegătorul a mai aplicat una sau
mai multe ștampile fără să atingă vreun alt patrulater
MODALITATEA DE COMPLETARE A PROCESELOR-VERBALE PRIVIND
CONSTATAREA REZULTATELOR VOTĂRII
Modelul procesului-verbal privind constatarea rezultatului votării la alegerile pentru Parlamentul European utilizat
mai jos ca exemplu este cel folosit la alegerile pentru Parlamentul European din 2009 şi este orientativ.
ATENȚIE :
ESTE NECESAR SĂ VERIFICAȚI
CHEILE DE CONTROL DIN
PROCESUL VERBAL!
MODALITATEA DE COMPLETARE A PROCESELOR-VERBALE PRIVIND
CONSTATAREA REZULTATELOR VOTĂRII
IMPORTANT: pct. b = pct. b1 + pct. b2+ pct. b3
Punctul
din
proces
ulverbal
a
Semnificaţia
Chei de control
Punctul
din
procesulverbal
b
numărul
total
al pct. a = pct. a1 +
alegătorilor
înscrişi
în pct. a2
copia de pe lista electorală
permanentă şi în copia de
pe lista electorală specială
a1 numărul total al alegătorilor pct. a1 >/= pct.
înscrişi în copia de pe lista b1
b1
electorală permanentă
a2 numărul total al alegătorilor pct. a2 >/= pct.
înscrişi în copia de pe lista b2
b2
electorală specială
b3
Semnificaţia
Chei de control
numărul
total
al pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct.
alegătorilor înscrişi în b3
listele
electorale
existente la secţia de
votare,
care
s-au
prezentat la urne
numărul total al alegătorilor pct. b1 < /= pct. a1
înscrişi în copia de pe lista
electorală permanentă, care
s-au prezentat la urne
numărul total al alegătorilor
înscrişi în copia de pe lista
electorală specială, care sau prezentat la urne
numărul total al alegătorilor
înscrişi în lista electorală
suplimentară, care s-au
prezentat la urne
pct. b2 < /= pct. a2
MODALITATEA DE COMPLETARE A PROCESELOR-VERBALE PRIVIND
CONSTATAREA REZULTATELOR VOTĂRII
Punctul
din
procesu
l-verbal
c
d
e
f
g
Semnificaţia
Chei de control
numărul buletinelor de vot
primite
numărul buletinelor de vot
neîntrebuinţate şi anulate
numărul voturilor valabil
exprimate
pct. c >/= pct. d + pct. e +
pct. f
pct. e </= pct. b - pct. f
pct. e = suma voturilor
valabil exprimate la pct. g
numărul voturilor nule
numărul voturilor valabil suma
voturilor
valabil
exprimate
obţinute
de exprimate la pct. g= pct. e
fiecare listă de candidaţi
sau de fiecare candidat
independent
La pct. g. se consemnează numărul voturilor valabil
exprimate obţinute de fiecare listă de candidaţi sau de
fiecare candidat independent.
MODALITATEA DE COMPLETARE A PROCESELOR-VERBALE PRIVIND
CONSTATAREA REZULTATELOR VOTĂRII
La pct. h. se expun, pe scurt, întâmpinările formulate,
precum şi contestaţiile înaintate biroului electoral judeţean.
Totodată, aici se vor menţiona şi:
a) numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de
numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma
numărării semnăturilor din listele electorale permanente,
suplimentare şi speciale;
b) numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al
buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate diferă de
numărul total de buletine de vot primite.
La pct. i. trebuie consemnate următoarele:
starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării: dacă sunt
intacte sau dacă au fost distruse;
numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” după încheierea
votării.
IMPORTANT: Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se
consemnează.
IMPORTANT: Procesul-verbal trebuie semnat de
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, de
locţiitorul său şi de ceilalţi membri ai biroului electoral al
secţiei de votare şi trebuie să poarte ştampila de control a
biroului electoral al secţiei de votare.
DE REŢINUT: Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului
electoral al secţiei de votare nu influenţează valabilitatea
procesului-verbal. Dacă există o asemenea situaţie,
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie să
menţioneze motivele care au împiedicat semnarea.
MODALITATEA DE COMPLETARE A PROCESELOR-VERBALE PRIVIND
CONSTATAREA REZULTATELOR VOTĂRII
 După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare va încheia un proces-verbal, în 3 exemplare.
 DE REȚINUT: Corecturile datelor înscrise în procesele-verbale se vor certifica prin
semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi prin aplicarea
ştampilei de control a biroului electoral al secţiei de votare.
 ESTE INTERZIS să se efectueze corecturi ale cifrelor ce atestă voturile valabil
exprimate obţinute de fiecare candidat al competitorilor electorali, cu excepţia
celor ce trebuie făcute ca urmare a soluţionării unor contestaţii referitoare la
valabilitatea unor voturi exprimate ce au fost stabilite la nivelul secţiei de votare ca
fiind nule sau referitoare la nulitatea unor voturi exprimate ce au fost stabilite la
nivelul secţiei de votare ca fiind valabile.
EXEMPLE DE GREȘELI ÎN PROCESELE-VERBALE
Lipsa semnăturii președintelui
biroului electoral al secției de votare
Lipsa
semnăturii
președintelui biroului
secției de votare
locțiitorului
electoral al
EXEMPLE DE GREȘELI ÎN PROCESELE-VERBALE:
Câmpuri necompletate în procesulverbal.
Lipsa
menţiunii
privind
numărul
ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” la
încheierea votării
Lipsa ștampilei de control a
biroului electoral al secției de votare
EXEMPLE DE GREȘELI ÎN PROCESELE-VERBALE:
Modificări realizate la pct. b şi la pct. b1
fără să fie însoţite de semnătura
preşedintelui biroului electoral al secţiei
de votare şi ştampila de control a secţiei
de votare
Modificări realizate la pct. e şi la pct. f
fără să fie însoţite fiecare de semnătura
preşedintelui biroului electoral al secţiei
de votare şi ştampila de control a secţiei
de votare
OPERAŢIUNI EFECTUATE DUPĂ COMPLETAREA PROCESELOR VERBALE PRIVIND CONSTATAREA
REZULTATELOR VOTĂRII
După completarea proceselor-verbale privind constatarea rezultatelor votării dumneavoastră trebuie :














să semnaţi împreună cu ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare procesele-verbale
privind constatarea rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai 2014 şi să
aplicaţi ştampila de control a biroului electoral
să menţionaţi motivele care au împiedicat semnarea proceselor-verbale de către unii dintre membrii
biroului electoral al secţiei de votare, dacă este cazul.
să afişaţi la loc vizibil la sediul biroului electoral al secţiei de votare un exemplar al procesului-verbal
să eliberaţi membrilor biroului electoral al secţiei de votare, la cerere, o copie de pe procesul-verbal,
certificată de către toţi cei care au semnat originalul
să alcătuiţi şi, ulterior, să sigilaţi şi ştampilaţi un dosar care să cuprindă:
două exemplare ale procesului-verbal privind constatarea rezultatelor votării la alegerile pentru
Parlamentul European din 25 mai 2014
toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de
votare şi materialele la care acestea se referă
buletinele de vot nule şi cele contestate
listele electorale utilizate, îndosariate pe tipuri de liste
să înaintaţi dosarul în cel mult 24 de ore de la încheierea votării, însoţit de pază înarmată, şi la cerere de
ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare unde v-aţi desfăşurat activitatea, către biroul
electoral judeţean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti
să predaţi, pe bază de proces-verbal, reprezentantului judecătoriei în a cărei rază teritorială este sediul
biroului electoral al secţiei de votare, şi care se află la sediul biroului electoral judeţean sau, după caz,
la sediul biroului electoral de sector, următoarele:
buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi cele anulate
ştampilele
celelalte materiale utilizate în desfăşurarea votării
OPERAŢIUNI EFECTUATE DUPĂ COMPLETAREA PROCESELOR VERBALE PRIVIND CONSTATAREA
REZULTATELOR VOTĂRII
IMPORTANT:
1.
2.
3.
Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare pe procesele-verbale
privind constatarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014 nu
influenţează valabilitatea acestora. Va trebui să menţionaţi motivele care au împiedicat
semnarea.
În cazul în care se constată neconcordanţe între datele conţinute de procesele-verbale primite
de la birourile electorale ale secţiilor de votare, biroul electoral judeţean sau al sectorului
municipiului Bucureşti, o să vă solicite să faceţi corecturile necesare, pe care să le atestaţi prin
semnătură şi prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.
Biroul electoral ale secţiei de votare îşi încetează activitatea la data stabilită prin decizie a
Biroului Electoral Central, după predarea către biroul electoral ierarhic superior a proceselorverbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării, pe care le-au întocmit, cu condiţia
confirmării lipsei oricăror erori sau neconcordanţe în acestea.
CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
CONTRAVENŢIE
a) înscrierea cu bună ştiinţă a unui alegător în mai multe liste
electorale permanente sau speciale, înscrierea în listele
electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot
b) păstrarea registrelor cu listele electorale permanente sau a
registrelor cu listele electorale speciale în condiţii
necorespunzătoare
c) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi
neoperarea acestora în listele electorale permanente şi în listele
electorale speciale
d) efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente şi în
listele electorale speciale de către persoane neautorizate
e) necomunicarea către judecătorii a modificărilor operate în
exemplarul listei electorale permanente sau al listei electorale
speciale existente la primărie
f) semnarea listei de susţinători cu încălcarea dispoziţiilor art. 18
SANCŢIUNEA
(AMENDA)
CINE CONSTATĂ ŞI APLICĂ
SANCŢIUNEA
de la 4.500 lei la
10.000 lei
-
împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
Electorale Permanente
de la 1.000 lei la
2.500 lei
-
împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
Electorale Permanente
de la 1.000 lei la
2.500 lei
-
împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
Electorale Permanente
de la 1.000 lei la
2.500 lei
-
împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
Electorale Permanente
de la 1.000 lei la
2.500 lei
-
împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
Electorale Permanente
de la 1.500 lei la
4.500 lei
-
preşedintele
Central
Biroului
Electoral
CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
CONTRAVENŢIE
g) încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea propunerilor de
candidaturi prevăzute la art. 20 alin. (1) potrivit căruia în termen de
24 de ore de la înregistrare, Biroul Electoral Central aduce la
cunoştinţa publică listele de candidaţi şi candidaturile independente
pe care le-a primit, prin afişare la sediul său, la sediile birourilor
electorale judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti şi la sediul biroului electoral pentru secţiile
de votare din străinătate, precum şi prin intermediul Societăţii
Române de Televiziune şi al Societăţii Române de Radiodifuziune
h) folosirea semnului electoral înregistrat la Biroul Electoral Central
de către un partid politic, organizaţie a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, o alianţă politică, alianţă electorală sau
candidat independent, de către un alt partid politic, organizaţie a
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţă politică, alianţă
electorală sau candidat independent
i) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării
normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi
consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări
SANCŢIUNEA
(AMENDA)
CINE CONSTATĂ ŞI APLICĂ
SANCŢIUNEA
de la 1.000 lei la
2.500 lei
-
preşedintele Biroului Electoral Central
de la 1.500 lei la
4.500 lei
-
preşedintele Biroului Electoral Central
-
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul
Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră
Română şi Jandarmeriei Române
de la 4.500 lei la
10.000 lei
CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
CONTRAVENŢIE
j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau
în orice mod a listelor electorale, cu excepţiile prevăzute la art. 49
alin. (1) lit. c) (excepţiile menţionate la art. 11 alin. (17) şi (18), art.
12 alin. (14) şi (15) şi art. 47 alin. (2) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările ulterioare)
k) nerespectarea dispoziţiilor art. 35 alin. (2) şi (4) şi ale art. 40 alin.
(3) - (7); afişarea listelor electorale şi a copiilor de pe acestea;
distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în
orice mod a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe
ori anunţuri de propagandă electorală tipărite
l) acceptarea de către o persoană de mai multe ori a candidaturii la
aceleaşi alegeri pentru Parlamentul European
m) nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor electorale;
nerespectarea hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale
Permanente
SANCŢIUNEA
(AMENDA)
CINE CONSTATĂ ŞI APLICĂ
SANCŢIUNEA
-
preşedintele biroului electoral judeţean,
biroului electoral de sector sau al
biroului electoral pentru secţiile de
votare din străinătate
-
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul
Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră
Română şi Jandarmeriei Române
-
preşedintele Biroului Electoral Central
-
împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
Electorale Permanente, în cazul în care
fapta este săvârşită de autorităţi ale
administraţiei publice centrale sau locale
preşedintele biroului electoral, în cazul
în care fapta este săvârşită de către
membrii biroului electoral
preşedintele biroului electoral ierarhic
superior, în cazul săvârşirii faptei de
către preşedinţii birourilor electorale
ierarhic inferioare
poliţişti, în cazul în care fapta este
săvârşită de alte persoane fizice sau
juridice
de la 1.000 lei
la 2.500 lei
de la 1.000 lei
la 2.500 lei
de la 1.000 lei
la 2.500 lei
de la 1.000 lei
la 2.500 lei
-
-
CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
CONTRAVENŢIE
SANCŢIUNEA
(AMENDA)
CINE CONSTATĂ ŞI APLICĂ
SANCŢIUNEA
n) tipărirea, fără drept, de buletine de vot în vederea utilizării
acestora în ziua alegerilor
-
-
de la 4.500 lei
la 10.000 lei
o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul
secţiei de votare, cu excepţia cazurilor în care preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare limitează accesul persoanelor
acreditate în localul secţiei de votare datorită mărimii acestuia
de la 1.000 lei
la 2.500 lei
-
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul
Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră
Română şi Jandarmeriei Române
preşedintele biroului electoral, în cazul
săvârşirii contravenţiilor de către
membrii acestuia, ori preşedintele
biroului electoral ierarhic superior, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de către
preşedinţii birourilor electorale ierarhic
inferioare sau de către locţiitorii
acestora
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul
Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră
Română şi Jandarmeriei Române
CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
CONTRAVENŢIE
p) refuzul de a primi şi înregistra o sesizare scrisă înaintată în
conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (17), potrivit căruia
„preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau, în lipsa
acestuia, locţiitorul este obligat să primească şi să înregistreze orice
sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în timpul procesului de
votare, înaintată de membri ai biroului electoral al secţiei de votare,
candidaţi, observatori ori alegători prezenţi în secţia de votare
pentru exercitarea dreptului de vot. În cazul în care i se înaintează
sesizarea în dublu exemplar, preşedintele biroului electoral al secţiei
de votare, respectiv locţiitorul acestuia va menţiona pe copia ce
rămâne la persoana care înaintează sesizarea faptul că a luat
cunoştinţă de sesizarea respectivă şi numărul sub care aceasta este
înregistrată”
q) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului
electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul
de vot şi în împrejurimi
r) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul
sau, după caz, documentul de identitate ori care refuză să semneze
în lista electorală în care este înscris pentru primirea buletinului de
vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT”; nerespectarea dispoziţiilor
art. 46 alin. (8), potrivit căruia „prezenţa oricărei persoane în
cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.
Alegătorul care din motive temeinice, constatate de preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are
dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru
a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau al
membrilor biroului electoral al secţiei de votare.”
SANCŢIUNEA
(AMENDA)
CINE CONSTATĂ ŞI APLICĂ
SANCŢIUNEA
-
preşedintele biroului electoral judeţean,
biroului electoral de sector sau al
biroului electoral pentru secţiile de
votare din străinătate
-
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul
Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră
Română şi Jandarmeriei Române
-
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul
Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră
Română şi Jandarmeriei Române
de la 1.000 lei
la 2.500 lei
de la 1.500 lei
la 4.500 lei
de la 4.500 lei
la 10.000 lei
CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
CONTRAVENŢIE
SANCŢIUNEA
(AMENDA)
s) neaplicarea ştampilei cu menţiunea "VOTAT" sau a timbrului
autocolant pe actul sau, după caz, documentul de identitate, precum
şi reţinerea acestora, fără motive întemeiate, de către membrii
biroului electoral al secţiei de votare
de la 4.500 lei la 10.000 lei
ş) nerespectarea dispoziţiilor art. 49 alin. (2), potrivit căruia „la
deschiderea fiecărui buletin, preşedintele citeşte cu voce tare lista
de candidaţi care a fost votată sau, după caz, numele şi prenumele
candidatului independent votat şi arată buletinul de vot celor
prezenţi. Buletinele de vot deschise se grupează pe partide politice,
alianţe politice, alianţe electorale, precum şi pe organizaţii ale
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi pe candidaţi de la 1.000 lei
independenţi, se numără şi se leagă separat. Voturile nule, listele de
la 2.500 lei
candidaţi sau prenumele şi numele candidaţilor independenţi şi
voturile valabil exprimate pentru fiecare se consemnează în câte un
tabel separat de câte un membru al biroului electoral al secţiei de
votare, desemnat de preşedinte.”; întocmirea de către birourile
electorale ale secţiilor de votare a proceselor-verbale, cu încălcarea
dispoziţiilor Legii nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
CINE CONSTATĂ ŞI APLICĂ
SANCŢIUNEA
preşedintele biroului electoral, în cazul
săvârşirii contravenţiilor de către membrii
acestuia
preşedintele biroului electoral ierarhic
superior, în cazul săvârşirii faptei de
către preşedinţii birourilor electorale
ierarhic inferioare sau de către locţiitorii
acestora
preşedintele biroului electoral judeţean,
biroului electoral de sector sau al biroului
electoral pentru secţiile de votare din
străinătate
CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
CONTRAVENŢIE
SANCŢIUNEA
(AMENDA)
t) continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia,
precum şi sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secţiilor de
votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianţă
politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei
minorităţi naţionale ori candidat independent
de la 1.500 lei
la 4.500 lei
ţ) purtarea pe durata votării, de către membrii birourilor electorale
ale secţiilor de votare, persoanele însărcinate cu paza sau de către
persoanele acreditate, de ecusoane, insigne ori alte însemne de
propagandă electorală
de la 1.000 lei
la 2.500 lei
u) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligaţiei de a
participa la activitatea acestor birouri
CINE CONSTATĂ ŞI APLICĂ
SANCŢIUNEA
-
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul
Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră
Română şi Jandarmeriei Române
-
preşedintele biroului electoral, în cazul
săvârşirii contravenţiilor de către
membrii acestuia
preşedintele biroului electoral ierarhic
superior, în cazul săvârşirii faptei de
către preşedinţii birourilor electorale
ierarhic inferioare sau de către locţiitorii
acestora
-
-
de la 1.000 lei
la 2.500 lei
-
preşedintele biroului electoral, în cazul
săvârşirii contravenţiilor de către
membrii acestuia
preşedintele biroului electoral ierarhic
superior, în cazul săvârşirii faptei de
către preşedinţii birourilor electorale
ierarhic inferioare sau de către locţiitorii
acestora;
CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
CONTRAVENŢIE
v) refuzul preşedintelui biroului electoral sau al locţiitorului
acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesulverbal persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor Legii nr.
33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
w) încălcarea condiţiilor de acreditare de către persoanele
acreditate şi operatorii de sondaj ai institutelor de sondare
a opiniei publice, ai societăţilor comerciale ori ai
organizaţiilor neguvernamentale care au fost acreditate de
Biroul Electoral Central prin decizie
x) nerespectarea dispoziţiilor art. 34, privind organizarea
secţiilor de votare
y) nerespectarea dispoziţiilor art. 36, ale art. 37 alin. (1) (3) şi (5) şi ale art. 38 alin. (2) - (4)
SANCŢIUNEA
(AMENDA)
•
de la 1.000 lei la
2.500 lei
de la 1.500 lei la
4.500 lei
de la 1.500 lei la
4.500 lei
de la 4.500 lei la
10.000 lei
z) nerespectarea dispoziţiilor art. 40 alin. (8) - (11);
z^1) nerespectarea dispoziţiilor art. 45 alin. (12), potrivit
căruia „În ziua votării, între orele 7,00 - 21,00 sunt interzise
comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiul
de protecţie al secţiei de votare prevăzut la alin. (6).(în
curtea localului secţiei de votare, în intrările în curte, în
jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice
până la o distanţă de 500 m)”
CINE CONSTATĂ ŞI APLICĂ SANCŢIUNEA
•
•
preşedintele biroului electoral judeţean, biroului electoral de sector
sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate
preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiilor de
către membrii acestuia
preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii
faptei de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau
de către locţiitorii acestora
•
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei Române
•
împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente
•
împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente în care
fapta este comisă de altcineva decât de radiodifuzori
Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau
poate fi sesizat de către cei interesaţi, în cazul în care acestea sunt
comise de radiodifuzori
•
de la 1.000 lei la
2.500 lei
•
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei Române
de la 1.500 lei la
4.500 lei
•
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei Române
POTRIVIT TITLULUI IX DIN LEGEA NR. 286/2009 PRIVIND CODUL PENAL, CU MODIFICĂRILE ŞI
COMPLETĂRILE ULTERIOARE, CONSTITUIE INFRACŢIUNI ELECTORALE URMĂTOARELE FAPTE
(Extras din lege):
ART. 385
Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6
luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
ART. 386
Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită
listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni
politice.
ART. 387
Frauda la vot
(1) Fapta persoanei care votează:
a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de
vot fals.
ART. 388
Frauda la votul electronic
Tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a
buletinelor de vot în format electronic se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.
POTRIVIT TITLULUI IX DIN LEGEA NR. 286/2009 PRIVIND CODUL PENAL, CU MODIFICĂRILE ŞI
COMPLETĂRILE ULTERIOARE, CONSTITUIE INFRACŢIUNI ELECTORALE URMĂTOARELE FAPTE
(Extras din lege):
ART. 389
Violarea confidenţialităţii votului
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 390
Nerespectarea regimului urnei de vot
(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu
amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea acesteia de
către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă
şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 391
Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale
(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală
complementară a unor persoane care nu figurează în această listă.
(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute
în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului
informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.
ART. 392
Fapte săvârşite în legătură cu un referendum
Dispoziţiile art. 385 - 391 se aplică în mod corespunzător şi în cazul faptelor săvârşite cu prilejul unui referendum.
ART. 393
Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387 - 391 se pedepseşte.
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
Exemplificarea amenajării localului secției de votare
Vă mulțumesc!

similar documents