Stanovenie hodnoty mimoprodukčných funkcií lesov pomocou

Report
OCEŇOVANIE MIMOPRODUKČNÝCH FUNKCIÍ LESA
Vychádza z pomeru medzi produkčnými a mimoprodukčnými funkciami viazanými na lesné
vegetačné stupne a rady (súbory lesných typov), resp. HSLT.
Na základe ocenenia funkčných efektov mimoprodukčných funkcií podľa metodiky Papánka,
F. (1978) sa určil pomer medzi mimoprodukčnými a produkčnými funkciami lesa v % pre
jednotlivé kategórie lesa.
Transformácia a prepočet pre podmienky slovenských lesov na úroveň HSLT vykonali Valach
a Tutka (1990). Stanovili základnú cenu funkčných efektov v Sk na ha a rok..
Osobitná významnosť mimoprodukčných funkcií ( vodohospodárskej, pôdoochrannej,
prírodoochrannej a rekreačnej) sa určuje ešte zvlášť. Ide o prípady, keď významnosť týchto
funkcií presahuje ich základnú úroveň, ktorá je zakomponovaná v súhrnej cene funkčných
efektov verejnoprospešných funkcií. Odvodená cena verejnoprospešnej funkcie sa potom
pripočíta ako prirážka k základnej cene funkčného efektu.
Vodohospodárska funkcia
Úžitok: schopnosť vytvárania zásob vodných zdrojov
160 000 Z
V
P
V – vodohospodársky potenciál (Sk/ha/rok)
Z – výdatnosť vodných zdrojov v l za s-1
P – pôda vodoochranného pásma v ha, cena sa určuje na
základe trhovej ceny vody upravenej na lokalitu pásma
Rekreačná funkcia
Užitočnosť: schopnosť poskytnúť účinky z pohybu, krás
a osvieženia
R  0,1 DQQ1  q1  q2  q3 
R – hodnota rekreačnej funkcie v Sk.ha-1.rok-1
D – návštevnosť lesa, počet návštev . dni . ha-1 . rok-1
N T
D 
.
P
8
N – počet návštevníkov
P – rozloha lesa
T – trvanie návštev v hodinách
Q – rekreačná bonita – vyjadruje účinok rekreácie a zážitku
z nej (cca 200 bodov, 1 bod – 0,20 Sk)
Prírodoochranná funkcia
Úžitok: záchrana jedincov flóry a fauny a zvyškov neporušenej
prírody
O = 0,5 Q2
O – hodnota prírodoochrannej funkcie
Q – kultúrny prínos lesnej prírody v technických parametroch
Q = Q1 + Q2
Q1 – pôvodnosť prírody
Q2 – krása prírody
Protierózna funkcia
Úžitok: schopnosť brániť odnosu lesnej pôdy
A=R.K.S
A – odnos pôdy v tonách
R – zrážky
K – erodovateľnosť pôdy
S – sklon
Brehoochranná funkcia
Úžitok: zamedzovanie a zmenšovanie erózie a odplavovania
pôdy prúdiacou vodou koreňovými systémami stromov
J
B  1000 .
.D
1,095 m
304 . J . D
B
m
B – brehoochranný potenciál
D – ročný odnos pôdy (Sk/ha/rok)
J – pozdĺžny sklon dna koryta toku (m/km)
m – geomorfologická hodnota hornín (12,5–200
podľa hornín, piesok, kryštalické kremence ap.)
HSLT
Sk.ha-1
2516
2236
260
921
868
2324
1639
1710
800
1686
694
2160
1177
912
417
447
4944
2092
1184
2042
2639
1912
1120
3473
721
1756
3832
3664
1427
1751
4800
1779
4065
1382
2491
1957
HSLT
Sk.ha-1
6890
7618
236
2332
2398
6322
2372
5714
1475
2444
8646
4906
2430
6300
2272
6182
1624
2496
5404
8581
4304
3326
5858
4403
6116
917
1768
8233
1549
3959
5813
3230
6910
Úloha č. 1: Ocenenie mimoprodukčných
funkcií lesa pre 401,
zadané
dielce
101, 103
403
A. Základná cena funkčných efektov
104, 119
107
105, 120, 106
110, 112
109
111
108
117
124, 123
125 pre topoľ šľachtený
125 pre dub letný
113a, 113b
121
122, 114
126, 115
201, 203
204, 219
205, 220, 206
209
202
-1
211
208
216, 210
217
213a, 213b
301, 303
304, 319
305, 320, 306
310, 312
302
311
316, 318
317
324, 323
313a, 313b
Dielec
HSLT
Sk.ha-1
Výmera
380
403
6890
7,05
394
404, 419
407
405, 420, 406
410, 412
402
411
416, 418
417
413a, 413b
501, 503
504,519
505, 520
502
511
516, 518
517
513a, 513b
601, 603
604, 619
605, 620
606
602
611
616
618
617
624, 623
622, 614
626, 615
704, 719
805, 820, 806
815
RD
Spolu (Sk)
140
6 800 430
401 cena funkčných
6890
6,48 spolu (Sk)120
Základná
efektov
=
5 357 664
základná cena funkčných efektov (Sk.ha ) x výmera (ha) x RD
468
407
236
721
410
2398
9,13
7,69
125
269 335
130
2 397 281
B. Cena mimoprodukčných funkcií lesa
Dielec
HSLT
Výmera
RD
V
R
Lesný vegetačný stupeň
394
401
Číslo
468
cena
1
721 2
3
4
5
6
7
8
6,48
R
Pr
Pô
I.
2
2
3(50)
I.
1
3
2(20)
0
1
3
2(85)
I.
Pô
2
Spol
u
4800
6580
Pr
380 k cene
403
7,05
140 prírodoochranný
830
300význam 650
Prirážka
funkčného
efektu za osobitný
V
2
3(70)
Spolu
6 494 460
Ročne v Sk za 1 ha podľa
120 stupňa
830
200
1350
3200
5580 4 339 008
významnosti
Prirážka k cene funkčného efektu za osobitný vodohospodársky význam
Cena mimoprodukčných funkcií lesa (Sk.ha-1) =
Názov
1
2
3
Prirážka k125
cene funkčného
efektu
osobitný
vegetačný800
stupeň 2350 2 681 938
407
9,13
0
200 zaLesný
1350
Ročne za ha(Pr)
Sk
vodohospodárskej
(V)
+
cena
rekreačnej
(R)
+
cena
prírodoochrannej
dubový
250
550
1050
Číslo
Názov
pôdoochranný význam
cena300
pôdoochrannej
funkcie
bukovo-dubový
550
11501 (Pô)
410
7,69
130 Ročne
830
300
650
4800
6580 6 650
578 026
dubový
v Sk za 1 ha podľa stupňa
Hĺbka
dubovo-bukový
300
650významnosti
12502
bukovo-dubový
710
pôdy
bukový
350 1 650
213503
3
dubovo-bukový
760
jedľovo-bukový
14504
do 30 cm 350 900 750 3200
9700
bukový
830
Cena mimoprodukčných
funkcií lesa spolu (Sk) =
smrekovo-jedľovo-bukový
400
800
1600
5
jedľovo-bukový
30 – k80cene
cm funkčného
500 efektu
2000
4800
Prirážka
za osobitný
rekreačný význam sa uplatní za 1 970
ha ročne
smrekový
40
850
17506 (Sk.ha
-1) x výmera (ha) x RD
cena mimoprodukčných
funkcií
lesa
smrekovo-jedľovo-bukový
1320
nad
80
cm
200
800
2400
lesy
200 Sk
kosodrevinový za lesné parky
450 a prímestské
950
1850
7
smrekový
1390
1 - lesy v CHKO, 2 - lesy v NP, 3 - lesy v PR
8
za lesy v rekreačných oblastiach
kosodrevinový
1470
300 Sk
Prirážka sa uplatní v ochranných pásmach vodných zdrojov, ak ide
o pásmo I. stupňa
+
C. Výsledná cena mimoprodukčných funkcií lesa v zadaných dielcoch
Úloha č. 2: Porovnanie ceny mimoprodukčných funkcií lesa v
zadaných dielcoch s úradnou cenou
A. Základná cena funkčných efektov
B. Cena mimoprodukčných funkcií lesa
C. Výsledná cena mimoprodukčných funkcií lesa v dielcoch (Program č. 3)
D. Porovnanie ceny mimoprodukčných funkcií lesa v zadaných dielcoch s
úradnou cenou (Program č. 3)

similar documents