Lorem ipsum dolor sit amet

Report
Az új államháztartási számviteli rend kihívásai az
önkormányzati gazdálkodásban
Előadó:
dr. Dancsó József,
a Magyar Államkincstár Elnöke
A jelenlegi kincstári
szervezetrendszer kialakulása
⁻
⁻
⁻
⁻
1996. január elsején megalakult a Kincstár.
2001-ben a Kincstár fő funkciói szerint (költségvetés végrehajtása, a pénzügyi szolgáltatás
kezelése, valamint az államadóság kezelése) három szervezetre vált szét:
• az Államháztartási Hivatalra,
• a Magyar Államkincstár Részvénytársaságra,
• és az Államadóság Kezelő Központ Részvénytársaságra.
2003. június 30-ától az Államháztartási Hivatal és a Magyar Államkincstár Rt. egyesült. A cél
a tevékenységek harmonizációja, az átfedések elkerülése, az Európai Unióhoz való csatlakozási
követelményeknek való megfelelés volt.
A mindenkori hatályos költségvetési törvény végrehajtásának pénzügyi lebonyolításával
kapcsolatos feladatokat a magyar kincstári rendszer két szervezete látja el:
• a Magyar Államkincstár
• és az Államadósság Kezelő Központ Zrt.
A Kincstár területi szervei 2007 és 2010 között regionális hálózatban, 2011. január 1-jétől
megyei struktúrában látják el a feladataikat.
2
A Magyar Államkincstár
tevékenysége
A Kincstár:
-
-
Felelős az állami költségvetés végrehajtása során a pénzforgalom
lebonyolításáért és elszámolásokért, a költségvetési pozíció előrejelzéséért.
Felelős a likviditás menedzseléséért, a költségvetési beszámolók
összesítéséért.
Felelős az állam által vállalt garanciák és az általa nyújtott hitelek
nyilvántartásáért és kezeléséért.
Kiemelt feladatai közé tartozik a család- és szociális-, a lakáscélú állami-,
illetve az uniós és hazai támogatások folyósítása, a közszférában
foglalkoztatottak bérének számfejtése.
Az állampapírok forgalmazása is a Kincstár feladatkörét gyarapítja.
3
A közpénzügyi szabályozás új rendszere
• 2012. január 1-től
– Magyarország Alaptörvénye
– 2011. évi CXCIV. törvény a gazdasági stabilitásról
– 2011. évi CXCV. törvény államháztartásról
– Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. Rendelet.
• 2014. január 1-től
– Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
– A
tagállamok
költségvetési
keretrendszerére
vonatkozó
követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv.
4
5
Az új számviteli rendszer három
metszete
Költségvetés végrehajtása
összhangban a Parlamenti
döntésekkel
Költségvetési számvitel
(pénzforgalmi szemlélet)
Költségvetési és pénzügyi
rendszer
Pénzügyi számvitel
(módosított
eredményszemlélet)
Költségszámítás
(önköltségszámítás)
A gazdasági események valós
bemutatása és megbízható,
valós összkép a z irányításról,
Eszközök, források és a
nemzeti vagyon bemutatása
Hatékony
erőforrásfelhasználás,
teljesítménymérés
6
Beszámolási kötelezettség
Önkormányzat feladatai:
-
Éves költségvetési beszámoló a költségvetési év utolsó napjára (naptári év).
Negyedévente: Mérlegjelentés.
Havonta: Költségvetési jelentés.
Évközi beszámoló készítési kötelezettség: csak a megszűnteknek vagy az átalakulás miatt a
megszűnés napjára. Adósságrendezési eljárás alá tartozó önkormányzatok esetén az ott megjelölt
időpontra.
Év közbeni alapítás esetén: alapítás időpontjától a mérleg fordulónapjáig terjedő időszakra.
Irányítószerv vagy alrendszer váltáshoz nem kapcsolódik beszámoló készítés.
Kincstár feladata:
- Konszolidált éves költségvetési beszámoló.
MEGSZŰNT:
-
A féléves beszámoló készítési kötelezettség.
Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló.
A zárszámadást alátámasztását szolgáló önkormányzati szintű, nettósított adatokat tartalmazó
éves költségvetési beszámoló (Kincstár állítja össze)!
A Módszertani Útmutató.
7
Kincstári tájékoztatás
A kincstári ügyfelek, illetve az ügyfelek fejlesztőinek tájékoztatására
Kincstár honlapján új információs helyet hoztunk létre:
Államháztartási számvitel 2014.
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/kozponti_koltsegvetesi_szamvitel_2014._(era)
• Szakmai és informatikai tájékoztatók;
• 2014. évben módosuló és új nyomtatványok, bizonylatok;
• Az új költségvetési, beszámolási nyomtatvány garnitúrák
közzététele, valamint a szabályok elkészítéséhez kapcsolódó
módszertani útmutatók.
• Funkcionális e-mail elérhetőség: kérdések, észrevételek
küldésére [email protected]
8
A bevezetéshez kapcsolódó
tapasztalatok
-
-
Az eredményszemlélet elsajátítása hosszabb folyamat, sokszor még a régi módszertan alapján tekintenek
a könyvelésre, félreértések.
A 38-as (kontírozási) NGM rendelet ismertsége még nem megfelelő, de folyamatos javulást mutat.
A pénzügyi és költségvetési könyvvezetés párhuzamos vitelével összefüggésben jelentősen emelkedett a
kontírozási tételek száma, összetettebbé vált az egyes események könyvelése, megnőtt a kapcsolódó
könyvelési lépések száma.
Az alkalmazott könyvelési programtól függően ezen megnövekedett feladatok egy része jól
automatizálható.
A kötelezettségvállalások, követelések és a hozzájuk kapcsolódó részletező nyilvántartások vezetésének
hiánya még mindig jellemző.
Nem készségszintű még a tudás, nincs rutin probléma megoldás, ezért nagyobb átfutási idő kell a
megoldásban.
Intézményi könyvelési, gazdálkodási szoftverek fejlesztései lényegén „éles üzemben” történnek.
Fentiek miatt az adatszolgáltatási fegyelem – elsősorban központi körben – romlott.
A 2014-es év átmeneti év.
9
Adatszolgáltatással kapcsolatos
problémák
25,000,000
25,000,000
Időközi költségvetési
jelentés - 3.hó
20,000,000
Időközi költségvetési
jelentés - 4.hó
20,000,000
15,000,000
Időközi költségvetési
jelentés - 5.hó
Mérleg - I.
negyedév
15,000,000
10,000,000
10,000,000
Mérleg - II.
negyedév
5,000,000
0
Kiszabott birság
összege (Ft)
Időközi költségvetési
jelentés - 6.hó
Időközi költségvetési
jelentés - 7.hó
5,000,000
0
Kiszabott birság összege (Ft)
10
Adatszolgáltatással kapcsolatos
problémák
- Késői (határidőn túli) adatszolgáltatás, vagy adatszolgáltatás
elmulasztása.
- Bírságolás látványos „eredményeket” mutat.
Tartalmi hibák az adatszolgáltatásban
- Hiányos, nem rendszeres önkormányzati könyvvezetés.
- Rossz adatminőséggel való feltöltés.
- Technikai problémák a feltöltés során (pl. számadat elírása,
helyi érték hiba).
11
Az adatszolgáltatások minőségét javító
intézkedések a Kincstárban
•
•
•
•
A Kincstár SZMSZ módosításával új szervezeti egység jön létre az
adatszolgáltatások
szakmai irányítása, koordinálási feladataira
(szeptember).
A K-11 információs rendszer szabálybázisának javítása, pl. további
összefüggés vizsgálatokkal történő kiegészítése, automatikus ellenőrzések
beépítése (hibás adat nem rögzíthető).
Az egyes adatszolgáltatások közötti összefüggések vizsgálata, összevetés
más adatforrásokkal.
Adatszolgáltatásokban az érdemi kötelezettségvállalási adatok
következetes számonkérése az időszakot követően.
12
Informatikai támogatás I.
Önkormányzatok, társulások és intézményeik által
használt könyvelési szoftverek (2014. július)
4%
2% 2%
3% 3%
EPER
DOKK
6%
43%
6%
ECOSTAT
CGR
SALDO
8%
POLISZ
ORGANP
10%
13%
FORRÁS
GORDIUSZ-FÓKA
CORSO
TITÁN
13
Informatikai támogatás II.
Önkormányzati ASP központ felállítása (ASP) Kincstári releváns
szakrendszerek
- Adó szakrendszer (ÖNKADÓ leváltása, Kincsinfó fejlesztés)
- Gazdálkodási szakrendszer (saját fejlesztés vs. külső szállító)
- Ingatlankataszter szakrendszer (külső szállító)
- Csak a Közép-magyarországi régió (KMR)
- Projektzárás: 2014.12.31.
- Tervek szerint lesz ASP 2.0 a teljes országra
- Üzemeltetés: alapinfrastruktúra – NISZ, alkalmazások – KincstárKincsinfó
14
Egy lehetséges alternatíva: az
önkormányzati számviteli feladatok
Kincstár általi ellátása
a) A kisebb lakosú (2000 fő alatti) önkormányzatok és intézményeik
számára kezdetben megállapodás alapján, később kötelezően a
Kincstár könyvel;
b) Az a) pontban említett kör mellett kötelezően a Kincstárhoz
kerülne az adatszolgáltatási kötelezettségüket nem megfelelően
teljesítő önkormányzatok könyvelése;
c) A Kincstár által lebonyolított központi könyvelés valamennyi
önkormányzat tekintetében.
15
Önkormányzatok pénzügyi ellenőrzése
•
•
1917/2013. (XII.11.) határozatában a Kormány a Magyar Államkincstár
jövőbeni feladataként határozta meg, hogy 2015. január 1-jétől törvényben
meghatározott szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést végezzen a helyi
önkormányzatok körében.
A nemzetgazdasági miniszter feladata, hogy 2014. szeptember 30-ig készítse
elő az erre vonatkozó szabályozást a Kormány részére és a végrehajtáshoz
szükséges költségvetési és humánerőforrás biztosítása érdekében szükséges
intézkedést tegye meg.
– Az ellenőrzéseknek az új államháztartási számviteli rendszerre kell
épülniük;
– Módszertant könyvvizsgálati alapokon;
– Két fő tevékenység: egyrészt évközi folyamatos, másrészt a záráshoz és a
beszámoló-készítéshez kapcsolódó utólagos ellenőrzésként;
– Első ellenőrzési évként a 2015. év látszik elérhető célnak.
16
Köszönöm a figyelmet!

similar documents