Metoda backtracking

Report
Metoda backtracking
PREZENTAREA METODEI ŞI APLICAŢII
Prezentarea metodei
 Se aplică pentru rezolvarea problemelor care îndeplinesc
simultan următoarele condiţii:
 soluţia se poate reprezenta sub forma unui vector
X=(x[1],x[2],...,x[n]) S[1]xS[2]x...xS[n]. Mulţimea
S=S[1]xS[2]x...xS[n] se numeşte spaţiul soluţiilor
posibile
 mulţimile S1,S2,...,Sn sunt mulţimi finite, au un număr
cunoscut de elemente, iar elementele lor se consideră că se
află într-o relaţie de ordine bine stabilită;
 nu se dispune de o altă metodă de rezolvare mai rapidă
Prezentarea metodei
 Între componentele vectorului X sunt date mai multe
condiţii interne, care depind de natura problemei
date. Soluţiile posibile pentru care sunt verificate
condiţiile de interne le numim soluţii rezultat. În
unele probleme se cere alegerea dintre soluţiile
rezultat a soluţiei optime după un anumit criteriu.
 Soluţie parţială = o soluţie pentru care sunt
indeplinite condiţiile de continuare. Condiţiile de
continuare se obţin din condiţiile interne aplicate
pentru o soluţie parţială.
Construirea soluţiei
 La fiecare pas se alege o valoare pentru elementul
curent x[k] (soluţia se construieşte progresiv).
 Elementului x[k] i se atribuie următoarea valoare din
mulţimea S[k] (dacă există). Pentru soluţia parţială obţinută
(x[1],x[2],...,x[k]) sunt verificate condiţiile de continuare. Apar
astfel două posibilităţi:
1) Condiţia de continuare este adevărată: în acest caz
testăm dacă am completat toate componentele soluţiei
(k=n+1) . În caz afirmativ, am obţinut o soluţie pe care o
reţinem. Dacă k<n incrementăm k cu 1 (avansăm la nivelul
următor) şi iniţializăm x[k] cu o valoare anterioară primei
valori din mulţimea S[k].
Construirea soluţiei
2) Dacă condiţia de continuare este falsă, aleg pentru
x[k] următoarea valoare posibilă din S[k] şi verific
din nou condiţiile de continuare. Dacă nu pot face
altă alegere, revin şi caut altă valoare pentru x[k-1].
 Din modul de construire a soluţiei rezultă şi numele
metodei backtracking: metoda avansului cu
reveniri.
 Termenul „backtrack” a fost inventat de
matematicianul american D.H. Lehmer în anii 1950.
Aplicarea metodei
 Pentru o problemă particulară care se rezolvă prin
metoda backtracking trebuie precizat:
(1) spaţiul soluţiilor, adică mulţimile S[1], S[2], ...,
S[n]. Nu este necesar ca aceste mulţimi să aibă acelaşi
număr de elemente.
(2) mai trebuie precizate condiţiile de continuare.
Alegerea acestor condiţii influenţează decisiv eficienţa
metodei. Condiţiile de continuare se obţin din
condiţiile interne aplicate pentru o soluţie parţială.
Procedura backtracking iterativă
procedure backtracking;
begin
k:=1;
x[k]:=init(k);
while (k>0) do
begin
while {exista o valoare netestata in Sk} do
begin
x[k]:=urmator(k);
if continuare(x[1],x[2],...,x[k]) then
if (k=n) then solutie(x[1],x[2],...,x[n])
else begin {avans la nivelul k+1}
k:=k+1;
x[k]:=init(k);
end
end;
k:=k-1; {revenire la nivelul anterior}
end
end;
Procedura backtracking recursivă
procedure back(k: integer);
begin
x[k]:=init(k);
while are_succesor(x[k]) do
if continuare(k) then
if este_solutie(k) then solutie
else back(k+1)
end;
* O variantă recursivă în cazul în
care toate mulţimile S[k] sunt
egale, S[k]={1,2,…,n} k= 1,n este
următoarea:
procedure back(k: integer);
var i: integer;
begin
if este_solutie(k) then solutie
else
for i:=1 to n do
begin
x[k]:=i;
if continuare(k) then
else back(k+1)
end
end;
Generarea permutărilor
 Se citeşte un număr natural n. Să se genereze toate




permutările mulţimii {1,2,…,n}.
De exemplu, pentru n=3, permutările mulţimii
{1,2,3} sunt:
123, 132, 213, 231, 312, 321
Se observă că fiecare componentă a soluţiei poate lua
valorile 1,2,...,n=3
Condiţiile interne: ultima valoare adăugată x[k] să
fie diferită de valorile anterioare x[1],x[2],…,x[k]
Programul de generare a permutărilor
type vector=array[1..20] of integer;
var x:vector;
n,nr:integer;
procedure solutie;
var i:integer;
begin
inc(nr); write(nr,':');
for i:=1 to n do write(x[i],' ');
writeln; end;
function
continuare(k:integer):boolean;
var i:integer;
begin
continuare:=true;
for i:=1 to k-1 do
if x[i]=x[k] then continuare:=false;
end;
procedure back(k:integer);
var i:integer;
begin
if k=n+1 then solutie
else
for i:=1 to n do
begin
x[k]:=i;
if continuare(k) then back(k+1);
end;
end;
begin
n:=5;
back(1);writeln(nr,’ permutari’
readln;
end.
Exerciţii
 Utilizând metoda backtracking se generează
permutările de 5 elemente, în ordine lexicografică.
Se consideră permutarea p=(2,1,3,4,5).
a) Care sunt, în ordine, următoarele trei permutări
generate de algoritm?
b) Care sunt cele trei permutări generate înaintea
permutării p?
Întrebări grilă
1. Dacă pentru nivelul k oarecare al vectorului soluţie am
verificat toate valorile posibile:
a) algoritmul se încheie
b) se revine pe nivelul anterior
c) se trece pe nivelul următor
2. În ce condiţii se trece de la componenta k la componenta k+1?
a) după ce am găsit o valoare convenabilă pentru componenta k
b) dacă nici o valoare pentru componenta k nu convine
c) după ce am testat toate valorile posibile pentru componenta k
Întrebări grilă
3. Algoritmul se încheie dacă:
a) s-au testat toate valorile posibile pentru primul nivel
b) s-au testat toate valorile posibile pentru ultimul nivel
c) pe un nivel oarecare k, nu am găsit nicio valoare care să
verifice condiţiile de continuare
4. După găsirea unei soluţii, pasul următor este:
a) se revine pe nivelul anterior
b) se rămâne pe acelaşi nivel, testându-se următoarea
valoare disponibilă
c) se încheie algoritmul

similar documents