Szabó Győzőné: „Ha nem használja elveszíti”

Report
HA NEM HASZNÁLJA, ELVESZÍTI
ALUL TELJESÍTŐ TEHETSÉGJELÖLTEK
Szabó Győzőné Magdi
Miskolc 2013. június 19.
AMIRŐL SZÓ LESZ
Fogalmi tisztázás
 Tanulók személyiség jellemzői
 Komplex szemlélet, fejlesztés
 Amit a felnőtt, a fontos másik tehet, és amit nem
tehet
 Jól - lét, a pozitív pszichológia megközelítése

ÉS AMIRŐL NEM……
Tehetség modellek
 Tehetségfejlesztés alapfogalmai
 Tehetségfejlesztő programok, projektek

ALULTELJESÍTÉS
Alacsony teljesítmény, motivációhiány.
Hátterében alacsony vagy bizonytalan elvárások
 Irreálisan magas elvárások
 Bizalmatlanság az iskolával szemben (hátrányos
környezet, kulturális különbségek vagy túlzott
lehetőségek)
 Averzió az eszközökkel szemben
 Félelem a sikertől vagy annak következményeitől
– elutasítás (SK,KK)
 Altruizmus (Mussen, Hetherington ) Másnak tesz
jót

FOGALMI TISZTÁZÁS – DILEMMÁK
Adottság, képesség , hajlamok megléte ami
alapján bekerülhet a felső 10 %-os teljesítménybe
 Tehetség: kifejlesztett képességek, kompetenciák
a realizálódó teljesítmény a felső 10%-ban
 Tehetség, koronként változó
 Képesség még nem tehetség
 Alul teljesítés???? Az átlaghoz képest, saját
korábbi teljesítményéhez, a megváltozott
elvárásokhoz képest, (Dúsító tanmenet) a saját
tehetség területén vagy általában, tartósan vagy
aktuálisan?

ALUL TELJESÍTÉS VALÓS/ VÉLT OKOK





IQ / tanulmányi átlag- több probléma(más terület,
későbbi sikeresség)
IQ, tanulmányi eredmény kapcsolata ????
Társas tényezők szerepe, marginalizálódás
Személyiségtényezők szerepe (akarat, kitartás,
motiváció)
Biológiai tényezők félteke dominancia, információ
feldolgozás jellege
ALUL TELJESÍTÉS VALÓS/ VÉLT OKOK 2.





Pszichés jellemzők: figyelem koncentráció,
kreativitás, részképesség zavar
Családi elvárás, referencia személy hiánya
Iskolai légkör, hangulat, örömmel végzett
tevékenység hiánya
Egyik terület deficitje akadályozza a másik
területen meglévő kiemelkedő képességek
megnyilvánulását
Társas elszigetelődés
ALULELLÁTOTT –KÖRNYEZETI
FELTÉTELEK
Társadalmi feltételek ( uszoda, zenetanítás, sport
táncművészet, nyelvi lehetőségek)
 Családi jellemzők (értékek, szemlélet, anyagiak,
„tudni róla”) kevésbé támogat vagy ellenséges
 Potenciális alulteljesítők a saját tehetség
területükön, illetve képességi alatt teljesít más
területen is
 Külső korlátok

1. SZOCIO-KULTURÁLISAN HÁTRÁNYOS
HELYZETŰEK
Családi értékrend
 Valós anyagi lehetőségek
 Verbalitás fejlettsége, korlátozott kód
használata, kreativitás kifejezése, „stílus”
 Gondolkodásmód, információ feldolgozás nem
analitikus, szeriális
 Kulturális, nyelvi különbségek, etnikai
kisebbségek.

2. ALUL TELJESÍTÉS – SZEMÉLYISÉG
TÉNYEZŐK (WHITMORE) BELSŐ KORLÁTOK
Mérsékelt elköteleződés
 Kitartás hiánya
 Alacsony teljesítménymotiváció
 Alacsony önbizalom
 Fejletlen belső kontroll
 Szociálisan éretlen, érzelmi problémák
 Antiszociális viselkedés
 Alacsony önértékelés

3. EGYÉB OKOK MIATT ALULTELJESÍTŐK
A tehetség terült és a nemi szerep megfelelősége
 Handicappes tehetségek (érzékszervi-, mozgás
fogyatékos, emocionális zavar) Elfedett tehetég
 Tanulási zavarral küzdők –kiegyensúlyozatlan
IQ struktúra
 Személyiségfejlődés üteme eltérő (későn érő
tehetség)
 Iskolai nonkonformitás

4. FEL NEM ISMERT TEHETSÉGESEK,
MINT ALULTELJESÍTŐK
Földalatti
Fél kitűnni, nem szereti, ha kilóg a sorból, fontos az,
hogy társaik elfogadják őket.
 Nehéz helyzetek megoldóiként hajlandók
kulcsfontosságú szerepet játszani,

Kreatív
Az oktatásban kevéssé elfogadott , konfliktusokat okoz.
 Sok negatív visszajelzést kap, torzul az önértékelése.
 A tanárok képzése (kreativitás értékként való
elismerése).

5. FEL NEM ISMERT TEHETSÉGESEK,
MINT ALUL TELJESÍTŐK
Lemorzsolódó
 A normál iskolai tanterven kívül esik az
érdeklődési köre.
 Az iskolai tananyag szűk sávot jelent neki.
 Csak mint probléma jelentkezik, mert
tehetségüket nem ismerik fel.
 Nonkonform személyiségük dominál.
AMITŐL NEHÉZ AZ ALULTELJESÍTŐK
„PROBLÉMÁS” TEHETSÉGEK SORSA
1. SZEMÉLYISÉGJELLEMZŐK
Akaraterő (dac, makacs,hisztis )
 Nonkonformitás (szabálykövetés hiánya)
 Függetlenség, erős kritikai érzék
 Kockázatvállalás (inger keresés), fokozott
energetizáltság
 Játékosság, más egyáltalán nem érdekli
 Az egyes területek nagyon különbözően fejlettek

ALULTELJESÍTÉS MEGVÁLTOZTATÁSA
Potenciális lehetőségek kibontakoztatása
 Figyelem fejlesztése, minősége
 Nehezebb feladatok vállalása, élvezete
 Belefeledkezés a tevékenységbe
 Eredetiség vállalása
 Önállóság
 Nehéz feladatok előnyben részesítése

AMIT A TANULÓ TEHET
Lelki komplexitás (függőség- függetlenség,
konformitás - nonkonformitás, öröm – szenvedés,
siker – céltartás)
 Autotelikus személyiség( nyitottság,
teljesítményre törekvés, érzékenység, jó
képesség)
 Szokások (több egyedül töltött idő, lényegtelen
dologba kevés energia)
 Konzervatívabb szexuális magatartás
 Családi támogatás, tanács

AMIT TEHETÜNK „PROBLÉMÁS” TEHETSÉGEKÉRT
GYARMATHY
Szemkontaktus, egyszerre kevés utasítás
 Kivárás (megfigyel-próbálkozik)
 Kerüljük az időnyomást
 Szóbeliség előnyben részesítése
 Humor
 Felfedeztetés
 Vizualizálás, manipuláció
 Erősségekre koncentrálás
 Hátrányból előny- szertelen jobbfélteke teke- egyszerre
teke egyszerre több ingerrel tud
dolgozni

JOBB MINŐSÉGŰ TANULÁSI ÉLMÉNY ÁTÉLÉSE
Örömteli, de a jövőbeni fejlesztést s elősegíti
 Aktivitásra alapozott
 Komplex fejlesztés
 Távoli cél tartásának képessége
 Ösztönzők szükségessége
 Tanulók értékelésének változása
 Feladatnehézsége a változó képességekhez és
érdeklődéshez

FLOW-TANÁROK
Maguk is érdeklődőek, motiváltak
 Elkötelezettem, elmélyülten foglalkoznak
valamivel
 Belső ösztönzéseket helyezik előtérbe
 Teljesítmény ellenőrzés helyett a képesség
fejlődéséről adnak visszajelzést
 Figyelembe veszik a tanulók igényeit (empátia,
szinkroniticitás)

TANÁROK MÓDSZEREI
JUNG – CLARK – BLOOM

1.
2.
3.
4.
Jung : gondolkodás fejlődése
Gondolkodás: kognitív működés
Képzelet: intuitív és kreatív működés
Érzelmek: emocionális működés
Érzékek: fizikai működés
Clark: integratív oktatási modell a tanulás-tanítás
a fenti szinteken kell megvalósuljon
Bloom: megismerés, megértés, alkalmazás,
elemzés, szintézis, értékelés
SZEMÉLYISÉGVONÁSOK –TANULÓK
Teljesítmény motivált (kényszer)
 Céltartás képessége (kerülőút)
 Mások irányításának képessége (a tehetség
területen)
 Társadalmi elismerési igény (meg nem értett
zseni ?! )
 Másik nemre jellemző pszichés tulajdonságok
(érzékenység, vagy dominancia)
 Paradox személyiség jellemzők
 Élvezni tudja a feszültséget, a bizonytalanságot

AMIT TEHETÜNK
Közvetlen és hosszú távú külső ösztönzés
 Öröm a tevékenységben, személyes példa,
tükörneuronok
 Tehetségfejlesztés, konfliktus helyzetekre való
felkészítés
 Iskolai és iskolán kívüli személyek felelőssége,
lehetősége. (tanár, mester, edző, szülő)
 Felnőtt támogatás szükséges (család, tehetség
elkallódás)
 Fegyelem, viselkedési szabályok kialakítása

A CSALÁD
Kötődési minta kialakítása
 Függőség nélkül nincs függetlenség
 Játék, viselkedés, gondolkodás hajlékonyságának
az alapja
 Komplexitás tanulása (kötődés integráció, új
feladat keresése differenciálódás)
 Lelki energia hasznos felhasználása
 Szülő (támogatás, harmónia, elfogadás,
szabadság)
 Kibontakozásban fontos, társadalmi
hasznosulásban már kevésbé
 Megragadni, megtartani, elengedni

TEHETSÉG KIBONTAKOZÁSA - MOTIVÁCIÓ




Öndeterminációs elmélet (Ryan és Deci) belső
fejlődési tendenciák
Kompetenciamotiváció hogyan ér el bizonyos
célokat (kisgyermek is )
Kapcsolatszükséglet stabil kapcsolat a társakkal,
tanárokkal, szülőkkel.
Autonómia, függetlenség vágy, a saját cselekvés
indítása, szabályozása.
KÜLSŐ –BELSŐ MOTIVÁCIÓ SZEREPE
Ismeret, tudás
(Extrinzik
motiváció)
2. Képesség, készség
3. Motiváció
(Intrinzik)
4. Személyiség
vonás, attitűd
1.
MIT AD HOZZÁ ???
Nem elég jó időben, jó helyre, jó képességekkel
születni.
 Tehetség –talentum (Közel-kelet pénzérme)
kinek milyen a rátermettsége
 Idővel, lelki energiával való gazdálkodás
(energia, tudás, képesség nem jó célra való
felhasználása)
 Figyelem összpontosítás elsajátítás, nehéz
feladatra összpontosítás
 A munka „élvezete”

VIZSGÁLATI TAPASZTALATOK
M. SELIGMAN
A tehetség kibontakoztatása komoly
kompromisszumokat igényel „nincs ingyen ebéd”
 Egyedül töltött idő jelentősége, koncentráció
befelé
 A tevékenység önjutalmazó jellege, művészet
zene, sport –akkor is jól fejlődik, ha nincs elég
külső ösztönzés (Jól érzi magát, átlagos
teljesítmény)
 Temészettudomány, matematika több külső,
társadalmi megerősítést igényel lelki-vezető,edző.
 A tehetség kibontakozását segíti a jól –lét
állapota

JÓL-LÉT ELMÉLET 5 ALAPELVE
AMIRE MINDENKINEK SZÜKSÉGE VAN
Pozitív érzelem - boldogság, élettel való
elégedettség
 Elmélyülés – flow állapot
 Értelem – önmagunknál nagyobbnak tartott cél
 Teljesítmény – önmagáért is törekszik az
eredményre , képes befolyásolni környezetét
 Pozitív kapcsolatok mások jelenléte a legjobb
ellenszer a lehangoló dolgok ellen, mások segítése
növeli leginkább a jól-lét érzését
 „Látom bosszús vagy, menj segíts valakinek”

A JÓL-LÉT KUTATÁS EREDMÉNYEI M.
SELIGMAN
KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE
Aktív- konstruktív (Tudom milyen fontos ez
neked, meséld el milyen volt, hogyan közölte..)
 Passzív konstruktív (Ez jó hír, megérdemelted)
 Aktív destruktív (Még több dolgod lesz, még
kevesebb időt töltesz itthon)
 Passzív destruktív (És mi van vacsorára)

JÓL- LÉT OKTATÁS MARTIN SELIGMAN
Csökken a depresszió, a szorongás
 Nő a tanulási hatékonyság
 Pozitív hangulatban nő a figyelem koncentráció,
a kreativitás
 Erősödik az analitikus gondolkodás
 Csökkennek a magatartási problémák

A TANÁR, PEDAGÓGUS, NEVELŐ
Munka –pénzért végezzük „kis pénz kisfoci, nagy
pénz nagy foci”
 Karrier- az előre haladás, szakmai siker, kilép,
vagy „PETER” elv
 Elhivatottság- tevékenység önmagáért (Senki
nem akadályozhat meg benne, amatőr
tevékenységek)

JÓL-LÉT TANÍTÁSA
Szorongás, depresszió csökkentése
 Nő a tanulási hatékonyság (negatív hangulatban
a gondolkodás beszűkül)
 3 jó dolog gyakorlat
 Miért történt meg ez a dolog ?

KARAKTER ÉS EREDMÉNYESSÉG AVAGY AZ
INTELLIGENCIA ÚJ MEGKÖZELÍTÉSE
Kudarc oka: karakter, környezet????
 IQ válaszadási képesség, gyorsaság
 Teljesítmény = képesség X erőfeszítés
 Egymás kompenzálása
 Képesség/tudás –gyorsaság „automata üzemmód
 Képesség –lassúság kreativitás (tanulni lassúnak
lenni)
 A kettő aránya
 Impulzív nem tud lassú lenni

KARAKTER= AZ ERŐFESZÍTÉS SZINTJE
Feladattal töltött időmennyiség (10 év, heti 60
óra)
 Önfegyelem, önkontroll
 „A rossz teljesítményért gyakran hibáztatják, az
alkalmatlan tanárokat, unalmas tankönyveket, a
nagy osztálylétszámot…más oka is van, hogy a
diákok nem tudják érvényesíteni intellektuális
képességeiket: az, hogy képtelenek önfegyelmet
gyakorolni. Az önfegyelmet kialakító programok
jelenthetik a királyi utat a magasabb tanulmányi
teljesítményhez.” Martin Seligman

ÖNFEGYELEM-HATÁROZOTTSÁG –
ALAPVETŐ KARAKTERJEGY
A határozottság nő a képzettséggel –kitartanak
kudarcok esetén is meg
 Ok-okozat kérdése
 Gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás
 Erőfeszítés fejlesztése
 Sport
 Szükségletek nem azonnali kielégítése
 Halasztani tudás képességének kialakítása
 Fogyasztói társadalom ellenhatásai

Alulteljesítők személyiségjegyei ( Rimm, Geffert, 1993)
Összegzés gyanánt
JÓL TELJESÍTŐK
ALULTELJESÍTŐK
1. faktor: VERSENY
Tudnak nyerni és veszíteni
Nem adják fel a küzdelmet
egykönnyen
Ha gyengén teljesítenek,
hamar sírnak, panaszkodnak,
elkeserednek, elvesztik
türelmüket.
Ha nyernek gyakran
dicsekednek.
A sikert a szerencsének
tulajdonítják.
Bátorítani kell őket.
2. faktor: FELELŐSSÉG
Munkájukban önállók,
felelősségteljesek
Jó szervezők
Felnőttektől várják a segítséget.
Gyakran rendetlenek,
esetleg passzívak, agresszívek. A jó
teljesítéshez teljes figyelmet
igényelnek
3. faktor: KONTROLL
Jól érzik magukat otthon és az iskolában
anélkül, hogy a szüleiket, tanáraikat
uralnák, manipulálnák
Társas környezetüket állandó
kontroll alatt szeretnék tartani.
Az iskolai munkát gyakran
zavarják, félbeszakítják
Manipulálnak , a tiltást nem
fogadják
4. faktor: TELJESÍTMÉNYVONATKOZÁSÚ
KOMMUNIKÁCIÓ
A szüleiktől egyértelmű képet
kaptak a tanulás fontosságát
illetően.
A tanulásról ellentmondó,
vagy egyenesen negatív
véleményeket hallanak a
szüleiktől.
5. faktor: TEKINTÉLY, TISZTELET
Tisztelik szüleiket és a felnőtteket
A konformitás ésszerű foka
jellemző rájuk.
Nem vesznek tudomást
szüleik kéréséről.
Lázadnak, engedetlenek.

A tehetségek hatalmas energetikai bázissal
rendelkeznek. A tehetségnek alkotni kell, így vagy
úgy, hogy csökkentse a feszültségét. Ez a hajtóerő
az, amitől kiemelkedik.

Ha azt akarjuk, hogy tehetség váljék belőle, és ne
bűnöző, aki a társadalom ellen fordítja képességeit,
vagy drogos, aki pótszereket használ
feszültségének csökkentésére, akkor adjuk meg a
lehetőséget a különböző alapokról induló,
különböző típusú tehetségek kibontakozására.
Erica Landau-Gyarmathy Éva

similar documents