Theorieles verzst 1 en 2 par 7.1

Report
7.1: Van de wieg tot het graf
• Introductieopdracht
verzorgingsstaat
• Lang HC
• Huiswerkopdracht
Een comazuiper moet zelf de ziekenhuisrekening betalen
Als je een uitkering krijgt moet je als tegenprestatie afval prikken
Als je heel oud wordt moeten je familie en vrienden voor je zorgen en
niet de overheid
De overheid moet kinderen van ouders die in de bijstand zitten een
laptop geven
Iedereen moet verplicht een ziektekostenverzekering hebben
De overheid mag de accijnzen op alcohol verhogen om te zorgen dat
mensen minder gaan drinken
7.1: Wat is de verzorgingsstaat?
• Iedere burger heeft sociale grondrechten
(grondwet)
• De overheid heeft de plicht voor burgers te zorgen
die daar zelf niet goed toe instaat zijn
• De overheid moet mensen aanspreken op hun
eigen verantwoordelijkheid (bijv leerplicht)
• We betalen premie door het
wederkerigheidsprincipe
Hoe werkt de verzorgingsstaat
• Bedrijven en burgers moeten naar draagkracht
belasting betalen
• Dit geld wordt uitgegeven aan collectieve
voorzieningen (voorzieningen die er zijn voor iedereen)
• Voorbeelden: leger, politie, wegen, onderwijs, zorg
• collectieve voorzieningen zijn niet winstgevend dus
niemand gaat ze zelf oprichten. We moeten ze dus met
z’n allen sponsoren
Waarom zijn er uitkeringen en
verzekeringen?
• Solidariteit = De bereidheid in een groep of
samenleving om risico’s met elkaar te delen
• Iedereen betaalt premie voor zijn zorgverzekering.
Zo ontstaat er een pot met geld. De mensen met
een ongeluk krijgen geld uit die pot. Je weet nooit
van tevoren of je geluk of ongeluk zal hebben.
Het stelsel van sociale zekerheid
Sociale verzekeringen
Werknemersverzekeringen
volksverzekeringen
Sociale voorzieningen
Bedoeld als
aanvulling op de
sociale
verzekeringen
Werknemersverzekeringen
• Verplichte verzekeringen voor alle mensen die in
loondienst werken (dus niet voor ZZP-ers)
• Deel van je loon gaat naar premies voor deze
verzekeringen.
• NWW (Nieuwe Werkeloosheids Wet) en WIA (Wet werk
en Inkomen naar Arbeidsvermogen – voor
arbeidsongeschikten).
• Ruim een miljoen mensen in
NWW of WIA.
Volksverzekeringen
• Verplichte verzekering waar iedereen aan
meebetaalt en iedereen recht op heeft
• AOW en AKW (kinderbijslag)
• 2,5 miljoen hebben een AOW uitkering
• In 2040 wordt dat ongeveer 4,5 miljoen!
Sociale voorzieningen
• Worden betaald uit de algemene belastingen, niet
uit premies. Gemeenten voeren het uit.
• Bijstand heb je alleen recht op als je geen recht
(meer) hebt op sociale verzekeringen, je krijgt
alleen sociaal minimum
• Gaat niet alleen over inkomen van mensen maar
ook om bijvoorbeeld subsidies van voetbalclubs
Huiswerk: van wieg tot graf
1. Schrijf bij ieder plaatje op of het gaat om een
werknemersverzekering, een volksverzekering of
een sociale voorziening
2. Schrijf bij ieder plaatje op hoe deze
voorziening/verzekering wordt betaald
3. Overleg de antwoorden in een groepje

similar documents