Az új államháztartási számvitel

Report
FALUSI PÉNZÜGYESEK A
VÁLTOZÁSOK ÚTVESZTŐIN
– SZÁMVITEL,
ADATSZOLGÁLTATÁS
Osgyáni Judit
Államháztartási Szabályozási Főosztály
Államháztartási Számviteli Osztály
Nemzetgazdasági Minisztérium
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉRŐL SZÓLÓ
4/2013 (I. 11.) KORM. RENDELET
2014. évi módosítások:

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
módosításáról szóló
23/2014. (II. 6.) Korm.
rendelet (2014. Magyar Közlöny 15. szám)
Pontosítások a tervezés miatt: pl. központosított előirányzatok
eredeti előirányzatának megengedése
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉRŐL SZÓLÓ
4/2013 (I. 11.) KORM. RENDELET
2014. évi módosítások:

az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes
rendeletek módosításáról és a hitelintézetek likviditási
szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli
lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII.
30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet (2014.
Magyar Közlöny 89.szám)
Reklámadó miatt a B351. Értékesítési és forgalmi adók rovatnál
új t) pont: a reklámadó
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉRŐL SZÓLÓ
4/2013 (I. 11.) KORM. RENDELET
2014. évi módosítások:

a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátását
szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
161/2014. (VI.30.) Korm. rendelet (2014.
Magyar Közlöny 89. szám)
Az 1. melléklet 18. pontja változott Széchenyi Programiroda
Tanácsadó Szolgáltató Kft lett a VÁTI helyett, melyet
hatályon kívül helyezett a novemberi módosítással. 2015-től
hatályon kívül.
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉRŐL SZÓLÓ
4/2013 (I. 11.) KORM. RENDELET
2014. évi módosítások:

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.
rendelet módosításáról szóló
284/2014. (XI. 20.)
Korm. rendelet (2014. Magyar Közlöny 158. szám)
Hatályba lépés:
2014. november 21.
és
2015. január 1. !!!
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉRŐL SZÓLÓ
4/2013 (I. 11.) KORM. RENDELET
2014. évi módosítások:

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.
rendelet módosításáról szóló
397/2014. (XII. 31.)
Korm. rendelet (2014. Magyar Közlöny 190. szám)
Hatályba lépés:
2014. december 31. 19 óra
és
2015. január 1. !!!
2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK
I. Pontosítások
- Bekerülési érték tartalma
- Értékelés
- Nettósítható tételek szabályai
- Nyilvántartási számlákat alábontását érintő korlátozás
- Pénzforgalom nélküli elszámolások kiegészül
- Sajátos elszámolások esetében pontosítás
- Zárlat lépései sorrendet cserélnek
- Mérleg tartalma
- Mérlegkészítés időpontja
- Mellékletek módosítása
II. Lekötött betétek új elszámolása
III. Hibajavítás új szabályai
2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - PONTOSÍTÁS
Bekerülési érték tartalma:
1. A használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető
tárgyi eszközök idegen vállalkozó általi
a) beruházása esetén:
- a bővített, átalakított stb. eszköz üzembe helyezése
érdekében,
- az üzembe helyezésig felmerült,
- az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható
tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe
helyezési munkáknak
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése, K63. Informatikai
eszközök beszerzése, létesítése vagy K64. Egyéb tárgyi eszközök
beszerzése, létesítése rovaton
nyilvántartott
végleges
kötelezettségvállalásként,
más
fizetési
kötelezettségként
nyilvántartott vételára. [Áhsz. 16.§ (3c) bek.]

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - PONTOSÍTÁS
Bekerülési érték tartalma:
1. A használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető
tárgyi eszközök idegen vállalkozó általi
b) felújítási munkák esetén:
- az
elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga
(kapacitása, pontossága) helyreállítása érdekében,
- a felújítás befejezéséig felmerült,
- az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható
tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe
helyezési munkáknak
K71. Ingatlanok felújítása, K72. Informatikai eszközök felújítása,
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása rovatokon nyilvántartott
végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként
nyilvántartott vételára. [Áhsz. 16.§ (3d) bek.]

IDEI VÁLTOZÁSOK - PONTOSÍTÁS
Bekerülési érték tartalma:
2. Új előírás a realizált árfolyamnyereség miatt:
Ha a bekerülési érték = végleges kötelezettségvállalás, más
fizetési kötelezettség nyilvántartott értékével, akkor az
árfolyamnyereség nem módosítja a bekerülési értéket. [Áhsz.
16. § (11) bek.]
3. Készleteknél a bekerülési érték pontosítása:
- vásárolt anyagok bekerülési értéke = K311. Szakmai
anyagok beszerzése/K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése
és – a reprezentációs készletek, üzleti ajándékok beszerzésével
kapcsolatosan – a K123. Egyéb külső személyi juttatások
vételára,
- vásárolt áruk bekerülési értéke a K313. Árubeszerzés
vételára. [Áhsz. 16. § (7) bek.]

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - PONTOSÍTÁS
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai kiegészült:
a központi kezelésű előirányzatok zárása miatt [Áhsz. 14.§
(4a) bek.]
 Értékelés:
1. Értékvesztés: közhatalmi bevételek, kisösszegű adók
módjára behajtható követelések értékelésénél az egyszerűsített
értékelési eljárást negyedévente, tárgynegyedév utolsó napján
fennálló követelésekre kell alkalmazni. [Áhsz. 18. § (3) bek.]
2. Értékhelyesbítés:
+ Gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedések után
lehet csak értékhelyesbítést kimutatni [Áhsz. 19.§ (2) bek.]
+ Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök után terven
felüli értékcsökkenés mellett az értékhelyesbítést is a
koncesszió jogosultja/vagyonkezelő adatszolgáltatása alapján
kell megállapítani. [Áhsz. 21. § (2) bek.]

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - PONTOSÍTÁS

Nettósítható tételek szabályai [Áhsz. 40. §]:
1. Kiegészül a téves elszámolásokkal.
2. Megegyező év: ha a visszatérülésre vonatkozó követelés,
kötelezettség a kiadás vagy bevétel teljesítésével azonos évre
vonatkozik, és január 31-ig és a hibajavítási időszak.
3. A visszatérülés elszámolásának határideje: keletkezéssel
egyidejűleg (azonnal), legkésőbb a megegyező év szerinti
időpontig.
4. Új: a visszatérüléseket a 15. mellékletben az adott bevétel
vagy kiadás visszatérítésének nyilvántartásba vételére rendelt
rovaton kell nyilvántartásba venni. [Áhsz. 40. § (5) bek]
2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - PONTOSÍTÁS


Nyilvántartási számlákat alábontását érintő korlátozás:
K512. Tartalék csak előirányzatra,
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése
B817. Betétek megszüntetése
csak előirányzat és teljesítésre bontható alá.
[Áhsz. 41.§ (1a) és (1b) bek.]
Pénzforgalom nélküli elszámolások kiegészül:
önkormányzati alrendszerben az év közben irányító szervet
váltó költségvetési szervek elszámolásával [Áhsz. 44. § (2)
bek.]
Átadónál a K915. átvezetése K506. –ra.
Átvevőnél K915. és B16.
2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - PONTOSÍTÁS



Zárlat két lépése sorrendet cserélt[Áhsz. 53.§ (8) bek.]:
l) a 492. MSZEE egyenlegének átvezetése 416.MSZE-re
m) a mérlegszámlák zárása a 493-ra.
Mérleg tartalma kiegészül:
a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács az éves
költségvetési beszámoló mérlegében a jogszabályi vagy
szerződéses feltételek teljesítése esetén a jövőben
tulajdonába kerülő, de a tevékenység folytatásához már
átvett eszközöket, a más tulajdonában álló tárgyi eszközökön
végzett és át nem adott beruházások és felújítások aktivált
értékét is szerepeltetni kell. [Áhsz. 10.§ (2) bek.]
Központosított illetményszámfejtés szabályainak változása
miatt az Áhsz. 44.§ (4) és (5) bekezdései módosultak a KIRA
bevezetésével összhangban. (Lásd: Ávr. módosításnál)
2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - PONTOSÍTÁS

Mérlegkészítés időpontja [Áhsz. 30/A. §]:
szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok
esetében február 25-e (február 15. helyett);
― önkormányzati alrendszerben február 25-e (február 28.
helyett);
Intézmény február 28-ig megküldi az önkormányzatnak,
+10 nap az önkormányzat a Kincsárnak
― marad a megszűnés esetén: megszűnés + 30 nap;
― marad az Alapok esetén: május 15.
― tulajdonos joggyakorló szervek esetében az Áhsz. 6. § (1)
bekezdés e) pontja szerinti központi kezelésű
előirányzatokról és az Áhsz. 10. § (3) bekezdés szerinti
vagyonról június 30-a (május 1. helyett)
― költségvetési
2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - PONTOSÍTÁS

Sajátos elszámolások:
― A könyvviteli számlákon az elszámolásokat nettó módon
kell vezetni. [Áhsz. 48.§ (2) bek.]
― Az
év végi rendezések határideje január 31. vagy
önkormányzati alrendszer esetében a beszámoló készítés
határideje. [Áhsz. 48. § (7) bek.]
Év végén nem lehet egyenlege: 361.,363.,364.
[Áhsz. 48. § (8) bek.]
―A
366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tartalma
szűkült: itt elszámolni csak a decemberben kifizetett
december havi illetményeket, munkabéreket – ideértve az
egyébként a K1101. Törvény szerinti illetmények,
munkabérek rovaton elszámolandó más kifizetéseket is – a
költségvetési évet követő év január hónapjáig.
2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK
Mellékletek módosítása:
10. melléklet: Kiegészítő tájékoztató adatok önkormányzati
alrendszert érintő adatai (hitelek, értékpapír műveletek,
pénzügyi lízing stb.) illetve a tárgyévi és tárgyévet megelőző évi
támogatások elszámolása tekintetében változott.
12. melléklet: A konszolidáció módszertana pontosításra került.
17. melléklet egyezőségei:
1. pont a) alpontból a követelésekre nem igaz, hogy
Előirányzat ≥ Követelés ≥Teljesítés
4. pontnál a Pénzkészlet egyeztetésnél a speciális
elszámolások kivételes kezelése miatt kiegészítésre került az
egyeztetés módszertana.

32-33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege – 059163. számla
tárgyidőszaki egyenlege
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege – 0981313., 0981323. és
098173. tárgyidőszaki egyenlege
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 366., 3672.,
3673., 3674., 3676. és 3677. számlák tárgyidőszaki forgalma
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma kivéve a 3513. és 3523.
számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalmát
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt =
tárgyidőszaki követel forgalma
+ 843. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és
4227.számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
- 3642. számla 35. számlacsoport. számláival szemben könyvelt
tárgyidőszaki tartozik forgalma
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641.,
3642., 413., 494., 843. és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák
tárgyidőszaki forgalma
4. b) az idegen pénzeszközök nyitó pénzkészletének korrigálva a
368. számla és a 34. számlacsoport könyvviteli számláival
szemben könyvelt 414. forgalmával egyeznie kell az idegen
pénzeszközök záró készletével
34. számlacsoport számlái tárgyidőszaki nyitó egyenlege
+/- 368. számla forgalma
- 34. számlacsoport számláival szemben könyvelt 414.
számla tárgyidőszaki forgalma
= 34. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege
c) a hosszú lejáratú betétek nyitó pénzkészletének korrigálva a
31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32-33., 3514.,
413., 494. és a 852. számlák forgalmának egyeznie kell a hosszú
lejáratú betétek záró készletével
31. számlacsoport számlái tárgyidőszaki nyitó egyenlege
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt
32-33., 3514., 413., 494., és 852. számlák
tárgyidőszaki forgalma
= 31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege
2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK
15. melléklet (rovatrend):
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek: kiegészült a
nevelőszülők díjával;
K121. Választott tisztségviselők juttatásai: kiegészült a
nemzetiségi szószólóval;
K123. Egyéb külső személyi juttatások: törölve a nevelőszülői
díj;
K337. Egyéb szolgáltatások: kiegészült a közigazgatási alap és
szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett
térítéssel;
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi
adó: Bővült a tartalmi kör: teljes működési kiadásokat takarja,
nemcsak a korábbi felsorolást (dologi kiadás +K1107+ K1113
+ K123 volt);
2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK
15. melléklet (rovatrend):
K355. Egyéb dologi kiadások: kiegészült óvadékkal (végleges
kiadás), behajtási költségátalánnyal és a pénztárhiánnyal;
K502. Elvonások és befizetések: kiegészült az Áht. 47. §-a
mellett, a központi költségvetésről szóló törvényben előírt
más befizetési kötelezettséggel (pl. munkahelyvédelmi
akcióterv);
B12. Elvonások és befizetések: kiegészül az Áht. 47. §-a mellett,
a központi költségvetésről szóló törvényben előírt más
befizetési kötelezettség teljesítéséből származó bevétellel.
2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK
II. Lekötött betétek
― nem szükséges a követelésként és kötelezettségként
elszámolásuk,
― célja: az előirányzati halmozódás megszüntetése.
― A 38/2013. NGM rendelet módosítása tartalmazza az erre
vonatkozó szabályt:
A 059162. nyilvántartási számla egyenlegét a 0022.
ellenszámlával és a
098172. nyilvántartási számlák egyenlegét a 0041.
ellenszámlával szemben meg kell szüntetni.
A 059161. és a 098171. nyilvántartási számlák egyenlegét a
001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámlával szemben a
betétek 2014. évi elhelyezésből és annak megszüntetéséből
származó összeggel le kell csökkenteni.
2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK
II. Lekötött betétek példa az elszámolásra
Betéttel kapcsolatos módosított előirányzatok és teljesítési
nyilvántartási
számlaegyenlegek:
098171:15000eFt,
98172:15000eFt,
098173:15000eFt,
059161:14000eFt,
059162:14000eFt, 059163:14000eFt. 2014 évi Nyitó
betétállomány: 5000eFt.
1. Követelés kivezetése: T0041 – K098172 15 000 e Ft
2. Kötelezettségvállalás kivezetése:
T059162 – K0022 14 000 e Ft
3. Betétek megszüntetése módosított előirányzatának
visszakorrigálása (2014. évi forgalommal megegyezően):
T098171 – K001
10 000 e Ft
4. Betétek elhelyezésének módosított előirányzatának
megszüntetése (2014. évi forgalommal megegyezően):
T001 –K059161
14 000 e Ft.
2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK
III. Hibajavítás szabályai új 54/A.§ és 54/B. § szakaszok
 tárgyévben:
A beszámolóval le nem zárt időszakkal kapcsolatos hibákat a
könyvelés keretében, a hibát okozó tétel visszakönyvelésével és
a helyes tétel e rendeletnek megfelelő könyvelésével kell
javítani az Áhsz. 40. § (2)-(5) bekezdései szerint.
 mérlegfordulónapig:
Sajátos szabályok a költségvetési számvitelre Áhsz. 39.§ (1a)
bekezdés szerint az előirányzatok és teljesítések esetében
január 31-ig vagy önkormányzati alrendszerben a beszámoló
elkészítésének határidejéig [Áht. 34. § (5) bek.]
Fontos: A jóváhagyó vagy a Kincstár nem rendelhet el a rovat
előirányzati és teljesítés adatokat érintő javítást, ezeket csak
az NGM engedélyezheti.
2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK
mérlegfordulónapot követően:
A mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között feltárt
hibákat: a hibát okozó tétel visszakönyvelésével, mérlegfordulónapi
időponttal kell javítani a 38/2013. NGM rendelet XII. fejezet P) és Q)
részei szerint.
+ a mérlegkészítés időpontja és a beszámoló jóváhagyása között a
beszámoló jóváhagyására jogosult a részére megküldött beszámoló
javítását rendeli el.

Kivéve: a költségvetési számvitel teljesítések és előirányzatok
nyilvántartási számláit érintő hibák január 31-ig, illetve
önkormányzati alrendszer esetében az előirányzatok tekintetében
beszámoló elkészítésének időpontjáig,
vagy az NGM engedélye alapján elrendelt hibajavítás keretében
javíthatók.
(Az irányító szerv, Kincstár, ÁSZ, saját hatáskörben az NGM
elrendelheti pl. szállítói finanszírozás vagy IX . fejezeti támogatás
miatt stb.)
2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK
következő évben javítás
A mérlegkészítés időpontját követően – az előző esetek kivételével – a
feltárt hibákat a feltárás időszakának könyvelése keretében kell
javítani.
A feltárt hiba miatt az előző időszakok éves költségvetési
beszámolója nem javítható és nem küldhető meg újra a Kincstárnak.
A költségvetési számvitelben a bevételek és kiadások téves rovaton
történő nyilvántartásba vétele a mérlegkészítés időpontját követően –
a fenti kivételeken kívül – nem javítható. Egyéb esetben a javítást a
visszatérülésre vonatkozó új előírás szerint kell elvégezni [Áhsz. 40. §
(5) bek.]
 a
költségvetési évben nyilvántartásba vett visszatérítendő
támogatások, kölcsönök és a finanszírozási bevételek és kiadások,
 az előző években nyilvántartásba vett költségvetési bevételek és
kiadások visszatérülését – ideértve a tévesen elszámolt
költségvetési bevételeket és kiadásokat is –
a 15. mellékletben az adott bevétel vagy kiadás visszatérítésének
nyilvántartásba vételére rendelt rovaton kell nyilvántartásba venni.

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK
A mérlegkészítés időpontját követően – a fentiek kivételével – a
pénzügyi számvitelben a kizárólag mérlegszámlákat érintő
hibákat
― az eszközök, illetve források besorolásának javítása
esetén az érintett számlák között,
― egyéb esetben a 414. Felhalmozott eredménnyel szemben
történő könyveléssel kell javítani.
A mérlegkészítés időpontját követően – a fentiek kivételével – a
pénzügyi számvitelben az eredményszámlákat is érintő
hibákat az eredményszámlákon történő könyveléssel kell
javítani. A jelentős összegű hibákat az éves zárlatot megelőzően
át kell vezetni a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli
számlára.
A feltárt jelentős összegű hibákat a hiba javításának évében az
éves költségvetési beszámolóban is be kell mutatni (mérlegben
és eredmény kimutatásban előző év, és tárgy év mellett).
BESZÁMOLÓVAL KAPCSOLATOS JAVÍTÁSOK:


Az éves költségvetési beszámoló 01-04. űrlapja várhatóan
előtöltésre kerül:
– az államháztartás önkormányzati alrendszerében a
teljesítés oszlop az éves időszakra február 5-ig benyújtott
időközi költségvetési jelentés teljesítés (Kincstár által
elfogadott) adataival,
– az államháztartás központi alrendszerében az előirányzat
és a teljesítés oszlop a Magyar Államkincstár által kiadott
zárási körirat szerint a december hónapra leadott IKJ űrlap
egyeztetett előirányzati és teljesítési adataival.
Előreláthatólag
az
államháztartás
önkormányzati
alrendszerében az éves költségvetési beszámoló kitöltésére az
éves időszakra benyújtott jóváhagyott időközi költségvetési
jelentés hiányában nem lesz lehetőség.
BESZÁMOLÓ







beszámoló űrlapok a Kincstár honlapján, + KÖRLEVÉL
új mérlegstruktúra 2015-től, a 2014. évre az év elején
megjelent alkalmazandó,
IKJ űrlapok leadása február elején, beszámoló előtöltése
február 15-ig,
36-os számlacsoport számláinak kezelése (ÁFA, azonosítás
alatti),
pénzforgalmi űrlapok kötelezettségvállalás és követelés
adatai a mérlegkészítés napjáig, ha december 31-én fennállt a
követelés, kötelezettségvállalás (kötelezettség),
maradványkimutatás,
kötelezettségvállalással
terhelt
maradvány,
eredménykimutatás és mérleg (devizás tételek, nem
számlázott eszközök, elhatárolások).
2015. ÉVI VÁLTOZÁSOK I.
Pontosítások
― számlák, mérlegszerkezet és mérlegjelentés közti megfeleltetés,
emiatt részesedések, sajátos elszámolások jobb kibontása,
pénzeszközök összevontabb kezelése,
― teljesítéssel együtt könyvelendő követelések/kötelezettségek
köre (kimarad: K916, B16, B25, B817!!!)
Sajátos elszámolások
― idegen pénzeszköz megszűnik eszköz oldalon, csak forrás
oldalon jelenik meg (3678, 3679)
― nem csak a kapott, hanem az adott biztosíték, letét stb. is a
sajátos elszámolásokba kerül, (3659, 3678)
― túlfizetések, téves és visszajáró tételek külön számlára kerülnek
(36516, 36711).
Alábontás:
A költségvetési számvitel számlái saját hatáskörben nem
bonthatók alá, csak a teljesítések kötelező alábontásaira!
2015. ÉVI VÁLTOZÁSOK II.
Váltókibocsátás
― külön rovatra kerül: B84, K94;
― finanszírozási
bevétel a kibocsátáskor, a kiváltott
kötelezettség teljesítés, törlesztése szintén finanszírozási
kiadási tétel. Elszámolása:
Kiadás
1. T05(3)-K003
2.
3. T0022 - K05942
4. T05943 – K003
Bevétel
T09842 – K0041
T005 – K09843
Pénzügyi számvitel
T421 – K4219
T4219 – K33
Rovatrend
Néhány új rovat, ami jelenleg is állományi adat
mérlegjelentésben (főleg finanszírozási és transzfer tételek).
a
37/2014. (XII.10.) NGM rendelet
az államháztartás számvitelének
változásaival kapcsolatos feladatokról, az
államháztartásban felmerülő egyes
gyakoribb gazdasági események kötelező
elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.
19.) NGM rendelet módosításáról és az
államháztartás számvitelének 2014. évi
megváltozásával kapcsolatos feladatokról
szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet
hatályon kívül helyezéséről (2014. évi
Magyar Közlöny 171. szám)
36/2013. (IX. 13.) NGM RENDELET
az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával
kapcsolatos feladatokról (2013. évi Magyar Közlöny
149.szám) – 36/2013. NGM rendelet
Módosítása 2014-ben: a 36/2013. NGM rendeletet
módosította a 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelet
38/2013. NGM
helyezi!!!
rendelet
módosítása
hatályon
kívül
DE: a 2013. évről áthúzódó tételek elszámolására (helyi adó
túlfizetés, utólagos elszámolású pályázatok) továbbra is ez
vonatkozik majd.
38/2013. NGM RENDELET
az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb
gazdasági események kötelező elszámolási
módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet
Összhangban az Áhsz. módosításával két
hatálybalépés:
 2014.
évi hatályba lépés (+hibajavítás
elszámolása)
 2015.
évi hatályba lépés (betétek új
elszámolása, számla számok módosítása miatt
stb.)
EGYÉB JOGSZABÁLYOK
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.)
NGM rendelet (2013. évi Magyar Közlöny 220. szám)
2014. évi módosítás, hatálya 2015. január 1.:
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.)
NGM rendelet módosításáról szóló 43/2014. (XII. 30.)
NGM rendelet (2014. évi Magyar Közlöny 187. szám)
 Kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából
végzett kormányzati funkció megszűnt. Vállalkozási
tevékenységbe ment át.
 Megszűnt a szakfeladatok utáni kód: 1,2,3.
EGYÉB JOGSZABÁLYOK
A központosított illetményszámfejtés szabályairól szóló 422/2012.
(XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül 2015. január 1-től: az
Ávr. 62. § - 62/I. § szabályozza.
A 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.
évi XCIV. törvény tartalmazza az Áht. módosítását, ennek
keretében módosul az Áht. 44. §-a:
 egyszerűbb
szövegezéssel
lényegében
technikai
újraszabályozással;
 2015. január 1-jétől az államháztartás rendszerében egységesen,
valamennyi költségvetési szervre kiterjedően megvalósul a bérek,
illetmények központosított számfejtése;
 pontosítja a központosított illetményszámfejtés tekintetében a
kincstár által kezelhető személyes adatok körét;
 átmenetben
2015.
április
1-jétől
csatlakozhatnak
a
nemzetbiztonsági szolgálatok és a nem a Kormány irányítása
vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek.
EGYÉB JOGSZABÁLYOK
Az Áhsz. 44. § (4)-(5) bekezdésével együtt:
Könyvelés:
A KIR hatálya alá tartozó szervezetek a K1.-K2 rovatokhoz
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon a kiadások
teljesítését az Ávr. 62/E. § (1) bekezdés szerint megküldött
könyvelési értesítő vagy más adatszolgáltatás szerint kötelesek
nyilvántartásba venni.
Egyeztetés és javítás:
Ávr. 62/E. § (2) bekezdés alapján a hiba megalapozottság esetén a
Kincstár helyesbítő könyvelési értesítőt készít és küld.
Módja: A Kincstár legkésőbb a tárgyhavi számfejtés zárását követő
hónap utolsó munkanapjáig javítja az adatokat és pótolja az
esetleges hiányosságokat.
Megszűnt az engedélyezett létszám fogalma 2015-től (Áht.
módosítás)!!!
A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2014. ÉVI XCIV. TÖRVÉNY ÁHT. MÓDOSÍTÁS
Áht. 83. § módosult:
 (1) bekezdés kiegészült: közfoglalkoztatáshoz nyújtott
támogatásnak – a jogszabály alapján előlegként folyósított
támogatás kivételével – a közfoglalkoztatási bér és annak
közterhei megfizetésére szolgáló részét is;
 (3) bekezdésben pontosítás: a jegybanki alapkamat helyett:
előző évi átlagos jegybanki alapkamat a megelőlegezett
összeg után a megelőlegezést követő első naptól a fizetési
kötelezettség teljesítéséig.
 Új (3a) bekezdés: helyi önkormányzat kérelme alapján a
kincstár megállapodást köthet a nettó finanszírozás terhére a
Kincstár közvetlenül fizesse ki a helyi önkormányzat által
fizetendő munkabéreket, illetményeket es ellátásokat.
A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2014. ÉVI XCIV.
TÖRVÉNY - ÁHT. MÓDOSÍTÁS

(4) bekezdés változott: Ha a benyújtott beszedési megbízás
kilencven napon belül nem teljesül, a követelés és annak
kamata köztartozásnak minősül és azt az állami adóhatóság
adók módjára hajtja be (adósságrendezési eljárás helyett);

(6) bekezdés kiegészül a nemzetiségi önkormányzat Njt.
134.§-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is
alkalmazni kell a felfüggesztést;

(6a) bekezdés kiegészül a korábbi (6b) bekezdéssel:
támogatás felfüggesztés. Hatályát veszti a (6b) bekezdés.
A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2014. ÉVI XCIV. TÖRVÉNY
- PÉNZBELI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE
2015.03.01-TŐL
Rendszeres szociális segély helyett 1 hónapos átmeneti
időszakot követően:
 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: nyugdíjkorhatárt 5
éven belül betöltők;
 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás:
egészségkárosodottak és a 14 év alatti gyermekük
felügyeletét másképp biztosítani nem tudók.
K48. Egyéb nem intézményi ellátások o) ebből: rendszeres szociális segély
[Szoctv. 37. § (1) bek. a) –d) pontok],
A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2014. ÉVI XCIV. TÖRVÉNY PÉNZBELI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE
2015.03.01-TŐL
Óvodáztatási támogatás megszűnik:
Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a
kötelező óvodáztatás bevezetésével összefüggésben 2015.
szeptember 1-jével kerülnek hatályon kívül helyezésre a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvényből.
Tekintettel arra, hogy az ellátás évi két alkalommal (június
és december) illeti meg a jogosultakat, az utolsó
folyósításra 2015. júniusában kerül sor. Az ellátás helyébe
új támogatás nem lép.
K42. Családi támogatások –
j) az óvodáztatási támogatást [Gyvt. 20/C. §],
A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2014. ÉVI XCIV. TÖRVÉNY PÉNZBELI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE
2015.03.01-TŐL
Lakásfenntartási támogatás kikerül a Szoctv.-ből:
Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás
keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez.
A 2014. dec. 31-ig megállapított ellátások a hatályos szabályok
szerint egy év időtartamra, a 2015. január 1. és február 28. között
megállapított ellátások február 28-ig kerülnek biztosításra.
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások –
c) a lakásfenntartási támogatást [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b)
pontok],
A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2014. ÉVI XCIV. TÖRVÉNY
- PÉNZBELI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE
2015.03.01-TŐL
Adósságcsökkentési támogatás kikerül az Szoctv.-ből:
Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás
keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára. A 2015.
március 1-jét megelőzően megállapított ellátások a 2015. február
28-án hatályos szabályok szerint kerülnek biztosításra. (Az
adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb tizennyolc
hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal
meghosszabbítható.)
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások –
d) az adósságcsökkentési támogatást [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b)
pont],
A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2014. ÉVI XCIV. TÖRVÉNY PÉNZBELI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE
2015.03.01-TŐL
Méltányossági közgyógyellátás kikerül az Szoctv.-ből:
Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás
keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások
viseléséhez. A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított
ellátásra és a 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben a
2015. február 28-án hatályos szabályokat kell alkalmazni (a
méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre
állapítják meg).
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)
ellátások - j) a helyi megállapítású közgyógyellátását [Szoctv. 50. §
(3) bek.]. 2015-től: i) egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való
jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §).
A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2014. ÉVI XCIV. TÖRVÉNY
- PÉNZBELI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE
2015.03.01-TŐL
Az önkormányzatok által biztosított ellátások neve 2015. március
1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás
keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben
szabályozott
élethelyzetekre
nyújthatnak
támogatást.
Pl. Lakásfenntartási támogatás; Adósságcsökkentési támogatás;
Gyógyszerkiadások támogatása;
K48. Egyéb nem intézményi ellátások között új pontok:
x) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§],
y) ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
[Szoctv. 37. § (5) bek.]
Törvény alapján nyújtott
Aktív korúak ellátása – foglalkoztatást Aktív
korúak
ellátása
helyettesítő támogatás
egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás
Időskorúak járadéka
–
Időskorúak járadéka
Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási
díj
Alanyi és normatív közgyógyellátás
Egészségügyi
jogosultság
szolgáltatásra
Alanyi és normatív közgyógyellátás
való Egészségügyi
jogosultság
szolgáltatásra
való
Lakásfenntartási támogatás Települési Települési támogatás
támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Méltányossági ápolási díj
Méltányossági közgyógyellátás
Önkormányzati segély
Települési támogatás keretében nyújtott
rendkívüli települési támogatás
Óvodáztatási támogatás
-
Önk. döntése alapján
Aktív korúak ellátása – foglalkoztatást Aktív korúak ellátása – foglalkoztatást
helyettesítő támogatás
helyettesítő támogatás
Törvény alapján nyújtott
Az átalakítást követő ellátások
Jelenlegi ellátások
EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK

A terhességi-gyermekágyi segély helyett csecsemőgondozási
díj (K41. Társadalombiztosítási ellátások);

2014 évi LXXIV. törvény 113.§: Az Áfa tv. 61. § (1)
bekezdés b) pontja: nyilvántartási kötelezettségének az
államháztartás számviteléről szóló jogszabály szerint tesz
eleget („45 napos szabály”);

2014 évi LXXIV. törvény 113.§: Az Áfa tv. 85. § (4)
bekezdés a) pontja: a költségvetési szerv az alapító
okiratban megjelölt tevékenysége tekintetében, ideértve az
önkormányzatot és a társulást is az általa ellátott
tevékenység tekintetében („Mentes az adó alól”).
DECEMBERI SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KIFIZETÉSÉVEL
ÉS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS
SPECIÁLIS FELADATOK

Költségvetési számvitelben
tárgyévben és
tárgyévet követően.

Pénzügyi számvitelben
tárgyévben és
tárgyévet követően.
SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁS ÚJ SZABÁLYOZÁSA
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VIII. SZEMÉLYI
JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
fejezet D) Decemberi havi személyi juttatásokkal és
közterheikkel kapcsolatos elszámolások cím előírásai szerint
kell elvégezni.
 Áhsz. 48. § (9) bekezdése előírja: a 366. Egyéb sajátos
eszközoldali elszámolások könyvviteli számlán kell kimutatni a
decemberben kifizetett december havi
illetményeket,
munkabéreket – ideértve az egyébként a K1101. Törvény
szerinti illetmények, munkabérek rovaton elszámolandó más
kifizetéseket is.
A decemberben kifizetett december havi hóközi kifizetések
elszámolására a 38/2013. NGM rendelet B) A személyi
juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági
események elszámolásai

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITELBEN TÁRGYÉVBEN
ÉS TÁRGYÉVET KÖVETŐEN
Csak a hóközi kifizetések elszámolása december hóban
költségvetési számvitel:
1.
Decemberben
a
nettó
összeg
végleges
kötelezettségvállalásának nyilvántartásba vétele:
T0022 – K051102(2) - 0512(2)
2. Decemberben a nettó összeg kifizetése:
T051102(3) – 0512(3) – K003
3. Januárban 2015. évre a könyvelési értesítő alapján végleges
kötelezettségvállalásának nyilvántartásba vétele (bruttó-nettó
összeg):
T0022 – K051102(2) - 0512(2)

4. Januárban 2015. évre a könyvelési értesítő alapján a
teljesítés elszámolása (bruttó-nettó összeg):
T051102(3) – 0512(3) – K003
PÉNZÜGYI SZÁMVITELBEN TÁRGYÉVBEN ÉS
TÁRGYÉVET KÖVETŐEN
Csak a hóközi kifizetések elszámolása december hóban
pénzügyi számvitel:
1. Decemberben a nettó összeg kötelezettségének
nyilvántartásba vétele:
T53/55 – K4211 és T6/7-K591
2. Decemberben a nettó összeg kifizetése:
T4211 – K32/33
3. Januárban 2014. évre a könyvelési értesítő alapján passzív
időbeli elhatárolás elszámolása (bruttó-nettó összeg):
T53/54 – K442 és T6/7-K591
4. Januárban 2015. évre a kötelezettség elszámolás (bruttó-nettó
összeg):
T442-K4211

PÉNZÜGYI SZÁMVITELBEN TÁRGYÉVBEN ÉS
TÁRGYÉVET KÖVETŐEN

Decemberi illetmények, munkabérek
elszámolása december hóban
kifizetésének
1. Decemberben a nettó összeg kifizetése:
T366 – K32/33
2. Januárban 2014. évre a könyvelési értesítő alapján a bruttó
összeg passzív időbeli elhatárolásának elszámolása:
T53 – K442 és T6/7-K591
3. Januárban 2014. évre a közteher passzív időbeli elhatárolás
elszámolása:
T55 – K442 és T6/7 - K591
KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITELBEN TÁRGYÉVBEN
ÉS TÁRGYÉVET KÖVETŐEN
December havi illetmények, munkabérek elszámolása
január hóban 2015. évre költségvetési számvitel:
1. Bruttó összeg végleges kötelezettségvállalásának
nyilvántartásba vétele:
T0022 – K0511012
2. Teljesítésként a bruttó összeg elszámolása:
T0511013 – K003
3. Személyi juttatást terhelő közterhek végleges
kötelezettségvállalásának nyilvántartásba vétele:
T0022 – K0522
4. Személyi juttatást terhelő közterhek teljesítésként:
T0523 – K003

PÉNZÜGYI SZÁMVITELBEN TÁRGYÉVBEN ÉS
TÁRGYÉVET KÖVETŐEN
Decemberi illetmények, munkabérek január hóban 2015.
évre pénzügyi számvitel
1. Decemberi illetmények, munkabérek elszámolása január hóban
a) Bruttó összeg kötelezettségként:
T442 – K4211
b) Nettó összeg rendezése:
T4211 – K3661
2. Januárban a könyvelési értesítő alapján közteher elszámolása
kötelezettségként:
T442 – K4212
3. Illetményelőleg, tüzelőelőleg rendezése:
T4211 – K36515

SZEMÉLYI JUTTATÁS KÖNYVELÉSE 2014-BEN
Könyvelés hónapja
Költségvetési számvitel
Pénzügyi számvitel
2014. január
2013. Decemberi havi
2013. December havi
személyi juttatás+járulék +adó személyi juttatás +járulék+adó
és
Rendezés: T4211K366
2014. február
2014. Január havi személyi
juttatás+járulék+adó
2014. Január havi személyi
juttatás+járulék+adó
…
…
…
2014. december
2014. November havi
személyi juttatás+járulék+adó
2014. Hóközi nettó
2014. November havi
személyi juttatás+járulék+adó
2014. Hóközi nettó
Munkabér: T 366K 32/33
Időbeli elhatárolás:
T 53/54/55  K 442
2015. Január (mérlegkészítés)
Összesen
12 havi kiadás teljesítésként a
költségvetési jelentésben
13 havi személyi jellegű
ráfordítás az
eredménykimutatásban
DECEMBERI MEGELŐLEGEZÉS SZÁMVITELI
ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS
FELADATOK

Költségvetési számvitelben
tárgyévben és
tárgyévet követően.

Pénzügyi számvitelben
tárgyévben és
tárgyévet követően.
DECEMBERI MEGELŐLEGEZÉS SZÁMVITELI
ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS
FELADATOK
Költségvetési és pénzügyi számvitelben 2014. évben:
A 2014. december végén az önkormányzatok bankszámlájára
érkezett, 2015. év január 5-ig esedékes nettó finanszírozás
keretében megillető támogatás 4%-át az Áhsz. 43. § (13)
bekezdés b) pontja és a 15. mellékletének előírásai szerint
a teljesítéssel egyidejűleg a B814. Államháztartáson belüli
megelőlegezések rovaton kell elszámolni a 38/2013. NGM
rendelet
VII.
FEJEZET
PÉNZESZKÖZÖKKEL,
FINANSZÍROZÁSSAL
KAPCSOLATOS
ELSZÁMOLÁSOK
C)
Államháztartásbon
belül
megelőlegezések elszámolása cím szerint.
DECEMBERI MEGELŐLEGEZÉS KÖLTSÉGVETÉSI ÉS
PÉNZÜGYI SZÁMVITELBEN 2014. ÉVBEN
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés jóváírt összegének elszámolása a
megelőlegezés kedvezményezettjénél (önkormányzatnál) a költségvetési
számvitel szerint
a) Követelésként
T098142
–
K0041
b) Teljesítésként
T005
–
K098143
c) Végleges kötelezettségvállalásként
T0024
–
K059142
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés jóváírt összegének elszámolása a
megelőlegezés kedvezményezettjénél (önkormányzatnál) a pénzügyi számvitel
szerint
Fizetési számlán jóváírásra kerül
T33
–
K4229
DECEMBERI MEGELŐLEGEZÉS SZÁMVITELI
ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS
FELADATOK
Költségvetési és pénzügyi számvitelben 2015. évben:
Felhívjuk a figyelmet, hogy az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 4. melléklet Egyes finanszírozások ütemezése C) A
helyi önkormányzatok finanszírozása cím 2. pont előírásai
szerint a január hónap első munkanapján utalt állami
támogatás 4%-ból a decemberben utalt előleg visszavonásra
kerül, ennek következtében a 2015. 00. havi nettósítási
adatlap szerint könyvelendő 2015. évi tételeket a 38/2013.
NGM rendelet
IX. FEJEZET ÖNK. NETTÓ FINANSZ.KAPCS.
ELSZÁMOLÁSOK A) Önkormányzatoknál cím szerint
DECEMBERI MEGELŐLEGEZÉS KÖLTSÉGVETÉSI ÉS
PÉNZÜGYI SZÁMVITELBEN 2015. ÉVBEN
3. Nyitást követően a megelőlegezéssel kapcsolatos végleges
kötelezettségvállalás, kötelezettség átvezetése költségvetési évben
esedékesre a költségvetési számvitel szerint
a) Költségvetési évet követően esedékes végleges
kötelezettségvállalás kivezetése
T059142 – K0024
b) Költségvetési évben esedékes végleges
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele
T0022
– K059142
4. Nyitást követően a megelőlegezéssel kapcsolatos végleges
kötelezettségvállalás, kötelezettség átvezetése költségvetési évben
esedékesre a pénzügyi számvitel szerint
Költségvetési évben esedékes kötelezettség
átvezetése
T4229
– K4219
DECEMBERI MEGELŐLEGEZÉS KÖLTSÉGVETÉSI ÉS
PÉNZÜGYI SZÁMVITELBEN 2015. ÉVBEN
5. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás és megelőlegezés visszavonásának
elszámolása a Kincstár értesítése (2015. évi 00. havi adatlap) alapján a költségvetési
számvitel szerint
a) Követelésként (az adatlap 1. sora szerinti összeg)
T0911(2) – K0041
b) Teljesítésként az önkormányzatnak utalandó, az adatlap 17.
T005
sora szerinti összeg (a megelőlegezett összeggel megegyező rész)
– K0911(3)
c) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének T059142
K0022
elszámolása 2015. évben a 2015. 00. havi nettósítási adatlap
–
T059143
K003
elszámolásával egyidejűleg a költségvetési számvitel szerint
6. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás és megelőlegezés visszavonásának
elszámolása a Kincstár értesítése (2015. évi 00. havi adatlap) alapján a pénzügyi
számvitel szerint
a) Követelésként (az adatlap 1. sora szerinti összeg)
T3511
– K921
b) Kötelezettség és követelés összevezetéseként az
önkormányzatnak utalandó, az adatlap 17. sora szerinti összeg
(a megelőlegezett összeggel megegyező rész)
T4219
– K3511
DECEMBERI MEGELŐLEGEZÉS KÖLTSÉGVETÉSI ÉS
PÉNZÜGYI SZÁMVITELBEN 2015. ÉVBEN
7. Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő csökkentő
tételek (befizetési kötelezettségek, lemondás miatti visszavonások stb.)
elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként
b) Kiadás teljesítésként
T0022
– K05502(2)
T05502(3)
– K003
c) Bevétel teljesítésként
T005
– K0911(3)
8. Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő egyéb
levonások befizetési kötelezettségek, lemondás miatti visszavonások stb.)
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként
b) A kötelezettség és követelés
összevezetéseként
T8434
– K4215
T4215
– K3511
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
: [email protected]

similar documents