لینک دانلود اسلاید

Report
‫پنجمین کنگره بین المللی پزشکی بنیاد آکادمی پروفسور دکتر علیرضا یلدا‬
‫با همکاری دانشکاه علوم پزشکی تهران‬
‫فیبرومیالژیا یک بیماری روان تنی است؟‬
‫?‪Fibromyalgia, is a psychosomatic disorder‬‬
‫سخنران‪ :‬دکتر محمد طباطبایی‬
‫روانشناس و روانکاو‪ ،‬هیپنوتراپیست (آلمان)‬
‫‪Dr. Mohammad Tabatabai, Wiesbaden-Germany‬‬
‫‪ 14‬الی‪ 17‬مهر ماه ‪(05-09 Oct. 2014) 1393‬‬
‫در اندرون من خسته دل ندانم کیست‬
‫که من خموشم و او در فغان و درغوغاست‬
‫فیبرومیالژی یعنی چه؟‬
‫?‪Was is Fibromyalgia‬‬
‫‪ ‬این کلمه ترکیبی از فیبر ‪ fibra‬و عضله ‪ μυς mys‬و درد‬
‫‪ άλγος álgos‬می‌باشد‪.‬‬
‫‪ ‬این بیماری تا اولیل دهه ‪ 1980‬از زیرمجموعه بیماری‌های‬
‫روماتولوژی قرار داشته است‪.‬‬
‫قرار‬
‫‪ ‬در حال حاضر بحث و جدل بر سر طبقه بندی این بیماری ‌‬
‫دارد‪.‬‬
‫ی مد‬
‫‪ ‬همچنین از دید بعض ی از متخصصان به عنوان یک بیمار ‌‬
‫شده در نظر گرفته میشود‪.‬‬
‫توصیف کلمه درد د ر این عارضه‬
‫‪ ‬یک احساس ناخوشایند میتواند همراه با آسیب بافت های عصبی باشد‪.‬‬
‫‪ ‬همچنین این تصیف بیان این را دارد که این دردهای مزمن میتواند بدون‬
‫هیچ عارضه جسمی خود را نمایان کنند‪.‬‬
‫)‪(Hoffman &Hochapfel 2009‬‬
‫‪ ‬درد های حاد )‪ (acute pain‬همراه با صدمه دیدن موضعی همراه هستند‬
‫)‪(Nociceptive‬‬
‫‪ ‬در مقابل دردهای مزمن )‪ (chronic pain‬دارای ابعاد متفاوتی هستند و‬
‫در شکل و پایداری آنها عوامل متفاوتی از جمله احساسات‪ ،‬خلق و خو‪،‬‬
‫محتویات حافظه و عوامل اجتماعی نقش موثری دارند‪.‬‬
‫‪ ‬همچنین درد در ارتباط اجتماعی نقش مهمی ایفا میکند‪ .‬بعنوان مثال‪:‬‬
‫‪ ‬درد در نوزاد ایجاد بیان احساس مثل گریه کردن میکند‪ ،‬این رفتار توجه‬
‫مادر را به همراه دارد و مادر نوزاد را آرامش میدهد‪.‬‬
‫میزان شیوع فیبرومیالژی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫میزان شیوع این بیماری در اروپا بین ‪10‬تا ‪ % 13‬میباشد‪.‬‬
‫شروع متوسط این بیماری از سن ‪ 35‬سالی میباشد و بیشترین میزان آن‬
‫در بین خانمها متداول است‪)6:1( .‬‬
‫نقطه اوج آن در بین دوران تغییرات هورمونی دوره یائسگی میباشد‪.‬‬
‫حدود ‪ %60‬از بیماران بیان دردهای عاطفی در طی دوره زندگی گذشته‬
‫خود را نشان میدهند‪.‬‬
‫افرادی که در دوران کودکی بیشتر در معرض خطر غفلت عاطفی‬
‫قرارگرفتهاند‪ ،‬شدیدتر عوارض این بیماری را نشان میدهند‪.‬‬
‫توصیف خود بیماران در بیماری فیبرومیالژی‬
‫‪ ‬ابراز کمردرد درازمدت که در طی بکاربری تراپی‌های گ ‌وناگون‬
‫بهبودی حاصل نگریده است‪.‬‬
‫‪ ‬ابراز درد در بازوها و پاها مخصوصا در ماهیچه‌ها‬
‫‪ ‬بیان خستگی بیش از حد بعد از بیدار شدن در صبح که به‬
‫عدم خواب کافی ارتباط داده میشود‪.‬‬
‫توصیف خود بیماران در بیماری فیبرومیالژی‬
‫‪‬ابراز بدن‌درد که در ارتباط با استرس و یا سرما تشدید می‌گردد‪.‬‬
‫‪ ‬بیشتر بیماران تشخیص پزشک معالج را رد کرده و ابر ‌از‬
‫دلخوری در بیان تشخیص می کنند‪.‬‬
‫‪ ‬به علت عدم تصویر مشخص از بیماری‪ ،‬بیمار به پزشک های‬
‫گوناگون مراجه میکند‪.‬‬
‫نگرش گوناگون به شکایات جسمانی‬
‫بسیار پیچده ‌و عالیم جسمانی آن قابل کنترل‌‬
‫‌‬
‫‪‌ ‬از آنجایی که عوامل این عارضه‬
‫‪Fibromyalgia‬‬
‫بجای‬
‫عارضه‬
‫این‬
‫به‬
‫نمیباشد‪،‬‬
‫عنوان )‪ Fibromyalgiasyndrom (FMS‬گفته میشود‪.‬‬
‫‪ ‬از عالئم تعیین کننده در جهت تفکیک این سندرم در مقایسه با بیماریهای‬
‫روماتولوژیکی عدم مشاهده در تغییرات متابولیکی است‪.‬‬
‫‪ ‬همچنین این عارضه بعنوان یک درد توسعه یافته مضمن اطالق میشود‪.‬‬
‫)‪(Henningsen et al. 2002‬‬
‫‪ ‬عوارضی همچون مهار پرخاشگری‪ ،‬ترس هیپوکندری‪ ،‬اضطراب و‬
‫افسردگی در این بیماری شباهت زیادی با بیماری دردهای شبه جسمی دارد‪.‬‬
‫)‪(Egle 2003, Goldenberg 1989‬‬
‫نگرش به این عارضه از دیدگاه‬
(American College of Rheuatology)
‫ بعد از یک تحقیق جمعی از طریق‬
Multicenter Fibromyalgia Criteria Committee (MFCC)
American College of Rheumatology (ACR)
•
‫ عوارض مشخص ی را برای تشخیص این عارضه طبقه بندی کرده‌اند و‬
.‫ طبقه بندی کردهاند‬funktion somatic Syndrom ‫تحت عنوان‬
‫عوارض تعیین شده از طرف این کمیته‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عدم وجود بیماری تبادالت متابولیکی و یا التهاب در جسم‬
‫وجود درد بیش از ‪ 3‬ماه در جسم بیمار‬
‫حداقل ‪ 11‬نقطه از ‪ 18‬نقطه تعیین شده تحت عنوان ‪Tender point‬‬
‫در جسم بیمار‬
‫مناطق مورد درد در بدن بیمار توسعه یافته و فقط محدود به یک نقطه‬
‫مشخص نمیباشد‪.‬‬
‫‪ 18‬نقطه تعریف شده از طریق کمیته‬
‫‪ACR‬‬
‫عدم همسویی متخصصان در طبقهبندی‬
‫فیبرومیالژی‬
‫عارضه فیبرومیالژی از دیدگاه روان تنی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫از جمله ‪ Gralow‬این عارضه را بعنوان یک بیماری و یا واکنش‬
‫روانتنی )‪ (psychosomatic disorder‬بیان میکند )‪(2004‬‬
‫از سال ‪ 2005‬کد جدیدی در طبقه بندی ‪ ICD-10‬در زیرمجموعه‬
‫‪ M79.9‬نیز در نظر گرفته شده است‪.‬‬
‫این بیماری تحت عنوان ‪(ICD-10 F45.0) somatization‬‬
‫‪ disorder‬اطالق میگردد‪.‬‬
‫از دیدگاه بعضی از متخصصان میتوان بیماری فیبرومیالژی را در‬
‫زیرمجموعه بیماریهای جسمی با عوامل روحی طبقهبندی کرد‪.‬‬
‫)‪(F54.0‬‬
‫عارضه فیبرومیالژی بعنوان‬
‫اختالل درد شبه جسمی دائم‬
‫)‪Persistent somatoform pain disorder (F 45.4‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫طبق مشاهده در بیوگرافی بیماران در بین ‪ 40‬الی ‪ % 70‬از آنها‬
‫تضادهای عاطفی و همچنین عوامل محیطی و اجتماعی نقش مهمی در‬
‫زمان تشخیض و یا شروع عارضه نشان میدهند‪.‬‬
‫‪ % 60‬از خود بیماران ازعان میکنند که در زمان پیدایش عارضه و یا‬
‫مضمن شدن آن دارای بحرانهای عاطفی و تضادهای زیست محیطی‬
‫بودهاند‪.‬‬
‫تحقیقات متعددی دو عامل قابل توجه قبل از پیدایش این عارضه را نشان‬
‫میدهند‪(Wolfgang Eich 2008) .‬‬
‫تنشهای عصبی و روانی و تنشهای درون خانوادگی‬
‫عارضه فیبرومیالژی بعنوان‬
‫اختالل خلقی و یا ترس و اضطراب‬
‫‪affective disorder or anxiety disorder‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بعضی از متخصصین بیماریهای اعصاب و روان این عارضه را‬
‫بعنوان یک اختالل عاطفی در نظر میگیرند‪.‬‬
‫با در نظر گرفتن در عوارض موجود در این بیماریها در بین حدود ‪20‬‬
‫الی ‪ % 60‬از بیماران مبتال به ‪ FMS‬عوارض بیماریهای عاطفی و‬
‫ترس عمومی قابل مشاهده است‪.‬‬
‫‪ % 60‬از خود بیماران ازعان میکنند که در زمان پیدایش عارضه و یا‬
‫مضمن شدن آن دارای بحرانهای عاطفی و تضادهای زیست محیطی‬
‫بودهاند‪.‬‬
Psychosomatic differenzial diagnostic for chronic pain disorder
(Egle, Nickel 2008)
‫فیبرومیالژی و تحلیل روان درمانی‬
‫‪Fibromyalgia and psychodynamics‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫درد از دیدگاه ‪ weiss & English‬روانکاوی تحلیلی تحت‬
‫عنوان ‪ conversion‬اطالق میگردد‪.‬‬
‫از دیدگاه ‪ psychodynamic psychotherapy‬میتوان‬
‫‪Fibromyalgiasyndrom‬را به عنوان نیابت فریاد عاطفی از طریق‬
‫عضالت تعبیر نمود‪(Wolfgang Eich, 2008) .‬‬
‫‪ Zedtwitz‬بر این اصل باور است که فیبرومیالژی بازوگو کننده‬
‫فشارروانی درونی است و با خستگی مفرط حاصل میشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Freyberger‬اهمیت ‪ alexithymia‬را خاطرنشان میسازد که علت آن‬
‫به صورت ناخودآگاه در‪ object loss‬ودر خودشیفتگی ریشه دارد‪.‬‬
‫نقش بارز آن در ارتباط روانکاوی بصورت انتقال متقابل نمایان میشود‪.‬‬
‫همچنین عدم و یا کمبود خودبازنگری‪ ،‬خودبازتاب از نشانههای مشخص‬
‫آن است‪.‬‬
‫‪ Kußmann‬مانند بسیاری از روانکاوان دیگر بر این اصل معتقدند که‬
‫‪ FMS‬بیان کننده تضاد درونی )‪ (inner conflict‬است که خود را با‬
‫مهار خشم مزمن درونی ‪ inhibited aggression‬بیان میکند‪.‬‬
‫تضاد در رفتار و بیان شکایات جسمی از شاخصههای قابل توجه است‪.‬‬
actual relation and interaction competence (Tabatabai 2011)
)‫(عارضه فیبرومیالژی به عنوان یک قابلیت و توانایی فعال‬
Somatization as a actual capabilities



Symptom and its Function as Conflict
Reaction
Positive Approach,
Symptom as Solution of Inner Conflicts
Capacities, Balance, Conflict Content and
Dynamic
Personality Qualities as Uniqueness in
Basic Capacities and Concepts
Pyramid of Symptom Development
„Iceberg“
Function of
the Symptom
Coping Strategy
as a compromise
Symptom
Disorder
Actual Inner
Subconscious Conflict:
Inner Value Conflict in
Relations
Model
Dimensions:
Primary
Capacities
Conflict
Desire
(Primary Capacities)
versus
Actual Social Situation
(Secondary Capacities)
Personality Structure
Capacities for perception,
regulation, interaction
Concepts in
education:
Secondary
Capacities
‫فیبرومیالژی و درمان آن‬
‫‪Fibromyalgia and Therapy‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫متاسفانه درمان این عارضه نارضایتبخش میباشد‬
‫درمان با داروهای ضد افسردگی تنها با حداکثر ‪ %50‬موارد موثرگذار‬
‫بودهاند‪.‬‬
‫درحالی که ‪European League Against Rheumatism‬‬
‫)‪ (EULAR‬مدعی بیشترین تاثیر داروها در درمان این عارضه میباشد‪.‬‬
‫داروهای شاخص در درمان این عارضه عبارتند از‬
‫‪ Amitriptylin‬‬
‫‪ Cymbalta (Duloxetin) SSNRI‬‬
‫)‪ Lyrica (Pregabalin‬‬
‫فیبرومیالژی و درمان آن‬
‫)‪Therapyconcept (Yunus‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Patient education‬‬
‫آموزش به بیمار‬
‫مدیریت عوامل روحی و روانی ‪Managment of psychologic faktors‬‬
‫‪Behavioural changes‬‬
‫تغییرات رفتاری‬
‫‪Physical exercises and therapy‬‬
‫ورزش و درمان‬
‫‪Use of simple analgetics‬‬
‫استفاده از داروهای مسکن ساده‬
‫‪Group Therapy Setting‬‬
‫گروهدرمانی‬
‫به طور معمول بیماران رواندرمانی را رد میکنند و یا بعد از‬
‫مدت کوتاهی به آن پایان میدهند‪.‬‬
‫جمعبندی و بیان یک دیدگاه‬
‫‪ ‬تعریف جدید و طبقهبندی این عارضه ‪ FMS‬بایستی در آینده در مجموعه‬
‫‪ ICD-10‬و ‪ DSM-V‬به عنوان‬
‫"نشانه های فیزیکی از نظر پزشکی غیر قابل توضیح"‬
‫”‪"Medically unexplained physical symptoms‬‬
‫قرار گیرد‪(Kroenke 2007).‬‬
‫با سپاس از توجه شما‬

similar documents