Az adminisztratív adatbázisok állományainak hozzáférhet*sége

Report
Az adminisztratív adatbázisok
állományainak hozzáférhetősége
Mi az adat?
Törvényben nem szabályozott fogalom; a vonatkozó
törvények nem tesznek különbséget adat és információ
között.
Számunkra adat az, amelyet bármely természetes személy vagy jogi személyiség valamilyen intézmény vagy
szervezet felé valamely jogszabály alapján szolgáltat.
Az adat lehet személyes vagy közérdekű, illetve
közérdekből nyilvános.
A közérdekű adat
A 2005. évi XC. tv. és rendeletei pontosan szabályozzák a
közérdekű adatok körét, amelyekre vonatkozólag a tv. hatálya
alá tartozó szerveknek közzétételi kötelezettsége van.
Nincs szankció a kötelezettekkel szemben a közzététel
elmulasztásáért.
Nincs közzétételi kötelezettség a szervek kezelésében levő
nyilvántartásokról, adatbázisokról sem metaadat, sem
adattartalom szinten.
Anonimizált adatok
Olyan adatbázisokból származó adatok, amelyek
személyes adatokat is tartalmaznak.
Az adatokat a 2007. évi CI. tv. alapján személyes
jellegétől meg kell fosztani.
Az adatok kérhetők egyetlen adatbázisból, illetve
adatbázisok összekapcsolásával.
Minden, így keletkezett adattábla, adatbázis közérdekű
adattá válik.
A törvény hiányosságai
• Nagyon behatárolt az
Mivel ez az
adatkérők lehetséges köre.
első ilyen
jellegű hazai • Az adattartalom sokszínűsége,
esetenként mérete sokkal
törvény, nem
bonyolultabb kapcsolási
készülhetett
eljárásokat is igényelhet.
fel számos
• Hiányzik az átadást
problémára:
megtagadó szankcionálás.
Az adatkérések jogi környezete (1)
Az Európai Parlament és a Tanács a közszféra információinak
további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelve;
1949. Évi XX. Tv. A Magyar Köztársaság Alkotmánya;
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról;
2007. évi CI. törvény a döntés-előkészítéshez szükséges
adatok hozzáférhetőségének biztosításáról;
Az adatkérések jogi környezete (2)
335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a 2007. évi CI. törvény
végrehajtásáról;
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet;
18/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet;
Az adatszolgáltatókra vonatkozó egyes ágazati törvények.
Az adatkérés szereplői
Adatgazda: tulajdonképpen az Avtv.-ben és az Eitv.ben meghatározott közfeladatot ellátó szervek;
Adatigénylő: az információszabadság alkotmányos
alapjog, amely az egyént illetve egyének közösségeit
illeti meg.
A közszféra szervei egymás közötti adatforgalmára
nem az Avtv. szabályait kell alkalmazni.
Az adatkérés lépései
Adatkérés
indítása
miniszteri
levéllel
Előkészítés
menedzsment (egyeztetés az
adatszolgáltatókkal)
Megállapodás
Adatbázisok
kapcsolása
Előkészítés menedzsment
A Megállapodás (1)
Résztvevő szervezetek és képviselőik;
kérés tárgya;
mintavételező adatkezelő;
mintavételezési eljárás;
leválogatás menete, határidők;
törlendő adatmezők köre;
kódolásra felhasználandó adatok köre;
A Megállapodás (2)
kódolási eljárás és átadási metódusa;
kódsorozat átadási metódusa a többi adatkezelőnek;
adatkör leválogatása a többi adatkezelőnél, határidők;
keletkezett adatbázisok és kódok átadása összekapcsolásra;
adatbázisok összekapcsolása, határideje;
ellenőrzés;
eredmény formátuma;
eredmény átadásának eljárása;
fizetési feltételek.
Az összekapcsolás menete
Vonatkozó dokumentumok
Eljárásrend
Adatkezelési Szabályzat
Hash-eljárás minősítése
Anonimizált adatbázisok összekapcsolását megvalósító
rendszer – Rendszer biztonsági előirányzat
Anonimizált adatbázisok összekapcsolását
megvalósító rendszer minősítése
Elérhetőségek
www.neumannhaz.hu
www.kozadattar.hu
www.anonimizalas.hu
[email protected]

similar documents