Tájékoztató az *Otthon Melege Program* önkormányzati

Report
Tájékoztató az „Otthon Melege
Program” önkormányzati
támogatásáról
ZFR-TH/15 „Társasházak energiamegtakarítást eredményező
korszerűsítésének, felújításának támogatása”
Oroszlány, 2015.01. 29.
Németh Gábor, szakmai alpolgármester
Az állami pályázat főbb ismérvei
Rendelkezésre álló keretösszeg

bruttó 10.000.000.000 forint.

A forrás elosztása régiónként történik, a régiók közötti forrás átcsoportosítás lehetséges.

Pályázatok tervezett benyújtásának, elektronikus pályázati adatlap elérhetőségének ideje:
2015. március 9. (régióként eltérő lehet!)
Pályázó szervezetek köre

A 22/2014. (III.13.) KIM rendelet a (statisztikai számjel) alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak:
692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Társasházak
593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Lakásszövetkezetek

A pályázatokon való részvétel, Támogatási Szerződés feltétele az összes tulajdoni hányadnak több
mint 51%-ával rendelkező tulajdonostársak támogatása.

A tervezőkkel, szakértőkkel, kivitelezőkkel a Támogató és a Kedvezményezett közötti Támogatási
Szerződés megkötéséhez kötött feltételes szerződések aláírása javasolt.

A beruházást 2 éven belül meg kell valósítania.

A pályázati konstrukció nem engedélyezi előleg felvételét.
Az állami pályázat főbb ismérvei
Pályázattal érintett épületek köre

Kizárólag több mint 4, de maximum 60 lakással rendelkező, 1946. után épült, de 2006.
december 31. napjáig kiadott építési engedély alapján épült távfűtéssel, házközponti fűtéssel
illetve lakásonként egyedi fűtéssel rendelkező lakóépületek tulajdonosi közösségei
igényelhetnek támogatást.

Olyan épület vagy dilatációval határolt épületrész vehet részt, amelyben az épület vagy
dilatációval határolt épületrész hőszabályozása és mérése már megoldott, vagy a pályázat
keretén belül megoldásra kerül.

Épület/épületrész a beruházást megelőzően nem éri el a C minősítési osztályt, a beruházás
befejezésével legalább a C minősítési osztályba sorolhatóvá kell válnia.

Amennyiben egy épület/épületrész a beruházást megelőzően eléri a C minősítési osztályt, a
beruházás megvalósításával legalább két minősítési osztállyal javulnia kell a besorolásának,
illetve a fejlesztésnek kötelezően megújuló energia alkalmazásával kell megvalósulnia.

Kötelező statikai nyilatkozattal igazolni, hogy az épületnek/épületrésznek nincs állékonysági
problémája fejlesztés előtti állapotban, illetve fejlesztés hatására sem lesz.
Az állami pályázat főbb ismérvei
Támogatás mértéke:
Miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely összeg a kifizethető támogatási összeg
felső határa.
A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását
finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy társasházra igényelhető.
követő
Az állami támogatás aránya:
Az energetikai tanúsítvánnyal igazolt minden megtakarított CO2 kg/év-re:

750 forint Homlokzati nyílászárók cseréjét és Homlokzatok/Záró födémek hőszigetelését is
megvalósító beruházások esetén;

950 forint Megújuló energia hasznosítást elősegítő beruházások esetén;

450 forint a fentiekbe nem tartozó beruházások esetén.
DE a pályázattal elnyerhető támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
(támogatható munkák) maximum 50%-át!
Állami támogatás folyósítása:
A támogatás folyósításának feltétele a sikeres záró helyszíni ellenőrzés!
A támogatás 95%-a egy összegben kerül folyósításra az elszámolást követően, a fennmaradó
5% pedig letétbe kerül a társasháznál, melyhez a 3 éves monitoring időszakot követően
juthat hozzá.
Az önkormányzati kiegészítő pályázati támogatás

Az állami pályázati felhívás keretében elnyerhető központi támogatás kiegészítése
épületenergetikai fejlesztésekhez (energia megtakarítás, energetikai vonzat kötelező!)

Az önkormányzati kiegészítő támogatás keretében az állami pályázatban elismerhető
bekerülési költségek 20%-ig, de maximum lakásonként 200 000 Ft-ig nyújtható támogatás!

Az önkormányzati támogatásra az állami pályázaton induló lakóközösségek jogosultak, az
állami pályázati céllal összhangban

Az önkormányzati támogatás jogosultsági kritériumi megegyeznek az állami pályázat
vonatkozó előírásaival!

A költségvetésben a 2015-ös évre jelenleg 38 000 000 Ft került elkülönítésre. Indokoltság
esetén további forrásbővítés javasolt!

Közel 200 lakás várható támogatása (4-5 tömbház). Az önkormányzati kiegészítéssel
mintegy 200 000 000 Ft-nyi fejlesztés megvalósítására van lehetőség!
Az önkormányzati kiegészítő pályázati támogatás

Önkormányzati kiegészítő támogatással a lehetséges pénzügyi konstrukció:
Beruházás 50%-a ÁLLAMI TÁMOGATÁS („Otthon Melege Program”)
20%-a ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS
30%-a SAJÁT ERŐ – HITELFELVÉTEL, FUNDAMENTA, stb
42 lakásos társasház esetén (példa):
50% ÁLLAMI TÁMOGATÁS –
21 000 000 Ft
20% ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS – 8 400 000 Ft
30% SAJÁT ERŐ –
12 600 000 Ft
Az önkormányzati támogatás a megvalósítás folyamatába épített előfinanszírozásként
kerül kifizetésre (a sikeres állami pályázat keretében szereplő összköltség 20%-a).
Folyósítás feltételi: - Sikeres állami pályázat – Támogatási Szerződés megkötése
- Megkötött kivitelezői szerződés
- Kivitelezésre vonatkozó első, legalább 20%-nyi részteljesítés igazolt
megléte
Az önkormányzati kiegészítő pályázati támogatás
Az önkormányzati kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtása:
A pályázat kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be az állami pályázattal
megegyező műszaki, energetikai, pénzügyi tartalommal és adatszolgáltatással

meglévő és tervezett fejlesztés utáni állapot energiatanúsítványa

a tervezett állapot eléréshez lehetséges fejlesztési javaslatok és kiválasztási szempont

tervezett energetikai állapot eléréshez rendelt kivitelezési munkák bemutatása

az elérhető CO2 megtakarítás bemutatása és az annak alapján igényelt állami támogatási
összeg

részletes műszaki leírás

előzetes költségvetés (valós árajánlatok alapján)

fejlesztés előtti és utáni állapotra vonatkozó statikai nyilatkozat az állékonyságról

támogatásokkal nem fedezett önerő
hitelígérvény, finanszírozási ajánlat
biztosítására
vonatkozó
kötelező
érvényű
Benyújtás helye és formája: 2015. február 20-tól a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán
Elektronikus adathordozón, zárt borítékban, pályázati kódszám feltüntetésével ZFR-TH/15
Az önkormányzati kiegészítő pályázati támogatás
Elbírálás:
A benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Bírálja el a
rendelkezésre álló támogatási keret figyelembe vételével, annak erejéig
Az elbírálásról a döntést követően 3 munkanapon belül elektronikus úton kap tájékoztatást a
lakóközösség
A sikeres pályázati döntést követően az önkormányzat által kiállított, vissza nem térítendő
önkormányzati támogatásról szóló támogatási ígérvényt megkapja a lakóközösség
Lehetséges folytatás…
Az állami pályázat lezárását és az eredmények összesítését követően az önkormányzat a
fennmaradó önkormányzati források felhasználásra vonatkozóan saját programot és rendeletet
dolgoz ki.
Ennek keretében a kisebb léptékű és nem csak a komplex beruházások kaphatnak
önkormányzati kiegészítő támogatást a távfűtéses, társasházi energetikai beruházásokra.
Az önkormányzati kiegészítő pályázati támogatás
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS EREDMÉNYES PÁLYÁZÁST KÍVÁNOK!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓRA VONATKOZÓAN KERESSÉK A POLGÁRMESTERI
HIVATAL JOGI OSZTÁYLÁT BIZALOMMAL!
Németh Gábor, szakmai alpolgármester
[email protected]

similar documents