بررسی قدرت پروتئین واکنشی سی در تشخیص دیابت حاملگی

Report
1
‫بسمه تعالي‬
‫دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درماني شهيد بهشتي‬
‫دانشكده پرستاري و مامايي‬
‫عنوان‪:‬‬
‫بررسی قدرت پروتئین واکنشی سی در تشخیص دیابت حاملگی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز‬
‫آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‬
‫سال ‪1390-91‬‬
‫نویسندگان‪:‬‬
‫زهرا اهی‬
‫سرکار خانم نورالسادات کریمان‬
‫جناب آقای دکتر صالح زاهدی اصل‬
‫سرکار خانم دکتر نزهت شاکری‬
‫‪2‬‬
3
‫تعیین قدرت پروتئین واکنشی سی در تشخیص دیابت حاملگی‬
‫‪4‬‬
‫کییهی در زنهان مبهت بهه دیابهت بهارداری و شهاهد‬
‫‪ .1‬تعیین میزان سرمی پروتئین واکنشی سی بهه رو‬
‫آنها‬
‫‪ .2‬تعیین میزان سرمی پروتئین واکنشی سی به رو کمی در زنان مبت به دیابت بارداری و شاهد آنها‬
‫‪ .3‬مقایسه میزان سرمی پروتئین واکنشهی سهی بهه رو کمهی در زنهان مبهت بهه دیابهت بهارداری و شهاهد‬
‫آنها‬
‫‪ .4‬مقایسه میزان سرمی پروتئین واکنشی سهی بهه رو‬
‫آنها‬
‫‪ .5‬تعیین قدرت ‪ CRP‬در تشخیص دیابت حاملگی‬
‫‪5‬‬
‫کییهی در زنهان مبهت بهه دیابهت بهارداری و شهاهد‬
‫ديابت بارداري‬
‫تعریف نظری‪ :‬دیابت بارداری به صورت شدت های مختلف عدم تحمل به کربوهیهدرات کهه اولهین بهار در دوران‬
‫حاملگی شروع شده یا تشخیص داده مهی شهودت تعریهف مهی گهردد‪ .‬بهرای تشهخیص دیابهت بهارداری ابتهدا آزمهای‬
‫غربالگری گلوکز در هیته ‪ 24‬الی ‪ 28‬بارداری بدون توجه بهه زمهان روز یها آخهرین وعهده غهاا انجهام مهی شهود‪.‬‬
‫میزان ‪ 130‬میلی گرم در دسی لیتر یا بیشتر این آزمای مثبت تلقی شده و سهپ آزمهون تحمهل گلهوکز خهوراکی‬
‫انجههام مههی گههردد‪ .‬جهههت تشههخیص دیابههت حههاملگی در سههن ‪ 24-28‬هیتههه حههاملگیت تسههت تشخیصههی تحمههل گلههوکز‬
‫خوراکی با ‪ 75‬گهرم گلهوکز انجهام مهی شهود و قنهد خهون ناشهتات یهد سهاعت و دو سهاعت بعهد از دریا هت ‪ 75‬گهرم‬
‫گلههوکز انههدازه گیههری مههی شههودت در صههورتیکه حههداقل دو مههورد از نتههایا مههاکورغیر لبیعههی باشههد دیابههت حههاملگی‬
‫تشخیص داده می شود‪ .‬نتایا تست به صورت ‪( FBS:‬گلوکز پ سمای ناشتا) برابر یا بی از ‪ 92‬میلهی گهرم در‬
‫دسی لیترت قند خون ید ساعت بعد از دریا ت گلوکز برابر یا بی از ‪ 180‬و قند خون دو ساعت بعد از دریا هت‬
‫گلوکز برابر یا بی از ‪ 153‬میلی گرم در دسی لیتر تعریف می شود (کاستان و همکاران ‪.)2011‬‬
‫تعریف عملی‪ :‬تعریف عملی منلبق بر تعریف نظری می باشد‬
‫‪8‬‬
‫‪.‬‬
‫پروتئین واکنشی سی (‪)CRP‬‬
‫تعریف نظری‪ :‬پروتئین واکنشی سی ید ماده پروتئینی است که در مرحله حاد بیماریها در سرم ظاهر می شود‪.‬‬
‫این ماده در پاسخ به عیونت های ویروسی و التهاب ا زای می یابهد‪ .‬رو ههای مختلهف سهرولوبی بهرای‬
‫تشخیص ‪ CRP‬وجود دارد کهه در بعیهی از رو هها مهی تهوان مقهدار کمهی ‪ CRP‬را نیهز در سهرم انهدازه‬
‫تک ه آگلوتیناسههیون در ایههران‬
‫گیههری نمههود ( برایههان و الشههاکر ‪ .)1999‬از بههین رو هههای مختلههف رو‬
‫متداول تر می باشد (پاکزاد ‪.)1386‬‬
‫‪9‬‬
‫تعریف عملی‬
‫پروتئین واکنشی سی به رو کییی‪:‬‬
‫برای اندازه گيری ميزان سرمی پروتئین واکنشی سی به روش کییی از کيتت اتای پتروت ين‬
‫واکنشی سی به روش التکس که حد آستانه آن مساوی يا بيش از ‪ 6‬ميلی گرم در ليتر می‬
‫باشد‪ ،‬استفاده می شود‪ .‬نتيجه تست به صتورت‪ :‬عتدم مشتااده اگلوتيناستيون (سوسپانستيون‬
‫يكنواخت و شيری رنت ) =منفتی‪ ،‬آگلوتيناستيون ريتز = (‪ ، )+1‬آگلوتيناستيون متوست =‬
‫(‪)+2‬ت آگلوتيناستتتتيون درشتتتتت = (‪ )+3‬بتتتتا واحتتتتد پتتتتشس گتتتتزارش متتتتی شتتتتود‪ .‬وجتتتتود‬
‫آگلوتيناسيون‪ ،‬ميزان پروت ين واکنشی سی برابر يا بيش از ‪ 6‬ميلی گرم در ليتر در نمونته‬
‫را نشان می داد‪ .‬عدم وجود آگلوتيناسيون ميزان پروت ين واکنشی سی کمتر از ‪ 6‬ميلی‬
‫گرم در ليتر در نمونه را نشان می‬
‫داد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫پروتئین واکنشی سی کمی‪:‬‬
‫برای اندازه گيری پروتئین واکنشی سی به روش کمی از روش ایمونوتوربیدومترید با استفاده‬
‫از کيت اای پروت ين واکنشی سی استفاده می شود‪ .‬اين کيت جهت اندازه گيری پروت ين‬
‫واکنشی سی در محدوده ‪ 0/02‬تا ‪ 40‬ميلی گرم در ليتر راحی شده است‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫این پبوه‬
‫از نوع تحلیلی و به رو‬
‫موردی‪ -‬شاهدی لراحی شده است‪.‬‬
‫درایههن تحقیههق جامعههه پههبوه شههامل کلیههه زنههان بههارداری اسههت کههه بههه مراکههز آموزشههی و درمههانی وابسههته بههه‬
‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ‪ 1390-91‬مراجعه می کردند‪.‬‬
‫زنان باردار ‪ 24-38‬هیته مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید‬
‫بهشههتی کههه خصوصههیات واحههد هههای مههورد پههبوه را دارا هسههتندت نمونههه هههای پههبوه را تشههکیل مههی‬
‫دادند‪.‬‬
‫در این ملالعه محیل پبوه شامل؛ درمانگاه پری ناتالت بخ زنانت بخ‬
‫آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫غدد و درمانگاه غدد مراکز‬
‫مشخصات واحد های مورد پبوه‬
‫در این ملالعه عبارت بودند از‪:‬‬
‫ سن آنها بين ‪ 18-35‬سال بود‪.‬‬‫ سن حاملگی ‪ 24-38‬افته بارداری بر اساس اولين روز آخرين قاعدگی دقيق و قابل اعتماد و‬‫يا يک سونوگرافی سه مااه اول بارداری داشتند‪.‬‬
‫ مبتش به ديابت آشکار در سه مااه اول بارداری يا قبل از بارداری يا ديابت در بارداری قبلتی‬‫نبودند‪.‬‬
‫ سابقه تولد جنين ‪ 4000‬گرم يا بيشتر‪ ،‬سابقه پره اکلمپسی‪ ،‬سابقه مرده زايتی‪ ،‬ستابقه نتوزاد يتا‬‫جنين نا انجار‪ ،‬سابقه ديابت و سابقه سق اای مکرر در بارداری اای قبلی نداشتند‪.‬‬
‫‪ -‬سابقه مصرف سيگار‪ ،‬الکل و مواد مخدر قبل از بارداری و حين بارداری نداشتند‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ مصرف دارو اای غير روتين در حين حاملگی نداشتند‪.‬‬‫ سابقه فاميلی ديابت نوع ‪ 2‬در بستگان درجه ‪ 1‬نداشتند‪.‬‬‫ بيماری اای شناخته شده ی ( فشار خون مزمن ‪ ،‬بيماری اای قلبی و عروقی ‪ ،‬بيماری اای‬‫مزمن کليوی ‪ ،‬بيماری کبدی ‪ ،‬بيماری ختونی ‪ ،‬بيمتاری تيرو يتد ‪ ،‬اتوايميتون و بيمتاری اتای‬
‫التهابی مزمن) نداشتند‪.‬‬
‫ سابقه ابتش به سندرم تخمدان پلی کيستيک و ايپرليپدمی نداشتند‪.‬‬‫ مصرف آنتی بيوتيک ‪ 2‬افته قبل از نمونه گيری نداشتند‪.‬‬‫عفونت فعال در زمان نمونه گيری نداشتند( ترشحات واژينال‪ ،‬عفونت داان و دندان)‪.‬‬‫ گلوکوزوری در اولين ويزيت پری ناتال نداشتند‪.‬‬‫ فشارخون باال يا پره اکشمپسی در بارداری فعلی نداشتند‪.‬‬‫‪19‬‬
‫حداقل تعداد نمونه گروه مبتش به ديابت حاملگی بر اساس فرمول ذيل‬
‫و با نظر استاد محترم آمار با س ح ا مينان ‪ 95‬درصد‪ 60 ،‬نمونه و‬
‫حداقل تعداد نمونه گروه غير مبتش به ديابت حاملگی ‪ 120‬نمونه در‬
‫‪2‬‬
‫‪2  2  1 2 3‬‬
‫‪n ‬‬
‫‪ 56  60‬‬
‫نظر گرفته شد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫) ‪( 6 .5  4 .8‬‬
‫احتمال خلای نوع اول‬
‫توان آزمون‬
‫تیاوت میانگین در دو گروه‬
‫‪21‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪2 z  z  ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪n ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪  0 . 05  z   1 . 96‬‬
‫‪1    0 . 80  z   0 . 84‬‬
‫‪  1   2‬‬
‫بخش اول‬
‫معیارهای ورود و خروج‬
‫فرم اطالعاتی‬
‫بخش دوم‬
‫خصوصیات دموگرافیک و مامایی‬
‫چک لیست ثبت نتایج آزمایشات و معاینه‬
‫کیت و دستگاه اندازه گیری پروتئین واکنشی سی‬
‫‪22‬‬
‫تکمیل پرسشنامه مشخصات دموگرا ید و‬
‫مامایی (هیته ‪)24-38‬‬
‫تصویب عنوان پبوه‬
‫کسب مجوز از مسئولین دانشکده و دانشگاه‬
‫علوم پزشکی شهید بهشتی‬
‫گر تن ‪ 2‬سی سی خون جهت تعیین میزان‬
‫سرمی ‪ CRP‬به رو کییی وکمی‬
‫گر تن معر ی نامه و ارائه به مراکز‬
‫استخراج و لبقه بندی نتایا به دست آمده و‬
‫بررسی تیاوت آماري‬
‫بیان توییحات کامل در باره پبوه‬
‫مسئولین مربوله و کسب مجوز‬
‫به‬
‫گر تن انتخاب زنان مبت به دیابت بارداری و‬
‫شاهد‬
‫‪25‬‬
‫در این پبوه از نرم ا زار آماری ‪ SPSS 16‬برای تجزیهه و تحلیهل داده هها‬
‫استیاده شد‪ .‬یریب المینان در نظر گر ته شده ‪ 95‬درصد بود‪.‬‬
‫آزمونهای آماری ‪:‬‬
‫تی تست‬
‫کای اسکوئر‬
‫من ویتنی‬
‫آزمون همبستگی کاپا‬
‫آزمون راک‬
‫‪26‬‬
27
‫جدول ‪ -1‬توزیع زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی‬
‫شهید بهشتی برحسب خصوصیات دموگرا ید و ابت به دیابت بارداریت سال ‪1390-91‬‬
‫دیابت بارداری‬
‫خصوصیات‬
‫دموگرا ید‬
‫‪28‬‬
‫آزمون آماری‬
‫دارد‬
‫‪X±SD‬‬
‫ندارد‬
‫‪X±SD‬‬
‫‪P-value‬‬
‫نتیجه آزمون‬
‫سن (سال)‬
‫‪27/28±4/6‬‬
‫‪26/81± 3/8‬‬
‫‪T‬‬
‫)‪P= 0/49(NS‬‬
‫‪BMI‬سه مااه اول‬
‫‪24/68± 3/2‬‬
‫‪23/98± 3‬‬
‫‪T‬‬
‫)‪P= 0/15(NS‬‬
‫‪BMI‬زمان نمونه گيری‬
‫‪28/49± 3/4‬‬
‫‪28/53± 3/3‬‬
‫‪T‬‬
‫)‪P= 0/94(NS‬‬
‫تعداد دندان اای افتاده و‬
‫پوسيده و پر شده )‪(DMF‬‬
‫‪5/43± 2/0‬‬
‫‪5/12± 2/6‬‬
‫‪T‬‬
‫)‪P= 0/43(NS‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫س ح تحصيشت (متوس ه)‬
‫‪%46/7‬‬
‫‪%52/6‬‬
‫من ویتنی‬
‫)‪P=0/016(NS‬‬
‫وضعيت شغلی (خانه دار)‬
‫‪%98/3‬‬
‫‪%96/7‬‬
‫کای دو‬
‫)‪P= 0/52(NS‬‬
‫شغل امسر (آزاد)‬
‫‪%55‬‬
‫‪%59/2‬‬
‫کای دو‬
‫)‪P=0/88(NS‬‬
‫مسکن (رانی‪-‬اجاره ای)‬
‫‪%46/7‬‬
‫‪%52/5‬‬
‫کای دو‬
‫)‪P=0/68(NS‬‬
‫بيمه (دارد)‬
‫‪%86/7‬‬
‫‪%91/7‬‬
‫کای دو‬
‫)‪P=0/29(NS‬‬
‫محل سکونت (شهر)‬
‫‪%68/3‬‬
‫‪%53/3‬‬
‫کای دو‬
‫)‪P=0/054(NS‬‬
‫جدول ‪ -2‬توزیع زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید‬
‫بهشتی برحسب خصوصیات مامایی و ابت به دیابت بارداریت سال ‪1390-91‬‬
‫دیابت بارداری‬
‫خصوصیات مامایی‬
‫آزمون آماری‬
‫‪P-value‬‬
‫نتیجه آزمون‬
‫)‪P= 0/057(NS‬‬
‫دارد‬
‫)‪X(SD‬‬
‫ندارد‬
‫)‪X(SD‬‬
‫سن حاملگی (افته)‬
‫‪31/54± 2/1‬‬
‫‪32/17± 2/7‬‬
‫‪T‬‬
‫تعداد حاملگی‬
‫‪1/95± 1/1‬‬
‫‪1/72±0/9‬‬
‫من ويتنی‬
‫)‪P= 0/18(NS‬‬
‫تعداد زايمان‬
‫‪0/68± 0/9‬‬
‫‪0/51± 0/7‬‬
‫من ويتنی‬
‫)‪P= 0/19(NS‬‬
‫تعداد سق‬
‫‪0/27± 0/5‬‬
‫‪0/22±0/4‬‬
‫من ويتنی‬
‫)‪P= 0/57(NS‬‬
‫سن حاملگی در زمان‬
‫تشخيص ديابت‬
‫‪27/05± 1/0‬‬
‫‪27/07± 1/2‬‬
‫‪T‬‬
‫(‪P= 0/92(NS‬‬
‫نوع زايمان اای قبلی‬
‫(سزارين)‬
‫‪%64‬‬
‫‪%18‬‬
‫کای دو‬
‫‪P<0/0005‬‬
‫‪29‬‬
‫جدول شماره (‪ )3‬توزیع زنان مبت به دیابت بارداری و شاهد آنها بر حسب میزان پروتئین واکنشی سی‬
‫کیییت مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ‪-91‬‬
‫‪1390‬‬
‫دیابت بارداری‬
‫‪CRP‬‬
‫کییی‬
‫دارد‬
‫نتیجه آزمون من‬
‫ویتنی‬
‫ندارد‬
‫فراوانی‬
‫درصد‬
‫فراوانی‬
‫درصد‬
‫‪ (-‬نگاتیو)‬
‫‪40‬‬
‫‪66/7‬‬
‫‪118‬‬
‫‪98/3‬‬
‫‪ 1(+‬پ‬
‫)‬
‫‪14‬‬
‫‪23/3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1/7‬‬
‫‪ 2(++‬پ‬
‫)‬
‫‪5‬‬
‫‪8/3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1/7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪60‬‬
‫‪100‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ 3( +++‬پ‬
‫جمع‬
‫)‬
‫‪P< 0/0005‬‬
‫بههر اسهها داده هههای جههدول ههوق حساسههیت و ویبگههی تسههت پههروتئین واکنشههی سههی کییههی جهههت‬
‫پیشگویی دیابهت حهاملگی بهه ترتیهب ‪ 33/3‬و ‪ 98/3‬بهر آورد گردیهد‪ .‬ارز پیشهگویی مثبهت و ارز‬
‫پیشگویی منیی این تست به ترتیب ‪ 90‬درصد و ‪ 74‬درصد محاسبه شد‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫جدول شماره (‪ )4‬توزیع زنان مبت به دیابت بارداری و شاهد آنها بر حسب میزان پروتئین واکنشی‬
‫سی کمیت مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‬
‫سال ‪1390-91‬‬
‫دیابت بارداری‬
‫‪CRP‬‬
‫کمی‬
‫‪mg/litr‬‬
‫دارد (مورد)‬
‫ندارد (شاهد)‬
‫فراوانی‬
‫درصد‬
‫فراوانی‬
‫درصد‬
‫کمتر از ‪1‬‬
‫‪13‬‬
‫‪21/7‬‬
‫‪49‬‬
‫‪40/8‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪13/3‬‬
‫‪33‬‬
‫‪27/5‬‬
‫‪3-5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪16/7‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14/2‬‬
‫‪5-10‬‬
‫‪14‬‬
‫‪23/3‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14/2‬‬
‫برابر و بیشتر از ‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪25‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3/3‬‬
‫جمع‬
‫‪60‬‬
‫‪100‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫انحراف معیار‪±‬میانگین‬
‫انحراف معیار‪±‬میانگین هندسی‬
‫‪33‬‬
‫نتیجه آزمون‬
‫‪T‬‬
‫‪6/17± 5/7‬‬
‫‪2/69± 2/9‬‬
‫‪3/59± 3/2‬‬
‫‪1/44± 3/3‬‬
‫‪P< 0/0005‬‬
‫نتیجه آزمون کولموگروف‬
‫اسمیرنوف‪:‬‬
‫‪P< 0/0005‬‬
‫برای پروتئین‬
‫واکنشی سی کمی‬
‫‪P= 0/23‬‬
‫برای لگاریتم پروتئین واکنشی سی‬
‫کمی‬
‫جدول شماره (‪ )5‬جدول مقادیر کمینه و بیشینه میزان سرمی پروتئین واکنشی سی کمی در واحد های پبوه ت‬
‫مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال‬
‫‪1390-91‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ CRP‬کمی‬
‫حساسیت‬
‫‪-1‬ویژگی‬
‫‪.2500‬‬
‫‪1.000‬‬
‫‪.908‬‬
‫‪.3500‬‬
‫‪.4500‬‬
‫‪1.6000‬‬
‫‪1.7500‬‬
‫‪1.8500‬‬
‫‪1.9500‬‬
‫‪.967‬‬
‫‪.950‬‬
‫‪.717‬‬
‫‪.717‬‬
‫‪.717‬‬
‫‪.717‬‬
‫‪.858‬‬
‫‪.858‬‬
‫‪.467‬‬
‫‪.442‬‬
‫‪.433‬‬
‫‪.417‬‬
‫‪2.2000‬‬
‫‪.717‬‬
‫‪.392‬‬
‫‪2.5000‬‬
‫‪.683‬‬
‫‪.392‬‬
‫‪2.6500‬‬
‫‪.683‬‬
‫‪.358‬‬
‫‪2.7500‬‬
‫‪.650‬‬
‫‪.358‬‬
‫‪2.8500‬‬
‫‪.650‬‬
‫‪.342‬‬
‫‪15.0500‬‬
‫‪.067‬‬
‫‪.008‬‬
‫‪17.2500‬‬
‫‪.067‬‬
‫‪.000‬‬
‫‪19.7000‬‬
‫‪.050‬‬
‫‪.000‬‬
‫جدول شماره (‪ )6‬جدول توزیع راوانی نسبی میزان سرمی پروتئین واکنشی سی به رو کمی بر اسا حد‬
‫آستانه ای(نقله بر )‪ 2/2‬در دو گروه مبت به دیابت بارداری و غیر مبت ت مراجعه کننده به مراکز آموزشی‬
‫و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ‪1390-91‬‬
‫گروهها‬
‫‪CRP‬‬
‫کمی‬
‫‪mg/litr‬‬
‫گروه مورد‬
‫گروه شاهد‬
‫راوانی‬
‫درصد‬
‫راوانی‬
‫درصد‬
‫فراوانی‬
‫درصد‬
‫=< ‪2/2‬‬
‫‪17‬‬
‫‪28/3‬‬
‫‪73‬‬
‫‪60/8‬‬
‫‪90‬‬
‫‪50‬‬
‫> ‪2/2‬‬
‫‪43‬‬
‫‪71/7‬‬
‫‪47‬‬
‫‪39/2‬‬
‫‪90‬‬
‫‪50‬‬
‫جمع‬
‫‪60‬‬
‫‪100‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪180‬‬
‫‪100‬‬
‫حساسیت‪43/60*100=%71 :‬‬
‫ویبگی‪73/120*100=%60 :‬‬
‫‪36‬‬
‫جمع‬
‫ارز‬
‫ارز‬
‫پیشگویی مثبت‪43/)43+47(*100=%47 :‬‬
‫پیشگویی منیی‪73/)73+17(*100=%81 :‬‬
‫ناحيه قبولی است‪.‬‬
‫نمودار شماره (‪ )1‬منحنی میزان سرمی پروتئین واکنشی سی کمی برای پیشگویی دیابت بارداری در واحد های مورد پبوه ت‬
‫مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ‪1390-91‬‬
‫ناحیه زیر منحنی برابر با ‪0/70‬می باشد که نشان می دهد این شاخص برای پیشگویی دیابت بارداری شاخص قابل قبولی است‪.‬‬
‫‪38‬‬
39
‫ آذرگشب ا (‪ )1376‬رو های تحقیق در علوم پزشکی‪ .‬چاب اول‪ .‬تهران‪ .‬انتشارات الدن‪ .‬ص‪.11 .‬‬‫ اکبر زاده پاشا ح‪ ،‬اکبر زاده پاشا ع (‪ )1386‬اردر زنانت زایمان و مامایی‪ .‬چاپ اول‪ .‬تهران‪ .‬انتشارات پاشا با امکاری گلبان‪.‬‬‫صص‪.737-732 .‬‬
‫آشتيانی م‪ ،‬بستان (‪ )1387‬آزمایشگاه و نق آن در تشخیص و کنترل دیابت قندی‪ .‬چاپ اول‪ .‬تهران‪ .‬انتشارات حرير‪ .‬ص‪.‬‬‫‪.16‬‬
‫بکمن چ‪ ،‬لينک ف‪ ،‬الب د‪ ،‬اسميت ر‪ ،‬بارزانسکی ب‪ ،‬اربرت و‪ .‬ترجمه (‪ )1384‬باردارری و زایمان‪ .‬ترکستانی ف و امکاران‪.‬‬‫چاپ چهارم‪ .‬تهران‪ .‬انتشارات رضويه‪ .‬صص‪.259 ،255 ،253 .‬‬
‫بيدار پور ف‪ ،‬مششيخی م (‪ )1388‬مروری بر بارداری و بیماری های زمینه ای‪ .‬چاپ چهارم‪ .‬کردستان‪ .‬انتشارات فردوسی‬‫سنندج‪ .‬ص‪.93 .‬‬
‫پاکزاد پ (‪ )1386‬اصول و تیسیر آزمای های سرولوبی بالینی‪ .‬چاپ يازدام‪ .‬تهران‪ .‬انتشارات نور دانش‪ .‬صص‪،170 ،169.‬‬‫‪.171‬‬
‫ تقی زاده ز (‪ )1389‬درسنامه جامع مامایی‪ .‬چاپ چهارم‪ .‬تهران‪ .‬انتشارات انديشه رفيع‪ .‬صص‪.56 ،55 ،54 .‬‬‫ جويس لفور ک‪ .‬ترجمه (‪ )1380‬تست های آزمایشگاهی و تشخیصی همراه با اقدامات پرستاری‪ .‬آبگون م‪ .‬چاپ اول‪ .‬تهران‪.‬‬‫موسسه فرانگی انتشاراتی نور دانش‪ .‬صص‪.135 ،134 ،133 .‬‬
‫حامدی ب (‪ )1387‬تازه اايی در ديابت بارداری‪ .‬نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران‪.11-6 :2 .‬‬‫ عابد سعيدی ژ‪ ،‬امير علی اکبری ص (‪ )1390‬رو تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت‪ .‬چاپ اول‪ .‬تهران‪ .‬انتشارات سالمی‪.‬‬‫‪.100-12‬‬
‫‪44‬‬
‫ عابدی م (‪ )1377‬تکنید ها و تست های آزمایشگاهی‪ .‬چاپ اول‪ .‬تهران‪ .‬موسسه فرانگی انتشاراتی نور دانش‪ .‬صص‪.‬‬‫‪.174 ،173‬‬
‫ فيشباک ف‪ .‬ترجمه (‪ )1387‬ر رن سریع پرستاری‪ :‬تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی شایع‪ .‬صفدريان م‪ .‬چاپ اول‪.‬‬‫تهران‪ .‬انتشارات سالمی‪ .‬ص‪.232 ،231 ،230 .‬‬
‫ قره خانی پ‪ ،‬ساداتيان ا (‪ )1384‬تظاهرات اصلی و درمان بیماریها‪ -‬اصول بارداری و زایمان‪ .‬چاپ سوم‪ .‬تهران‪.‬‬‫انتشارات نور دانش‪ .‬صص‪.532-529 .‬‬
‫گوناشيش س‪ .‬ترجمه (‪ )1385‬درمان عملی مشک ت مامایی‪ .‬خسروی خ‪ ،‬شااويی ر‪ .‬چاپ اول‪ .‬تهران‪ .‬انتشارات شهراب‪.‬‬‫صص‪.137-127 .‬‬
‫الريجانی ب (‪ )1378‬دیابت و بارداری‪ .‬چاپ اول‪ .‬تهران‪ .‬چاپخانه آوازه‪ .‬صص‪.218 ،217 .‬‬‫ ويلد اس‪ .‬ترجمه (‪ )1390‬غربالگری در بیماری های زنان و مامایی ‪ .2‬ظااری ف و امکاران‪ .‬چاپ اول‪ .‬قم‪ .‬انتشارات‬‫فانوس انديشه‪ .‬صص‪.135-127 .‬‬
‫اکر ج‪ ،‬مور ن‪ .‬ترجمه (‪ )1378‬اصول بیماری های زنان و زایمان هکر‪ -‬مور‪ .‬نيرومنش ش و امکاران ‪ .‬تهران‪.‬‬‫موسسه فرانگی انتشاراتی سيميا‪ .‬ص‪.208 .‬‬
‫‪45‬‬
References:
- A Marrow D, Carlos kaski J (2011) C-reactive protein in cardiovascular disease. UpToDate Marketing Professional. 85.133.188.197-4A676A819114
- Baraban E, McCoy L, Simon P (2008) Increasing Prevalence of Gestational Diabetes and Pregnancy-Related Hypertension in Los Angeles
County.California, 1991–2003. Centers for Disease Control. 5(3): A77.
- B Caughey A, F Greene M (2011) Obstetrical management of pregnancies complicated by gestational diabetes mellitus. UpToDate Marketing
Professiona. 85.133.137.96-2B693AA253-14.
- BrianC, Olshaker J (1999) The C-reactive
protein. Journal OF Emergency Medicine. 17 (6): 1019–25.
- Burnes N, Grove S (2005) Practice of Nursing Research Conduct Critique and Utilizatian. 5th edition. United state, Elsevier Saunders. p. 374-9,
424.
- Coustan D, Jovanovic L (2011) Treatment and course gestational diabetes mellitus. UpToDate Marketing Professional. 85.133.137.1367CBA809361-14.
- Cunningham FG, J.Leveno K, L.Bloom S, C.Hauth J, J.Rouse D, Y.Spong C “et al” (2010) Williams Obstetrics. 23th edition. New York, twickler,
wendel. p. 1104, 1106, 1107, 1108, 1109.
- D’Anna R, Baviera G, De Vivo A, Facciola G, Di Benedetto A, Corrado F (2006) C-reactive protein as an early predictor of gestational diabetes
mellitus. J Reprod Med. 51(1):55-8.
- Dasanayake AP, Chhun N, Tanner ACR, Craig RG, Lee MJ, Moore AF “et al” (2008) Periodontal Pathogens and Gestational Diabetes Mellitus. j
Dent Res. 87 (4) :328-333.
- Dehghan A, Kardys I, de Maat MP, Uitterlinden AG, Sijbrands EJ, Bootsma AH “et al” (2007) Genetic Variation,C-reactive protein levels,and
incidence of Diabetes. Diabetes.56 (3): 872–8.
- Di Benedetto A, Russo GT, Corrado F, Di Cesare E, Alessi E, Nicocia G “et al” (2005) Inflammatory markers in women with a recent history of
gestational diabetes mellitus. J Endocrinol Invest. 28(1):34-8.
- Expert Committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus. Report of the Expert committee on the diagnosis and classification of
diabetes mellitus. . Diabetes Care. 2002;25:S5-20.
- Horvath K, Koch K, Jeitler K, Matyas E, Bender R, Bastian H “et al” (2010) Effects of treatment in women with gestational diabetes mellitus:
systematic review and meta-analysis. British Medical Journal . 340: c1395.
46
- Keshavars M, Cheung NW, Babaee GR, Moghadam HK, Ajami ME, Shariati M (2005) Gestational diabetes in Iran: incidence, risk factors and
pregnancy outcomes. Diabetes Res Clin Pres. 69(3):279-86.
- Kushner I, E Furst D (2011) Acute phase reactants. UpToDate Marketing Professional. 85.133.188.197-24D51244DA14.
- Lau DC, Dhillon B, Yan H, Szmitko PE, Verma S (2005) Adipokines: molecular links between obesity and atheroslcerosis. Am J Physiol Heart
Circ Physiol. 288 (5): H2031–41.
- Li X, Lu X (2007) Study on correlation between C-reactive protein and gestational diabetes mellitus. Journal of Nanjing Medical University.
21(6):382-385.
- Lopez-Garcia E, Schulze MB, Meigs JB, Manson JE, Rifai N, Stampfer MJ “et al” (2005) Consumption of trans fatty acids is related to plasma
biomarkers of inflammation and endothelial dysfunction. J Nutr. 135 (3): 562–6.
- Lowdermilk D, Perry S (2004) Maternity and Women’s Health Care. 8th edition. United State, Mosby. P.
156.
- L. Pande R, S. Perlstein T, A. Beckman J, A. Creager M (2008) The Association of Insulin Resistance and Inflammation with Peripheral Arterial
Disease: the National Health and Nutrition Examination Survey 1999–2004. Circulation.118 (1) : 3341.
- Macnee CL (2003) Understanding Nursing Research: Reading and Using Research in practice. Philadelphia, Lippincott, Williams and Wilkins.
P. 103-69
- Pepys MB, Hirschfield GM (2003) C-reactive protein: a critical update . Clin Inves.t 111 (12): 1805–
12.
- Polit DF, Beck CT (2012) Essentials of Nursing Research. 6th edition. Philadelphia, Lippincott, Williams and Wilkins. P. 188, 260, 3248.
-Pradhan AD, Manson JE, Rifai N, Buring JE, Ridker PM (2001) C-reactive protein, interleukin 6, and risk of developing type 2 diabetes mellitus.
JAMA. 286 (3): 327–34.
47
- Qiu CH, K. Sorensen T, A. Luthy D, A. Williams M (2004) A prospective study of maternal serum C-reactive protein (CRP) concentrations and
risk of gestational diabetes mellitus. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 1365-3016.
- Retnakaran R, J. G. Hanley A, Raif N, W. Connelly PH, Sermer M, Zinman B (2003) C-Reactive Protein and Gestational Diabetes: The Central
Role of Maternal Obesity. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 88(8): 35073512.
- Rota S, Yildirim B, Kaleli B, Aybek H, Duman K, Kaptanoglu B (2005) C-reactive protein levels in non-obese pregnant women with gestational
diabetes. J Exp Med. 206(4):341-5.
- S. Feig D, Zinman B, Wang XU, E. Hux J (2008) Risk of development of diabetes mellitus after diagnosis of gestational diabetes. Canadian
Medical Association. 179(3): 229–234.
- Stromborg M, Olsen S (2004) Instruments of Clinical Health Care Research. 3th edition. Boston, Jones and Bartlett Publishers.
9.
- Sudhindra Mohan B (2006) C-reactive protein in early months of pregnancy as a screening test for Gestational diabetes mellitus developing in later
mouths of pregnancy. The Journal of Obstetrics and Gynecology of India. P. 131-133.
Thompson D, Pepys MB, Wood SP (1999) The physiological structure of human C-reactive protein and its complex with phosphocholine.
Structure. 7 (2): 169–77.
-Wolf M, Sandler L, Hsu K, Vossen-Smirnakis K, L.Ecker J, Thadhani R (2003) First-Trimester C-Reactive Protein and Subsequent Gestational
Diabetes. Diabetes Care. 3: 819-824.
48
‫جدول متغیرها‬
‫نام متغیر‬
‫نوع متغیر‬
‫مقیا‬
‫سنج‬
‫واحد یا لبقات‬
‫متغیراندازه گیری‬
‫شده‬
‫میزان ‪CRP‬‬
‫مستقل‬
‫کمی – پیوسته‬
‫‪mg/L‬‬
‫میزان ‪CRP‬‬
‫مستقل‬
‫کمی ‪ -‬رتبه ای‬
‫پ‬
‫ابزار و نحوه سنج‬
‫دستگاه اتوآنالیزور هیتاچی‪902‬‬
‫کیت شرکت پار‬
‫آزمون‬
‫دیابت بارداری‬
‫وابسته‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫دارد ‪ -‬ندارد‬
‫سن‬
‫‪BMI‬‬
‫مداخله گر‬
‫مداخله گر‬
‫کمی‪ -‬پیوسته‬
‫کمی ‪ -‬پیوسته‬
‫سال‬
‫‪Kg/m2‬‬
‫آزمای قند خون ناشتا > ‪ + 92‬تحمل گلوکز دو ساعته‬
‫(‪ 1‬و ‪ 2‬ساعت بعد از ‪ 75‬گرم به ترتیب‪ 180 >:‬و‬
‫>‪ )153‬در صورت وجود حداقل دو مورد مختل‬
‫پرسشنامه‬
‫پرونده بیمار‬
‫ویعیت اشتغال مادر‬
‫زمینه ای‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫شغل همسر‬
‫زمینه ای‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫سلح سواد‬
‫زمینه ای‬
‫کییی‪-‬رتبه ای‬
‫ویعیت مسکن‬
‫زمینه ای‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫بیمه درمانی‬
‫زمینه ای‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫خانه دار ت شاغل تشاغل در‬
‫منزل‬
‫بیکار–کارگر‪ -‬مستقل‪-‬‬
‫کارمند‪-‬کارمندعالی رتبه‬
‫بی سواد‪ -‬ابتدایی–‬
‫راهنمایی–متوسله‪-‬‬
‫دانشگاهی‬
‫زندگی با اقوام‪ -‬شخصی‪-‬‬
‫رهنی یا اجاره‬
‫دارد‪-‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫پرسشنامه‬
‫محل سکونت‬
‫زمینه ای‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫شهر‪-‬روستا‪-‬حاشیه شهر‬
‫پرسشنامه‬
‫تعداد حاملگی‬
‫زمینه ای‬
‫کییی‪-‬رتبه ای‬
‫د عه‬
‫پرسشنامه‬
‫‪49‬‬
‫پرسشنامه‬
‫پرسشنامه‬
‫پرسشنامه‬
‫جدول متغیرها‬
‫نام متغیر‬
‫نوع متغیر‬
‫مقیا‬
‫سنج‬
‫واحد یا لبقات‬
‫متغیراندازه گیری‬
‫شده‬
‫ابزار و نحوه سنج‬
‫سن بارداری‬
‫مداخله گر‬
‫کمی ‪ -‬پیوسته‬
‫هیته‬
‫مصرف سیگار در قبل یا حین‬
‫بارداری‬
‫مصرف الکل در قبل یا حین‬
‫بارداری‬
‫مصرف مواد مخدر قبل یا حین‬
‫بارداری‬
‫مصرف دارو های غیر روتین در‬
‫بارداری‬
‫سابقه پره اکلمپسی‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫بله ‪ -‬خیر‬
‫براسا ‪ LMP‬ملمئن یا سونوگرا ی سه ماهه اول‬
‫بارداری‬
‫پرسشنامه‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫بله ‪ -‬خیر‬
‫پرسشنامه‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫بله ‪ -‬خیر‬
‫پرسشنامه‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫بله ‪ -‬خیر‬
‫پرسشنامه‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫دارد‪ -‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫سابقه مرده زایی‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫دارد‪ -‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫سابقه داشتن نوزاد یا جنین نا‬
‫هنجار‬
‫سابقه تولد نوزاد ‪ 4000‬گرم یا‬
‫بیشتر‬
‫مداخله گر‬
‫کییی ‪ -‬اسمی‬
‫دارد‪ -‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫مداخله گر‬
‫کییی ‪ -‬اسمی‬
‫دارد‪ -‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫‪50‬‬
‫جدول متغیرها‬
‫نام متغیر‬
‫نوع متغیر‬
‫مقیا‬
‫سنج‬
‫واحد یا لبقات‬
‫متغیراندازه گیری‬
‫شده‬
‫ابزار و نحوه سنج‬
‫سابقه دیابت حاملگی‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫دارد‪ -‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫سابقه سقل های‬
‫مکرر‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫دارد‪ -‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫سابقه دیابت ‪ 1‬یا‪2‬‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫دارد‪ -‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫سابقه دیابت نوع ‪2‬‬
‫در بستگان درجه ‪1‬‬
‫سابقه بیماری شار‬
‫خون مزمن‬
‫سابقه بیماری قلبی ‪-‬‬
‫عروقی‬
‫سابقه بیماری کلیوی‬
‫مداخله گر‬
‫کییی اسمی‬
‫دارد‪ -‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫دارد‪ -‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫دارد‪ -‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫دارد‪ -‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫سابقه بیماری خونی‬
‫مداخله گر‬
‫کییی ‪-‬اسمی‬
‫دارد‪-‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫سابقه بیماری کبدی‬
‫مداخله گر‬
‫کییی ‪-‬اسمی‬
‫دارد‪-‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫سابقه ابت به سندرم‬
‫تخمدان پلی کیستید‬
‫مداخله گر‬
‫کییی ‪-‬اسمی‬
‫دارد‪-‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫سابقه هیپرلیپدمی‬
‫مداخله گر‬
‫کییی ‪-‬اسمی‬
‫دارد‪-‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫‪51‬‬
‫جدول متغیرها‬
‫نام متغیر‬
‫نوع متغیر‬
‫مقیا‬
‫سنج‬
‫واحد یا لبقات‬
‫متغیراندازه گیری‬
‫شده‬
‫ابزار و نحوه سنج‬
‫سابقه بیماری اتوایمیون‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫دارد‪ -‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫سابقه بیماری تیروئید‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫دارد‪ -‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫سابقه بیماری التهابی‬
‫مزمن‬
‫ابت به دیابت آشکار‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫دارد‪ -‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫دارد‪ -‬ندارد‬
‫پرسشنامه‬
‫ابت به بیماری شار خون‬
‫با یا پره اک مپسی‬
‫داشتن عیونت عال در‬
‫زمان نمونه گیری‬
‫مصرف آنتی بیوتید در ‪2‬‬
‫هیته قبل از نمونه گیری‬
‫تعداد حاملگی‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫بله‪ -‬خیر‬
‫پرسشنامه‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫بله‪ -‬خیر‬
‫پرسشنامه‬
‫مداخله گر‬
‫کییی‪ -‬اسمی‬
‫بله‪ -‬خیر‬
‫پرسشنامه‬
‫زمینه ای‬
‫کمی‬
‫د عه‬
‫پرسشنامه‬
‫تعداد زایمان‬
‫مداخله گر‬
‫کمی‬
‫د عه‬
‫پرسشنامه‬
‫تعداد سقل‬
‫مداخله گر‬
‫کمی‬
‫د عه‬
‫پرسشنامه‬
‫‪DMF‬‬
‫مداخله گر‬
‫کمی‪-‬گسسته‬
‫عدد‬
‫پرونده بیمار‬
‫‪52‬‬
‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‬
‫دانشکده پرستاری و مامایی‬
‫گروه مامایی‬
‫فرم اطالعاتی شماره ‪1‬‬
‫عنوان پایان نامه ‪ :‬بررسی ارتباط میزان سرمی پروتئین واکنشی ‪ C‬و دیابت بارداری‬
‫جهت بررسی معیارهای ورود‬
‫پاسخ‬
‫‪ .‬سوال‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫سن خانم باردار‬
‫□□سال‬
‫در صورت به سر بردن در دومین بارداری یا بیشتر‪:‬‬
‫الف‬
‫سابقه پره اکلمپسیت اکلمپسی یا شار خون بارداری در‬
‫بارداری های قبلی‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪)2‬ندارد□‬
‫ب‬
‫سابقه مرده زایی در بارداری های قبلی‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪)2‬ندارد□‬
‫ج‬
‫سابقه نوزاد یا جنین نا هنجار در بارداری های قبلی‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪)2‬ندارد□‬
‫د‬
‫سابقه تولد نوزاد ‪ 4000‬گرم یا بیشتر در بارداری های‬
‫قبلی‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪)2‬ندارد□‬
‫ه‬
‫سابقه دیابت حاملگی در بارداری های قبلی‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪)2‬ندارد□‬
‫و‬
‫سابقه سقل های مکرر در بارداری های قبلی‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪)2‬ندارد□‬
‫ز‬
‫سابقه دیابت آشکار در بارداری های قبلی‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪)2‬ندارد□‬
‫‪3‬‬
‫‪53‬‬
‫سوا ت‬
‫گزینه های پاسخ‬
‫مصرف سیگار قبل از بارداری‬
‫(‪)1‬بله□‬
‫(‪)2‬خیر□‬
‫پاسخ‬
‫‪ .‬سوال‬
‫مصرف سیگار حین بارداری‬
‫(‪)1‬بله□‬
‫(‪)2‬خیر□‬
‫مصرف مواد مخدر قبل از بارداری‬
‫(‪)1‬بله□‬
‫(‪)2‬خیر□‬
‫مصرف مواد مخدر حین بارداری‬
‫(‪)1‬بله□‬
‫(‪)2‬خیر□‬
‫‪7‬‬
‫مصرف دارو های غیر روتین (کورتیکواستروئیدت داروهای ید‬
‫التهابی غیر استروئیدی و ‪)......‬‬
‫(‪)1‬بله□‬
‫(‪)2‬خیر□‬
‫‪8‬‬
‫سابقه بیماری دیابت نوع ‪ 1‬یا ‪ 2‬قبل از حاملگی‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪ )2‬ندارد□‬
‫‪9‬‬
‫سابقه امیلی دیابت نوع ‪ 2‬در بستگان درجه‪1‬‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪ )2‬ندارد□‬
‫‪10‬‬
‫سابقه حساسیت صلی‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪ )2‬ندارد□‬
‫‪11‬‬
‫سابقه بیماری شار خون مزمن‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪ )2‬ندارد□‬
‫‪12‬‬
‫سابقه بیماری قلبی‪ -‬عروقی‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪ )2‬ندارد□‬
‫‪13‬‬
‫سابقه بیماری قلبی‪ -‬عروقی‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪ )2‬ندارد□‬
‫‪14‬‬
‫سابقه بیماری خونی‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪ )2‬ندارد□‬
‫‪15‬‬
‫سابقه بیماری کبدی‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪ )2‬ندارد□‬
‫‪16‬‬
‫سابقه بیماری اتوایمیون‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪ )2‬ندارد□‬
‫‪17‬‬
‫سابقه بیماری تیروئید‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪ )2‬ندارد□‬
‫سابقه بیماری التهابی مزمن‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪ )2‬ندارد□‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪54‬‬
‫سوا ت‬
‫گزینه های پاسخ‬
‫‪18‬‬
‫پاسخ‬
‫‪55‬‬
‫‪ .‬سوال‬
‫سوا ت‬
‫گزینه های پاسخ‬
‫‪19‬‬
‫سابقه بیماری آلربید‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪ )2‬ندارد□‬
‫‪20‬‬
‫سابقه ابت به سندرم تخمدان پلی کیستید‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪ )2‬ندارد□‬
‫‪21‬‬
‫سابقه هیپرلیپدمی‬
‫(‪)1‬دارد□‬
‫(‪ )2‬ندارد□‬
‫‪22‬‬
‫ابت به بیماری شار خون با یا پره اکلمپسی در حاملگی‬
‫کنونی‬
‫(‪)1‬بله□‬
‫(‪)2‬خیر□‬
‫‪23‬‬
‫ابت به دیابت آشکار در حاملگی کنونی‬
‫(‪)1‬بله□‬
‫(‪)2‬خیر□‬
‫‪24‬‬
‫داشتن عیونت عال (ترشح بد بوت زرد رنگ یا چرکیت‬
‫سوز ت خار ت درد زیر دلت تب و لرزت عیونت دندان و‬
‫‪ )......‬در زمان نمونه گیری‬
‫(‪)1‬بله□‬
‫(‪)2‬خیر□‬
‫‪25‬‬
‫مصرف آنتی بیوتید ‪ 2‬هیته قبل از نمونه گیری‬
‫‪27‬‬
‫سن حاملگی بر حسب تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی‬
‫□□هیته‬
‫‪28‬‬
‫سن حاملگی بر حسب سونوگرا ی سه ماهه اول‬
‫□□ هیته‬
‫تاریخ‪□□/□□ /□□ :‬‬
‫(‪)1‬بله□‬
‫(‪)2‬خیر□‬
‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‬
‫دانشکده پرستاری و مامایی‬
‫فرم اطالعاتی شماره‪2‬‬
‫پاسخ‬
‫‪ .‬سوال‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫سوا ت‬
‫سن خانم باردار‬
‫□□ سال‬
‫میزان تحصی ت‬
‫(الف) بی سواد□ (ب) ابتدایی□‬
‫شغل مادر‬
‫(الف) خانه دار □‬
‫شغل همسر‬
‫(الف) بیکار□‬
‫کارمند عالی رتبه□‬
‫سن بارداری‬
‫تعداد حاملگی‬
‫‪8‬‬
‫تعداد زایمان‬
‫□ د عه‬
‫‪9‬‬
‫نوع زایمان های قبلی‬
‫‪10‬‬
‫قد‬
‫‪11‬‬
‫وزن سه ماهه اول‬
‫□□ کیلو گرم‬
‫‪12‬‬
‫وزن زمان نمونه گیری‬
‫□□ کیلو گرم‬
‫ویعیت مسکن‬
‫(ب) شاغل□‬
‫(ب) مستقل□‬
‫(و) بازنشسته□‬
‫(ج) شاغل در منزل□‬
‫(ج) کارگر□‬
‫(د) کارمند□ (ه)‬
‫□ د عه‬
‫‪7‬‬
‫‪15‬‬
‫(ج) راهنمایی□‬
‫□□هیته‬
‫تعداد سقل‬
‫‪14‬‬
‫(د) متوسله□‬
‫(ه) دانشگاهی□‬
‫□ د عه‬
‫‪13‬‬
‫‪56‬‬
‫گزینه های پاسخ‬
‫(الف) لبیعی□‬
‫(ب) سزارین□‬
‫□□□ سانتی متر‬
‫(الف) زندگی با اقوام□‬
‫ویعیت بیمه درمانی‬
‫(الف) دارد□‬
‫محل سکونت‬
‫(الف) شهر□‬
‫(ب) شخصی□‬
‫(ج) رهنی یا اجاره□‬
‫(ب) ندارد□‬
‫(ب) روستا□‬
‫(ج) حاشیه شهر□‬
‫(د) اجاره نمی دهم□‬
‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‬
‫دانشکده پرستاری و مامایی‬
‫گروه مامایی‬
‫فرم ثبت نتایج آزمایشات و معاینه‬
‫قسمت الف‪ :‬نتایا آزمایشات‬
‫پاسخ‬
‫سوا ت‬
‫‪ .‬سوال‬
‫‪1‬‬
‫میزان سرمی ‪ CRP‬به رو‬
‫کییی‬
‫سن بارداری در زمان آزمای‬
‫‪2‬‬
‫میزان سرمی ‪ CRP‬به رو‬
‫کمی‬
‫سن بارداری در زمان آزمای‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫میزان قند خون ‪ GCT‬در هیته های ‪ 24-28‬بارداری‬
‫گزینه های پاسخ‬
‫□پ‬
‫□□ هیته بر اسا ‪:‬‬
‫(الف) سونوگرا ی سه ماهه‬
‫اول □‬
‫(ب) تاریخ آخرین قاعدگی‬
‫قابل المینان □‬
‫□□ میلی گرم‪ /‬لیتر‬
‫□□ هیته‬
‫□□□ میلی گرم‪ /‬دسی لیتر‬
‫□□ هیته‬
‫سن بارداری در زمان آزمای‬
‫میزان ‪ FBS‬هیته های ‪ 24-28‬بارداری‬
‫□□□ میلی گرم‪ /‬دسی لیتر‬
‫□□ هیته‬
‫سن بارداری در زمان آزمای‬
‫‪5‬‬
‫میزان قند خون تست تحمل گلوکز ‪ 1‬ساعت بعد از ‪ 75‬گرم گلوکز خوراکی‬
‫سن بارداری در زمان آزمای‬
‫‪6‬‬
‫میزان قند خون تست تحمل گلوکز ‪ 2‬ساعت بعد از ‪ 75‬گرم گلوکز خوراکی‬
‫‪57‬‬
‫□□□ میلی گرم‪ /‬دسی لیتر‬
‫□□ هیته‬
‫سن بارداری در زمان آزمای‬
‫□□□ میلی گرم‪ /‬دسی لیتر‬
‫□□ هیته‬
‫قسمت ب‪ :‬نتیجه معاینه دهان و دندان توسل دندانپزشد‬
‫کد‬
‫پاسخ‬
‫‪58‬‬
‫سوا ت‬
‫گزینه های پاسخ‬
‫‪1‬‬
‫تعداد دندان های افتاده‬
‫□□عدد‬
‫‪2‬‬
‫تعداد دندان های پوسیده‬
‫□□عدد‬
‫‪3‬‬
‫تعداد دندان های پر شده‬
‫□□عدد‬
‫‪4‬‬
‫االتهاب یا عفونت لثه‬
‫(الف) بله□ (ب) خیر□‬
‫شماره سوال‬
‫متشکرم‬
‫‪59‬‬

similar documents