Доц. д-р Ивайло Лазаров

Report
Доц. д-р Ивайло Лазаров
Преподавател по философия, член на катедра “Психология”
Образователна и научна
биография
Средно образование – Математическа
гимназия – гр. Варна (1984 г.)
Висше образование – Софийски
университет “Св. Климент Охридски”,
спец. “Философия”, магистър
Докторантура – СУ “Св. Климент
Охридски”, катедра “Философия” (20062007). Дисертация на тема “Парадоксът
на другостта”
Доктор по философия от ВАК (2008).
Преподавателска биография
1995/1996 – хоноруван асистент по
философия във ВСУ “Черноризец
Храбър”
1996-9 – редовен асистент (след
спечелен конкурс) по философия и
социални науки във ВСУ
1999-2002 – старши асистент
2003-2011 – главен асистент
От декември 2011 – доцент по
философия (по З.Р.А.С.).
Творческа биография
Автор съм на 1 монография, 7 студии и
повече от 45 статии и други публикации
в областта предимно на философията
на постмодерна и феноменологията.
Участвал съм с доклади на десетки
национални и международни научни
конференции.
Съавтор съм на 2 учебника и една
биографично-документална книга от
областта на философията.
Учебно-преподавателска дейност
Чета лекции по философия, етика, естетика в
редица специалности от редовно и задочно
обучение на ВСУ.
Водя спецкурсове по “Гражданско общество и
гражданска култура” към специалност
“Психология” и “Политическа футурология” на
специалност “Международни отношения”.
Чел съм лекции и съм водил семинарни
упражнения по “Основи на гражданското
общество”, “Глобализация на икономиката и
развитието” и “Външнополитически анализ и
прогнозиране” съответно в специалностите
“Публична администрация” и “Международни
отношения”.
Административно-управленска
дейност
2001-2007 – зам. ръководител по финансовотехническата част и отговорник за стажовете
на Магистърски програми “Черноморско
сътрудничество”, “Международни преговори” и
“Маркетинг в политиката” към специалностите
“МО” и “Политология”.
1996 до днес – редовен член на катедрения
съвет на катедри “Политически науки”,
“Обществени науки” и “Психология”
(понастоящем).
От 2012 – член на ФС на ЮФ
Научно-изследователски
интереси
Тесен специалист в областта на трансценденталната и
екзистенциална феноменология, особено в
постмодерната феноменология на другостта.
Специални интереси в областта на онтологията и
философия на религията.
Интересувам се професионално също от социална и
политическа философия, етика, естетика,
трансцендентална логика, политическа футурология,
геополитика.
Любими авторитети във философията: св. Аврелий
Августин, Блез Паскал, Имануел Кант, Георг-Фридрих
Хегел, Фридрих Ницше, Карл Маркс, Зигмунд Фройд,
Едмунд Хусерл, Мартин Хайдегер, Лудвиг Витгенщайн,
Николай Бердяев, Жак Дерида, Жил Дельоз, Юрген
Хабермас, Калин Янакиев, Цочо Бояджиев, Сергей
Герджиков, Деян Деянов.
Кредо, концепция и методология
на преподаване
Следя световните тенденции в областите, по
които преподавам.
Активно използвам библиотечни и интернетизточници (вкл. на руски и английски езици), на
тази основа обменям актуална информация
със студентите си в лични и on-line контакти и
консултации.
Стимулирам творческата изява на студентите
по всякакъв възможен начин, поощрявам
самостоятелното и проблемно мислене.
Използвам различни нетрадиционни методи и
игрови модели на преподаване, които в
процеса на работата обогатяват както
аудиторията ми, така и самия мен.
Интереси извън професията
Планинар съм, обичам да изкачвам върхове по всяко
време на годината, а зиме да карам ски.
Почитател съм на изкуствата, особено на поезията.
Чета и превеждам като любител философски текстове от и
на английски език.
Активно участвам във форуми на интернет.
По-значими научни публикации
Монография: “Парадоксалната феноменология
на другостта”. 2010. Издателство на ВСУ, 298 с.
Автореферат на дисертация: “Парадоксът на
другостта” (Другият като феноменологичен
опит)”. 2008. СНС по философия при ВАК.
Биографично-документална книга: “Един
пламтящ живот пред прага на ХХІ век” (книга за
философа и човека проф. дфн Георги Митев).
Варна,1999. Съавтор.
Учебник: “Философия. Основни проблеми”.
Издателство на ВСУ, 1999 и 2001. Съавтор.
По-значими научни публикации
(продължение І)
По следите на философския експеримент: онтология на
чистия смисъл. – Философски форум, 1999, № 2-3
Еврейският фактор и парадоксите на световната съдба. –
Елити и доктрини. Сборник с материали от научна
конференция. Юни, 2001. Изд. ВСУ. Варна, 2002, с.125-134
Проблемът за диалектиката в интерпретативен контекст:
елейската школа, Кант, Хегел, Маркс. – Научен алманах на
ВСУ “Черноризец Храбър” (Серия “Общество и личност”). Кн.3.
Варна, 2002, с. 80-92
Siegmund Freud: културна еманципация. Сублимиране на
безсъзнателния порив. – Приложна психология и социална
практика. Сборник с материали от научна конференция. Съст.
П. Иванов. Варна, 2003, с. 256-275.
За “предмета” на психологията според Кантовия критически
метод. – Тематичен сборник, посветен на 280-годишнината от
рождението и 200-годишнината от смъртта на Им. Кант. Ред. В.
Канавров. Благоевград, 2004, с. 189-216
По-значими научни публикации
(продължение ІІ)
Афористична онтология в стил “Витгенщайн” – Научен алманах на
ВСУ “Черноризец Храбър” (серия “Общество и личност”). Кн. 8. Варна,
2004, с. 27-32
Хетеротопични ефекти на глобализацията. – Светът между
сътрудничеството и тероризма. Сборник с материали от международна
научна конференция. Юни, 2004. Варна, 2005. ВСУ, с. 91-99.
Другият като парадоксален опит. Философия на различието. –
Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър” (серия „Общество и
личност”). Кн. 13. Варна, 2006, с. 37-50
Международните отношения като имажинативен проект. – ХХІ век.
Толерантност и нетърпимост в международните отношения. Сборник с
доклади от международна научна конференция на Програма
„Политически науки и обществени комуникации”. 9-10 юни 2006 г.
Варна, 2007, с. 215-222.
Онто-феноменологичната структура „Другият”: параметрика и
хоризонти на радикализация. – Философия и езотерика. Сборник с
доклади от конференция на катедра „Философия” при ЮЗУ.
Благоевград, 2008, УИ „Неофит Рилски”, с. 50-76.
По-значими научни публикации
(продължение ІІІ)
Феноменологичните конституенти на другостта и тяхната
парадоксалност (от аперцепция към интерсубективност) –
Годишник на ВСУ, том ХІV, 2008, с. 329-354
Пет феноменологични тезиса върху парадоксалната генеалогия на
идентичността (с акцент върху българските философски приноси
към проблема). – Перспективи и наследство на философията в
България, т. І, Издателство „Ивис”, ВТ, 2008, с. 190-210
Върху екзистенциално-феноменологичната идея за време. –
Годишник на ВСУ, том ХV, 2009, с. 240-61
Is a Hyperbole of Exteriority phenomenologically acceptable? – E-journal на
ВСУ „Черноризец Храбър”, бр. 2, 2010, ISSN 1313 – 7514, линк към
статията: http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Ivaylo_LazarovIs_a_Hyperbole_of_Exteriority_Phenomenologically_Acceptable.pdf
Виртуалното – идея и аперцепция. – Сп. „Виртуална култура” (ISSN
13139975) – сб. Философски изследвания на виртуалната култура, част
І, 2010, с. 9-14
A brief Presentation of my Book: The Paradoxical Phenomenology of
Otherness – Summary – http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Ivailo_lazarovA_Brief_Presentation_of_My_Book.pdf
E-mail за връзка с мен
[email protected]

similar documents