20131217 Hvad skal en forskningsprotokol indehold

Report
Forskningstræning i speciallægeuddannelsen
Hvad skal en forskningsprotokol indeholde?
Merete Lund Hetland, professor, overlæge ph.d et
dr.med.
Københavns Universitet
Hvad er en forskningsprotokol?
• Et dokument, som beskriver de
– Videnskabelige
– Praktiske
– Økonomiske
– Samarbejdsmæssige
– Etiske
– Og andre
aspekter af et forskningsprojekt
Hvad skal forskningsprotokollen indeholde?
• Brainstorm!
Overblik
- Rationale
- Tidsplan
- Titel
- Budget
- Baggrund
- Etiske overvejelser
- Formål
- Formidling
- Materiale og Metoder
- Perspektiver
- Statistisk analyse
- Resumé
- Projektgruppe
- Referencer
Rationale
Forskningsprotokoller tjener flere formål:
- Strukturering af projektet
- Arbejdsdokument
- Sikring af aftaler
- Dokumentation af forsøgsplanen
- Redskab til fondsansøgninger
- Letter artikelskrivningen
Titel
• Titlen skal være kort og præcis. Den skal fungere som
appetitvækker for en eventuel bedømmelseskomité
• Del evt. titlen op i hovedtitel vedr. emnet og undertitel vedr.
metoder/population, etc.
• Ex:
”Combination treatment with intra-articular betamethasone in active,
early rheumatoid arthritis.”
Baggrund
I baggrundsafsnittet beskrives:
• Det pågældende emne
• Undersøgelsens rationale
• Undersøgelsens mulige bidrag til den eksisterende viden
Baggrund
-
Start med kort at beskrive det pågældende emne (f.eks. en
sygdoms forekomst, risikofaktorer, public health impact,
diagnostisk metode, behandling, etc.)
-
Beskriv den eksisterende viden på området, og anfør hvor der
kan tænkes at mangle viden
Formål
I formålsafsnittet beskrives:
- Undersøgelsens hypotese
- Undersøgelsens formål
Formål
• Formålet skal formuleres tydeligt, præcist og kort
• Det skal kun indeholde den absolut nødvendige information om
studiepopulationen og studiedesignet
• Skriv gerne hovedformål samt underformål (1a, 1b, 1c, 2a, 2b)
• Som hovedregel skal det kunne forstås af kolleger udenfor ens
eget fagområde - og også helst af lægfolk
Formål
The aims of the trial were to investigate
1. whether disease control could be achieved and maintained in early
rheumatoid arthritis by immediate and intensive treatment with
methotrexate and intra-articular betamethasone
2. whether combination with cyclosporine had any additional clinical
effect or steroid-sparing potential.
Primary end point:
- the fraction of patients who achieved an ACR-20 response (American
College of Rheumatology criteria for 20% clinical response).
Secondary end points:
- clinical remission
- radiographic outcome.
Hypotese
• Formuleres lidt længere over 3-4 linjer – som en vision
• Som hovedregel skal det kunne forstås af kolleger udenfor ens
eget fagområde - og også helst af lægfolk
Hypotese
Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory
disease associated with rapid functional loss (1),
and erosive changes often occur during the first
years (2).
We hypothesize that early, aggressive treatment,
using disease-modifying antirheumatic drugs and
intra-articular injections of glucocorticoids can
improve the outcome in patients with early
rheumatoid arthritis
Materiale og metoder
I materiale- og metodeafsnittet beskrives:
- Studiedesignet
- Studiepopulationen
- Undersøgelsesmetoderne
Materiale og metoder
Forsøgsdeltagere:
• Metoder til identifikation af forsøgsdeltagerne (registre, patienter,
journaloplysninger, etc.)
• Demografi (køn, alder, bopæl, etc.)
• Tegn gerne et flow-chart
Materiale og metoder
Undersøgelsesmetoder:
- Apparatur
- Diagnostiske tests / målemetoder
- Interviews / klinisk undersøgelse
- Spørgeskemaer
Materiale og metoder
Hvis der er tale om et lægemiddelforsøg gøres indgående rede for:
- In- og eksklusionskriterier
- Randomisering
- Behandlingsvarighed
- Dropouts
- Effektmål (primære og sekundære)
Statistisk analyse
- Anfør de statistiske metoder der vil blive benyttet
- Anfør om muligt det statistiske program, der vil blive brugt til
analyserne
- Lav en vurdering af populationsstørrelsen (styrkeberegning)
Projektgruppe
• Anfør projektets hovedansvarlige samt de øvrige deltagere i
projektgruppen
• Skriv uddannelse, titler og arbejdssteder
• Anfør gerne personernes funktioner (f.eks. vejleder)
Tidsplan
Skitsér en tidsplan med start og slutdato samt milepæle:
- Udtræk af forsøgsdeltagere
- Udsending af deltagerinformation
- Dataindsamling
- Dataanalyse
- Skrivning af manuskript / rapport
Budget
Opdel projektets budget i budgetår og budgetposter:
- Løn til akademiker (VIP-løn)
- Løn til teknisk assistance (TAP-løn)
- Driftsudgifter
- Rejseomkostninger
- Overhead
- Andet
Etiske overvejelser
- Anfør mulige ubehag og risici for forsøgsdeltagerne
- Anfør om der er etiske problemer knyttet til gennemførelsen af
projektet (mindreårige, umyndige, radioaktiv stråling, indtag af
lægemidler, måling af en risikofaktor etc.)
- Beskriv evt. omstændighederne vedr. afgivelse af informeret
samtykke (mundtlig / skriftlig information, ventetid, bisidder,
frivillighed)
- Beskriv eventuel honorering af forsøgsdeltagerne samt forskerne
Lægemiddelstyrelsen
-Ved forsøg med lægemidler husk altid at melde det til
lægemiddelstyrelsen
-Det gøres på nettet – ring først hvis du er i tvivl
-LMS kan afvise, at det er nødvendigt – f.eks når et drug bruges som
test stof for en sygdom (e.g. astma og Osmohale)
-Hvis LMS indgår i sagen – koster det et beløb, og herefter skal GCP
enheden involveres. Man får nogle timer med GCP enheden til hjælp
og opbygning af et samarbejde.
Formidling
- Anfør på hvilken måde resultaterne vil blive formidlet:
Intern rapport
Offentliggørelse i videnskabelige tidsskrifter
Fremlæggelse ved konferencer
Medier
- Anfør evt. titler på mulige videnskabelige artikler
- Beskriv forfatterrettigheder og evt. forfatterrækkefølge samt regler
for brug af data
Perspektiver
- Beskriv projektets visioner og muligheder
- Vær varsom med at overdrive perspektiverne i projektet
Resumé
-
Lav et kort resumé af projektet i alment forståeligt sprog
-
NB: Det er det, som læses først af bedømmerne!
Referencer
- Litteraturlisten bør begrænses til 30 arbejder (gerne mindre)
- Referencerne skal være up to date, medmindre det er væsentligt at
citere et ældre særligt vigtigt arbejde
- Begræns brugen af oversigtsartikler hvis originalarbejder kan
citeres med samme effekt
- Referér helst ikke abstracts, foredrag, personlig kommunikation og
upubliceret materiale med mindre det er den eneste evidens, der
eksisterer
Udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2011
(Findes ved at google ”Videnskabsetisk komite for Region Hovedstaden”)
…?

similar documents