Presentation_Moodle_Course_2014

Report
Center for Educational
Initiatives
Квалификационен курс: Придобиване
на базисни умения за работа с
електронна платформа за обучение
София, 22 февруари, 2014 година
Center for Educational
Initiatives
Какво представлява
?
Mодулна
OбектноOриентирана
Dинамична
Learning/Обучителна
Environment/Среда
Или иначе казано – Система за Управление на Обучението.
Center for Educational
Initiatives
Защо
?
• Moodle е уеб приложение с отворен код, която се използва за
създаване на интерактивна образователна онлайн среда;
• Модулната структура позволява модифициране и
надграждане според нужните на училището;
Center for Educational
Initiatives
Защо
?
• Преведен на 78 езика;
• Използван е навсякъде по света (235 страни) от учители и
експерти в образованието и е по всяка вероятност най-добрият ELearning инструмент в глобалната мрежа;
• 192 институции (училища, университети и образователни фирми)
в България използват Moodle;
Center for Educational
Initiatives
Какво представлява
www.u4ili6teto.bg?
Система за управление на обучението, базирана върху
MOODLE, която дава възможност за:
• ПЪЛЕН КОНТРОЛ на образователния процес от страна на
всички заинтересувани страни – учители, родители,
ръководство и инспекторат  нива на контрол;
• СТАТИСТИКИ по класове, по предмети, по методически
обединения;
• ОЦЕНЯВАНЕ, което става по-бързо и по-лесно от това до
момента;
Center for Educational
Initiatives
Какво представлява
www.u4ili6teto.bg?
Система за управление на обучението, която дава възможност
за:
• използване на ВСЯКАКЪВ ТИП РЕСУРСИ – интернет-страници,
файлове във всякакъв вид формати – аудио, видео, текстови,
изображения и т.н.;
• използване от страна на учителите на ВСЯКАКЪВ ТИП
УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ – задания, тестове, речници и други
инструменти, за да изпитват своите ученици и да им поставят
оценки;
Center for Educational
Initiatives
Защо да използвате
www.u4ili6teto.bg?
Предимства на платформата:
• ДОСТЪПНА е от всякъде;
• не изисква НИЩО ДРУГО, ОСВЕН ИНТЕРНЕТ и въображение;
• ЛЕКА ЗА УПОТРЕБА ОТ УЧИТЕЛИ, без значение на възраст и
предмет, по който преподават;
• ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ с лек и интуитивен
интерфейс;
Center for Educational
Initiatives
Защо да използвате
www.u4ili6teto.bg?
Предимства на платформата:
•ЗАМЕСТВА ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК като инструмент за
контрол на присъствието;
•не лишава учениците от РЕАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА
ЧАСОВЕТЕ, когато се наложи учителят да отсъства;
•УПЛЪТНЯВА напълно учебния час;
•МОДЕРНА е и учениците приемат по-сериозно работата си;
Center for Educational
Initiatives
Защо да използвате
www.u4ili6teto.bg?
Предимства на платформата:
•ПОДСИГУРЯВА КОМУНИКАЦИЯТА между участниците чрез
копия, изпратени на електронна поща;
•ИНФОРМИРА учениците за предстоящи събития (задачи, уроци и
тестове) чрез вграден календар
Т.е – няма вече “не чух, не видях, не разбрах”!
•и още много предимства...
Center for Educational
Initiatives
Какво могат да правят учениците в
www.u4ili6teto.bg?
Да участват активно в уроците –
индивдуално и в екип
Да подготвят домашни
работи
Да решават тестове
Да участват в онлайн
дискусии и форуми
Center for Educational
Initiatives
Какво могат да правят учителите в
www.u4ili6teto.bg?
Да създават онлайн курсове
Да добавят уроци,
демонстрации и допълнителни
учебни ресурси от интернет
Да работят с учениците в
групи
Да създават онлайн тестове
и изпити
Да комуникират в
реално време
Center for Educational
Initiatives
Основни модули:
Модул за ресурси (Resource Module);
•
Кратки текстове, файлове, страници, връзки към страници в мрежата
– еднопосочна връзка от преподавателя към ученика
Модул за задания (Assignment Module);
•
Домашни работи, есета – двупосочна връзка, интерактивност,
оценяване с разнообразни скали
Тестов модул (Quiz Module);
•
Тестове и финални изпити – двупосочна връзка, интерактивност,
тестове за упражнение и за изпитване, автоматизирано оценяване,
статистики
Center for Educational
Initiatives
Основни модули:
Интегриран форум (Forum Module)
•
Различни дискусии между всички участници на всякакви теми
(асинхронна комуникация) – двупосочна връзка, интерактивност,
оценяване чрез рейтинги
Модул за моментална комуникация (Chat Module)
•
Консултации в реално време (синхронна комуникация) – двупосочна
връзка, интерактивност
Виртуална класна стая (BigBlueButton BN)
•
Дискусии в реално време (синхронна комуникация) – видео и аудио
връзка, контрол върху екрана, редакция на текстове, публикуване на
документи
Center for Educational
Initiatives
Нека да опитаме!
•
•
•
•
•
•
•
•
Настройка на потребителя – редактиране на профил;
Създаване на курс – настройки;
Добавяне на участници в курса;
Създаване на работни групи – разпределяне на обучаемите в
различни групи;
Изпращане на съобщения до избрани участници;
Редактиране:
1. добавяне на ресурси (т.нар. етикет, файл и
страница);
2. добавяне на учебни дейности (тест и задание);
Оценяване;
Преглед на отчети за активност на учениците.
Center for Educational
Initiatives
Благодаря ви за вниманието!

similar documents