ristiretket_suomi

Report
Ristiretket ja
keskiaika
Suomessa
Lisää historian, äidinkielen ja kuvataiteen tehtäviä
löydät osoitteesta www.jussalehtinen.fi
© Jussa Lehtinen
Ruutusuurennos
(kuvataide, historia)
∆ Muodostakaa sopivankokoisia ryhmiä ja suurentakaa netistä
tulostettu tai karttakirjasta kopioitu Itämeren alueen kartta
osissa luokan seinälle. Älkää tehkö kartasta liian
yksityiskohtaista. Rajat ja tärkeimmät paikannimet riittävät.
∆ Merkitkää Suomeen suuntautuneet ristiretket karttaan
erivärisillä nuolilla. Jos koulun kartastoista ei ole apua,
Wikipedialla pääsee alkuun. Voitte liittää karttaan myös
pienet selitteet, joissa kerrotaan lyhyesti, mistä missäkin
ristiretkessä oli kyse ja ketkä sitä johtivat.
∆ Viimeistelkää kartta ajan henkeen sopivalla kuvituksella
(esim. koristeellinen kompassi, ornamentit, maastonmuodot,
pienet ihmishahmot). Kuvahakusanoilla ”carta marina”
löytyy upea Olaus Magnuksen 1500-luvulla piirtämä kartta,
josta voi ammentaa inspiraatiota.
© Jussa Lehtinen
Käsitteitä
(historia)
∆ Selitä käsite vihkoosi. Kerro myös, miksi juuri se on mielestäsi valittu
keskeisten käsitteiden listaan Suomen ristiretkien aikaa tutkittaessa.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Muinaisusko
Kristinuskon saapuminen
Piispa
Markkinat
Hämeen Härkätie
Linnat
Rälssimies
Nimismies
Eräretket
Savupirtti
Hansaliitto
Pähkinäsaaren rauha
Itämaa
Kauppakaupungit
Vouti
Rauhanlait
∆ Opettaja voi jakson päättyessä käyttää käsitteitä suoraan kokeen tai testin
osana.
© Jussa Lehtinen
Sanaristikko 1
(historia)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Hiippakuntansa johtaja
Uskonsa puolesta kuollut
ihminen
Saksalaisten kauppakaupunkien
liitto
Veroista vapaa sääty
Nunnien ja munkkien
asuinpaikka
Keskiaikainen nimitys
opiskelijoille
Toteutti 2. ristiretken Suomeen
Pitkä turkisten- ja
ruuanhankintamatka
Ruotsalaisten nimitys Suomelle
Sisämaan kauppareittien
solmukohtaan rakennettu
kivilinnoitus
Suomen kansallispyhimys
Teloituksista ja rangaistuksista
huolehtiva ammattilainen.
Kaikkien paavin alamaisten
yhteisnimitys
Merkittävän kristityn
luunkappale tai hänelle kuulunut
esine
© Jussa Lehtinen
Sanaristikko 2
(historia)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nimitys, jota kristityt käyttivät
kastamattomista suomalaisista
Merkittävä kristitty, joka
kanonisoitiin (julistettiin pyhäksi)
kuolemansa jälkeen
Birger jaarlin säätämä
määräyskokoelma
Savupirtin valonlähde
Yhteiskuntaluokka, johon
kaupunkien varakkaat asukkaat
kuuluivat
Tärkeä kauppatapahtuma
Yhteiskuntaluokka, johon
maaseudun asukkaat kuuluivat
Ammattimiehen oppipoika
Yhteiskuntaluokkien yleisnimitys
Aurajoen suuta vartioimaan
rakennettu kivilinnoitus
Luostarielämän valinnut nainen
Pitäjä, jossa vieraillessaan piispa
Henrik tarun mukaan kohtasi
loppunsa
Kristinuskon levittämiseksi ja
puolustamiseksi tehty matka
Merkittävän kristityn
luunkappale tai hänelle kuulunut
esine
© Jussa Lehtinen
Sanaristikot päinvastoin
(historia)
∆
∆
∆
Opettaja jakaa joka toiselle oppilaalle vasemmanpuoleisen ristikon ja joka toiselle
oikeanpuoleisen ristikon.
Oppilaat piirtävät ristikosta uuden, tyhjän version ruutupaperille ja keksivät
vastaussanoihin sopivat vihjeet.
Syntyneet ristikot jaetaan oppilaille siten, että kaikki saavat itselleen vieraan ristikon.
Oppilaat ratkaisevat ristikon saamiensa vihjeiden avulla.
© Jussa Lehtinen
Esitelmiä
(historia, äidinkieli)
∆ Ristiretkien aikaa voi lähestyä myös henkilölähtöisesti.
∆ Muodostakaa kahden tai kolmen hengen ryhmiä.
∆ Tehkää esitelmä seuraavista henkilöistä oppikirjojen, tietokirjojen ja
nettilähteiden avulla: Lalli, piispa Henrik, Eerik Pyhä, piispa
Tuomas, Birger jaarli, Maunu Ladonlukko, Torkkeli Knutinpoika,
Aleksanteri Nevski
∆ Elämänkertatietojen sijaan esitelmän pääpainon tulisi olla siinä,
mikä merkitys henkilöillä on Suomen historiassa. Muistakaa myös
selvittää, kuinka historiallisia esittelemänne henkilöt oikeasti ovat.
∆ Opettajan tulisi lisäksi kannustaa oppilaita pohdiskelemaan, mitä
henkilöt olisivat voineet tehdä toisin ja mitä seurauksia erilaisista
ratkaisuista olisi voinut Suomen historian kannalta olla. Jos tehtävä
osoittautuu liian vaikeaksi esitelmään sisällytettäväksi, aihetta
voidaan käsitellä opettajajohtoisesti esitelmän pitämisen jälkeen.
© Jussa Lehtinen
Tehtävien suunnittelua
(historia)
∆ Jakakaa Suomeen suuntautuneet ristiretket ryhmien kesken.
Useampi ryhmä voi ottaa saman ristiretken.
∆ Suunnitelkaa ryhmissä monivalintatehtäviä, sanaristikoita tai
kysymyksiä omaan ristiretkeen liittyen. Tarpeen vaatiessa
aihepiireiksi voidaan rajata yksi tai useampi seuraavista
näkökulmista: henkilöt, ajat, paikat, tapahtumat. Näkökulmat
voidaan myös jakaa eri oppilaille ryhmän sisällä.
∆ Koulun resursseista riippuen tehtävät voidaan suunnitella
oppikirjojen, lähdekirjaston ja/tai netin avulla ratkaistaviksi.
Muistakaa tehdä myös tarkistuspaperi!
∆ Opettaja monistaa ryhmien laatimat tehtävät ja jakaa ne
muiden selvitettäväksi. Jakson lopussa opettaja voi
halutessaan käyttää oppilaiden laatimia kysymyksiä esim.
testin tai kokeen runkona.
© Jussa Lehtinen
Miellekartta
(historia)
∆ Kerratkaa miellekartan idea.
∆ Muodostakaa pareja tai kolmen hengen ryhmiä. Valitkaa aiheenne alla
listatuista vaihtoehdoista tai ehdottakaa opettajalle uutta aihetta.
Muistakaa pitäytyä ristiretkien aikakaudella!
∆ Laatikaa aiheestanne isokokoinen ja näyttävä miellekartta luokan
seinälle kiinnitettäväksi. Viimeistelkää työ aiheeseen sopivalla
kuvituksella ja ornamenteilla.
∆ Aiheita: linnat, eräretket, yhteiskunta, elämää maaseudulla, elämää
kaupungeissa, markkinat, ulkomaankauppa, koulunkäynti,
sodankäynti, muinaisusko, kristinusko, ristiretket Suomeen, Suomi
(Itämaa), Ruotsi, Novgorod.
∆ Tietojen löytäminen joistakin aiheista voi olla vaikeampaa kuin toisista.
Valitkaa aiheet oppilaiden käytössä olevien resurssien ja
tiedonhankintataitojen mukaan!
∆ Jos miellekartoista tulee tarpeeksi kattavia, niiden sisältöä voi käyttää
kokeen tai testin runkona. Tällöin oppilaat voivat kopioida miellekartat
itselleen tai referoida vihkoihinsa tärkeimmät asiat.
© Jussa Lehtinen
Linnoja
(historia, kuvataide)
∆ Valitkaa pareittain tai pienissä ryhmissä mieleisenne linna
seuraavalta listalta: Turun linna, Hämeen linna, Olavinlinna,
Viipurin linna, Korsholman linna, Kastelholman linna, Raaseporin
linna, Kuusiston linna. Vinkki: viimeiset neljä ovat neljää edellistä
vähemmän tunnettuja ja niistä saattaa olla vaikeampaa löytää
tietoja.
∆ Kerätkää tietoa ja laatikaa omasta linnastanne seinälehti, jossa
käytetään esim. seuraavia alaotsikoita: ikä, sijainti, rakennuttaja,
rakennusvaiheet, käyttötarkoitus, merkittävimmät asukkaat,
merkittävimmät tapahtumat, elämää linnassa.
∆ Liittäkää tekstin oheen valokuvia, karttoja, pohjapiirroksia ja/tai
kuvataiteen tunneilla tehtyä täydentävää kuvitusta.
∆ Kiinnittäkää valmiit seinälehdet linnojen ikäjärjestykseen luokan
seinälle (nopeimmat ryhmät voivat tehdä aikajanan helpottamaan
töiden järjestämistä) ja esitelkää tuotoksenne muulle luokalle.
© Jussa Lehtinen
Vertailua
(historia)
∆ Suomen ja läntisen Euroopan kehittymistä voidaan vertailla
taulukon avulla. Oppilaat kopioivat taulukon vihkoonsa ja etsivät
vastauksia esim. sulkeissa olevin kysymysten avulla.
Suomi
Länsi-Eurooppa
Keskiaika vuosilukuina
(mistä mihin?)
(mistä mihin?)
Yhteiskunta
(ketkä hallitsivat, miten
hallittiin?)
(ketkä hallitsivat, miten
hallittiin?)
Uskonto
(muinaisusko, miten, milloin ja
mistä kristinusko saapui?)
(mikä oli katolisen kirkon rooli
yhteiskunnassa?)
Kaupankäynti
(miten ja mitä vietiin ja tuotiin,
keiden toimesta?)
(kaupankäynti kaupungeissa,
tärkeimmät kauppatavarat?)
Rahvaan elämä
(miten tavallinen kansa eli?)
(miten talonpojat elivät?)
Aatelin elämä
(miten rikkaat ja
vaikutusvaltaiset elivät?)
(miten aateliset ja rikkaat
kauppiaat elivät?)
© Jussa Lehtinen
Pohdintaa
(historia)
∆ Keskiajan ihmiset näkivät maailman hyvin eri tavalla kuin nykyihmiset.
Yrittäkää asettua heidän asemaansa ja keskustelkaa tai kirjoittakaa
pohdiskeleva teksti yhdestä tai useammasta seuraavista aiheista:
– Miksi ihmiset lähtivät ristiretkille?
– Miksi ihmiset lähtivät pyhiinvaellusmatkalle?
– Miksi ihmiset olivat niin taikauskoisia?
– Miksi suomalaiset eivät alkuun ottaneet kristinuskoa omakseen?
– Miksi suomalaiset lopulta hylkäsivät muinaiset jumalansa ja
kääntyivät kristityiksi?
– Miksi kauppaa käytiin useammin vaihtotavaralla kuin rahalla?
– Miksi vain harvat osasivat tai edes halusivat osata lukea?
– Miksi ihmiset olivat niin väkivaltaisia?
– Miksi Suomen tärkeimmät kaupungit sijaitsivat rannikolla?
– Miksi talonpojat olivat usein niin köyhiä?
– Miksi katolisella kirkolla oli niin paljon valtaa?
© Jussa Lehtinen
Kertauskysymyksiä
(historia)
∆
Päättele kyseessä oleva henkilö, paikka tai tapahtuma ja kirjoita se vihkoosi (opettaja
voi myös kopioida tehtäväpohjan kaikille oppilaille).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Johti 2. ristiretkeä Suomeen
(Hämeeseen): ______________________
Sopimus, jonka Ruotsi ja Novgorod
solmivat vuonna 1323:
__________________________________
Keskiaikaisen Suomen merkittävin
kaupunki: _________________________
Ruotsalaisten keskiaikainen nimitys
Suomelle: __________________________
Murhasi tarun mukaan Suomen
ensimmäisen piispan: _______________
Tärkeä kauppareitti, joka yhdisti
rannikon ja Hämeen toisiinsa:
___________________________________
Ajanjakso, josta on säilynyt kirjallisia
lähteitä: ____________________________
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
© Jussa Lehtinen
Veroja keräävän, korkea-arvoisen
virkamiehen nimitys: ________________
Johti 3. ristiretkeä Suomeen (Karjalaan):
___________________________________
Tunnetaan Viipurin pamauksesta:
___________________________________
1200-luvun ankara englantilainen
kirkonmies ja soturi: _________________
Veroista vapautetun aatelisen nimitys:
___________________________________
Saksalaisten kauppakaupunkien liitto:
___________________________________
Paikka, jossa kauppiaanpojat kävivät
koulua: ____________________________
Ihminen, joka on kanonisoitu
kuolemansa jälkeen: _________________
Heraldiikkaa
(kuvataide, äidinkieli)
∆ Tutustukaa heraldiikkaan esim. Wikipedian avulla.
Kiinnittäkää huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:
-sallitut väriyhdistelmät
-vaakunakilven jakotavat
-kilpeen piirrettävät kuviot
∆ Suunnitelkaa, piirtäkää ja maalatkaa itsellenne oma
sukuvaakuna. Muistakaa, että hyvä vaakuna kuvastaa
jotakin, sillä on merkitys kantajalleen.
∆ Kirjoittakaa keskiajalle sijoittuva seikkailutarina suvun
kuvitteellisesta kantaisästä ja/tai –äidistä. Tarinan on
tarkoitus taustoittaa, miksi sukuvaakunasta tuli
sellainen kuin siitä tuli.
© Jussa Lehtinen
Näytelmiä
(historia, äidinkieli)
∆ Opettaja osoittaa pienille oppilasryhmille kohtia oppikirjan Suomen
keskiaikaa käsittelevistä kappaleista.
∆ Oppilaat suunnittelevat saamastaan tekstinkohdasta (esim. ”Lalli ja
piispa Henrik”, ”Turun markkinat”, ”Itämeren merirosvot” jne.)
pienen näytelmän tai pantomiimiesityksen. Näytelmän tulee sisältää
mahdollisimman suuri osa alkuperäistekstin opetuksellisesta
sisällöstä.
∆ Muut ryhmät arvailevat, mistä kappaleesta ja mistä tekstinpätkästä
näytelmä kertoo. Sen jälkeen näytelmä esitetään uudelleen. Tällä
kertaa muut oppilaat yrittävät arvailla, mitä opetuksellista sisältöä
kunkin näyttelijän roolisuorituksella haluttiin tuoda esille.
∆ Vinkki laajempaan näytelmäntarpeeseen: osoitteesta
www.jussalehtinen.fi/lallinajo/kouluille.html voit ladata
näytelmän ”Piispa Henrikin joulutervehdys”. Näytelmä on alun
perin kirjoitettu neljäsluokkalaisille, mutta soveltunee myös
vanhemmille alakoululaisille.
© Jussa Lehtinen
Seikkailutarinoita
(äidinkieli)
∆
∆
Kirjoita Suomen ristiretkien aikaan sijoittuva seikkailutarina. Käytä valmista otsikkoa tai
keksi itse parempi. Kiinnitä huomiota realistiseen ajankuvaukseen!
– Piispa Henrikin pako
– Epäonninen eräretki
– Ruotsalaiset tulevat!
– Hevoskauppias markkinoilla
– Lumimyrskyn kourissa
– Birger jaarli ja julkea hämäläinen
– Syyttömänä jalkapuussa
– Rälssimiehen poika
– Tarina kauheasta karhusta
– Rälssimiehen rakkaus
– Rosvometsän salaisuus
– Kanavarkaan takaa-ajo
– Linnanherran ankea aamupäivä
– Rantarosvojen aarre
– Aaveita luostarissa
Tarinat voidaan lukea ensin ryhmissä, minkä jälkeen joka ryhmästä valitaan pari
mielenkiintoista tarinaa koko luokalle luettavaksi.
© Jussa Lehtinen

similar documents