Procesi Krijues dhe Krijimi i Reklames se Shtypur

Report
PROCESI KRIJUES
DHE
KRIJIMI I REKLAMËS SË SHTYPUR
Punuar nga:
Lirie Shehu
Kaltrinë Qyqalla
 Konsumatorët e kanë gjithnjë e më të vështirë për të shmangur
përpjekjet e marketerëve, të cilët janë vazhdimisht në kërkim të
mënyrave të reja për të komunikuar me ta.
 Për të realizuar një reklamë të mirë, nuk mjafton vetëm një strategji
e mirë qoftë e medias, e tregut apo e mesazhit. Natyrisht, ato i japin
“drejtimin” e duhur një reklame, por të vetme nuk munden t’I japin
asja “formën”.
Strategjia tregon se ku duhet shkuar por jo se si
duhet shkuar. Pasi të realizohet strategjia,
hapi tjetër është krijimi.
”Ideja”---origjinale-nga mendimtarë
origjinal,njerëz-ide.
Sipas Stern, “krijimi konsiston në një risi që
pranohet si e nevojshme, e justifikueshme
dhe e pëlqyeshme nga një grup I
konsiderueshëm njerëzish…..rezultati i së
cilës është një kërcim e jo thjeshtë një hap
larg asaj që ishte’
 Orogjinaliteti – një ide reklame quhet se është krijuese kur ajo
është e re e freskët, e papritur dhe e jashtëzakonshme.
 Klishet – fatëkeqësisht një ide është e madhe vetëm kur ajo
përhapet për herë të parë.Kur ajo kopjohet dhe
tejpërdoret,ajo shndërrohet në një klishe.
 Rëndësia – reklama duhet jo vetëm të ketë përmbajte
origjinale por edhe të jetë e rëndësishme për ata që i
drejtohet.
 Simpatia – aspekti krijues në reklamë kërkonë ‘simpatinë’ e
njerëzve e cila lidhet me atë se çfarë ndjejnë,ç’mendojnë,çfarë
vlerësojn dhe çfarë vërejnë ata në nji reklamë. Duhet te
transmetojë mesazhin e duhur thjeshtë të pëlqyerit e idesë
nuk mjafton.
 Goditja – një reklamë goditëse thyen indiferencën dhe
fokuson vëmendjen e audiencës mbi mesazhin apo produktin.
Personaliteti
krijues
 Të qenurit i ndryshëm
 Karakeristikat personale
Pavarësisht se cdo njëri prej nesh ka një kapacitet të
caktuar për zgjidhjen e problemeve, krijuesit kanë
disa veçori specifike në këtë drejtim.
Krijuesit priren të jenë persona të pavarur, të
vetëpermbajtur, autorativ, këmbëngulës dhe të
vetë-disiplinueshëm me një tolerancë të madhe për
diskutimin , debatin dhe ekuivoken. Janë skeptik
dhe kurioz të lindur, gjithnjë vigjilent, të
kujdesshëm dhe vëzhgues.
Të menduarit
krijues
 A është krijimtaria monopol I një
personaliteti të caktuar njerëzish apo
kushdo mund të jet i till???
Kërkimet në treg kanë treguar se kushdo
mund të jetë krijues në një shkallë të
caktuar sikurse mund të rritin
kapacitetin e tyre duke mësuar për këtë
gjë.
Procesi krijues kalon nëpër disa stade:
Sipas wallas, ato janë përgatitja, inkubimi,
iluminimi dhe verifikimi

Pas çdo reklame të sukseshme
është një ‘ide e madhe’.
Përgjithësisht ato janë të thjeshta
por shumë ekspresive
STRATEGJIA E MESAZHIT :
Qasjet për përmbajtjen
Qasjet për stilin
Formati dhe formulat
Realizimi
IMAZHI I REKLAMES
Fuqia e figures
Qëllimet e figurës
Drejtuesi i artit
Fjalët dhe reklamimi
Stili i të shkruarit






Të qenurit bashkëbisedues
Të qenurit personale dhe zyrtare
Të qenurit e thjeshtë
Të qenurit specifike
Të qenurit i përmbledhur
Të qenurit pozitiv
Struktura
Hapja
Mesi
Mbyllja
Krijimi i reklamës së
shtypur
 Elementet e një reklame
të shypur mund të
klasifikohen si elemente
të kopjes dhe të artit.
 Tërësia e të gjitha
elemnteve quhet layot
apo faqe.


REKLAMA NË GAZETË
Reklama në gazet shihet si një lajm.Ndryshe nga
reklama televizive,ajo konsiderohet më pak
acaruese.Shumë nga reklamat gazetareske janë të
drejpërdrejta dhe të ‘’thata’’informative pa u
shqetësuar për konkurrencë eventuale të
ndjeshme.Gazetat e përditshme shkruhen ne letra të
lira,të cilësis më të ulët, me material
absorbues,relativisht të ashpra që quhet ‘’letër për
shtyp’’.Letra për shtyp nuk është ideale për
realizimin e figurave,pikturave apo detajeve
tjera,veqenarisht me ngjyra.Sot përpjekjet vihen në
drejtim të përdorimit të letrave të një cilësie më të
mirë.
REKLAMA NE REVISTA - janë të formatit më të madh,
me shumë tekst dhe njëkohësisht është shumë
tërheëëse për të përballur konkurencën. Letra e
përdorur është e rëndë e dyllosur, deh e lëmuar, si
dhe riproshimi I fotografive është i shkëlqyer
kundrejt reklamës ne gazetë.
TE SHKRUARIT PER TE SHTYPUR - kopja përbëhet nga
dy elemente :FTESA dhe TEKSTI.


TITULLI
Konsiderohet një ndër elementet më ë rëndësishme të asaj qka shfaqet.Ai shfrytëzon
shqisën e të parit pasi paraqitet si diqka që bie në sy menjëher.Leximi në rast se
ndodh(20% e atyre që e lexojnë një iull lexojnë dhe teksin),fillon nga tiulli.






FUNKSIONET E TITULLIT
-Të fitoj vëmendjen e shikuesit
-Përzgjedh prospektin apo audiencën
-indentifikon produktin
-Ofrim I apelit për shije
-Prezantim I tekstit

VEPRIMET E TITULLIT-titujt grupohen në dy kategori;titujt direkt dhe tituj indirekt.

TË SHKRUARIT E TITULLIT-duhet të jenë të tillë që të kuptohen dhe të përqoj
menjëher idenë e reklamës.I njejti tekst reklame me tituj të ndryshëm ka efekte të
ndryshme në masën e audiencës.’’Mbititulli’’ është një frazë që I paraprin
titullin,ndërsa ‘’nëntitulli’’si është frazë që lidhë titullin me tekstin me synim
kompensimin e kufizimeve të titujve direkt apo indirekt.

 ELEMENTET TË TJERA TË FTESËS
MESTITUJT DHE DIÇITURAT-mestitujtë janë tituj
paragrafësh apo seksionesh,ndërsa diçturat janë
pershkrime të shkurtëra të fotografive apo
liusrimeve.






DIZEJNIMI PËR SHTYP
Elemenet kryesore të saj janë :
STILET E SKICËS –formati e një figure në layout apo faqe zë një sipërfaqe rreth
60-70% të reklames me titull dhe tekstë nën të.
KRIJIMI I LAYOUT-fillimishë artisti duhe të kalojë në katër etapa:e para “layoutprova”(thumbnails),e dyta është krijimi I “layout-bruto’’.Etapa tjera janë:’’layotavancim’’ dhe së fundi ‘’layot-final’’.
PARIMET E DISEJNIMIT-krijimi I një layout duhet të jetë e sistemuar nja një syrë
elementesh të tilla si :tiulli,figura,teksti,një markë,firmë,moto,përmbëledhja
etj.Sistemi ka parasyshë jo vetëm funksjonaliteti por edhe anen estetike.E para
do të thotë reklama të jetë efektive,e kuptushme,ndersa e dyta që reklama të
jetë sa më tërheqëse dhe e këndeshme për syrin.
Organizimi –Sfid për disenjatorin është të vendos rregullt në këtë kaos.Prej
kërkimeve rrezultonë se informacioni mbahet në mend më lehtë kur ai është
organizuar
 MOTOJA DHE PERMBLEDHJA-“motoja është një mjet I




destinuar per te krijuar një imazh dhe për të ndihmuar të
rikujtuari gjë që përsëritet apo shoqëron mbar reklamën
apo fushatën promocionalen.”Përmbëledhja’’ është fjali e
thjeshtë që paraqitet në fund të reklames dhe shërben për
të rikujtuar disa moment thelbësore të relamës.
TEKSTI-përbëhet prej paragrafëve,ajo e shtjellon ne detaje
mesazhin e shitjes së reklames,ofron fakte apo konfirmime
si dhe një sër shpjegimesh perkatëse.Vetëm përmes tekstit
mund të fitohet një klientë
Uniteti loyat- fillon nga një grumbull elementesh dhe fillon
si një e tërë e integruar
Kontrasti – është edhe një tregues i rëndësis së elementeve
ne reklamë.
Ngjyrat – përdoren për disa arsye, për të tërhequr
vëmendjen, për ta bërë reklamën sa më realiste për
produkte të vecanta p:sh pizza, lule, kozmetik etj.
Printimi
 Arti
 Shkrimi
 Lexueshmëria
 Riprodhimi i imazheve me graduale tonesh
 Riprodhimi i ngjyrave
 Procesi i shtypjes
 Falemnderit për vemendje

similar documents