Turvallisuuskysely Hamina Alue 1 Vastaajien määrä (94) alueittain

Report
EK-ARTU -hanke
Arjen turva –kysely
Hamina: Alue 1
Vastaajia 94
Alakaupunki 18, Hamina 17, Hietakylä 4,
Holsveri 1, Jamilahti 2, Linnoitus 13,
Pappilansaari 6, Ruotsinkylä 7, Tallinmäki 24,
Ruukki 2
7.2.2013
1
Taustatietoja vastaajista (94)
• Naisia vastaajista 72
• Miehiä vastaajista 22
• Vastaajien ikäjakauma
Alle 24-vuotiaat
25-64 -vuotiaat
65-74 -vuotiaat
Yli 75-vuotiaat
2
73
9
10
2
Vastaajien kokema turvallisuus
elinympäristössä (87)
•
•
•
•
•
•
Erittäin turvallinen
Turvallinen
Suhteellisen turvallinen
Turvallisuus tyydyttävä
Turvallisuus heikentynyt
Asuinalue rauhallinen
3
39
26
4
2
13
”Turvallisuutta luo naapurit ja tuttu ympäristö.”
”Turvallinen ja rauhallinen.” (Pappilansaari)
”Erittäin turvalliseksi, hyvin rauhallinen asuinalue.” (Tallinmäki)
3
Vastaajien kokema turvallisuus
elinympäristössä
• ”Oma elinympäristö Pappilansaarilla on
turvallinen ja rauhallinen.”
• ”Väkivalta lisääntynyt.”
• Etenkin keski-ikäiset ja ikääntyvät asukkaat ovat
muuttaneet liikkumistaan riskien lisääntyessä.”
• Turvallisuuden tunne on sen ansiota, että ei
liikuta iltaisin ja viikonloppuisin.”
• ”En liiku yksin pimeällä tai yöllä, enkä varsinkaan
viikonvaihteessa.” 68 v.
4
Turvallisuutta heikentävät vilkas liikenne ja
liikennejärjestelyt (28)
• Keskustan, etenkin koulujen ympäristön vilkas
liikenne aamuisin, rekka- ja puolustusvoimien
liikenne (14)
• Läheltä piti –tilanteita paljon PappilankatuVälikatu -alueella
• Vaaralliset ja tasa-arvoiset risteykset,
vaaralliset teiden ja katujen ylitykset,
vaaralliset kadunkulmat (7)
5
Turvallisuutta heikentävät vilkas liikenne ja
liikennejärjestelyt (28)
• Vaarallisiksi koetut risteykset: CygnaeuksentieSavonk., Sibeliusk. – Satamakatu, Sibeliuksenk. –
Ratakatu, ammattikoulun risteys, Strömbergin
risteys, ”kalaympyrä”
• Liikennettä pidetään vaarallisena etenkin lapsille (4)
• Vaarallisista risteyksistä kertovat kaikenikäiset
• Kevyen liikenteen väylät puuttuvat, mm. Ruotsinkylä
• Hiihtäjistä varoittavat liikennemerkit puuttuvat
(Tallinmäki)
6
Turvallisuutta heikentää liikennesääntöjen
noudattamattomuus (38) 1/2
• Liikennesäännöistä piittaamattomuus, kaahailu,
autoilijat eivät huomioi kevyttä liikennettä,
väistämisvelvollisuutta ei noudateta (11)
• Ylinopeus yleensä, koulujen läheisyydessä
ylinopeutta, Satakunnankatu (9)
• Nuoret autoilijat välinpitämättömiä
jalankulkijoita kohtaan (4)
”Autoilijat eivät kunnioita suojateitä, mutta on syytä myös
jalankulkijoissa” 68 v.
7
Turvallisuutta heikentää liikennesääntöjen
noudattamattomuus (38) 2/2
• Mopoliikenne, mm. Vallikatu ja
moponuorten kokoontumiset (4)
• Puuttuva heijastimet ja polkupyörien valot
(6)
• Rattijuopot (3)
• Koirien puutteellinen valvonta niitä
ulkoilutettaessa, irrallaanpito, pitkät hihnat
vaarantavat muita liikkujia
8
Turvallisuutta heikentää tiestön heikko
kunto ja valaistus (20)
• Puutteellinen valaistus tai katuvalojen
toimimattomuus (8), haittaa erityisesti kevyttä
liikennettä
• Katujen, teiden ja pyöräteiden heikko
kunnossapito (7)
• Huono auraus (2)
• Syksyisin varisseet lehdet aiheuttavat
liukkautta (1)
• Pöly (2)
9
Turvallisuutta heikentää ilkivalta ja
rikollisuus (16)
• Yleensä ilkivalta sekä kouluympäristössä
tapahtuva ilkivalta (kouluajan ulkopuolella)
• Pihoilta varkauksia, ajoneuvojen anastuksia
• Humalaiset, huumeiden käyttäjät keskustassa,
Cygnaeuksenkadun talo
• Uhkaava henkilöt, mm. kiertelevät ulkomaalaiset
autot, joissa vain miehiä, koetaan uhkaksi
• Tyhjiksi jääneet tilat keräävät nuorisoa
luvattomasti - Ruotsinkylä
10
Turvallisuutta heikentää nuorison
syrjäytymisuhka (7)
• Frustoitunut nuoriso, kokoontuvat
nuorisojoukot esim. koulujen pihoilla (mm.
Pappilansalmi)
• Kouluilla tapahtunut ilkivaltaa
• Aikuiset eivät enää reagoi nuorison
käyttäytymiseen
• Käytöstapojen puute
11
Turvallisuutta heikentävät asumiseen
liittyvät seikat (6)
• Päihteiden käyttö ja tupakointi
kerrostaloissa
• Tulipalovaaran uhka
• Huono ilmanvaihto ja sisäilmaongelmat
• Asuinalueen läpi menevät kadut koetaan
vaaratekijänä
• Lisääntyneisiin naakkoihin ei reagoida
12
Turvallisuutta lisäisi
liikennejärjestelyt (41) 1/2
• Liikenneturvallisuus yleensä, hyvät
liikennejärjestelyt, liikenteen siirto (bussit,
rekat), yksisuuntainen liikenne käyttöön
joillakin katuosuuksilla, näkyvyyden
lisääminen, varuskuntaliikenne ruuhkaaikojen ulkopuolelle (14)
• Liikenneympyröiden rakentaminen (5)
13
Turvallisuutta lisäisivät
liikennejärjestelyt (41) 2/2
•
•
•
•
•
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen (2)
Liikennevalot (2)
Hidasteet (8)
Nopeusrajoitukset (4)
Esteettömyys; luiskat, turvalliset jalkakäytävät
(reunat) (5)
• Liikennemerkit oikealle korkeudelle (1)
14
Turvallisuutta lisäisivät valutus,
teiden kunnossapito ja
liikennekäyttäytyminen (40)
• Katuvalot, toivomuksena palaa läpi yön (24)
• Teiden ja katujen kunnossapito (10)
– Riittävä auraus, liukkauden torjunta
– Kuoppien täyttö
• Heijastimien käyttö ja polkupyöriin valot (2)
• Hyvä liikennekäyttäytyminen, erityisesti
vaaralliset ohitukset pois (4)
15
Turvallisuutta lisäisi valvonta
• Poliisin näkyvyys, partiointi (25)
• Poliisilaitoksen resurssit ja paikkakunnalla
pysyminen (7)
• Kameravalvonta, mm. Pappilasalmen ja
Alakaupungin koulujen alueet (3)
• Venäläisten autojen kuntovaatimukset
tärkeää
• Rattijuopumuksesta halutaan suurempia
rangaistuksia
16
Turvallisuutta lisäisi valvonta
• Yhteistyö poliisin, kunnan, kolmannen
sektorin ja asukkaiden kesken, säännöllisiä
yhteisiä tilannekatsauksia tekijöihin, jotka
vähentävät turvallisuutta (2)
• Turvallisuusuhkien ennakointi, yleiset ohjeet
ja tiedottaminen (2)
• Liikennekasvatus (3)
17
Turvallisuutta lisäisi hyvät palvelut (8)
• Lähipalveluiden säilyttäminen (2)
• Vammaisille riittävät kulkuyhteydet (2)
• Nopea lääkäriin pääsy, ensiapu ja
sairaalapalvelut (4)
18
Turvallisuutta lisäisi yhteisöllisyys (14)
• Sosiaalinen yhteisyys alueen asukkaiden
kesken, toisista välittäminen, yhteiset
pelisäännöt lasten kohdalla, yhteinen
vastuu lapsista ja vanhuksista (9)
• Naapurivalvonta (3)
• Yhteinen tekeminen (1)
• Luottamus toisten apuun (1)
19
Turvallisuutta lisäisi syrjäytymisen
ehkäisy (10)
• Nuorison syrjäytymisen ehkäisy
• Vanhemmuuden tukeminen
• Varhainen puuttuminen ongelmiin, riittävästi
resursseja kouluissa ongelmien puuttumiseen
• Varhainen ja tiukka puuttuminen nuorten
ilkivallantekoihin ja päihteiden käyttöön
• Virikkeelliset harrastukset
• Nuorten työllistämisen tukeminen
• Maahanmuuttajien kotoutus
20
Turvallisuutta lisäisi hoidettu ympäristö (8)
•
•
•
•
•
•
Ympäristön siisteys
Roskapönttöjä tarpeeksi
Leikkipaikkojen kunnossapito ja huolto
Pusikoiden raivaaminen
Autiotalojen purkaminen
Kiinteistöjen kunnon valvonta ja ylläpitäminen
21
EK-ARTU -hanke
Arjen turva –kysely
Hamina: Alue 2
Vastaajia 84
Hevoshaka 18, Saviniemi 7, Meltti 3,
Neuvoton 19, Summa 11, Uusi-Summa 26
7.2.2013
22
Taustatietoja vastaajista (84)
• Naisia vastaajista 69
• Miehiä vastaajista 15
• Vastaajien ikäjakauma
Alle 24-vuotiaat
25-64 -vuotiaat
65-74 -vuotiaat
Yli 75-vuotiaat
2
70
6
6
23
Vastaajien kokema turvallisuus
elinympäristössään (79)
•
•
•
•
•
Erittäin turvallinen
Turvallinen
Melko turvallinen
Turvallisuus tyydyttävä
Oma asuinalue rauhallinen
4
44
25
1
5
”En liiku ongelmapaikoissa pimeällä”
”Uskallan liikkua iltaisin ja varhain aamulla”
”Mukava asuinalue”
”Hevoshaka rauhallinen asuinalue, jossa on turvallista asua.”
24
Vastaajien kokema turvallisuus
elinympäristössä
• ”Kohtalaisen hyväksi” – Meltti 45 v.
• Neuvottomassa turvallisuus koetaan suhteellisen
hyväksi, raskas liikenne ja autojen ylinopeudet
vähentävät sitä.
• Saviniemi koetaan pääsääntöisesti turvalliseksi asua,
päihteiden käyttäjät ja varkaat vähentävät
kokemusta.
• Summassa moottoritietyömaa haittaa
liikenneturvallisuutta.
• ”Pääsääntöisesti ok.” - Uusi-Summa
25
Vastaajien kokema turvallisuus
elinympäristössä
”Pieni kylä, kaikki tuntee kaikki”
”Hyvät suhteet naapureihin”
”Koulu lähellä”
”Yhteisöllistä toimintaa”
”Ammattirikollisuuden puuttuminen”
”Ei uhkaavia asioita asuinalueella”
”Oma piha turvallinen”
26
Turvallisuutta heikentävät huonot
liikennejärjestelyt (12)
• Raskas liikenne, kemikaalionnettomuusuhka,
moottoritietyömaa (4)
• Vaaralliset tienylitykset lapsille ja vanhuksille,
koulu- ja iltapäiväkerhomatkojen vaarallisuus,
pienet lapset samoilla alueilla mopoilijoiden
kanssa (6)
• Esteellisyys; luiskojen puute, mm.
Mullinkoskentie-Patterikatu- Huutokallionkatu (2)
27
Turvallisuutta heikentävät vilkas liikenne ja
liikennekäyttäytyminen (24)
• Huono liikennekäyttäytyminen, ylinopeudet,
autoilijat eivät huomioi kevyttä liikennettä,
mm. Mullinkoskentie, Robin Hoodilta,
Raatihuoneen torin ympyrässä pyöräilijät
vaarassa (17)
• Suorat kaistat toimivat kiihdytyskaistoina (3)
• Mopoilijoiden ylinopeudet, mopoilijoiden
kokoontuminen mm. urheilukentällä ja ajo
luvattomilla alueilla (4)
28
Turvallisuutta heikentää
syrjäytymisen uhka (12)
•
•
•
•
•
Itsekäs sukupolvi
Työttömyys
Uhkailut
Huumeporukat, rattijuopot
Polkupyörä ja muut varkaudet,
varkausyritykset
• Murrot ja väkivalta
• Ulkomaalaiset rikoksentekijät
29
Turvallisuutta lisäisivät
liikennejärjestelyt (28)
• Yleensä liikennejärjestelyt, kevyen liikenteen väylät,
pyörätiet (9)
• Suojatiet ja niiden merkinnät (2)
• Hidasteet suorilla osuuksilla, mm. Pähkinätie (7)
• Risteysalueiden turvallisuus, näkyvyyden lisääminen
(puskat pois) (4)
• Turvallinen koulumatka ja koulujen läheisyydessä
pysähtymistilaa (3)
• Nopeusrajoitukset, maalaten (3)
30
Turvallisuutta lisäisivät
valaistus, teiden kunnossapito ja
liikennekäyttäytyminen (53)
• Teiden kunnossapito, myös pienten katujen
kunnossapito, urien hävittäminen, auraus ja
hiekoitus, jalkakäytävien levennys, pusikkojen
leikkaaminen (19)
• Teiden ja katujen valaistus, myös öisin (27)
• Turvallisuutta lisäisi myös liikennekäyttäytyminen
– Jalankulkijoiden kunnioittaminen (2)
– Yleinen liikennekuri (3)
– Heijastinten ja pyörävalojen käyttö (2)
31
Turvallisuutta lisäisi valvonta (38)
• Poliisivalvonta, partiointi, liikennevalvonnan
tehostaminen (23)
• Poliisipalveluiden säilyminen, resurssit (8)
• Nopeusvalvonta; auto- ja mopoliikenne (4)
• Valvontakameroita (2)
• Pysäköinnin valvonta (1)
32
Turvallisuutta lisäisi yhteisöllisyys (20)
• Yhteisöllinen huolenpito, toisten huomiointi,
yhteisöllisyys, tutut naapurit, naapurisopu,
hyvä henki aikuisten kesken (11)
• Naapurivalvonta (2)
• Nuorista huolehtiminen, valvotut
kokoontumispaikat, edullisten harrastusten
tukeminen, koulussa vapaa-aikaan ulottuva
toiminta (5)
• Puuttuminen (2)
33
Turvallisuutta lisäisi syrjäytymisen
ehkäisy ja hyvät palvelut (11)
• Syrjäytymisen ehkäisy (6)
–
–
–
–
Nuorten koulutuksen ja työllistymisen tukeminen
Riittävä auttaminen ongelmatilanteissa
Huumeongelmien ennalta ehkäisy
Opettajien jaksamisesta huolehtiminen
• Palvelujen säilyminen lähellä (5)
–
–
–
–
Terveyspalvelut, lähipalvelut
Tiedottaminen palveluista myös muuten kuin verkossa (76 v.)
Linja-autoyhteydet
Iltapäiväkerhot lapsille lyhyiden matkojen päässä
34
Turvallisuutta lisäisi
asuinympäristön, alueen ja kaupungin
kehittäminen (7)
• Kaupungin kehittäminen (7)
– Yrittäjyyden palkitseminen ja tukeminen
– Kulkuyhteyksien parantaminen
– Uusien asukkaiden saaminen alueelle
– Asuinympäristöistä huolehtiminen; yleinen
asuinalueiden siisteys, yleisten paikkojen
kunnossapito, luontopolun hoitaminen
35
EK-ARTU -hanke
Arjen turva –kysely
Hamina: Alue 3
Vastaajia 55
Husula 19, Ruissalo 12, Salmenkylä 19,
Takkaniemi 1, Tompurinmäki 4
7.2.2013
36
Taustatietoja vastaajista (55)
• Naisia vastaajista 38
• Miehiä vastaajista 17
• Vastaajien ikäjakauma
25-64 -vuotiaat
65-74 -vuotiaat
Yli 75-vuotiaat
38
8
9
37
Vastaajien kokema turvallisuus
elinympäristössä (52)
•
•
•
•
•
•
•
•
Erittäin turvallinen
4
Turvallinen
22
Melko turvallinen
12
Turvallisuus tyydyttävä
1
Turvallisuus huono
1
Riskit ja levottomuus lisääntyneet 2
Öisin turvatonta
1
Rauhallinen
9
”Huumeiden käyttäjiä liikkuu alueella.” - Husula
”Turvallinen ja rauhallinen asuinympäristö.” - Salmenkylä
38
Vastaajien kokema turvallisuus
elinympäristössä
• ”Levottomuus lisääntynyt viime aikoina. Nuoriso liikehtii,
rikkoo paikkoja ja ajelee mopoilla ja autoilla pitkin
ruohokenttiä ym. luvattomia paikkoja.” – Ruissalo
• ”Alueella ollut murtovarkauksia. Pääasiassa rauhallinen
asuinalue.” - Husula
• ”Suurin turvallisuusuhka on ehkä liikenne.” - Ruissalo
• ”Tompurinmäki rauhallista seutua.”
• ”Lasten turvallisuus huolestuttaa.” - Salmenkylä
• ”Näkyvyys huono ja vaaratilanteita syntynyt useita.” Pirkantie
39
Turvallisuutta heikentävät
liikennejärjestelyt (20)
• Liikenneolosuhteet ja –järjestelyt (20)
– Liikennetyömaa aiheuttaa vaaratilanteita (5)
– Valaistuksen puute, sammuminen aikaisin (7)
– Kevyen liikenteen ja suojateiden puute
– Valaistus pyöräteillä heikko
– Hidasteet puuttuvat
– Näkyvyys huono
– Junaliikenneonnettomuusriski
– Liikuntarajoitteisia ei ole huomioitu
– Liukkaat kelit aiheuttavat vaaratilanteita
40
Turvallisuutta heikentävät
piittaamattomuus liikenteessä ja
hoitamattomat pihaympäristöt
• Liikennesääntöjen noudattamattomuus (9)
– ylinopeudet (7), autot ja moottoripyörät
– autoilijoiden itsekäs asenne, vaaralliset ohitukset
• Hoitamattomat pihaympäristöt; Puskat
haittaavat näkyvyyttä ja keräävät roskaa
41
Turvallisuutta heikentää ilkivalta ja
rikollisuus (6)
• Ilkivalta ja rikollisuus (6)
– murtovarkaudet, huumeiden käyttäjät, mopojengi
särkee ja polttaa paikkoja, on luvattomilla alueilla,
venäläiset autot herättävät pelkoa
• ”Huumeiden käyttäjiä liikkuu alueella jonkin
verran.” – Husula
42
Turvallisuutta lisäävät valaistus ja
teiden kunnossapito (35)
• Valaistus (21)
– toimivat tie- ja katuvalot, koko yön palavat valot
tarpeelliset
• Teiden kunnossapito (14)
– teiden, pyörä- ja kävelyteiden kunnossapito,
auraus, hiekoitus
– pusikoiden raivaaminen
– puistoalueiden ja katujen siistiminen
43
Turvallisuutta lisäisivät liikennejärjestelyt (9)
• Turvalliset liikennejärjestelyt (9)
– toimivat kevyen liikenteen väylät, pyörätien
rakentaminen (mm. Salmenvirralle)
alikulkutunnelit, suojatiet, suojatieyhteys
bussipysäkille (Rälssimiehentie), näkyvyyden
parantaminen
– Hidasteet, nopeusrajoitukset
– Madalletut jalkakäytävät, luiskat
– Vaarallisten aineiden kuljetus kauas
”Pyörä- ja kävelyteiden hiekoitus ajoissa” (74 v.)
44
Turvallisuutta lisäisivät valvonta ja
liikennekäyttäytyminen
• Valvonta (17)
– Poliisin näkyvyys (7), poliisin resurssit (3)
– Liikenteen valvonta (4)
– Rekkaparkkeeraus pois kapeilta teiltä
– Vartijoiden liikkuminen alueella
– Murtovarkauksien selvittäminen
• Liikennekäyttäytyminen (4)
– heijastimet, liikennesääntöjen ja
nopeusrajoitusten noudattaminen
• Ohjeet junaonnettomuuksien varalle
45
Turvallisuutta lisäisivät hyvät palvelut ja
kaupunkisuunnittelu (18)
• Palvelut (7)
– Terveyspalvelujen nopea saanti, hyvä hoito, aluehälytyskeskuksen
paikallistuntemus, lääkärihelikopteri
– Suomenkielentaitoiset lääkärit
– Hyvä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten hoito
– huumevalistus
• Kaupunkisuunnittelu (9)
–
–
–
–
–
Joukkoliikenteen kehittäminen
Tiedottaminen palveluista muuallakin kuin verkossa, neuvonta
Edulliset vuokra-asunnot
Monipuolinen väestö asuinalueella
Pihaympäristö: pusikkojen raivaaminen ja puistoalueiden siistiminen
46
Turvallisuutta lisäisi yhteisöllisyys (11)
• Yhteisöllisyys (11)
– Yhteisöllisyyden lisääntyminen, yleinen
välittäminen, yhteisvastuu ja yhteinen
puuttumien lasten asioihin
– Eri ikäisten yhdessäolon lisääminen
– Tuttuus ja tunteminen ihmisten kesken
– Naapurivalvonta
– Maahanmuuttajien ja valtaväestön
yhteistyön kehittäminen, kulttuurien
kohtaamispaikka
47
EK-ARTU -hanke
Arjen turva –kysely
Hamina: Alue 4
Vastaajia 35
Poitsila 28, Pitäjänsaari 2, Hillo 4, Petkele 1
7.2.2013
48
Taustatietoja vastaajista (35)
• Naisia vastaajista 26
• Miehiä vastaajista 9
• Vastaajien ikäjakauma
Alle 24-vuotiaat
25-64 -vuotiaat
65-74 -vuotiaat
Yli 75-vuotiaat
3
27
1
4
49
Vastaajien kokema turvallisuus
elinympäristössä (36)
•
•
•
•
•
Turvallinen
17
Melko turvallinen
13
Hieman levoton
1
Turvallisuus heikentynyt 2
Rauhallinen
3
”Uskaltaa liikkua iltaisin myöhäänkin.”
”Liikenneturvallisuus hyvällä tasolla.”
”Mukava asua, asuminen on turvallista.”
50
Turvallisuutta heikentävät
liikennejärjestelyt, heikko valaistus ja
teiden kunnossapito sekä ilkivalta (12)
• Huonot liikennejärjestelyt ja puutteellinen
valaistus (7)
– Venäläiset rekat
– Liikenne vaarallista lapsille
– Huono tai toimimaton valaistus
– Kemikaalionnettomuuden riski
• Teiden huono kunto ja epäsiistit kadut (3)
• Ajoittainen ilkivalta (2)
51
Turvallisuutta heikentävät
piittaamattomuus liikenteessä ja
huonot palvelut
• Huono liikennekäyttäytyminen (5)
– Rinnakkain ylinopeutta ajavat mopoilijat
– Autojen ylinopeus, liikennesääntöjen
piittaamattomuus
– Alkoholin vaikutuksen alaisen ajaminen
• Palvelujen väheneminen
– Pelko koulun ja päiväkodin lakkauttamisesta
52
Turvallisuutta lisäisivät liikennejärjestelyt ja
hyvä valaistus (26)
• Hyvät liikennejärjestelyt (9)
– Turvallinen ja lyhyt koulumatka lapsille
– Alikulkutunnelit
– Kärkikolmiot Pohjois-Poitsilaan, liikennerajoitukset
• Hyvä valaistus, valaistuksen lisääminen ja katuvalojen
kunnossapito (8)
• Riittävä valaistus myös yöllä (7)
• Pururadan valaistus ja kunnostus (2)
53
Turvallisuutta lisäisivät teiden
kunnossapito ja valvonta
• Tiestön kunnossapito (7)
– Tienpinnat kuntoon, teiden ja pyöräteiden auraus,
risteysalueiden kunnossapito talvella
• Sataman turvallisuusjärjestelyt ja valmius
• Valvonta (19)
– Poliisin näkyminen katukuvassa, partiointi (12),
poliisilaitoksen säilyttäminen (2)
– Nopeusvalvonta, mopoilijoiden valvonta (5)
54
Turvallisuutta lisäisivät asuinympäristöön
liittyvät tekijät (9)
• Asuinympäristöön liittyvät tekijät (9)
– Leikkikenttä, lasten leikkipuisto
– Lähiliikuntapaikka
– Kerhot lapsille
– Hyvät liikenneyhteydet
– Hyvä sisäilma koulussa
– Koulun ja päiväkodin säilyminen
– Ampumapelien rajoittaminen ympäristössä
55
Turvallisuutta lisäisi yhteisöllisyys (8)
• Yhteisöllinen asenne, toisten kunnioittaminen ja
naapureista välittäminen
• Asukasyhdistyksen tapahtumat, joissa tutustuu
muihin
• Vanhemmat huolehtisivat lapsistaan, lasten seuran
tarkkailu
• Koulun säilyminen yhteisöä yhdistävänä tekijänä
Poitsilassa
• Syrjäytymässä oleviin nuoriin panostaminen
• Sosiaalisen eriarvoisuuden vähentäminen
56
EK-ARTU -hanke
Arjen turva –kysely
Hamina: Alue 5
Vastaajia 18
Pampyöli 4, Sivatti 8, Vilniemi 6
7.2.2013
57
Taustatietoja vastaajista (18)
• Naisia vastaajista 14
• Miehiä vastaajista 4
Vastaajien ikäjakauma
• 25-64 -vuotiaat
13
• 65-74 -vuotiaat
1
• Yli 75-vuotiaat
4
58
Vastaajien kokema turvallisuus
elinympäristössä (13)
• Turvallinen
8
• Melko turvallinen 3
• Rauhallinen
2
”Rauhallinen ja turvallinen.” – Sivatti
”Lasten koulumatka huolestuttaa.” – Sivatti
”Rauhallinen kaupunginosa, pyörätie tuo
turvallisuutta.” – Vilniemi
59
Turvallisuuteen vaikuttavia positiivisia
tekijöitä
• Perheet tuntevat toisensa, lasten tutut
kaverit
• Pelisäännöistä sovitaan toisten
vanhempien kanssa
• ”Lapset pysyvät vapaa-ajalla omalla
kylällä.” - Vilniemi
• Vanhemmat mukana lasten kanssa
• Kanssaihmisten huomiointia
60
Turvallisuutta heikentävät tekijät
• Huonot liikennejärjestelyt (7)
- Kirkkojärven tieosuus riskialtis
- Kevyen liikenteen puute- Sivatti ja Pampyöli
• Tiestö (4)
– Liukkaus ja aurauksen puute
• Liikennekäyttäytyminen (4)
- Ylinopeudet, etenkin kesäisin Vilniemen tiellä
kaahailu, kieltomerkkejä ei noudateta
• Leirintäalueen asukkaat herättävät pelkoa
61
Turvallisuutta lisäisivät
seuraavat tekijät
• Valaistus (6)
• Kevyen liikenteen väylien rakentaminen (7),
Kirkkojärven tie
• Teiden ja katujen kunnossapito, auraus ja
hiekoitus (3)
• Hidasteet, nopeusrajoitukset, sulut, betoniporsaat
• Liikennekasvatus: nopeusrajoitusten
noudattaminen (niin mopoilijat kuin
rakennuttajat) ja heijastinten käyttö
• Poliisin näkyvyys ja valvonta
62
EK-ARTU -hanke
Arjen turva –kysely
Hamina: Alue 6
Vastaajia 36
Maaseutu: Ihamaa 1, Kannusjärvi 3, Kolsila
5, Metsäkylä 8, Myllykylä 3, Mäntlahti 1,
Onkamaa 1, Paijärvi 2, Pyhältö 5, Ravimäki
1, Reitkalli 2, Turkia 2, Töytäri 1, Vehkjärvi 1
7.2.2013
63
Taustatietoja vastaajista (36)
• Naisia vastaajista 26
• Miehiä vastaajista 10
• Vastaajien ikäjakauma
Alle 24-vuotiaat
25-64 -vuotiaat
65-74 -vuotiaat
Yli 75-vuotiaat
1
31
2
2
64
Vastaajien kokema turvallisuus
elinympäristössä (28)
•
•
•
•
•
•
Hyvin turvallinen
3
Turvallinen
14
Melko turvallinen
8
Huono
1
Turvallisuus heikentynyt 1
Rauhallinen
1
”Oman pihan ja ympäristön turvallisuus on omassa
hallinnassa.” – Ihamaa
”Turvallista, koska ihmiset tuttuja. Apua voi pyytää.” –
Metsäkylä
”Muuttumassa epävarmaksi.” - Pyhältö
65
Turvallisuutta heikentävät
liikennejärjestelyt (24)
• Vilkas liikenne ja liikenneolosuhteet (24)
– Suuret ylinopeudet
– Polkupyöräily valtatiellä vaarallista, pyöräteiden
puuttuminen
– Pitkät koulumatkat kävellen, koulukuljetuksen
puute, valtatien ylitykset koulumatkoilla
– Kyläteillä runsaasti monenlaista liikennettä;
rullaluistelijoita, juoksijoita, kävelijöitä, autoja,
maatalouskoneita, moottoripyöräilijöitä
66
Turvallisuutta heikentävät
seuraavat seikat
• Teiden kunto (5)
– huono tien pinta, kuoppaisuus, liukkaus, huono auraus
• Valaistuksen puute (5)
– esim. Metsäkylä
• Paikallisen hälytysjärjestelmän lopetus
Kannusjärvellä
• Autiot talot, huonot rakennukset, vanhat kaivot
• Avun saanti heikentynyt poliisitoiminnan
vähentymisen vuoksi
67
Turvallisuutta heikentävät
seuraavat seikat
• ”Kulkijat”, jos ei elämisen merkkejä kotona
• Ulkomaalaiset marjanpoimijat tulevat lähelle
pihaa, jossa eri rakennuksissa arvokasta
tavaraa
• Karhut
• Palvelujen karsiminen, linja-autoliikenne
harvaa, joskus pitkät odotusajat koululaisilla
68
Turvallisuutta lisäisivät valaistus (15) ja
liikennejärjestelyt (21)
• Teiden valaistus (15)
• Liikennejärjestelyt, risteysalueet
turvallisemmiksi (8)
• Kevyen liikenteen väylät, alikulkutunnelit,
pyörätie Kannusjärvi, Kirkkojärvi, Husulasta
Myllykylään, Metsäkylä (9)
• Sahakosken silta ja sen ympäristö
turvallisemmaksi (1)
• Valtatie 26 perusparannus (1)
69
Turvallisuutta lisäisivät seuraavat
liikenteeseen liittyvät seikat
•
•
•
•
Hidasteet ja nopeusrajoitukset (3)
Nopeusrajoitusten noudattaminen
Pyöräilijöiden ja kävelijöiden huomiointi
Valvonta; poliisiresursseja lisää (4)
– liikenteen valvonta (1)
• Teiden kunnossapito (7)
– Tiestön parantaminen
– Auraus aikaisemmin ja useammin
– Kolsilantien peruskorjaus ja asfaltointi
70
Turvallisuutta lisää hyvät palvelut (9)
•
•
•
•
Tietoliikenneverkon nopeus
Julkinen liikenne, 1-2. lk. koulukuljetus
Koulun säilyttäminen
Palvelujen säilyminen
– Kotipalvelujen säilyminen ja lisääminen
– Terveyskeskuspalvelujen säilyminen
– Asuntojen esteettömyyden parantaminen
71
Turvallisuutta lisää yhteisöllisyys ja
maaseudun pitäminen elävänä (9)
• Naapuriapu, toisista välittäminen, avun
tarjoaminen (4)
• Naapurivalvonta
• Hälytysjärjestelmän luominen
• Asumattomien talojen myynnin järjestäminen
kunnan palveluna
• Vanhojen rakennusten kunnossapito
72

similar documents