Lelki fejl*dés és fejl*dés az imádságban

Report
Lelki fejlődés és fejlődés
az imádságban
Piliscsaba, 2013. december 7.
Az ember fejlődéséről szólnak:
• biológia
• orvosi tudományok
• pszichológia
• pedagógia
• andragógia
Lelki fejlődés is létezik
• Hitoktatás
• Imaélet
• Életmód
A lelki élet kezdete
Lisieux-i Szt. Teréz: Lelki életemnek
kezdetén, mikor tizenhárom-tizennégy
éves voltam, feltettem magamnak azt a
kérdést: miként tudnék előrehaladni?
13-14 év – az Istennel való kapcsolat tudatosabbá válik
A lelki megtérés a lelki élet kezdete
Szt. Ágoston – bűn definíciója: aversio
a Deo et conversio ad craturas.
Megtérés – másik irány
A lelki élet kezdete
Inkább lelki megtérés a lelki élet kezdete
• Első megtérés – a hit kezdete
• Második megtérés – döntés hit szerinti
élet mellett; annak megnyilvánulásai:
 döntés Isten mellett
 nyitottság a környezet, világ felé
 nyitottság más emberek felé
 szolgálat szegények és gyengék javára
Lelki fejlődés leírása – néhány példa
Klasszikus leírás – három út:
1. Kezdők (megtisztulás útja) – kezdődik az
ima, elmélkedés, szentségek, hit igazságainak
elsajátítása
2. Haladók (megvilágosodás útja) – növekedés
az erényekben, Evangélium elfogadása
3. Tökéletesek (egyesülés útja, contemplatio)
– lelki szabadság, nyitottság Szentlélek
működésére
Lelki fejlődés leírása – néhány példa
Keresztes Szt. János – út a Karmel hegyére
• Szeretet megtapasztalása
• Lélek éjszakája
 Érzékek aktív éjszakája
 Érzékek passzív éjszakája
 Lélek aktív éjszakája
 Lélek passzív éjszakája
• A szeretet teljessége
Lelki fejlődés leírása – néhány példa
Jézusról nevezett (Avilai) Szt. Teréz – lelki vár
Hét lakás – lelki fejlődés, mint
belépés a következő lakásokba.
A végén misztikus jegyesség és
misztikus
házasság,
azaz
egyesülés az Istennel.
Lakások – ima formái, mint kert
öntözésének módszerei (több
módon kivitelezhető)
Lelki fejlődés leírása – néhány példa
Egy modern próba
1. Keresztény beavatás – Istennel való
kapcsolatának kezdete – hitoktatás, szentségek
2. Lelki élet elsajátítása – döntés Isten mellett
3. Identitás válsága és megtisztulás –
megerősítés, új feladatok megtalálása
4. Lelki érettség – Istenbe vett bizalom,
személység integrálása, egyházi tevékenység
5. Halál és megdicsőülés – időskor, feltámadás
perspektívája
Lelki fejlődés és fejlődés az imában
Jézusról nevezett (Avilai) Szt. Teréz
Az ima módja mutatja, hol tartunk a
lelki fejlődésben. Mindegyik lakásnak
más fajta imádság felel meg.
A virágos kert öntözése – négy mód.
Lelki fejlődés és fejlődés az imában
Jézusról nevezett (Avilai) Szt. Teréz
1. mód –vizet meríteni a kútból –
kezdőknek imája (elmélkedés is):
nehéz és nem nagyon eredményes.
Lelki fejlődés és fejlődés az imában
Jézusról nevezett (Avilai) Szt. Teréz
2. mód – szivattyú használata: pihenés
imája – könnyebb és eredményesebb.
Lelki fejlődés és fejlődés az imában
Jézusról nevezett (Avilai) Szt. Teréz
3. mód – csatornából vagy forrásból
kifolyó víz: misztikus egyesülés imája.
Lelki fejlődés és fejlődés az imában
Jézusról nevezett (Avilai) Szt. Teréz
4. mód – eső: misztikus házasság –
egyesülés – nincsen erőfeszítés.
Fejlődés az imádságban
Mi jellemzi a szóbeli imádságot?
A szóbeli imádság összekapcsolja testet a szív
benső imádságával. A legbensőségesebb ima
sem mondhat le a szóbeli imádságról, de a
szóbeli imának mindig személyes hitből kell
fakadnia. A „Miatyánkkal” Jézus a szóbeli
imádság tökéletes formájára tanított meg
bennünket.
(Katekizmus kompendiuma, 569.)
Fejlődés az imádságban
Mi az elmélkedés?
Az elmélkedés imádságos reflexió, mely
elsősorban Isten szentírási igéjéből indul el.
Tevékenységre sarkallja az értelmet, a
képzeletet, az érzelmeket, a vágyóképességet,
hogy elmélyítse hitünket, megtérítse a szívünket
és erősítse akaratunkat Krisztus követésében.
Előkészíti a szeretetben való egyesülést az Úrral.
(Katekizmus kompendiuma, 570.)
Fejlődés az imádságban –
elmélkedés
Keresés – a lélek próbálja megérteni, hogy miért és hogyan
lehet keresztény módon élni.
Segítség: könyvek, Biblia (főleg Evangélium), szentképek,
liturgikus szövegek, lelki irodalom, a teremtés és a történelem
nagy könyve, Isten „mai napjának lapja” (KEK 2705).
A gondolatok világából átmegyünk a tények világába (KEK 2706)
Az elmélkedésnek annyi módszere van, amennyi a lelki
mesterek száma (KEK 2707).
Az elmélkedés fölhasználja a gondolkodást, a képzeletet, a
lélek érzéseit és vágyait.(KEK 2708).
Fejlődés az imádságban
Mi a szemlélődő ima?
A szemlélődő imádság Isten egyszerű szemlése
csendben és szeretetben. Isten ajándéka, a tiszta
hit órája, amelyben az imádkozó keresi Krisztust,
rábízza magát Isten szerető akaratára, és a
Szentlélek tevékenysége alá rendeli magát.
Avilai Szent Teréz bensőséges barátságként
határozza meg, amelyben „gyakran vagyunk
együtt istennel, tudván, hogy szeret bennünket.
(Katekizmus kompendiuma, 571.)
Fejlődés az imádságban –
a szemlélődő imádság
A szemlélődő ima idejének és időtartamának megválasztása a
szilárd akarattól függ, mely föltárja a szív rejtett dolgait. A
szemlélődő ima nem akkor történik, amikor időnk van rá, hanem
időt szakítunk arra, hogy az Úrral legyünk azzal a szilárd
elhatározással, hogy nem hagyjuk abba, bármilyen próbatétel és
szárazság is kísérje a találkozót. Elmélkedni nem mindig lehet, de
mindig be lehet lépni a szemlélődő imába, egészségi és érzelmi
állapotunktól,
munkakörülményeinktől
függetlenül.
Szegénységben és hitben a szív a keresés és a találkozás helye.
(KEK 2710)
Fejlődés az imádságban
Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy
éreztem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek;
amikor pedig férfivá lettem, felhagytam azokkal, a dolgokkal,
amelyek gyermekhez valók.
Hasonlít a testi fejlődésre
Testi fejlődés
Korszak
gyerek
kamasz
felnőtt
érett
Mi fejlődik?
beszéd
gondolatok
érzések
figyelem
(1Kor 13,11)
Ima fejlődése
Ima módja
szóbeli imádság
elmélkedés
affektív ima
szemlélődő ima
Uram,
taníts meg
minket
imádkozni!
(Lk 11,1)
Hasonlóképpen a Lélek is segítségünkre
van erőtlenségünkben, mert nem tudjuk,
miképpen kell kérnünk, amit kérünk; de
maga a Lélek jár közben értünk szavakba
nem foglalható sóhajtásokkal. Aki
azonban vizsgálja a szíveket, tudja, hogy
melyek a Lélek kívánságai, tudja, hogy
közbenjár a szentekért Isten akarata
szerint.
(Róm 8, 26-27)
Honnan tanulhatunk imádkozni?
Az ima
„tankönyve”
Az imakönyv
A Biblia – az ima „tankönyve”
Mikor pedig imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a
képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és a
terek sarkán állva imádkozni, hogy feltűnjenek az
embereknek.
(Mt 6,5)
Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be
az ajtódat, és így imádkozz Atyádhoz, aki a rejtekben
van.
(Mt 6,6)
A Biblia – az ima „tankönyve”
Az imádságban pedig ne fecsegjetek,
mint a pogányok, akik úgy gondolják,
hogy a bőbeszédűségükért nyernek
meghallgatást. Ne hasonlítsatok tehát
hozzájuk, mert tudja a ti Atyátok, mire
van szükségetek, mielőtt még kérnétek
őt.
(Mt 6, 7-8)
A Biblia – az ima „tankönyve”
„Kérjetek és kaptok, hogy a ti örömötök
teljes legyen”.
(Jn 16,24)
A Biblia – az ima „tankönyve”
Ezért ti így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a te neved;
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a
földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a
Gonosztól
(Mt 6, 9-13)
A Biblia – az ima „tankönyve”
És bizony, mondom nektek: ha a földön
ketten egyetértésben kérnek valamit,
bármi legyen is az, megkapják Atyámtól,
aki a mennyben van. Mert ahol ketten
vagy hárman összegyűlnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük.
(Mt 18, 19-20)
A Biblia – az ima „tankönyve”
Vámos és farizeus
Jézus egy magányos helyen imádkozik
Jézus imája az Olajfák hegyén
A Biblia – az ima „tankönyve”
Jézus imája a kereszten: „Atyám! Bocsáss
meg nekik, mert nem tudják, mit
cselekszenek”
(Lk 23,34)
Uram, ne tulajdonítsd ezt nekik bűnül”
(ApCsel 7,60)
Jézus, mint az ima példája
István, első vértanú számára
A Biblia – az ima „tankönyve”
Apostolok imádkoztak:
• mikor,
• hogyan,
• hol
A Biblia – az imakönyv
Zsoltárok
Himnuszok
Kantikumok (énekek):
- Benedictus,
- Magnificat
- Nunc dimittis
Miatyánk
A liturgia, mint az
imádság iskolája
Biblia
Szent hagyomány –
őskeresztények imái
Szentek imái
himnuszai
és
Egyház tanítása
Teológiában – lelki élet
teológiája (aszketika)
Katekizmus – egyik
része: Az imádság a
keresztény életben
Kompendium – végén
imádságok

similar documents