liikennevisioraportti

Report
Risto Linturi ja Ossi Kuittinen



Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt
liikenteen sähköiset palvelut –kokeiluhankkeen
(Liikennelabra-hanke) vuosille 2014 – 2015
edistääkseen sähköisten palveluiden
kuluttajamarkkinan syntymistä ja selvittääkseen
sähköisten palveluiden vaikutuksia
Selvitys liittyy edellä mainittuun kokonaisuuteen
ja on Liikenneviraston teettämä. Raportin
kirjoittajat ovat Risto Linturi ja Ossi Kuittinen.
Selvityksessä on käytetty joukkoistusta
Johdantovisio
ekosysteemimallin visio
Politiikkasuositukset
Toimijavisiot
informaatio
Toimijat
Teknologiat
Motiivit
Trendit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Muuttuvien kustannusten radikaali laskeminen ja
siitä seuraava jakamistalouden kasvu
Etäläsnäolon ja kaukovaikuttamisen teknologiat
Tavaroiden internet ja verkkokauppa
Robotisaatio, nelikopterit, miljardit anturit
Kompleksisuus ja itseorganisoituvuuden kasvu
Erikoistuminen ja vaihdanta, "long tail"-ilmiö
Digitalisaation ja robotisaation kansantaloudelliset
vaikutukset

Kuvaus tieliikenteen teknologisista mahdollisuuksista 2020-luvulla










Toimijakuvaukset (76 kpl), toimijoiden motiivit ja hyödyt





Ajoneuvoteknologian kehitys ja autojen robotisoituminen
Tieliikenteeseen liittyvät informaatiolähteet 2020-luvulla
Liikenteen tuottaman ja käyttämän tiedon arkkityypit
Kehittyvä anturiteknologia ja uudentyyppiset mittalaitteet
Ihmisten tarpeistaan, uskottavuudestaan ja liikkumisestaan tuottama tieto
Logistiikan tavaroista ja toisaalta tavaroiden logistiikasta tuottama tieto
Ihmisten liikenteessä ajoneuvoista ja ympäristöstään tuottama tieto
Algoritmisesti konsolidoitu tieto
Liikennetiedon reaaliaikaisuus ja luotettavuus
Maantieliikenteen informaation yleiset potentiaaliset hyödyt
Informaation luovuttajien, välittäjien ja vastaanottajien potentiaaliset geneeriset ja
konkreettiset motiivit
Toimijakohtaiset visioit (12 kpl) potentiaalisista hyödyistä kuluttajalle
Systeeminen tarkastelu potentiaalisista toimijarooleista, arkkitehtuurista
ja suunnitteluperiaatteista, ehdotettu ekosysteemiarkkitehtuuri
Politiikkasuositukset ja hanke-ehdotukset
Tieliikenteen
informaatiolähteet
2020-luvulla
32
321
322
323
324
33
331
332
333
334
335
336
337
34
341
3
343
344
345
35
351
352
353
354
Kehittyvä anturiteknologia
Ajoneuvon normaalit anturit
Robottiajoneuvoihin liittyvät muut anturit
Mahdolliset erikoisanturit anturityypeittäin
Antureiden sijoittaminen rakenteisiin
Ajoneuvon omasta tilastaan ja käyttäjistään
tuottama tieto
Sijaintipaikka liike ja kiihtyvyys
Moottorin ja hallintalaitteiden tila
Auton energiankulutus
Matkustamon ja tavaratilan olosuhteet
Renkaiden toiminta ja ajoneuvon liike
Kuljettajan tunnistus vireys ja ajotapa
Käytön oikeutus ja maksaminen
Ajoneuvon ympäristöstään tuottama tieto
Säätila tien kunto näkyvyys
Liikennemerkit ja opasteet
Liikennevirta ja esteet liikenneväylillä
Ihmiset eläimet ja kevytliikenne
Tienvarsien maasto ja epätavalliset
vaaratilanteet
Kiinteän ja mobiilin teknologian ajoneuvoista
tuottama tieto
Kiinteän tiestössä olevan laitteen tuottama tieto
Nelikoptereiden tai muiden lentolaitteiden
tuottama tieto
Logistiikkaterminaalin tuottama tieto
Matkustajaliikenteen terminaalin tuottama tieto
36
361
362
363
364
365
366
367
368
369
37
371
372
373
374
375
38
381
382
383
384
39
391
392
393
394
395
310
3101
3102
3103
Ihmisten tuottama tieto
Sijaintipaikka ja matkustustarpeet
Kulkureitti ja kulkuväline
Tavarankuljetustarpeet
Löytämistarpeet
Kohtaamistarpeet
Kokemukset ja tuntemukset
Rajoitteet
Maksuperusteet ja tavat
Luotettavuustiedot
Logistiikan ja tavaroiden tuottama tieto
Tavaran sijaintipaikka ja kulkureitti
Tavaran käsittelytavat ja
varastointiolosuhteet
Tavaraan liittyvä oikeutus ja transaktio
Tavaran toimittaminen ja välivarastointi
Tavaran koostumus ja ominaisuudet
Ihmisten liikenteessä ajoneuvoista ja
ympäristöstä tuottama tieto
Jalankulkijan tai pyöräilijän tuottama tieto
Matkustajan kännykällä tuottama tieto
Transaktiotieto ja luotettavuustieto
Ympäristöhavainnot mittaustieto
Algoritmisesti konsolidoitu tieto
Ajotietokoneen suorittama konsolidointi
Käyttäjän päätelaitteessa tapahtuva
konsolidointi
Pilvipalveluissa tapahtuva konsolidointi
Tiedon konsolidointi ja koordinointi
keskitetysti tai hajautetusti
Organisaatioiden konsolidoima tieto
Liikennetiedon reaaliaikaisuus ja
luotettavuus
Informaatiolle asetettavat QOS-vaatimukset
Vaikutukset mobiilin tietoliikenteen määrään
Mahdolliset ratkaisut QOS-kysymyksiin
Ajoneuvon kuljettaja
Ajoneuvon omistaja
Matkan tarvitsija
Matkustaja
Virtuaaliturismi turismi
Tavaran tilaaja
Tavaran myyjä
Kauppa ja palvelut
Katujen ja teiden kunnossapito
Liikennesuunnittelu ja kaavoitus
Liikennöitsijä
Kuljetusliike
Tavaraliikenteen terminaalit ja
huolintaliikkeet
Parkkipaikkojen ylläpito
Varastotilojen järjestäminen
Autokauppa
Ajoneuvohuolto
Huoltoasemat ja rengasliikkeet
Liikenteen ohjaus ja valvonta
poliisi
Turvapalveluiden tarjoajat
Tulli ja rajavartiolaitos
Media ja markkinointi
Meteorologit
Maanviljely
Ympäristökeskukset
Liikenneturva
Sosiaali- ja terveystoimi
Verottaja
Ajo-opetus
Autoliitto
Taksiyrittäjät ja taksikuskit
Autovuokraamot & autopoolit
Kimppakyytien järjestäjät
Näkövammaiset ja muut
invalidit
Muistisairaat
Sairaankuljetus
Vahinkovakuuttajat
Teleoperaattorit
Mittalaitteiden myyjät
Massatilaisuuksien järjestäjät
Peliteollisuus
Palo- ja pelastustoimi
Pakkausteollisuus
Nelikopterioperaattorit
Aikapankit ja sähköraha
Puhtaanapito ja siivoustoimi
Oikeuslaitos
Rikollinen ,terroristi
Alkutuottajat (kala, liha sienet,
marjat)
Informaatiobrokerit
Ravintolat
Majoituspalvelut
Vanhukset
Ajokortittomat
Polkupyöräilijät
Maahanmuuttajat (eri kieliryhmät)
Ympäristötietoiset
Pienyrittäjät joiden tavaralogistiikka
vaatii erityisfeatureita
Yrittäjät joiden asiakasryhmä vaatii
erityisfeatureita
Palveluinfran rakentajat
Paikkatietoala
Mobiililaitteiden ja mittalaitteiden
valmistajat
Robotiikka-ala
Sovelluskehittäjät ja
pilvipalveluiden toimittajat
Maksuoperaattorit ja
maksujärjestelmien tuottajat
Auto-operaattorit
Mallintajat ja Big data analyytikot
Työnantajat
Työntekijät
Evira
Tukes
Huoltovarmuuskeskus
Verottaja
STUK
Tilintarkastus
ESA
Puolustusvoimat
Julkinen liikenne
2.
Julkinen logistiikka ja verkkokauppa
3.
Kauppa ja palvelut (asiointiin ja omaan jakeluun perustuva)
4.
Teollisuus rakentaminen ja niiden logistiikka
5.
Teiden katujen ja pihojen kunnossapito
6.
Liikenteen peer production
7.
Sosiaali-ja terveystoimi koulutoimi
8.
Tietoliikennepalveluiden tarjoajat
9.
Turismin ja matkailupalveluiden edistäjät
10.
Vakuutusyhtiöt turvapalveluiden järjestäjät
11.
Google Facebook Foursquare karttapalvelut
12.
Kansalainen My Data-yhteisö
Visioissa kuvattu aihealueen laajuus, hyödyt yksilölle ja yhteiskunnalle
1.

Jos jokaisen kävelyetäisyydellä olisi lokerikko,
johon toimitettava tavara jätetään ja samalla
lähetetään koodi, jolla lokeron saa avatuksi.
jos järjestelmä olisi avoin kenelle tahansa logistiikan
tai kaupan toimijalle ja standardoitu
Kuluttajien logistiikka ja verkkokauppa mullistuisi


Jos jokaisessa tavarassa olisi yksilöllinen
tunniste ja internetissä tavaran omistajan
hallittavissa oleva tietue.




tavara voitaisiin jättää lähtevään postiin ilman
osoitetta tai kuormakirjaa
tavara voisi itse ohjata reittiään useiden
logistiikkatoimijoiden yli
tavaraan voisi kertyä tietoa sen kohtelusta
omistajan vaihtuessa uusi omistaja voisi vaihtaa
määränpäätä ja maksutapaa kesken matkan

Jos autojen yhteiskäyttöä helpotettaisiin,
voitaisiin jo verrattain vähäisellä
matkustajamäärän ja käyttöasteen lisäämisellä
saavuttaa yhtä suuret säästöt kuin katujen ja
teiden kunnossapidon kustannukset ovat.

Jos kansalaiset saisivat valtuuttaa haluamansa
kolmannen osapuolen keräämään ja
ylläpitämään itseensä liittyviä tietoja, olisi
yksityisyyden suoja nykyistä miljoonaa
henkilörekisteriä parempi ja esimerkiksi
terveystiedot voisi turvallisesti yhdistää
kaupassakäyntitietoihin. Liikenteeseen liittyviä
My Data –esimerkkejä on runsaasti ja
käsitteellisesti My Data –ajattelu korvaa CRMja Facebook/Google-keskeisen asiakastiedon
käyttäjäkeskeisellä lähestymistavalla.
7.1
7.2
Systeemin arkkitehtuurista ja suunnitteluperiaatteista
Kriittisten palveluiden toimintavarmuus
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.3
Yhteiskunnan kannalta kriittiset toiminnot
Merkittävät liikennedatan ja tietojärjestelmien systeemiset riskitekijät
Roolituksen ja markkinarakenteen vaikutus teknologiariippuvuuteen
Käyttäjäkohtaisen datan palveluriippumattomuus – omadatavisiot
Yksityisyyden suojaan liittyvät systeemiset kysymykset
Regulatiiviset edellytykset tiedon maksimaaliselle hyväksikäytölle
Ehdotetut roolitukset ja rajapintastandardien tarve
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.4
Roolitukset ekosysteemin
Ekosysteemin subjektit/objektit
Digitalisointikerros
Ekosysteemin sovellusriippumattomat Core-funktiot:
Sovellukset/Palvelut/Prosessit
Rajapintastandardien tarve
Evaluointi ekosysteemimallin vaikutuksesta 12 esitettyyn visioon
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8
7.4.9
7.4.10
7.4.11
7.4.12
Julkinen liikenne
Julkinen logistiikka ja verkkokauppa
Kauppa ja palvelut (asiointiin ja omaan jakeluun perustuva)
Teollisuus, rakentaminen ja niiden logistiikka
Teiden, katujen ja pihojen kunnossapito
Liikenteen peer production
Sosiaali-ja terveystoimi, koulutoimi
Tietoliikennepalveluiden tarjoajat
Turismin ja matkailupalveluiden edistäjät
Vakuutusyhtiöt, turvapalveluiden järjestäjät
Google, Facebook, Foursquare, karttapalvelut
Kansalainen, My Data -yhteisö






Aito kansalaisen lisäarvo tietojen yhdistelyllä
Yksityisyyden suojaaminen sillä tasolla, jonka
yksilö itse haluaa valita
Sovellusten helppo tuottaminen
Hyötyajattelun ihmiskeskeisyys
Antifragiilisuus (resilienssi + evolutiivisuus)
Kilpailukyky ja vienti
Visioitu ekosysteemimalli
Sovellus
Sovellus
LaiteID
Sovellusalusta
HlöID
Sovellus
MyData
01101110101000
Yksilö
11100001101011
/rooli
10001010101011
11111000001010
Tavara
Laite
10001000101101
111010001111
TavaraID
Anonymisointi
Sovellus
Sovellus
PalveluID
Sovellus
Sovellus
Sijaintisign.
Kartta/
PaikkaID
Avaimenhallinta
Sovellus
9.1
Yleisperiaatteita
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.2
Fyysisen ja virtuaalisen liikenteen työnjako tulevaisuudessa
Verkkokaupan vaikutukset kaupan rakenteisiin ja logistiikan kehittymiseen
Palvelujen automatisoituminen, push -palvelut
Digitaalinen yhdistävyys ja ubiquitous –ajattelu
Toimintamalli on avoin, kokeileva ja mahdollistava kaikilla politiikan osa-alueilla.
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.3
Liikennepolitiikka
Viestintäpolitiikka
Innovaatiopolitiikka ja teollisuuspolitiikka
Sosiaalipolitiikka
Oikeuspolitiikka (ihmisoikeudet ja velvollisuudet, yksityisyys)
Puolustuspolitiikka
Ympäristöpolitiikka
Turvallisuuspolitiikka
Kehittämisen ohjaus systeemisesti
Valtionvarainhoito
Visioiden hankkeistaminen
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.3.9
9.3.10
9.3.11
9.3.12
Julkinen liikenne
Julkinen logistiikka ja verkkokauppa
Kauppa ja palvelut (asiointiin ja omaan jakeluun perustuva)
Teollisuus, rakentaminen ja niiden logistiikka
Teiden, katujen ja pihojen kunnossapito
Liikenteen peer production
Sosiaali-ja terveystoimi, koulutoimi
Tietoliikennepalveluiden tarjoajat
Turismin ja matkailupalveluiden edistäjät
Vakuutusyhtiöt, turvapalveluiden järjestäjät
Google, Facebook, Foursquare, karttapalvelut
Kansalainen, My Data-yhteisö
T. Ali-Vehmas and T. R. Casey, Evolution of wireless access provisioning: A systems thinking approach”, Competition and Regulation in Network Industries, Vol. 13, No. 4, pp. 333-361,
December 2012http://sites.google.com/site/papersthocasey/papers/CRNI_13_04_0333.pdf
Dan Ariely, Predictably Irrational, The hidden forces that shape our decisions, 368p, 2009, Harper Collins
W, Brian Arthur, The Nature of Technology, Free Press, New York USA, 2009.
Automaattisen liikenteen metropolivisio-työryhmä, Loppuraportti: Automaattisen liikenteen metropolivisio -raportti, 40p, 2013, Sovelto
Robert Axelrod, The Evolution of Co-operation, 241p, 1990, Penguin Books
Robert Axelrod, Michael Cohen, Harnessing Complexity; Organizational Implications of a Scientific Frontier, 184p, 2000, Basic Books
Philip Ball, Critical Mass; How One Thing Leads to Another, 644p, 2005, Arrow Books
Albert-Laszlo Barabasi, Linkit – Verkostojen uusi teoria, 282p, 2002, Terra Cognita
Chester Barnard, The Economy of Incentives, in Classics of Organization Theory, pp93-102, 2001, Wadsworth
Ori Brafman, Rod Beckstrom, The Starfish and the Spider; The Unstoppable Power of Leaderless organizations, 230p, 2006, Penguin Portfolio
Stewart Brand, Whole Earth Discipline, Why dense cities, nuclear power, genetically modified crops, restored wildlands, radical science and geoengineering are essential, revised and
updated edition, 337p, 2010, CPI
David Brin, The Transparent Society: Will technology force us to choose between privacy and freedom, 378p, 1998, Perseus
Ronald Burt, Structural Holes; The Social Structure of Competition, 313p, 1995, Harvard University Press
Clayton Christensen, Scott Anthony, Erik Roth, Seeing What’s Next; Using the Theories of Innovation to Predict Industry Change, 312p, 2004, Harvard Business School Press
Emile Durkheim, The Division of Labour in Society, 352p, 1997, Free Press
Gary William Flake, The Computational Beauty of Nature; Computational Explorations of Fractals, Chaos, Complex Systems and Adaptation, 493p, 1998, MIT Press
Steven Johnson, Emergence, 288p, 2002, Scribner
M. L. Katz, C. Shapiro, 1985. Network Externalities, Competition, and Compatibility. American Economic Review 75(3): 424-440
Stuart Kauffman, At Home in the Universe; The Search for the Laws of Self-Organization and Complexity, 321p, 1995, Oxford University Press
Hermann Kopetz, Real-Time Systems – Design Principles for Distributed Embedded Applications, Springer Verlag, Heidelberg, Germany. 2nd Edition, 2011.
Donald L. Laurie, Yves L. Doz, Claude P. Sheer, Creating New Growth Platforms, 12p, Harvard Business Review, Vol. 84, No. 5, May 2006
Steven Levitt, Stephen Dubner, Freakonomics, A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything, 320p, 2006, Penguin Books
Linturi, Risto, Kuusi, Osmo ja Ahlqvist Toni, Suomen sata uutta mahdollisuutta, Radikaalit teknologiset ratkaisut, 185p, 2013, Eduskunta
Michael Mann, The Sources of Social Power volume I, 549p, 1986, Cambridge
Mika Mannermaa, Jokuveli, Elämä ja vaikuttaminen ubiikkiyhteiskunnassa, 244p, 2008, WSOYPro
Abraham Maslow, The Theory of Human Motivation, pp167-184, in eds. Jay M. Sharif, J. Steven Ott, eds., Classics of Organization Theory, 542p, 2001, Wadsworth
J. S. Nahapiet, Ghoshal, 1998. Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. Academy of Management Review 23(2): 242-266
R. Nelson and S. Winter, 1982. An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Mitchel Resnick, Turtles, Termites, and Traffic Jams; Explorations in Massively Parallel Microworlds, 163p, 1997, MIT Press
Paul Resnic, Beyond Bowling Together: SocioTechnical Capital, to appear in HCI in the New Millenium, Addison W.
Howard Rheingold, Smart Mobs – The Next Social Revolution, Transforming Cultures and Communities in the Age of Instant Access, 266p, 2002, Basic
Rifkin, Jeremy, http://www.amazon.com/Zero-Marginal-Cost-Society-Collaborative/dp/1137278463
*Everett Rogers, Diffusion of Innovations; Fifth edition, 550p, 2003, Free Press
**Thomas Schelling, Micromotives and Macrobehaviour, 270p, 2006, W.W.Norton&Co.
***Herbert Simon, Administrative Behavior; A Study of Decision-Making Process
**James Surowiecki, The Wisdom of Crowds; Why the Many are Smarter Than the Few, 370p, 2005, Abacus
Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan, 366p, 2007, Random House
Nassim Nicholas Taleb, Antifragile – Things That Gain from Disorder, Random House, New York USA, 2012.**Tuomi I, Networks of Innovation, 251p, 2002, Oxford
John Urry, Sosiology Beyond Societies – mobilities for the 21th century, 255p, 2000, Routledge
Walker, B., C. S. Holling, S. R. Carpenter, and A. Kinzig. Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems, Ecology and Society 9(2): 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
1.
41.
42.
43.
44.
45.
http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5/
David S. Wall, Cybercrime – The transformation of Crime in the Information AgePolity Press, Cambridge, UK, 2007
Norbert Wiener. The humans use of human beings – Cybernetics and society
Da Capo Press, USA, 1950
Ira Winkler, Spies Among Us – How to Stop the Spies, Terrorists, Hackers, and Criminals You Don't Even Know You Encounter Every Day, John Wiley & Sons, New York, USA, 2005
Tim Wu, The Master Switch – The Rise and Fall of Information Empires. Knopf Publishing, 2nd edition, November 2010
Jonathan Zittrain. The Future of the Internet and How to Stop it, Yale University Press, New Haven USA, 2008.

similar documents