Az MNB felügyeleti feladatai

Report
Eredményes fogyasztóvédelemért és
piacfelügyeletért
Bethlendi András ügyvezető igazgató
FBAMSZ
XI. Biztosításszakmai Konferencia
2014. szeptember 22.
MNB-PSZÁF integráció oka és előnyei
2013. október 1-től a Magyar Nemzeti Bank látja el a pénzügyi közvetítőrendszer
felügyeletét
Az összevonás oka
• Jegybanki és felügyeleti célok összehangolása, egyértelmű felelősségek;
• A jegybank végső hitelezői funkciója - erősebben ösztönzött a hatékony,
proaktív felügyeletre;
• Bankunió (keretében integrált felügyeleti modell jön létre az eurozónában).
Előnyök
•
•
•
•
•
•
A mikro- és makroprudenciális politika közötti összhang megteremtése;
A felügyeleti, szabályozói eszközök optimális allokációja;
Rendszerkockázatilag fontos pénzügyi intézmények kontrollálása;
Hatékony válságkezelés, szanálás;
Hatékonyabb nemzeti érdekérvényesítés a nemzetközi fórumokon;
Költséghatékonysági szempontok.
Magyar Nemzeti Bank
2
Az MNB fő szervei és a felügyeleti stratégiája
• A Monetáris Tanács, mint legfőbb stratégiai döntéshozó szerv;
• A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a felügyeleti feladatok végrehajtásával
kapcsolatos szerv;
• Az igazgatóság, mint az MT és a PST döntéseinek végrehajtó szerve, valamint az
MNB működésének irányítója;
• A felügyelőbizottság, mint a tulajdonosi ellenőrzés szerve.
KÜLDETÉS
JÖVŐKÉP
Stabil, versenyző, közbizalmat élvező pénzügyi szektor és az
azt felügyelő, formáló erős MNB.
A pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartása és támogatása,
valamint a rendszer szereplőinek a rendszerbe és egymásba vetett
bizalmának helyreállítása és megerősítése az integrált felügyeleti
eszköztár segítségével.
KÖZPONTI ÉRTÉKEK: STABILITÁS
ÉS BIZALOM
STRATÉGIAI CÉLOK
SOKKELLENÁLLÓKÉPESSÉG
NÖVELÉSE
EGÉSZSÉGES,
FENNTARTHATÓ
VERSENY
BIZTOSÍTÁSA
PÉNZÜGYI RENDSZER
HITELEZÉSI,
FINANSZÍROZÁSI
KÉPESSÉGÉNEK ÉS
KÉSZSÉGÉNEK
NÖVELÉSE
INTEGRÁLT MŰKÖDÉS
KOCKÁZATALAPÚ
FELÜGYELET
AKTÍV
SZABÁLYOZÓI
SZEREP
ERŐSEBB NEMZETKÖZI
SZEREPVÁLLALÁS
EREDMÉNYES
FOGYASZTÓVÉDELEM
ÉS PIACFELÜGYELET
HATÁROZOTT,
IDŐBEN
TÖRTÉNŐ
JOGÉRVÉNYESÍTÉS
NAPRAKÉSZ,
INTEGRÁLT
TUDÁSBÁZIS
Magyar Nemzeti Bank
3
Pénzügyi Fogyasztóvédelem – szervezeti felépítése
4
A jól működő alkusz a fogyasztói érdekek
képviselője
Az alkusz minden esetben:
 Az ügyfél megbízásából jár el, az ő igényeinek érvényesítésében működik
közre;
 Teljes körű igényfelmérést végez;
 Kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést köteles
elemezni;
 Az ügyfél igényeinek leginkább megfelelő terméket kell ajánlania.
Kiemelten fontos az ügyfelek megfelelő tájékoztatása, különösen:
 Arra vonatkozó felhívás, hogy az elvégzett elemzés nem érintette valamennyi
biztosító termékét, illetve pontosan mely biztosítók termékeit érintette;
 Az ajánlott termék(ek) jellemzője;
 Életbiztosítási szerződések tekintetében a szerződést terhelő költségek, a
díjfizetési kötelezettség mértékére és tartamára, szerződés visszavásárlásának
feltételeire.
Nyilatkozatok továbbításának elmaradása, illetve a késedelmes továbbítás –
kiemelt jelentőségű terület.
Magyar Nemzeti Bank
5
A jól működő alkusz a fogyasztói érdekek
képviselője
Kezdeményezések a szektor részéről:
• FBAMSZ etikai kódex :
Előnyei: tisztességes piaci magatartás követelményeinek meghatározása, az alkuszok
függetlenségének hangsúlyozása, fogyasztói érdekek érvényesítésének elősegítése.
Hátránya: nincs jogi kötelező ereje, szankciója.
Előrelépés lenne: a törvényi kötelezettségeket konkretizálná, többletkötelezettséget
vállalnának. Ha un. magatartási kódexnek minősülne (akkor a be nem tartása Fttv.
sértésként szankcionálhatóvá válna).
• FBAMSZ - minősített alkuszok: szakmai minőségbiztosítási rendszer kiépítése.
Kezdeményezések az MNB részéről:
Ügyfelek tájékoztatása:
• FBAMSZ részvétel az MNB tájékoztató füzeteinek kidolgozásában és terjesztésében;
• Egységes igényfelmérő kidolgozása az életbiztosítási szerződéseket érintően.
Szektor tájékoztatása:
• Biztosításszakmai napok.
Magyar Nemzeti Bank
6
A biztosításközvetítőket érintő fogyasztói kérelmek
száma, megoszlása
31%
24%
Unit-linked életbiztosítás
KGFB
10
8%
18
2013. 1. félév
37%
1
Hagyományos életbiztosítás
14
7
17
2013. 2. félév
Egyéb (casco, lakásbiztosítás,
otthonbiztosítás, utazási
biztosítás, egyéb
vagyonbiztosítás)
2
10
11
8
2014. 1. félév
6
13
0
5
10
15
20
kérelemszám (db)
Magyar Nemzeti Bank
A biztosítás
közvetítőkkel
kapcsolatos
közvetlen
panaszbeadványok
csekély számúak, de
a biztosítói
beadványok
kapcsán ennél
nagyobb számban
indulnak ellenük
vizsgálatok.
7
Vizsgálati eljárások fajtái
Kérelemre és hivatalból indított fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás
(egyedi ügyekben)
Vizsgálati eljárások hivatalból:
 Fogyasztóvédelmi célvizsgálat (egy szolgáltatónál meghatározott
témák vizsgálata);
 Fogyasztóvédelmi témavizsgálat (azonos témában több
szolgáltatónál folytatott vizsgálat);
 Próba-ügyletkötés;
 Vizsgálat - együtt a prudenciális területtel;
 Tervben: évi rendszerességgel azonos témájú célvizsgálatok
lefolytatása (panaszkezelés, tájékoztatási kötelezettség,
biztosítási szakmai szabályok megtartása).
Magyar Nemzeti Bank
8
Vizsgálati eljárások és tapasztalatok
2014. I. félévében
1. Egy online alkusz esetében :
 Kgfb ajánlatok továbbításának elmaradása, illetve
késedelmes továbbítása;
 Kgfb szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozat
továbbításának elmaradása, illetve késedelmes továbbítása;
Az MNB a célvizsgálata során 7.000.000 Ft összegű
fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.
2. Egy kisebb alkusz esetében:
 A kgfb ajánlatot késedelmes továbbítja;
 A biztosító által küldött díjfelszólító, illetve törlésértesítő
levelet nem továbbítja a fogyasztó részére.
Az MNB egyedi ügyben 200.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot
szabott ki.
Magyar Nemzeti Bank
9
Vizsgálati eljárások és tapasztalatok
2014. I. félévben
Másik alkusz esetében:
• Az ügyfelek a díjelmaradásról, valamint a szerződésük
megszűnéséről nem értesültek,
mert a díjfelszólító és a
törlésértesítő dokumentumokat a biztosító az ajánlaton
feltüntetett, az alkusz által létrehozott elektronikus levelezés címre
küldte meg, amiről az alkusz nem tájékoztatta az érintett
ügyfeleit. A fentiek miatt kgfb szerződések díj nemfizetéssel történő
megszűnését követően az alkusz – az ügyfelek tudomása nélkül – új
kgfb szerződést kötött az ügyfelek részére.
(az eljárás jelenleg is folyamatban van)
Magyar Nemzeti Bank
10
Biztosításközvetítők veszélyes több lábon állása
Biztosításközvetítői tevékenység kezdete
Induló
alkusz/pénzügyi
tanácsadó
intézmény
tevékenységéhez
MNB engedélyt
kap
Ügyfélbázis kialakítása
Az engedéllyel
rendelkező
szervezet legális
működése során
saját ügyfeleiről
adatbázist alakít
ki
Ügyfélbázis egyéb célú felhasználása
A legális úton
kialakított
ügyfélbázis
jogosulatlan,
vagy bejelentés
nélküli
felhasználása
Magyar Nemzeti Bank
Büntetőeljárás és felügyeleti bírság
Biztosításközvetítői
tevékenység
befejezése
A jogosulatlan/
bejelentés nélkül
végzett tevékenységért
felügyeleti bírság
kiszabása, az engedély
nélküli tevékenység
bűncselekménynek
minősül ez esetben az
MNB hivatalból
feljelentést tesz
Jogosulatlan vagy
bejelentés nélküli
tevékenység
végzése miatt az
MNB eljárást indít
és visszavonja a
biztosításközvetítői engedélyt
11
Konkrét piacfelügyeleti eljárásokból
• 2013. október 1-e óta a MNB piacfelügyeleti eljárása két
biztosításközvetítői engedéllyel rendelkező társaságot érintett.
• A Civis Globál Brókerház Zrt. engedély nélküli befektetési szolgáltatási
tevékenység végzéséért, a G7 Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft. engedély
nélküli függő ügynöki (meghatalmazotti) tevékenység végzése miatt került
elmarasztalásra.
Cég neve
Biztosításközvetítési
Károsított ügyfelek
engedély kiadásának
száma (fő)
éve
Bírság összege (Ft)
Jogosulatlan tevékenység
volumene (M Ft)
Civis Globál
Brókerház Zrt.
2012
~600
250 000 000
~1500
G7 Capital
Pénzügyi
Tanácsadó Kft.
2007
~100
60 000 000
~380
Magyar Nemzeti Bank
12
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
13

similar documents