Postoperatif pediyatrik rejyonel anestezide farmakoloji

Report
Postoperatif ağrı tedavisinde
farmakolojik yöntemler
Sibel Barış
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
29 Eylül-2 Ekim 2011-İstanbul
Lokal Anestezikler
 Adjuvanlar

Analjezi
Yan etki
 Yaş/yenidoğan
 Vücut
kompartmanı
Kas ve yağ dokusu ↓
 Vücut suyu ve dağılım volümü ↑

 Protein
düzeyi
 α1-AGP ↓ (1 Y’da N)
Uzun etkili
LA’in >%90’ı proteine bağlanır
En spesifik
protein α1-AGP’dir.

YD’da düşük olması serbest ilaç fraksiyonunu ↑
Küçük çocuklarda etkisi ?
 1- 7 aylık, 22 infant
 12 bilier atrezi, 10 diğer
 Epidural analjezi


0.375 mg/kg/h bupivakain
48 h infüzyon
 α1-AGP düzeyi ?


Yaşla doğru orantılı ↑
Cerrahiden sonra ↑
 2 çocukta serbest ilaç
düzeyi ↑
α1-AGP artış serbest ilaç fraksiyonundaki artışı
tamponlayamaz
 KC

ve böbrek immatür
CYP450 ve GFR ↓
 O2 tüketimi ve solunum işi ↑
Hipoksemiye eğilim artar
 Opioidlere ve sedatiflere hassasiyet artar

 Kalp debisi ↑

Plazma ilaç seviyesi hızlı yükselir
1980’lerin ortalarına kadar ideal doz
bilinmiyor
Erişkine benzer rejimler
Konvülsiyon
 Aritmiler

3 Y, interplevral kateter
0.1-0.2 mL/kg/h (0.25-0.5 mg/kg/h) %0.25 bupivakain
inf.
9 Y epidural infüzyon
0.5 mL/kg (1.25 mg/kg/h) %0.25 bupivakain, 1:200000
epinefrin

1 günlük, 4 Y ve 8 Y üç olgu



2’i SSS, 1’inde SSS ve KVS
Bolus + İnfüzyon (1.67 mg/kg/h-2.5 mg/kg/h)
Plazma bupivakain düzeyleri 5.6-10.2 μg/mL
 Bupivakain / Lidokain
 Köpek koroner dolaşımına verilmiş

LA uzun etkili ise toksisite de uzun sürer
 Güvenilir plazma düzeyi


Erişkinde <4.0 μg/mL,
Bebekte ?
2.0 μg/mL güvenli kabul ediliyor
 Anestezi Hasta Güvenliği Kurumu desteğinde;
Ropivakain

Ivani G et al. Ropivacaine in paediatric surgery: preliminary results. Ped
Anesth 1998; 8:127-9
Bupivakaine benzer etkinlik ve güvenlik

Habre W. Pharmacokinetics of ropivacaine following caudal analgesia in
children. Ped Anesth 2000;10:143-7
Epidural sonrası pik konsantrasyon B’de
daha geç
Bupivakain ile eş potenste; eş volüm ve
konsantrasyonda kullanılabilir
 4-12 Y, 43 ASA I olgu
 Ropivakain 1 mL/kg



1 mg/kg
2 mg/kg
3 mg/kg
 Toksisite düzeyinin ↓

3 mg/kg gri zon !
Levobupivakain

Ivani G et al. A comparison of three different concentrations of
levobupivacaine for caudal block in children. Anesth Analg 2003;97:368
İlk doz cevap çalışması (%0.125,0.20,0.25 L)
%0.125 L’de etki süresi kısa
% 0.20 L en iyi seçenek

1 mL/kg %0.25 B ve L, %0.20 R
Çocuklarda hangi lokal anestezik
daha az toksik?



38 gebe, 37 gebe olmayan
koyun
%0.52 B ve L, %0.5 R
0.1 mL/kg/dk dolaşım
kollapsı gelişene kadar
Total-serbest ilaç
düzeyleri benzer
Toksisite ;

B>L>R


0-18 Y, kaudal blok
RKÇ, metaanaliz, derleme
17 RKÇ
Cochrane Ø

2 veya 3 LA (B, R, L)
 Etkinlik
 Etki başlama zamanı
 İntraoperatif analjezi
 PO analjezi süresi
 Yan etkiler
 Motor blok
 Diğerleri

JADAD skoru
(0-5)
1. Randomize mi ?
2. Çift kör mü?
3. Çalışma dışı bırakılma kriteri var mı?
evet 1 / hayır 0
Randomizasyon güvenilir yolla yapıldıya (ör
bilgisayarla) + 1 puan
Eş plasebo, aktif plasebo kullanıldıysa +1
puan

CEBM kriterleri
(centre for evidence-based medicine)
1a RKÇ’lardan sistematik derleme
1b RKÇ (dar güven aralığı)
2a Kohort çalışmalardan derleme (iyi randomize)
2b Kohort çalışma (randomizasyon kötü)
3a Vaka kontrolü içeren sistematik derleme
3b Vaka-kontrol
4 Olgu serisi, kötü kalite kohort veya vaka-kontrol
5 Uzman görüşü

Öneri derecesi
A Düzey 1 çalışmalar
B Düzey 2-3 çalışmalar veya düzey 1 çalışmalardan çıkarımlar
C Düzey 4 çalışmalar veya düzey 2 ve 3 çalışmalardan çıkarımlar
D Düzey 5 çalışmalar veya tutarsız veya belli bir sonuç göstermiyor




JADAD skoru
 1-5 arasında
 Sadece 3 çalışmanın 5
CEBM skoru
 4 çalışmada 1b
 13 çalışmada 2b
4 çalışmada 3 ajan karşılaştırılmış
15 çalışma B, 7’sinde L, 16’sında R çalışılmış
 Etki

Başlama Zamanı
9/17 çalışmada değerlendirilmiş
7 çalışmada fark yok
1 çalışmada L’de uzun
1 çalışmada B’de R’den uzun

İntraoperatif analjezi kalitesi

9/17 çalışmada değerlendirilmiş

7 çalışmada fark yok ,1 çalışmada 0.01 R’de ihtiyaç fazla ,1 çalışmada R>B=L
 PO analjezi süresi


13 çalışmada fark yok
4 çalışmada fark var
B > R =L
0.01 R < 0.02 R veya B
R’de İAGZ > B
0.05 R > 0.025 R veya B

2 çalışmada benzer
dozlar kullanılmış
1’inde R, 1’inde B’de
uzun bulunmuş
Motor blok
 16/17 çalışmada değerlendirilmiş
10’unda fark yok
2’inde B> L veya R
4’ünde B>R
 Yan etki/komplikasyon

16/17 çalışmada değerlendirilmiş
7 çalışmada yan etki yok
4 çalışmada bulantı-kusma
6 çalışmada hemodinamik değişiklik

4 bradikardi (2’si B, 1’i L, 1’i R)
Öneriler
 Etkinlik ve yan etki açısından 3 LA arasında fark yoktur
 B düzeyinde öneri (Düzey 2-3 çalışmalar veya düzey 1 çalışmalardan çıkarımlar)
 Motor blok istendiğinde bupivakain, minimal motor blok
Sonuç;
klinik etkinlik
olarak bir
ajanın
diğerine üstün olduğunu
istendiğinde
ropivakain
tercih
edilmeli

B düzeyinde öneri (Düzey 2-3 çalışmalar veya düzey 1 çalışmalardan çıkarımlar)
Hayvan çalışmalarında L ve R, B’e göre daha az toksiktir.
Ajan seçiminde bu durum göz önünde bulundurulabilir
 D düzeyinde öneri (Düzey 5 çalışmalar veya tutarsız veya belli bir sonuç göstermiyor)


gösteren kanıt mevcut değildir
Analjezi süresini uzatmak
Bloğun
yoğunluğunu arttırmak
LA toksisitesini azaltmak
Adrenalin
Klonidin
Opioid
Ketamin
Midazolam



APAGBI üyeleri arasında online survey
366/ 600 üye’den yanıt alınmış
APA (UK) 2002 survey ile karşılaştırılmış
50
Sanders 2002
Menzies 2009
42.3
40
37.5
32
%
30
26
18,1
20
10
34
11
5,5
1.8
1
0
Epinefrin
Klonidin
Ketamin
Opioid
Diğer
5 μg/mL
Epinefrin + LA
LA’in vasküler absorbsiyonunu ↓

Analjezi süresini uzatır
İntravasküler

yerleşimin tespiti
Test doz
KH’da artış
KB’da artış
T dalgasında değişiklik
 α-2 reseptör agonisti, 2 μg/kg öneriliyor
 Kaudal bloğun etki süresini uzatır

Jamali S,et al. Clonidine in pediatric caudal anesthesia. Anesth Analg 1994;
78:663-6
 Dilüe LA’in etkisini arttırır
 <3 ay apne riski nedeniyle önerilmiyor

Mazoit JX, Lönnqvist PA. Local anesthetics and their adjuncts. Ped Anesth 2011;Epub.
 Nörotoksisiteye neden olabilir


Gordh TE, et al. Evaluation of possible spinal neurotoxicity of clonidine. Ups J
Med Sci 1984;89:266-73
Yaksh TL, et al. Studies in animals should precede human use of spinally
administered drugs. Anesthesiology 1989;70:4-6
 Morfin ve fentanil en sık


Morfinde geç solunum depresyonu
Fentanilin analjezi süresini uzattığı tartışmalı
Constant I, et al. BJA 1998;80:294-8
 Yan etkiler sık




Hipoventilasyon
Kaşıntı
İdrar retansiyonu
Bulantı-kusma
 3-8
Y, ASA I-II, 90 olgu
 Umbilikus altı cerrahi
 Grup I: %0.25 ropivakain + 2 μg/kg klonidin
 Grup II: %0.25 ropivakain +1 μg/kg fentanil
 Ağrı skorları benzer
 Sedasyon skorları
benzer
 İAGZ ve parasetamol
dozları benzer
 Yan etkiler F’de ↑
 Bupivakaine

göre daha uzun analjezi
Naquip M, et al. Ketamine for caudal analesia in children: comparison
with caudal bupivacaine. BJA 1991;67: 559-64
 S-(+)
Ketamin (prezervatifsiz) rasemik ketaminden
daha az toksik
 Hiç kullanılmamasını önerenler var

Malinovsky JM, et al. Is ketamine or its preservative responsible for
neurotoxicity in the rabbit? Anesthesiology 1993;78:109-15
 13 RKÇ (1991-2008), 584 hasta
 0.25-0.5 mg/kg ketamin ve
LA kombinasyonu
 10 çalışmada PO analjezi sorgulanmış
 Yan
etkiler minimal
 En sık PONV
Nörotoksisite riski açısından preklinik güvenlik
çalışmaları ve uzun süreli epidemiyolojik çalışmalar
gereklidir
GABA
üzerinden nosiseptif yanıtları modüle
eder
Optimum dozu 50 μg/kg

Yüksek dozlarda uzamış sedasyon
Kumar P, et al. Anesth Analg 2005;101:69-73
Kaza ile intratekal

TOKSİSİTE !
verilebilir
 1966-2002
Medline ve/veya EMBASE
 Kriterler




RKÇ
Çocuk olgular
LA±Epinefrin /LA+ Adjuvan
Analjezi süresi
 Çalışmanın

niteliği
JADAD skoru (0-5)
 Bupivakain / Bupivakain+Epinefrin 1 çalışma
 13 ay-17 Y çocuklarda

Analjezi süresi epinefrin eklendiğinde uzun;
Küçük çocuklarda
Penoskrotal girişimlerde
İntravasküler girişimi
tespitte rutin additif
olarak kullanılmaya devam edilecektir
 Analjezi
süresini uzatmada minimal klinik
önemi vardır.
 1-5 μg/kg klonidinin
 12 çalışma mevcut
 11’inde etki süresi 
 1’inde etki süresi ↓
 Yan etkiler

7/12 çalışmada sedasyon ↑
2 μg/kg
5 μg/kg
1 μg/kg
Ansermino M et al. Ped Anesth 2003; 13:561-73
Lokal anesteziklerin;



Klinik etkinlik açısından birbirlerine üstünlükleri
yoktur
Bupivakain motor blok istenen olgularda tercih
nedeni olabilir
Toksisite açısından L ve R daha güvenilir ajanlardır
Adjuvan





kullanımı;
Yan etkileri beraberinde getirirler
Ayrıntılı klinik araştırmalar olmadan kullanılmamalıdırlar
Nörotoksik potansiyeli ihmal edilebilir olduğu kanıtlanmış
olmalıdır
Uzun süreli epidemiyolojik çalışmalarla desteklenmiş
olmalıdır
Onaylanmamış endikasyonlarda (off label) kullanılması
önerilemez
Teşekkürler

similar documents