A predikció elsődlegessége és a fundamentális bizonytalanság

Report
A predikció elsődlegessége és
a fundamentális
bizonytalanság
Bélyácz Iván
egyetemi tanár,
akadémikus
A bizonytalansági csapda
„A bizonytalanság jelen van a döntési folyamatban,
s nem is annyira azért, mert a jövőre vonatkozik,
hanem a múlt miatt… Jövőnk foglyai vagyunk,
mert tőrbe csal a múltunk.” (Dixon, 1986)
„Kockázat mint bizonytalanság” és
„Kockázat versus bizonytalanság”
A „kockázat mint bizonytalanság” és a „kockázat
versus bizonytalanság” az a két – teljességgel
ellentétes – ismeretelmélet, amely alátámasztja a
huszadik századi közgazdasági elméletet, s azon a
megkülönböztetésen alapul, amely a bizonytalanságot valószínűségi jelenségként láttatja.
Keynes és Hayek osztozik a nem valószínűségi
jellegű bizonytalanság elméleti pozíciójában, s
mindkettőjük számára a kiindulópontot a tudás
problémája jelentette, mint a legfőbb kihívás a
gazdasági szervezettel szemben. (Boy, 2009)
Döntés a tapasztalatok vagy a várakozások alapján
„… a történetben véges-végig feszültség húzódik
azok közt, akik szerint a legjobb döntés a múlt
tapasztalatain nyugvó számításokon alapul, s akik
döntéseiket szubjektívebb módon a bizonytalan
jövőbe vetett több-kevesebb hitre alapozzák. Ezt
az ellentmondást még sohasem sikerült feloldani.”
(Bernstein, 1998)
Teljes bizonyosság versus bizonytalanság
A huszadik század elején Knight (1921) szembekerült a
racionalista gondolkodás közel általános jellegével:
Az empirikus és elméleti ismeretek növekvő bonyolultságáról
és absztrakt formáiról azt feltételezték, hogy lehetséges a
gazdaság és a társadalom minden oldalának tudományos
felfedezése
A magyarázatot … csupán a tudományos elvek precíz
alkalmazása, a tények gyűjtése, nagyszámú oksági
összefüggés felfedezése és így a történeti sémák
felismerése kérdésének tekintették.
A tudományért lelkesedés, a megismerés nagy ugrásai
hajlamossá tették ezek követőit, hogy a világot csak
növekvő bizonyosságúnak lássák. (Jarvis, 2003)
A modern pénzügyi elmélet születésének pillanata
Markowitz doktori tézisei – 1948-ban – összefoglalták a
portfolió-szelekció történetét.
A védés során a jelölt doktori fokozatának megszerzése
veszélybe került.
A bíráló bizottságból Milton Friedman ellenezte, hogy az
értekezést a közgazdaságtan körébe sorolják. Friedman
bizonytalan volt a kategorizálás mikéntjét illetően, de
viszolygott attól a gondolattól, hogy közgazdaságtani doktori
fokozatot adjanak olyan értekezésre, amely nem volt
besorolható a közgazdaságtan területére.
Friedman ellenkezése nem befolyásolta negatívan a bizottság
többi tagját, s Markowitz megkapta a fokozatot. (Holton,
2004)
A közgazdasági elmélet újra-definiálása
A nagy válság (1929-33) után a közgazdasági elmélet mind a
diszciplínát, mind a metodológiát illetően kruciális
jelentőségű újra-definiáláson ment keresztül.
A Neumann-Morgenstern (1944) megközelítéshez a teoretikus
alapot Robbins(1933) argumentuma szolgáltatta abban a
tekintetben, hogy a közgazdaságtant korábban nem
különböztették meg tárgya alapján: az ugyanis nem javak
vételét és eladását, a munkanélküliség és az üzleti ciklus
vizsgálatát jelentette, hanem ehelyett az emberi magatartás
specifikus aspektusát érintette, azaz a szűkös erőforrások
alternatív alkalmazási lehetőségei közüli választást.
A közgazdasági elmélet alapja az egyén magatartása
A közgazdasági teóriák az egyének viselkedéséről szólnak.
Ezek a modellek rendszerint arra a feltevésre épülnek, hogy
az egyének saját gazdasági önérdeküket követik, s bár a
közgazdászok méltányolják, hogy az egyének időnként
megsértik ezt a feltevést, mégis megkeresik ama
cselekvési helyzeteket, ahol az egyének elég szorosan
követik a feltevést ahhoz, hogy az arra épülő teóriák
képesek pontosan előírni a gazdasági magatartást. Ez az
aggregált viselkedés predikciójának szintje, amit a
közgazdasági elméletek rendszerint tesztelnek.
Annak mélyebb próbája, hogy vajon az egyének valóban
saját önérdeküket követik-e a cselekvésben, az kevésbé
fontos a közgazdászok számára.
Friedman (1953) az előrejelzést emeli a legfőbb céllá
„Az igazán fontos és jelentős hipotézisekről kiderül, hogy
‘feltevései’ messze nem adnak pontos képet a valóságról
… egy elmélet akkor szignifikáns, ha kevéssel sokat tud
‘magyarázni’ … és aprólékos részletek tömegéből képes
elvonatkoztatni néhány közös és döntő fontosságú elemet
… és kizárólag ezek alapján érvényes predikciót adni.
Ahhoz, hogy egy hipotézis releváns legyen, feltevéseiben a
valóság hamis leírását kell hogy adja, nem szabad hogy
figyelembe vegye, magyarázza kísérőjelenségek
bármelyikét, mert éppen a hipotézis sikere maga mutatja
meg, hogy mindezek irrelevánsak a magyarázni kívánt
jelenségek szempontjából.”
A formalizációs forradalom következményei
A 20. század közepétől kibontakozó formalizációs forradalom
döntő fordulatot hozott a „bizonytalanság” elméleti
helyzetében.
A formalizáció közgazdaságtani térhódításával időben egybeesett a
bizonytalansági megközelítés hanyatlása.
A bizonytalanságot, amely csak az 1930-as években került be a
közgazdaságtanba, számítható formára hozták, s így
kockázattá redukálták.
A bizonytalanság a közgazdasági elmélet egyik legfontosabb –
széles körben elismert – alkotóeleme. A másik oldalról azonban,
az elfogadáson túl, a bizonytalanságnak „nincs helye” a
formalizált elméleti konstrukciókban.
A közgazdasági főáram nagyobb részében a kockázat és
bizonytalanság közötti megkülönböztetés nem történik meg, sőt
inkább a két kategória egybeolvasztására történik kísérlet.
A bizonytalanság kiűzetése a közgazdasági elméletből
A közgazdaságtani főáram képviselőinek nagy része elvetette
a bizonytalanság koncepcióját.
Kapcsolat figyelhető meg a bizonytalansági koncepció
alkalmazásának háború utáni hanyatlása és a
közgazdaságtan erős formalizációja között a
közgazdaságtani főáramban.
A formalizációs forradalom az 1950-es évek végére
konszolidálódott.
Ez – időben szorosan – egybeesik a bizonytalansági koncepció
hanyatlásával, aminek fő oka nyilvánvaló:
A bizonytalanságot mint nem kvantitatív jelenséget nehéz
beilleszteni a formalizált modellekbe, ezért ezt a
fogalmat egyszerűen száműzték a főáramú
közgazdaságtani teóriából.
Van-e helye a bizonytalanságnak a közgazdasági
elméletben?
Lucas (1977): „a bizonytalanság eseteiben a közgazdasági érveknek
nincs értéke”
Lucas elismeri, hogy a közgazdaságtan axiómái önkényesek,
absztraktak és irreálisak. Ő amellett érvel, hogy az ilyen irreális
feltevések jelentik a közgazdaságtan egyedül tudományos
módszerét.
Lucas szerint a közgazdasági gondolkodásban haladás úgy érhető el, ha
jobb és még jobb absztrakt és analóg modelleket építenek, s nem a
reális világra vonatkozó verbális megfigyelésekre törekszenek.
Kregel (1976) szerint lehetséges a bizonytalanság környezetében
formalizált modellt felépíteni, ez azonban inkább tekinthető különös
kauzális interakciók létrehozásának, mint előrejelzések
eredményezőinek.
Kessler (2007) szerint: „Napjainkban a közgazdaságtan identitása adott
módszer és megokolási mód bázisán épül, s nem a vizsgált tárgyra
alapozódik.”
Az előrejelezhetőség anomáliái
Hodgson (2011) szerint a huszadik század nagyobb részében
a közgazdaságtan művelői előtt egy olyan tudomány
víziója lebegett, amelyben mindenek felett álló cél volt
az előrejelezhetőség.
A közgazdászok az előrejelezhetőség hiányára rendszerint
pánikkal reagáltak.
Hodgson hangsúlyozza, hogy nem önmagában a formalizált
modellezés az oka a bizonytalansági koncepció
hanyatlásának, hanem az az érzület, hogy a modellek
elsődleges célja az előrejelzés, s hogy a formalizált
technikák erősödő rögeszméje a lényeg fölé emelkedett,
ami arra indította a közgazdászokat, hogy hagyják
figyelmen kívül az áru- és pénzgazdaság realitásait, vagy
tulajdonítsanak annak csekély jelentőséget.
Az előrejelezhetőség ingatagsága
Amikor a monopólium-elmélet néhány eredményéről kiderült
előrejelezhetetlensége, akkor Hicks (1939) arra panaszkodott,
hogy „a stabilitási kondíciók meghatározhatatlanná váltak, így
a közgazdasági törvények megfosztatnak ama bázistól,
amelyre alapozva konstruálhatók lennének”.
Hicks erre úgy tekintett, mint „a közgazdasági elmélet
destruktív következményére”.
Az elmélet és a formalizáció virtuálisan egymás szinonímáivá
váltak, s érvényességük vagy hamis voltuk az előrejelzési siker
függvénye lett.
A tesztelés és a predikció pragmatikus hangsúlyozása egy további
okként azonosítható a kockázat és bizonytalanság közötti
koncepcionális megkülönböztetés iránti közömbösség
igazolására.
Optimális döntés számszerű valószínűségekre
alapozva
Nem véletlen, hogy a fősodorba tartozó közgazdászok
előszeretettel foglalkoznak a számszerűsíthető
valószínűségekkel.
A tökéletes tudás és informáltság feltételére épülő
„racionális választás” irreleváns a teljes bizonyosságot
produkálni soha nem tudó valós világ számára.
Ezzel szemben a (statisztikailag) várható értékek
kiszámíthatók, ha úgy gondoljuk, hogy a lehetséges
jövőbeni szcenáriókhoz tartozó valószínűségek ismertté
válhatnak számunkra.
Ebben az esetben már meg is van az a kiindulópont, amely az
optimális döntések elméletéhez vezet egy olyan világban,
amelyben nem létezik tökéletes informáltság (Glickman,
1994).
Tovább az átláthatatlan modellek kreálásának útján
Merton (2010) a következő véleményen van a jövőt illetően:
„előre haladva több pénzügyi mérnökre van szükségünk, s
nem kevesebb kockázatra és innovációra, ide értve a
derivatívokat is.”
„olyan dinamikus világban, mint a mienk, a pénzügyi
menedzser nem tudja megmondani előre a pénzügyi
termék árát.”
A pénzügyi mérnök feladata olyan instrumentumokat
alkalmazni, amelyek átstrukturálják a létező pénzügyi
profilt olyanná, amelynek vonzó jellemzői vannak.
Más szavakkal: a pénzügyi mérnök területe „szintetikus”
értékpapírok kreálása a kívánatos kockázat-megtérülés
eredmények eléréséhez.
Véletlen bolyongás, Brown-mozgás, Lucretius
A botanikai Brown-mozgás egyik legkorábbi előképét rajzolja
meg az ókorban Lucretius híres passzusa, amikor megfigyeli a
porszemcsék lebegését a napsugár fénycsóvájában.
„Ha bármikor megpillantjuk a nap ragyogó sugarait, amint
világos fénycsóvaként hatolnak a sötét házba, ezernyi
porszemcsét láthatunk, amint ezernyi módon vegyülnek ama
fénysugárban, csapódva ütköznek egymással, örök harcban,
sokaság a sokasággal, szüntelen egyesülve, szétválva sebesen,
újra és újra; ebből sejthetjük, hogy milyen is lehet atomok
szüntelen mozgása az űrben. A kis dolgok ily módon
hasonlíthatnak a nagy dolgokhoz, s ama lépésekhez, amelyek
a tudáshoz vezetnek.” (Lucretius: A dolgok természete)

similar documents