Az esélyegyenl*ségr*l és a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról

Report
AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGRŐL ÉS A
HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
TILALMÁRÓL
Dr. Jójárt Ágnes Szilvia előadása
A diszkrimináció elleni küzdelem
lépcsőfokai



2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) és
megszületésének körülményei
Egyenlő Bánásmód Hatóság felállítása
TÁMOP 5.5.5. projekt-referensi hálózat kialakítása
Egyenlő bánásmód követelménye

Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a
Magyar Köztársaság területén tartózkodó
természetes személyekkel, ezek csoportjaival,
valamint a jogi személyekkel és a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel
szemben e törvény rendelkezései szerint azonos
tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni
szempontok azonos mértékű figyelembevételével
kell eljárni.
Kire vonatkozik az egyenlő bánásmód
követelménye?

A törvény az egyenlő bánásmód megtartására
kötelezettek körét kettősen határozza meg. A tág
értelemben közfeladatot ellátó szervezetek
valamennyi jogviszonyukban kötelesek az
egyenlő bánásmód követelményét megtartani,
míg a jogszabály
olyan jogviszonyokat is
meghatároz (lásd következő dia) , amelyek során
a törvényben meghatározott fél köteles
megtartani az egyenlő bánásmód követelményét
Speciális jogviszonyok



Az egyenlő bánásmód követelményét a 4. §-ban
foglaltakon túl az adott jogviszony tekintetében
köteles megtartani,
a) aki előre meg nem határozott személyek
számára szerződés kötésére ajánlatot tesz vagy
ajánlattételre felhív,
b) aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló
helyiségeiben szolgáltatást nyújt vagy árut
forgalmaz,


c) az állami támogatás felhasználása során létrejövő
jogviszonyai tekintetében az állami támogatásban
részesülő egyéni vállalkozó, jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet az állami
támogatás igénybevételétől kezdődően mindaddig,
amíg az állami támogatás felhasználását az arra
jogosult szerv a rá vonatkozó szabályok szerint
ellenőrizheti, valamint
d) a munkáltató a foglalkoztatási jogviszony, az
utasításadásra jogosult személy a munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony, illetve az ezekkel
közvetlenül összefüggő jogviszonyok tekintetében
Milyen tilalmazott magatartások
vannak?







Avagy mikor sértik meg velem szemben az egyenlő
bánásmód követelményét?
Öt jogsértést sorol fel a jogszabály:
Közvetett hátrányos megkülönböztetés
Közvetett hátrányos megkülönböztetés
Zaklatás
Megtorlás
Jogellenes elkülönítés
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés










Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan
rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport
valós vagy vélt
a) neme,
b) faji hovatartozása,
c) bőrszíne,
d) nemzetisége,
e) nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,
f) anyanyelve,
g) fogyatékossága,
h) egészségi állapota,
i) vallási vagy világnézeti meggyőződése,







j) politikai vagy más véleménye,
k) családi állapota,
l) anyasága (terhessége) vagy apasága,
m) szexuális irányultsága,
n) nemi identitása,
o) életkora,
p) társadalmi származása,





q) vagyoni helyzete,
r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege,
illetve határozott időtartama,
s) érdekképviselethez való tartozása,
t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a
továbbiakban együtt: tulajdonsága)
miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint
amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő
személy vagy csoport részesül, részesült vagy
részesülne.
Közvetett hátrányos megkülönböztetés

Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül
az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem
minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód
követelményének megfelelő rendelkezés, amely a
védett
tulajdonságokkal
rendelkező
egyes
személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb
arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint
amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő
személy vagy csoport volt, van vagy lenne.
Zaklatás

Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot
sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás,
amely az érintett személynek a védett
tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása
valamely személlyel szemben megfélemlítő,
ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó
környezet kialakítása
Megtorlás

Megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése
miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az
eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel
összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem
okozására irányul vagy azzal fenyeget
Jogellenes elkülönítés

Jogellenes
elkülönítésnek
minősül
az
a
rendelkezés,
amely
a
jogszabályban
meghatározott tulajdonságai alapján egyes
személyeket vagy személyek csoportját a velük
összehasonlítható helyzetben lévő személyektől
vagy személyek csoportjától - anélkül, hogy azt
törvény kifejezetten megengedné - elkülönít
FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN
ELKÖVETETT JOGSÉRTÉSEK





Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen,
ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy
közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, különösen a
következő rendelkezések meghatározásakor, valamint azok
alkalmazásakor:
a) a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános
álláshirdetésben, a munkára való felvételben, az alkalmazási
feltételekben;
b) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony létesítését megelőző, azt elősegítő eljárással
összefüggő rendelkezésben;
c) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony létesítésében és megszüntetésében;
d) a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett
képzéssel kapcsolatosan;
FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN
ELKÖVETETT JOGSÉRTÉSEK






e) a munkafeltételek megállapításában és biztosításában;
f)55 a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony alapján járó juttatások, így különösen a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. § (2) bekezdésében
meghatározott munkabér megállapításában és biztosításában;
g) a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók
szervezeteiben;
h) az előmeneteli rendszerben;
i)56 a kártérítési, illetve a fegyelmi felelősség érvényesítése során,
valamint
j)57 a munkavállalók szülői és munkavállalói kötelezettségeinek
összehangolását és a gyermek gondozására fordítható idő
növelését elősegítő szülői szabadság kérelmezésével, illetve
igénybevételével összefüggésben.
Mit tehetek, ha engem jogsérelem ér?
MINDENKÉPPEN KÉRJÜK KI SZAKEMBER
TANÁCSÁT!
Dr. Jójárt Ágnes Egyenlő bánásmód referens
Ügyfélfogadási helyszínek,
időpontok:www.egyenlobanasmod.hu
Tel: 30/5198838
[email protected]
Díjmentes tanácsadás, teljes titoktartás mellett!!!






SZEMEZGETÉS A HATÓSÁG
ESETJOGÁBÓL



Egyéb helyzetnek minősül a kölcsönzött
munkavállaló helyzete
A munkáltató abban az esetben is marasztalható,
ha nem tesz semmit a zaklatás megszüntetése
érdekében (szexuális irányultság miatti zaklatás)
Egészségügyi állapot miatti diszkrimináció az
egészségügyi ellátások terén



Speciális étkezési szükségletű gyermekek
ellátásáról az oktatási intézmény köteles
gondoskodni (közvetlen hátrányos
megkülönböztetés)
Nemi diszkrimináció a bérezés területén, az
összehasonlítható helyzet fogalma
Közlekedés terén diszkrimináció: elektromos
mopeddel történő utazás kizárása

Jelnyelvi tolmács biztosítási kötelezettség a
munkaügyi központban

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

similar documents