Slide Dao Tao OT

Report
HỘI THẢO ĐÀO TẠO
DỊCH VỤ
OPTIONTOWN
Trình bày: Ms. Lê Thị Minh Thu – Nguyễn Quốc Bảo
Ban DVTT
NỘI DUNG
I. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ
OPTIONTOWN
II. QUY TRÌNH PVỤ KHÁCH
OPTIONTOWN TẠI SÂN BAY
III.BÁO CÁO VÀ LUÂN CHUYỂN
CHỨNG TỪ
I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ OPTIONTOWN
MỤC ĐÍCH
ĐỐI TƯỢNG
ÁP DỤNG
DỊCH VỤ
OPTIONTOWN
PHẠM VI ÁP
DỤNG
I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ OPTIONTOWN
MỤC ĐÍCH
SẢN PHẨM
DỊCH VỤ
MỤC ĐÍCH
Sản phẩm của Optiontown:
Khi khách hàng mua sản phẩm Optiontown mới chỉ
là mua cơ hội, sản phẩm được thực hiện thì khách
mới thực sự chi trả, nếu sản phẩm không được
thực hiện, khách sẽ được hoàn lại tiền.
Đem lại lợi ích tối ưu hóa, tăng doanh thu bổ trợ đối
với các nguồn lực chưa sử dụng;
Đáp ứng tốt hơn mong muốn của
khách hàng
Tận dụng được ghế trống và ghế
có doanh thu cao
MỤC ĐÍCH
Dịch vụ của Optiontown:
Empty Seat Option (ESo):
Hành khách trả phí mua thêm một hoặc
hai ghế trống liền kề.
Upgrade Travel Option (UTo):
Hành khách trả phí để được nâng hạng
ghế cao hơn so với hạng ghế khách đặt
Flexibility Reward Option (FRo):
Hành khách nhận tiền thưởng để ra
khỏi CB đã được xác nhận chỗ.
Preferred Flight Option (PFo):
Hành khách trả phí mua cơ hội đặt chỗ
trên một chuyến bay khác.
I. GIỚI THIỆU VỀ DV OPTIONTOWN
ĐỐI TƯỢNG
ÁP DỤNG
Khách hàng đã có
vé hợp lệ trên
chuyến bay của
VNA, đã được
xác nhận dịch vụ
từ Option Town
Chấp thuận các
điều kiện do VN
và OT công bố.
I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ OPTIONTOWN
Empty Seat
Option
(ESo)
Flexibility
Reward
Option (FRo)
PHẠM VI
ÁP DỤNG
Upgrade
Travel Option
(UTo)
Preferred
Flight Option
(PFo)
PHẠM VI ÁP DỤNG
Empty Seat Option (ESo):
Áp dụng
Các chuyến bay
thường lệ do VN
khai thác
Không áp dụng
Các cbay nội địa
Cbay trong dải: 2xxx, 3xxx, 8xxx,
9xxx
Hạng ghế thương gia
Upgrade Travel Option (UTo):
Áp dụng
Các cbay
thường lệ do
VN khai thác
Không áp
dụng: Chuyến
bay trong dải:
3xxx, 8xxx, 9
xxx
DVTK của hạng
ghế sau khi nâng
hạng và dịch vụ
ưu tiên ra tàu nếu
là pax C sau Uto
PHẠM VI ÁP DỤNG
Flexibility Reward Option (FRo)
Áp dụng
Các chuyến bay
thường lệ do VN
khai thác
Không áp
dụng: Cbay
trong dải: 3xxx,
8xxx, 9xxx
VNA ko chịu
trách nhiệm
nếu pax nhỡ
nối chuyến
Preferred Flight Option (PFo)
Áp dụng
Các chuyến bay
thường lệ do VN
khai thác
Không áp
dụng: Cbay
trong dải: 3xxx,
8xxx, 9xxx
VNA ko chịu
trách nhiệm
nếu pax nhỡ
nối chuyến
II. QUY TRÌNH PHỤC VỤ
QUY TRÌNH PHỤC VỤ KHÁCH
OPTIONTOWN TẠI SÂN BAY
1. TRƯỚC
CHUYẾN BAY
2. XỬ LÝ
BẤT THƯỜNG
3. SAU
CHUYẾN BAY
1. TRƯỚC CHUYẾN BAY
ĐẠI DIỆN VNA
Kiểm tra và in danh sách hành khách Option Town
Sabre Native: PFX<Số hiệu chuyến bay>/<Ngày
bay><Điểm khởi hành>¥OPTN
Sabre Interact: Ctrl+L, điền các thông tin liên quan
về chuyến bay và nhập OPTN vào mục “Select
Type of List” > Facts/Supplementary Information
Briefing trước chuyến bay cho nhân viên của công
ty PVMĐ
1. TRƯỚC CHUYẾN BAY
NHÂN VIÊN PVMĐ
Phục vụ theo đúng loại dịch vụ Option Town khách
đã được xác nhận.
Đưa thông tin về các khách mua dịch vụ ESo vào
tờ “thông tin đặc biệt cho Tổ bay”.
Khách mua dịch vụ Uto được hưởng dịch vụ TK của
hạng ghế mới và dịch vụ ưu tiên lên tàu của hạng nếu
là khách C sau khi nâng hạng
2. XỬ LÝ BẤT THƯỜNG
Vì bất cứ lý
do gì của VN
khách không
được cung
ứng DV tại
sân bay, hành
khách được
hoàn trả phí
mua DV của
OptionTown
Khách mua
DV ESo:
Sử dụng 1 ghế khách đặt
ban đầu
Khách mua
DV UTo
Là đối tượng đầu tiên hạ
hạng ghế theo hạng ghế
khách đã đặt ban đầu. VN
không phải chịu chi phí liên
quan hạ hạng ghế bắt buộc
Khách mua
DV FRo
Áp dụng chính sách VN
như các pax thông thường
Khách mua
DV PFo
Áp dụng chính sách VN
như các pax thông thường
3. SAU CHUYẾN BAY
Đại diện VNA cập nhật về tình
trạng cung cấp dịch vụ Option
Town của khách vào PNR:
Lưu ý:
Thực hiện trong vòng 48 giờ sau
khi kết sổ chuyến bay và không
cập nhật đối với dịch vụ FRo.
BƯỚC 1
BƯỚC 2
BƯỚC 3
BƯỚC 4
3. SAU CHUYẾN BAY
BƯỚC 1
BƯỚC 2
Mở PNR: *<PNR>
•Nếu dịch vụ được thực hiện:
4OTHS<Segment_Nbr>/OPTN<Code OT>
DONE-<Pax_Nbr>
Cập nhật PNR •Nếu dịch vụ không được thực hiện:
4OTHS<Segment_Nbr>/OPTN<Code OT>
FAIL-<Pax_Nbr>
Riêng với PFo, cần chỉ rõ lý do khi cập nhật PNR:
VD: 4OTHS1/OPTN PFO FAIL DELAY 2H-1.1
BƯỚC 3
Nhập thông tin “Receive From”: 6P
BƯỚC 4
Ghi nhận thay đổi PNR: E
III. B.CÁO VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ
1. Mẫu báo cáo: Phu luc_Bang xac nhan
OT.doc
2. Thời điểm báo cáo:
Sau khi kết sổ chuyến bay, Đại diện VNA
tổng hợp hồ sơ khách Optiontown.
Đại diện VNA lưu trữ 01 bộ hồ sơ và gửi
01 bộ hồ sơ về AITS theo Qui định Luân
chuyển chứng từ.
Thông tin liên hệ:
Phòng PVMĐ: [email protected]
TT DCS & SSR: [email protected]
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

similar documents