Beépített t*zjelz* és t*zoltó berendezések közös szabályai az OTSZ

Report
Beépített tűzjelző
berendezések szabályai
az OTSZ 5.0 alapján
Mohai Ágota
MMK Szakmai továbbképzés 2014.12.08. Lurdy ház
„ÚJ HOZZÁÁLLÁS”…
… mindenki részéről!
Mint ahogyan az elmúlt időszak eseményei, és az OTSZ 5.0-val
begyűrűző újfajta megközelítés
Jogszabály
(követelmény)
=elvárt biztonsági szint
TvMI, szabvány stb.
(megoldás)
=elvárt biztonsági szint megvalósulásának igazolása
is mutatja, a tervezők részéről (is) új hozzáállást kíván meg a
szakma.
Mik az új hozzáállás legfontosabb ismertetői?
Mohai Ágota
 Felejtsük el a régi jól bevált szlogeneket (pl.: „Hát a tűzoltó elfogadta
a tervet, úgyhogy jó ez így!”)
 Előző pontot tudatosítsuk a beruházók, megrendelők, illetve a telepítő
kollégák felé is. E nélkül nem megy.
 Az új koncepcióval, vagyis, hogy már „nincsenek” kőbe vésett
előírások mindenre, nő a tervezői szabadság, de ezzel párhuzamosan
a tervezői felelősség kérdése is hangsúlyosabbá válik.
Mohai Ágota
MI ALAPJÁN TERVEZZÜNK A JÖVŐBEN?
OTSZ 5.0
Általános rendelkezések
 E rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani
…
b) a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi
berendezés létesítése, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése,
használata,
…
során.
Mohai Ágota
 Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre
előírást, akkor a vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi
rendelkezéseit vagy azzal egyenértékű megoldást, kialakítást kell
alkalmazni.
 Meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése,
korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása
esetén az átalakítás mértékének, körének és az építmény,
építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló hatásainak
figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni.
Mohai Ágota
TVMI TERVEZET
Bevezetés
Tárgya: a beépített tűzjelző berendezés létesítésének (tervezés,
telepítés) jogszabályi követelményeit kielégítő műszaki megoldások
és módszerek ismertetése.
Az 1996. évi XXXI. törvény 3/A. § (3) bekezdése szerint az OTSZ-ben
meghatározott biztonsági szint elérhető
a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával,
b) a TvMI-kben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek
alkalmazásával, vagy
c) a TvMI-től vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő
megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.
A TvMI-ben található Megjegyzések, Informatív mellékletek, valamint
Példák nem képezik a TvMI érdemi részét, hanem az érdemi résszel
összefüggésben iránymutatást, magyarázatot tartalmaznak. A TvMI
alkalmazása során a Megjegyzésektől, Informatív melléklettől, Példáktól
való eltérés nem jelenti azt, hogy a tervező a TvMI-től az 1996. évi
XXXI. törvény 3/A. § (3) bekezdés c) pontja szerint eltért volna.
Mohai Ágota
EGY KIS ÖSSZEFOGLALÁS A BEÉPÍTETT
TŰZJELZŐ BERENDEZÉSEK JOGSZABÁLYAIRÓL
„Eddig” 2011-es OTSZ
„Mostantól” OTSZ 5.0
(28/2011.(IX.6.) BM rend.)
(54/2014.(XII.5.) BM rend.)
XI. Fejezet (24 pont)
XV. Fejezet (3 pont!)
37. Általános előírások
38. A berendezésre vonatkozó követelmények
39. Tervezési követelmények
40. Jelzési zónák
41. Riasztási zónák, másodkijelzők alkalmazása
42. Szöveges és grafikus megjelenítések
43. A beépített tűzjelző berendezés központjának felügyelete
44. Tűzjelző központ elhelyezése
45. Távkezelő vagy távkijelző egység
46. Az érzékelők és kézi jelzésadók elhelyezésének általános
szabályai
47. Vezetékek
48. Hangjelzők és fényjelzők elhelyezése
49. Vezérlések és kapcsolódó rendszerek
50. Azonosítás
51. Tervezési dokumentáció
52. Automatikus érzékelők elhelyezése
53. Kézi jelzésadók
54. Tűzriasztásra szolgáló hangjelző eszközök
55. Tűzriasztásra szolgáló fényjelző eszközök
56. A berendezés kivitelezése
57. A berendezés üzembe helyezése
58. A berendezés üzemeltetése
59. Meghibásodás és kikapcsolás
60. Ellenőrzés felülvizsgálat, karbantartás
80. A létesítés általános
szabályai
81. Védelmi jelleg és szint
82. Címezhetőség
Mohai Ágota
XX. Fejezet (2 pont!)
125. Általános előírások
126. Beépített tűzjelző,
beépített tűzoltó
berendezés karbantartása
és felülvizsgálata
+ TvMI
80. A LÉTESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
Általános előírások
- A részegységek elhelyezését és jelölését a gyártói
utasításban foglaltak szerint kell elvégezni.
- A beépített tűzjelző berendezést úgy kell megtervezni, hogy
a vezetékek vagy csatlakozások egyszeres és kétszeres
hibáinak hatása korlátozott legyen.
Mohai Ágota
- A vezetékrendszer nyomvonala, kialakítása tegye
lehetővé fizikai sérülés, az elektromágneses zavarok és a
tűz működést befolyásoló hatásainak korlátozását.
- A beépített tűzjelző berendezés riasztást megjelenítő
részegységeit (hangjelző, fényjelző, hangbemondás) a
helyiségben, tűzszakaszban, épületben, építményben
tartózkodók számára jól beazonosíthatóan kell elhelyezni,
hogy más jelzésektől elkülöníthetően jelezzék a
tűzriasztást.
80. A LÉTESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
Zónakimutatás
(4) A beépített tűzjelző berendezés tűzjelzéseinek – állandó
felügyeleti helyen történő beazonosítása érdekében – az
érzékelők, kézi jelzésadók helyét szövegesen tartalmazó
ZÓNAKIMUTATÁSt kell készíteni és az állandó felügyeleti
helyen kell elhelyezni, távfelügyeleti központ kivételével.
TvMI fogalom→zóna-kimutatás: az érzékelők, kézi jelzésadók
helyét szövegesen tartalmazó kimutatás.
Mohai Ágota
ZÓNATÉRKÉP az OTSZ-ben megszűnt, TvMI-ben javaslat
maradt azon helyekre, ahová nem kell grafikus
megjelenítés!
(eddig: többszintes és 500 m2, 2000 m2, 100 aut.érz. és kézi)
TvMI fogalom→zóna-térkép: az alaprajzon azonosítható módon
jelölt, az egyes zónák elhelyezkedését, nevét, területi határait
ábrázoló rajz
80. A LÉTESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
OTSZ 5.0
2011-es OTSZ
Grafikus megjelenítés
Az (1) és (2) bekezdésben meghatározotton túl, számítógépes
grafikus felületet (megjelenítés), vagy térképes tablót kell
elhelyezni abban a helyiségben, ahol a (fő) tűzjelző központot, vagy
annak kezelő, kijelző egységét elhelyezték
a) a 8000 m2 alapterületet meghaladó épületek esetében,
b) a több mint 1000 automatikus érzékelő és kézi jelzésadó esetében,
c) valamint ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, az építményben
tartózkodók biztonságának, valamint a tűzoltóság beavatkozási
adottságainak figyelembevételével a tűz helyszínen történő gyors
beazonosítása érdekében a tűzvédelmi hatóság előírja.
A (4) bekezdésben előírtakon túl, a helyszín beazonosíthatóságáról
grafikus megjelenítéssel kell gondoskodni abban az esetben, ha
a) az épület tűzjelzővel védett alapterülete a 10.000 m2-t
meghaladja vagy
b) az épületben létesített automatikus érzékelők és kézi jelzésadók
száma összesen több mint 1000.
Mohai Ágota
80. A LÉTESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
Grafikus megjelenítés
TvMI tervezett szövege:
… előírt grafikus megjelenítés az alábbiak szerint alakítható ki:
a) Kifüggesztett TÉRKÉPES TABLÓval*
MEGJEGYZÉS: Aktív megjelenítésnek megfelel pl. a LED-es kijelzés.
Mohai Ágota
b) SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKUS FELÜLETű megjelenítéssel,
amely az adott TJB-hez tartozó, legalább 30 perces tartalék
üzemmel rendelkező számítógépből, monitorból és az
érzékelők, kézi jelzésadók elhelyezési helyeit megjeleníteni
képes szoftverből áll.
MEGJEGYZÉS: Az OTSZ 161. § (6) bekezdésében nem szabályozott
esetekben zónatérkép használata javasolt.
TvMI fogalom→ *térképes tabló: a védett épület térképes megjelenítése,
az épület elrendezésére és jelzési zónáira utaló aktív kijelzésekkel.
80. A LÉTESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
OTSZ 5.0
2011-es OTSZ
Vezetékek tűzállósága
a) a TJK és a hangjelzők, fényjelzők, kiürítési riasztást hangosító rendszer közötti
vezetékek,
b) a TJK és bármely különálló tápegység közötti vezetékek,
c) a TJK és bármely távkijelző, távkezelő és kijelző egység közötti vezeték,
d) a TJK különálló részeit összekötő vezetékek,
e) a TJB vezérléseinek vezetékei,
f) a TJK és a tűz- és hibaátjelző berendezést összekötő vezetékek,
g) azokon a kábelszakaszokon, ahol a visszatérő hurok mindkét iránya egyetlen véletlen
esemény (tűz) hatására károsodhat
a) a TJK és a hangjelzők, fényjelzők, kiürítési riasztást hangosító rendszer közötti
vezetékek,
b) a TJK és bármely különálló tápegység közötti vezetékek,
c) a TJK és bármely távkijelző, távkezelő és kijelző egység közötti vezeték,
d) a TJK különálló részeit összekötő vezetékek,
e) a TJB vezérléseinek vezetékei, kivéve, ha a vezérlőkábel sérülése kiváltja a
szükséges vezérlést,
f) a tűzjelző központ és a tűz- és hibaátjelző berendezést összekötő vezetékek,
g) azokon a kábelszakaszokon, ahol a visszatérő hurok mindkét iránya egyetlen véletlen
esemény (tűz) hatására károsodhat,
81. VÉDELMI JELLEG ÉS SZINT
OTSZ 5.0
2011-es OTSZ
Teljes körű védelem kötelezettsége
a) a középmagas, magas közösségi épületekben,
b) a többszintes és 20 főnél több vendég befogadására szolgáló szállodákban,
szállásjellegű épületben,
c) az egészségügyi létesítmények fekvő betegellátást biztosító tűzszakaszaiban,
d) a speciális egészségügyi valamint szociális létesítményekben,
e) kulturális intézmények épületeinek közönségforgalmi tűzszakaszaiban, ahol az
emeleti szinten lévő helyiségek befogadóképessége meghaladja a 300 főt, vagy
a földszinti helyiségek befogadóképessége meghaladja az 500 főt,
f) a 2000 m2 összesített területet meghaladó kereskedelmi épületben, és
g) ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, az építményben tartózkodók biztonságának,
valamint a tűzoltóság beavatkozási adottságainak figyelembevételével, a tűz
helyszínének gyors beazonosítása érdekében a tűzvédelmi hatóság előírja.
a) a közösségi rendeltetés esetén új épületekben,
b) a meglévő közösségi épületben és
c) ahol azt
ca) az építményben tartózkodók biztonságának érdekében,
cb) a tűzoltóság vonulási távolságára tekintettel vagy
cc) a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében
a tűzvédelmi hatóság előírja.
82. CÍMEZHETŐSÉG
OTSZ 5.0
2011-es OTSZ
Hol kell címezhető érzékelőket alkalmazni?
a) a középmagas, magas valamint a bármely szintszámú 8000 m2 szintenként
összesített alapterületet meghaladó közösségi vagy vegyes rendeltetésű épületekben
az épület közösségi tűzszakaszaiban,
b) ha egy zóna 5 vagy több helyiség védelmét látja el, és nem alkalmaznak fényjelző
eszközöket (másodkijelzőket), és
c) ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, az építményben tartózkodók biztonságának,
valamint a tűzoltóság beavatkozási adottságainak figyelembevételével, a tűz
helyszínének gyors beazonosítása érdekében a tűzvédelmi hatóság előírja.
a) KÖZÖSSÉGI rendeltetésű kockázati egységekben
aa) NAK kockázati osztály esetén 20 FŐ elhelyezése felett,
ab) AK, KK, MK kockázati osztály esetén minden esetben,
b) IPARI, MEZŐGAZDASÁGI, TÁROLÁSI rendeltetésű kockázati egységekben
ba) AK kockázati osztály esetén 1.000 m2 felett,
bb) KK, MK kockázati osztály esetén minden esetben,
c) az a) pontban nem említett esetekben, ha egy zóna 5 vagy több helyiség védelmét
látja el és nem alkalmaznak fényjelző eszközöket (másodkijelzőket),
d) A KIÜRÍTÉSI IDŐTARTAM VAGY TŰZSZAKASZMÉRET NÖVELÉSE,
FELVONULÁSI TERÜLET KORLÁTOZOTTSÁGA MIATT LÉTESÍTETT
BERENDEZÉSEK ESETÉBEN,
e) ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, stb. (ugyanaz, ami volt)
TERVFAJTÁK, ÉS AZOK TARTALMI ELEMEI
Mi szabályozza?
-
Tervek tartalmi elemei kikerültek az OTSZ-ből
-
a MMK Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményei
Szabályzatában* található meg).
-
TvMI erre vonatkozó része:
Mohai Ágota
A TJB terve a létesítés szakaszának megfelelő tartalommal, a Magyar
Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzata alapján készül. Tervfajták:
-
a)
ajánlati tervdokumentáció;
b)
létesítési engedélyezési tervdokumentáció;
c)
kivitelezési tervdokumentáció;
d)
megvalósulási tervdokumentáció.
Ezen a téren alapvető változást jelent, hogy elkülönül az
eddig egy tervként megjelenő engedélyezési és kiviteli terv
fázis.
* www.mmk.hu honlapról letölthető
TERVFAJTÁK, ÉS AZOK TARTALMI ELEMEI
A kamarai szabályzat tartalma
KülönAlapszolgáltatások(D/5 mell.)
szolgáltatások
A szabályzat szerkezete
I. kötet: Épületekre vonatkozó szabályok
A) Építési engedélyezési tervek
1.
2.
3.
4.
5.
Tartószerkezeti munkarészek
Épületgépészeti munkarészek
Épületvillamossági munkarészek
Építési tűzvédelmi munkarészek
Geotechnikai munkarészek
4.1 Ép.eng.terv építésügyi tűzvédelmi
munkarész követelményei
4.2. Beép.tűzjelző ber. létesítési
engedélyezési tervdok. tartalmi és
formai követelményei (megj.:
+megvalósulási terv)
4.3. Beép.tűzoltó ber. létesítési
engedélyezési tervdok. tartalmi és formai
követelményei
…
9.2. Tűzjelző ber. kivitelezési
B) Építési műszaki kivitelezési tervek
tervdok. tartalmi és formai
9. Építési tűzvédelmi munkarészek
követelményei
…
C) Építési műszaki különszolgáltatások - Ajánlati terv
- Költségbecslés
14. Építési tűzvédelmi munkarészek
D) Mellékletek az I. kötethez
Mohai Ágota
Mohai Ágota
TERVFAJTÁK, ÉS AZOK TARTALMI ELEMEI
Tervfajták alapvető célja
Létesítési engedélyezési terv
Kivitelezési tervdok.
-meghatározni a létesítéssel
összefüggő követelményeket,
-a részegységek beépítéséhez
szükséges műszaki
paramétereket,
-teljesítményjellemzőket, és
-az engedélyező hatóságokat és az
építtetőt kellő információval lássa
el annak érdekében, hogy
megállapíthassa, hogy a tervezett
tűzjelző berendezés megfelel-e a
tervezett használat
biztonságának és a vonatkozó
jogszabályi követelményeknek.
szükséges információkkal
ellátni a kivitelezést végző
szakembereket ahhoz, hogy
az engedélyezési tervben,
valamint a jogszabályokban,
műszaki specifikációkban
foglalt követelményeknek
megfelelően készíthessék
el a tűzjelző rendszert
TERVFAJTÁK, ÉS AZOK TARTALMI ELEMEI
Létesítési engedélyezési terv jellemzők
-Hangsúly a VÉDELMI KONCEPCIÓN, ELVen van
- lefedettség,
- védelmi elv,
- bővíthetőség,
- tűzriasztás módja, elvei, összefüggései,
- vezérlési igények (vezérlési mátrix*),
- jelzések fogadásának módja (állandó felügyelet, átjelzés, távkezelés stb.),
- kábelezés általános leírása, tűzálló kábelezés szükségessége, más rendszerekkel kapcsolat
- stb.
-KONKRÉT TÍPUS NÉLKÜL, de a részegységek adott tervezési feladat során
érintett és elvárt főbb tulajdonságainak, műszaki paramétereinek megadásával
-Különleges tervezési szempontok figyelembe vétele (pl. robbanásveszélyes terület,
Mohai Ágota
rádiós rendszer stb.)
-MELLÉKLETEK:




előzetes tervegyeztetési jzk. megrendelővel,
vezérlési mátrix*,
felügyelet megoldásáról nyilatkozat,
Rajzmelléklet (helyszínrajz*, elvi nyomvonalrajz, metszeti rajz*)
*csak bizonyos feltételek esetén
TERVFAJTÁK, ÉS AZOK TARTALMI ELEMEI
Kiviteli tervdokumentáció jellemzők
- Az
elvi szinten tervezett rendszer kivitelezésre alkalmas, teljes
részletességgel elkészített terve, a tervező és megrendelő közös
megegyezésével kiválasztott, KONKRÉT TÍPUSÚ rendszerrel és
rendszerelemekkel (már kellenek a megfelelőséget igazoló doksik)
-A
VEZÉRLÉSEK KONKRÉT MŰSZAKI
kivitelezésre alkalmas módon.
- ÁTJELZÉS
MEGOLDÁSÁnak
leírása
MŰSZAKI MEGOLDÁSÁnak pontos megadása típussal.
- MELLÉKLETEK:



Mohai Ágota





előzetes tervegyeztetési jzk. megrendelővel,
vezérlési mátrix*,
felügyelet megoldásáról nyilatkozat
+ telepítési jegyzék
+ tápkalkuláció
+ megfelelőséget igazoló doksik
+ egyéb méretezések (pl. aspirációs érzékelő)
Rajzmelléklet (helyszínrajz*, elvi nyomvonalrajz, metszeti rajz*,
+ összefüggési rajz, + bekötési rajz*)
*csak bizonyos feltételek esetén
Mohai Ágota
TERVFAJTÁK, ÉS AZOK TARTALMI ELEMEI
Megvalósulási tervdokumentáció célja
-
az elkészült berendezés pontos dokumentálása
-
az üzembe helyezési- és
-
az átadás-átvételi vagy
-
kötelezően létesülő rendszerek esetén a használatbavételi
engedélyezési eljárás lefolytatásához,
-
a későbbi üzembentartói- ,
-
fejlesztési feladatok megalapozásához.
A TMMK (Tűzvédelmi
Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv)
tartalmazza
…
b) a tűzjelző berendezés, tűzoltó berendezés, vészhangosítási
rendszer és hő- és füstelleni védelem kialakítását,
…
TVMI TERVEZET ÚJDONSÁGAI
Aspirációs érzékelők alapvető szabályai
-
Az érzékelők alkalmazásának magassági korlátai című táblázatba bekerültek
az aspirációs érzékelők is, a három érzékenységi osztály (A, B, C) szerint.
-
Megjelenik az aspirációs érzékelők osztályozása (érzékenységi osztályok) és
ettől függő alkalmassága a különböző alkalmazási módok szerint.
Alkalmazási
módok
EN 54-20 szerinti érzékenységi osztályok
„A”
nagy érzékenység
„B”
„C”
növelt érzékenység normál érzékenység
Elsődleges védelem1
Megfelelő
Megfelelő
Nem megfelelő
Másodlagos védelem2
Megfelelő
Megfelelő
Megfelelő
Helyi védelem
Megfelelő
Megfelelő
Nem megfelelő
Berendezésvédelem
Megfelelő
Megfelelő
Nem megfelelő
Légcsatorna érzékelő
Megfelelő
Megfelelő
Nem megfelelő
KIEGÉSZÍTŐ MAGYARÁZAT:
1 A légáramlási viszonyok figyelembevételével, a füst nagyobb hígulása esetében
(tízszeres légcsere felett) alkalmazott aspirációs érzékelők által biztosított védelem.
2 Más típusú füstérzékelőknek megfeleltethető általános térvédelem.
MEGJEGYZÉS: Megfelelőség esetén az egyes érzékenységi osztályok megállapítása
tervezői feladat.
TVMI TERVEZET ÚJDONSÁGAI
Általánostól eltérő érzékelő elhelyezési szabályok
A tervezett TvMI külön pontokba foglalva foglalkozik az alábbiakkal:
1. Keskeny helyiségek és födémek (gerendaközök)
2. Gerendák
3. Szintosztó födém , pihenő, rács, emelvény
4. Polcos tárolás
5. Épületgépészeti elemek
6. Szellőzés, légtechnika, légcsatornák
7. Áttört álmennyezet
8. Robbanásveszélyes terek védelme
9. Oldalfalra szerelés
10. Lépcsőházak
11. Vezeték nélküli (rádió-összeköttetésű) tűzjelző rendszerek
TVMI TERVEZET ÚJDONSÁGAI
Alacsony kockázatú terek
a) a fürdőszoba, zuhanyzó, mosdó-, WC helyiség, feltéve, hogy a helyiségben
nem tárolnak éghető anyagot, vagy nincs hulladéktároló
MEGJEGYZÉS: A helyiségben, a rendeltetésnek megfelelő és ahhoz szükséges anyagok
elhelyezése, használata nem minősül tárolásnak.
b) a függőleges felszálló akna vagy függőleges kábelcsatorna, amelynek
alapterülete kisebb, mint 2 m2 feltéve, hogy a födémek és falak áttörései a
jogszabályban előírt tűzgátló tömítéssel van ellátva, és nem tartalmaz
olyan berendezéshez kapcsolódó vezetéket, amelyek működése tűz
esetén bármennyi ideig szükséges, kivéve a legalább 30 percig
működőképes tűzálló kábeleket,
MEGJEGYZÉS: Például az ajtótartó mágnes működése tűz esetén nem szükséges.
c) a nem zárt rakodóterek, rámpák (ahol állandó tárolás nem történik),
d) a szellőzés nélküli 30 m3 -nél kisebb fagyasztott-élelmiszer tároló raktárak,
e) az alacsony kockázatú álpadló alatti, illetőleg álmennyezet feletti terek.
f) az 500 m2-t meg nem haladó tárolásra használt, vagy bármely
alapterületű villamos épületgépészeti berendezést nem tartalmazó be
nem épített tetőtér (padlás).
MEGJEGYZÉS: Nem minősül alacsony kockázatú térnek a füstmentes lépcsőház és előtere,
a tűzgátló előtér.
Mohai Ágota
LEHET ÍGY IS…
… HA MEGFELEL!
Kérdés(ek):
-
Tervező hogyan és mi alapján bizonyítja, hogy megfelel a
követelményben támasztott, elvárt biztonsági szintnek?
-
A hatóság részéről milyen tudás birtokában és mi alapján
fogadja el ezt a megoldást megfelelőnek?
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
Mohai Ágota
tűzvédelmi mérnök, tanársegéd
beépített tűzvédelmi berendezés tervező
MMK TT TBSz elnöke
Szent István Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet
Magyar Mérnöki Kamara
Tűzvédelmi Tagozat
Tűzjelző Berendezés Szakosztály

similar documents