MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR

Report
AĞRI
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BİRİMİ
1. BÖLÜM
AĞRI
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BİRİMİ
STRATEJİK PLANLAMA
MART-2014
Okul/Kurumlarda Stratejik Planlama
Zorunlu mudur?
2010/14 Sayılı Genelge ile
İlçe MEM, Okul/Kurumlar stratejik plan hazırlamakla yükümlü
tutulmuştur.
• 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu.
• 26/05/2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
• 19/06/2006 tarih ve 2006/55 sayılı MEB Genelgesi.
• MEB 2015-2019 Stratejik Planı" konulu 2013/26 sayılı
Genelge ve eki Hazırlık Programı.
• Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
• Üst Politika Belgeleri
STRATEJİK PLANLAMA
Dünyayı ve değişimi sadece anlamak
değil, bunlara müdahil olabilmek ve
değişimin yönetilmesi artık zorunluluk
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Değişimin yönetilmesine ilişkin araçları
ise Stratejik Yönetim Yaklaşımı
sunmaktadır.
Bugün çok sayıda özel veya kamu kurum
ve kuruluşları “stratejik yönetim’’
kavramını Değişimi Yönetmenin Bir Aracı
olarak kullanmaktadır.
STRATEJİK YÖNETİM
Stratejik yönetim, bir kurumun amaçlarına
ulaşabilmesi için etkili stratejiler
geliştirilmesini, bunların planlanmasını,
uygulanmasını ve kontrolünü ifade eder.
Stratejik yönetimin asıl amacı; stratejiler
oluşturmak, bunları uygulamak ve sonuçlarını
değerlendirmektir.
Stratejik Yönetim Sürecinde;
Gelecekte
istenen
Bugün
bulunulan
Okulumda hizmet
sunumunun şimdiki
durumu nedir?
5 yıl sonra nasıl bir
okul özlüyoruz?
STRATEJİK PLANLAMA SÜREÇ
Asla unutulmamalıdır ki;
 Stratejik
planlama
çalışmalarına
en
geniş
katılım
sağlanmalı, bu kapsamda kuruluşun değişik birimleri ve
seviyelerindeki
çalışanlar
planlama
sürecine
dahil
edilmelidir.
 Gerektiğinde kapsamlı bir durum analizi için kuruluşun
faaliyet
alanıyla
ilgili
görüşleri alınmalıdır.
kuruluşların
ve
kesimlerin
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Böylece
kuruluş,
ortak
aklı
devreye
sokarak bir bütün olarak kendisini tanıma
fırsatı bulacak ve bu sürecin bir sonucu
olarak
kurum
içi
iletişim
ve
motivasyon
güçlenecektir.
8
STRATEJİK PLAN SÜRECİNE
HAZIRLANIRKEN
Sorularının cevaplanması gereklidir.
9
STRATEJİK PLAN SÜRECİNE
HAZIRLANIRKEN
Sorularının cevaplanması gereklidir.
10
1)DURUM ANALİZİ ARAÇLARI
11
DURUM ANALİZİ
Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan
durum analizi, kuruluşun “neredeyiz?” sorusuna
cevap verir.
Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve
stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut
durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da
hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun
kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz
gelişmeleri değerlendirmesi gerekir.
Durum analizi kapsamında genel olarak
aşağıdaki değerlendirmeler yapılır:
 Tarihi gelişim
 Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi
 Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin
belirlenmesi
 Paydaş analizi (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş
faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde
etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi)
 GZFT(SWOT) Analizi
 Kuruluş içi analiz (kuruluşun yapısının, insan
kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal
kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi)
 Çevre analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın
ve dış koşulların analizi).
1.1 TARİHİ GELİŞİM
Kuruluşun hangi tarihte
hangi amaca hizmet etmek için
kurulduğu ve geçirdiği kritik aşama
ve değişimlerin değerlendirildiği
bölümleri kapsar.
14
1.2 MEVZUAT ANALİZİ
Kuruluşun mevzuattan kaynaklanan
yükümlülükleri tespit edilir.
Faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden
geçirilir ve yasal yükümlülükler listesi
oluşturulur.
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin
çıktıları daha sonraki aşamada faaliyet
alanlarının belirlenmesine ve kuruluşun
misyonunun oluşturulmasına katkı sağlar.
ÖRNEK MEVZUAT ANALİZİ
Yasal Yükümlülük (Görevler)
Dayanak (Kanun, Yönetmelik, Genelge adı
ve No)
Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak
için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve
alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak
anlayışına uygun olarak yetiştirmek.
1739 sayılı kanunun 23. maddesi,
Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve
kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata
ve üst öğrenime hazırlamak
Okul veya kurumlar, Türk Millî Eğitiminin
genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda
işlevlerini, evrensel hukuka, demokrasi ve
insan haklarına uygun bir bütünlük içinde
öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve
demokratik okul kültürü anlayışı ile yerine
getirir.
Öğrenciler, Atatürk ilke ve inkılâplarını
benimsemiş, temel demokratik değerler ile
donanmış, araştırma, sorgulama, eleştirel
düşünme, problem çözme ve karar verme
becerileri gelişmiş; hayat boyu öğrenen,
insan haklarına saygılı, mutlu bireyler
olarak yetiştirilir.
Öğrencilere, asgari ortak bir genel kültür
verilerek onlarda kişi ve toplum sorunlarını
tanıma ve çözüm yollarını arama; ülkenin
sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına
katkıda bulunma bilinci kazandırılır.
Öğrencilerin; hayata ve yükseköğretime
hazırlanması, kendisine, ailesine,
çevresine, millî kültür değerleri ile
milletine ve insanlığa saygısının
geliştirilmesi sağlanır.
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler izlenerek
bu gelişmelerden eğitim ve öğretim
sürecinde etkin ve verimli bir şekilde
yararlanılır ve uluslararası standartların
yakalanması sağlanır.
1739 sayılı kanunun 23. maddesi.
222 sayılı kanunun 1. maddesi,
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği- yayım
tarihi: 31.07.2009/27305 R.G.
Değişiklik: 22.04.2010/27506 R.G.
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5.
maddesi
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5.
maddesi
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5.
maddesi
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5.
maddesi
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5.
maddesi
1.3 FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE
HİZMETLERİN BELİRLENMESİ
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu
analizin çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün
ve hizmetler belirlenir.
Belirlenen ürün ve hizmetlerin birbirleriyle olan ilişkileri, kuruluşun
organizasyon şemasının ve faaliyetlerinin bütününün gözden geçirilmesi
açısından fayda sağlayacaktır.
Belirlenen faaliyet alanları, stratejik planlama sürecinin daha sonraki
aşamalarında dikkate alınır.
Ayrıca, paydaşların görüş ve önerileri alınırken, bu aşamada
belirlenen faaliyet alanları bazında çalışmalar yürütülebilir.
ÖRNEK FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLERİN
BELİRLENMESİ
FAALİYET ALANI: EĞİTİM- ÖĞRETİM
Hizmet–1 Rehberlik Hizmetleri
 Veli
 Öğrenci
 Öğretmen
 Öğrenci davranışlarının
değerlendirilmesi
FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ






Hizmet–2
Sosyal-Kültürel
Etkinlikler
 Halk oyunları
 Koro
 Satranç
 Toplum hizmetleri
 Okul çevre ilişkileri
Hizmet–3 Spor Etkinlikleri
 Futbol,
 Voleybol
 Atletizm
 Güreş
 ………









Hizmet–1
Öğrenci
işleri
hizmeti
Devam-devamsızlık
Sınıf geçme vb
Öğrenci
kayıt,
kabul
ve
devam işleri
Nakil işleri
Öğrenim belgesi düzenleme
işleri
Diploma
Hizmet–2
Öğretmen
işleri
hizmeti
Derece terfi
Hizmet içi eğitim
Özlük hakları
Personel işleri
……….
Hizmet–3 Öğrenci sağlığı ve
güvenliği
……………….
…………….
………………
……………….
1.4 PAYDAŞ ANALİZİ
Paydaş; kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu
faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.
 Çalışanlar; Kurum mensupları
 Müşteriler/hizmetten yararlananlar; Hizmetten
faydalananlar
 Stratejik ortaklar; zorunlu olmayan karşılıklı yarara dayalı
ilişki
 Temel ortaklar; mevzuatla belirlenmiş idari bağı olanlar
1.5 KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZİ
Kurum içi paydaş kimliğini aynı kurumda çalışan birim ya da
kişiler oluşturur.
Kurum dışı paydaşlar ise kurumun ürün ve hizmetlerinden
nihai olarak yararlanan kişileri temsil eder.
PAYDAŞ ANALİZİ ÖRNEĞİ
İÇ PAYDAŞLAR
 Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği
politikaları uygulayan ve okulun bağlı olduğu mercidir.
 Öğretmenler: Hizmeti veren personellerdir.
 Öğrenciler: Hizmetin sunulduğu paydaşlardır.
 Veliler: Okullara maddi ve manevi destek sağlayabilme
kapasitesi bulunur. Aynı zamanda uyumlu işbirliği içinde
olunması gereken kesimdir.
 Okul Aile Birliği: Okulun tedarikçisi konumunda olup, okulun
lojistik yönden destekçisi ve işleticisi görevi vardır.
 Eğitim Vakfı: Okulun tedarikçisi konumunda olup büyük
projelerin gerçekleştirilmesinde destekçidir
 Mezunlar Derneği: Mezunlarla bütünleşmeyi sağlar.
 Memurlar: Görevli personeldir.
 Destek Personeli: Görevli personeldir.
ÖRNEK İÇ PAYDAŞ ANALİZİ
P AYDAŞ
LİDER
ÇALIŞANLAR
HİZMET
ALANLAR

İL MİLLİ
EĞİT İM
MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL MÜDÜRÜ
ÖĞRETMENLER
TEMEL
ORT AK

ST RATEJİK
ORT AK

TEDARİKÇİ




ÖĞRENCİLER

VELİLER

OKUL AİLE
BİRLİĞİ

EĞİT İM VAKFI


MEZUNLAR
DERNEĞİ
MEMURLAR


DESTEK
PERSONELİ



PAYDAŞ ANALİZİ ÖRNEĞİ
DIŞ PAYDAŞLAR
 Yerel Yönetimler: Eğitim hizmetinin lojistik
destekçileri olmaları beklenir.
 Medya: Eğitimin niteliğinin arttırılmasında işbirliği
kaçınılmaz ve lüzumlu olan stratejik bir dış
paydaştır.
 Üniversiteler: Eğitim öğretim hizmetinin niteliği
açısından destekçi ve işbirlikçi konumda olması
gereken tedarikçi ve müşteri sayılabilecek kesimdir.
Bir taraftan mezun öğrencileri sunduğumuz müşteri
konumundadır.
 Sivil Toplum Örgütleri: En stratejik destekçi
konumundadırlar. Uyumlu bir işbirliği ile bir gelişim
fırsatıdırlar.
ÖRNEK DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ
PAYDAŞ
LİDER
ÇALIŞANLAR
HİZMET
ALANLAR
TEMEL
ORTAK
STRATEJİK
ORTAK
YEREL
YÖNETİMLER

MEDYA

ÜNİVERSİTELER

SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTLERİ

TEDARİKÇİ


ÖRNEK PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ
PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ
EĞİTİM VE
ÖĞRETİM
YATIRIM
DONANIM
SOSYAL
KÜLTÜREL VE
SPORTİF
ETKENLİKLER
HİZMETİÇİ
EĞİTİM
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ




ÖĞRETMENLER




ÖĞRENCİLER

VELİ

REHBERLİK
SİVİL
SAVUNMA
AVRUPA
BİRLİĞİ
PROJELERİ
TOPLUM
HİZMETİ
















OKUL AİLE BİRLİĞİ



EĞİTİM VAKFI




MEZUNLAR
MEMURLAR

DESTEK PERSONELİ














YEREL YÖNETİMLER
MEDYA

ÜNİVERSİTELER


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI


 KISMEN

 TAMAMEN


 BAZEN

Ağrı Ar-GE Birimi
Paydaş Etki/ Önem Matrisi
Paydaş
Paydaşın bakanlığa
etkisi
Zayıf
İzle
XXX Sendikası
TBMM
Güçlü
Bilgilendir
X
X
Taleplerine verilen Önem
Önemsiz
Gözet
Önemli
Birlikte çalış
X
X
26
Paydaş Beklenti Matrisi
Öncelikli Paydaş: xxx Sendikası
BEKLENTİLERİMİZ
BEKLENTİLERİ
1.Sendikalı çalışanların yasal görev ve
sorumluluk konusunda, sendika tarafından
bilgilendirilmesi
1.Bakanlığın sendikalı çalışanları objektif
değerlendirmesi
2.Sendikaların, sendikalı çalışanların görev ve
sorumluluklarına aykırı davranışlarına destek
olmaması
2.Bakanlığın sendikalı çalışanların özlük haklarına
riayet etmesi
3.Sendikaların, sendikalı çalışanlarından başarılı
çalışmalar yürütenlerini ödüllendirmesi
3.Bakanlığın çalışanlarının daha verimli iş
ortamlarına sahip olması ve bakanlığın bu
ortamları oluşturması
4.Sendikaların sosyal faaliyetler ve eğitimler
düzenleyerek üyelerine çağın gerektirdiği
donanımları kazandırması
4.Bakanlığın çalışanlarının mali yönden daha
rahat olmalarının sağlanması
5.Çalışanların sosyal faaliyetler ve eğitim
faaliyetlerine katılarak mesleki gelişimlerinin
sağlanması
27
AĞRI
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BİRİMİ
2. BÖLÜM
1.5.1 PEST E+E ANALİZİ
PEST analizi “Politik, Ekonomik, Sosyal ve
Teknolojik Analizler +Ekolojik ve doğal,
 Etik ve ahlaksal ” ifadesinin kısaltmasıdır.
Stratejik yönetim süreci için yapılan dış çevre
analizinde makro düzeydeki çevresel faktörlerin
çerçevesini çizer. Stratejik analiz
çalışmalarında yapılan dış çevre analizinin bir
parçasıdır.
PEST Analizi,bir grubun belirli bir konu
üzerinde mümkün olduğunca çok sayıda fikir
üretmesini sağlamak amacıyla kullanılan
demokratik ve katılımcı bir çalışma tekniğidir.
1.5.1 PEST E+E ANALİZ YÖNTEMİ
 Beyin fırtınası oturumunu yönetmek ve fikirleri tahtaya
yazmak üzere bir kişi (rehber) seçilir.
 Üzerinde çalışılacak olan konu herkesin anlayabileceği
şekilde, açık bir ifade ile tahtaya (herkesin göreceği
şekilde) yazılır.
 Takım üyeleri sıra ile söz alır ve her defasında yalnızca
bir fikir söyler.
 Üretilen her fikir tahtaya yazılır.
 Fikir üretemeyen kişi PAS geçer.
 Söylenen fikir üzerinde yorum, eleştiri veya değerlendirme
yapılmaz.
 Fikirler tükendiği zaman beyin fırtınası oturumu
tamamlanır.
 Yazılan fikirler tek tek tartışılır, anlaşılmayan konular
açıklığa kavuşturulur, gerekirse yeniden ifade edilir,
tekrarlar varsa eleme ve birleştirmeler yapılır.
 Beyin fırtınasının amacına en uygun olan oylama yöntemi
belirlenerek, fikirler öncelik sırasına konulur ve en önemli
olanları seçilir.
1.5.1 PEST E+E
1. Politik ve yasal etmenler:
Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi,
Personelin yasal hak ve sorumlulukları,
Oluşturulması gereken kurul ve
komisyonlar,
başlıkları altında incelenebilir.
1.5.1 PEST E+E
2. Ekonomik çevre değişkenleri:
 Okul/kurumun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu,
 İş kapasitesi,
 Okulun gelirini arttırıcı unsurlar,
 Okulun giderlerini arttıran unsurlar,
 Tasarruf sağlama imkânları,
 İşsizlik durumu,
 Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları,
 Kullanılabilir gelir

başlıklarında incelenebilir.
1.5.1 PEST E+E
3. Sosyal-kültürel çevre değişkenleri:
 Kariyer Beklentileri,
 Ailelerin ve Öğrencilerin Bilinçlenmeleri,
 Aile Yapısındaki Değişmeler (Geniş Aileden Çekirdek Aileye
Geçiş, Erken Yaşta Evlenme Vs.),
 Nüfus Artışı,
 Göç,
 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı,
 Doğum Ve Ölüm Oranları,
 Hayat Beklentilerindeki Değişimler (Hızlı Para Kazanma
Hırsı, Lüx Yaşama Düşkünlük, Kırsal Alanda Kentsel
Yaşam),
 Beslenme Alışkanlıkları
başlıklarında çalışılabilir.
1.5.1 PEST E+E
4.
Teknolojik çevre değişkenleri:
 MEB Teknoloji Kullanım Durumu
 E- Devlet Uygulamaları,
 E-öğrenme, İnternet Olanakları,
 Okulun Sahip Olmadığı Teknolojik Araçlar
 Bunların Kazanılma İhtimali,
 Çalışan Ve Öğrencilerin Teknoloji Kullanım Kapasiteleri,
 Öğrenci Ve Çalışanların Sahip Olduğu Teknolojik Araçlar,
 Teknoloji Alanındaki Gelişmeler
 Okulun Yeni Araçlara Sahip Olma İmkanları,
 Teknolojinin Eğitimde Kullanımı
gibi değişkenler incelenebilir.
1.5.1 PEST E+E
5. Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri:
 Hava Kirlenmesi,
 Su Kirlenmesi,
 Ormansızlaşma,
 Toprak Yapısı,
 Bitki Örtüsü,
 Doğal Kaynakların Korunması İçin Yapılan Çalışmalar,
 Çevrede Yoğunluk Gösteren Hastalıklar,
 Hava Olayları,
 Doğal Afetler
gibi başlıklar ele alınabilir.
1.5.1 PEST E+E
6.
Etik ve ahlaksal değişkenler:
Örf,
adet,
teamül,
beklentiler,
mesleki etik kuralları
incelenebilir.
PEST ANALİZİ ÖRNEĞİ
PEST ANALİZİ
İHTİMAL
ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
ETKİSİ ÇOK
İMKÂNIZ
DÜŞÜK
İHTİMAL
OLABİLİR
KUVVETLE
İHTİMAL
POLİTİK-EKONOMİKSOSYAL-TEKNOLOJİK
ETKİSİ OLUMSUZ
ETKİSİZ
ETKİSİ
OLUMLU
ETKİSİ
ÇOK
OLUMLU
-1
0
3
5
OLUMSUZ
0
1
2
3
TEMEL EĞİLİMLER
-2
POLİTİK EĞİLİMLER

Öğrencilerin değişik
ihtiyaçlarına, doğal
yeteneklerine ve ilgi
alanlarına odaklanma



Erken eğitimin çocukların
gelişimi ve örgün eğitimdeki
başarıları üzerindeki önemli
etkilerinin uluslar arası
farkındalığındaki artış


Kamu yönetimi reformu
çalışmaları

Çevre bilincinin
oluşturulması ve
desteklenmesi

1.5.2 GZFT (SWOT) ANALİZİ
SWOT analizi kurumun iç yapısına ait
güçlü ve zayıf yönlerini, dış çevreden
kaynaklanan fırsat ve tehditleri
saptamak için kullanılan bir tekniktir.
SWOT Analizi yaparken
izlenecek işlem sırasının ilk basamağını,
Beyin Fırtınası oluşturur.
S
Strengths
İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir
durumun güçlü yanları. (olumlu hususlar)
İçten gelen etkiler
W
Weaknesses
O
Opportunities
İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir
durumun zayıf yanları (olumsuz hususlar)
Güçlü yanları destekleyen dış çevredeki
koşullar (fırsatlar).
Dıştan gelen etkiler
T
Dış çevreden gelen tehditler.
Threats
©South-Western College Publishing
GZFT (SWOT ANALİZ ŞABLONU)
GÜÇLÜ YÖNLER
.
(İç Etkenler..)
. Okul içi unsurlar
.
ZAYIF YÖNLER
. (İç Etkenler..)
. Okul içi unsurlar
.
FIRSATLAR
. (Dış Etkenler)
. Çevresel Unsurlar
.
TEHDİTLER
.
(Dış Etkenler)
. Çevresel Unsurlar
.
NEDEN SWOT ANALİZİ ?
Amaç; iç ve dış etkenleri dikkate
alarak, varolan güçlü yönler ve
fırsatlardan
en
üst
düzeyde
yararlanacak, tehditlerin ve zayıf
yanların etkisini en aza indirecek plan
ve stratejiler geliştirmektir.
NE ZAMAN KULLANILMALI ?
 Stratejik
aşamasında,
bir
plan
geliştirilmesi
 Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması
aşamalarında,
 Nicel verilerin yetersiz, bilgilerin kişilerin
belleklerinde olduğu durumların analizinde.
YÖNTEM
Toplantı iki oturum halinde düzenlenir.
1. Oturumda;
 Katılımcılar 4 gruba ayrılır.
 Her gruba dört faktörden biri analiz edilmek
üzere verilir.
 Her grup kendi arasında analiz yaparak; ulaştığı
sonuçları düzenler ve ana toplantıya rapor
verecek bir kişiyi sözcü olarak belirler.
2. Oturumda;
 Ana toplantıda her grubun sözcüleri ulaştıkları
sonuçları tartışmaya açar.
 Her madde için tartışmalar oy çokluğuna
sunularak karara ulaşılır.
GÜÇLÜ YÖNLERİN SAPTANMASI
 Üstünlükleriniz nelerdir ?
 Neleri iyi yaparsınız ?
 Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri
görmekteler ?
* Gerçekçi olun
* Tüm karakteristiklerinizi sıralayın
ÖRNEK SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
 Öğretmen kadrosunun yüksek lisans yapmış olması ( BSM )
 Öğrencilerin her konuda öğrenmeye hazır, zeka düzeyleri ve
sanatsal kabiliyetlerinin yüksek olması ( BSM )
 İlçe MEM de iletişim ortamının iyi olması ( İlçe MEM )
 Merkezimizde görev yapan personelin ekip çalışmasını benimsemesi
( RAM )
 Personelin yeniliklere açık olması ( RAM )
 Personelin dayanışma içinde bulunduğu bir kurum olması ( Öğrt.
Evi. ASO )
 Eğitim faaliyetlerine sıkça yer verilmesi ( Öğrt. Evi. ASO )
 Bilinçli bir öğrenci kesimine hitap etmesi ( HEM )
 Eğitim kadrosunun tam olması ( HEM )
 Atölye donanımın tam olması ( Mesleki Eğitim )
 Branş öğretmenlerinin kadrosunun tam olması ( Mesleki Eğitim )
 Tarihsel bir birikime sahip olması (Lise/İÖO Okul )
 Okulun fizikî kapasitesinin yeterli olması (Lise/İÖO Okul )
ZAYIF YÖNLERİN SAPTANMASI
 Neleri kötü yapmaktasınız?
 Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var?
 Başkaları
iyidirler?
hangi
konularda
sizden
daha
 Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız
ortaya çıkmakta?
ZAYIF YÖNLERİMİZ
 Kurum bazında müfredatlarının olmaması ( BSM )
 Kurumun kendine özgü, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak binalarının olmaması
( BSM )
 Takdir, tanıma sisteminin yetersiz olması( İlçe MEM )
 Merkezde test uygulayacak uzman sayısının yetersiz olması ( RAM )
 Merkezimizde bir tane test odasının olması ( RAM )
 Hizmet personelinin yetersiz sayıda olması ( Öğrt. Evi ASO )
 Öğretmene yönelik gelişmiş bir kütüphaneye sahip olmaması ( Öğrt. Evi ASO )
 Açılan kursları yeteri kadar duyuramaması ( HEM )
 Kursa devam eden öğrencilerin açılan kurslara ilgi göstermemesi ( HEM )
 Öğrenci sayısına göre derslik atölye sayısının yetersiz olması ( Mesleki Eğitim )
 Okulda teknisyenin olmaması ( Mesleki Eğitim )
 Velilerin okula ilgisizliği ( Lise/İÖO Okul )
 Okul Sınav Başarılarının düşük olması (Lise/İÖO Okul )
FIRSATLARIN SAPTANMASI
 Önünüzde duran fırsatlar nelerdir?
 Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler
yaşanmakta?
Fırsat Oluşturan Kaynaklar:
 Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler
 Hükümet politikalarındaki değişiklikler
 Sosyo-kültürel yapıdaki değişimler
 Yerel olaylar
FIRSATLARIMIZ

(









Yerel yönetimin okul ihtiyaçlarına maddi destek vermesi
Lise/İÖÖ Okulu-BSM )
Üniversitenin eğitim destek vermesi ( BSM )
Çevrenin sosyal imkanlarının gelişmiş olması ( İlçe MEM )
İlçede iki tane kütüphanenin olması ( İlçe MEM )
Merkezimizin bölgesinde bulunan okulların çoğunluğunda
rehber öğretmenin olması ( RAM )
Kurumumuzun şehir merkezinde olması( RAM )
Diğer kurumlar tarafından bir kültür merkezi olması ( Öğrt.
Evi ASO )
Yetişmiş meslek eğitimi öğretmenlerinin olması ( HEM )
Sanayi bölgesinde yer alması ( Lise/İÖO Okulu -Mesleki
Eğitim )
İşverenlerle işbirliği içinde olması ( Mesleki Eğitim )
TEHDİTLERİN SAPTANMASI
 Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız?
 Rakipleriniz ne yapmaktalar?
 Beklenen iş, ürün veya hizmet
standartları değişmekte mi?
 Değişen teknoloji konumunuzu tehdit
ediyor mu?
 Finansal sorunlarınız var mı?
TEHDİTLER
 BSM devam eden öğrencilerin okullarında ve ailelerinde “ üstün yetenekliliğinden dolayı
uyum problemi yaşaması” ( BSM )
 Sanayi ve iş imkanlarının az olması( İlçe MEM )
 İlçede okul sayısının az olması( İlçe MEM )
 Özel eğitim gerektiren öğrenci velilerinin yeterli bilince sahip olmaması ( RAM )
 Merkezimizin il geneline hizmet veren tek kurum olması ( RAM )
 Öğretmenlerin ekonomik düzeyi ile kurumumuzun sunduğu hizmetler açısından
uyuşmaması ( Öğrt. Evi ASO )
 Öğretmenlerin dışında farklı kesimden de bireylerin kurumda kalıyor olması
( Öğrt. Evi ASO )
 Bölgede tek okul olması ( Lise/İÖO )
 Yerleşim yerinin nüfusunun çok olması ( Lise/İÖO )
 Binanın şehir merkezinin dışında olması ( HEM )
 Usta öğreticilerin pedagojik formasyonu olmadan derse girmeleri ( HEM )
 Öğrencilerin ilgi alanlara yönelik meslek seçimi yapmamaları ( Mesleki Eğitimi )
 Kırsal kesimden gelen ailelerin mesleki eğitimi tercih etmeleri ( Mesleki Eğitimi )
SONUÇ
 Güçlü yönlerin fırsatlardan yararlanacak
şekilde kullanılması,
 Zayıflıkları güçlü yönlere dönüştürecek
stratejiler geliştirilmesi,
 Tehditlerin güçlü yanlar ile
bütünleştirilebilecek fırsatlara
dönüştürülmesi sağlanır.
SORUN BELİRLENMESİ ve ÖNCELİKLENDİRİLMESİ
Kurumun imkanları kullanıldığında düzeltilmeye müsait
zayıf yönler doğrultusunda sorun alanlarının ve
iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilmesi gerekir.
Alanlarının tespit edilmesinin sonucunda;
 Kurumun stratejik planından alınacak temel veriler
inceledikten sonra; eylem planı süreci içinde, kuruma
ait önceliklerin belirlenmesi önemlidir.
 İhtiyaç analizi ile kurumun gelişimine en fazla katkıda
bulunacak önceliklerin belirlenmesi, fizikî ve insan
kaynaklarının bunlara ayrılması sağlanmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8
Toplam
Öncelik
SORUN ALANLARININ-İYİLEŞTİRME ALANLARINI
ÖNCELİKLENDİRME TABLOSU
Kursiyer akademik başarısının düşük olması
3 1 3 4 2
1 2
16
4
Okul öncesi eğitime yeteri kadar önem
verilememesi
4 4 2 3 4 3 4 3
27
1
Göç ile gelen öğrencilerin uyum problemi
yaşaması
2 4 1 2 3 1 1 3
17
3
2 3
4
10
5
2 2 1
9
6
19
2
İyileştirmeye Açık Alanlar
Sosyal etkinliklerinin yetersizliği
Okul bahçesinin sosyal faaliyetlere uygun
olmaması
Akademik başarının düşük olması
1 1 1 1
1
1 2 4 2 3 4 3
1.5.3 ÜST POLİTİKA
 2010 -2014 Stratejik Plan
 Bakanlık Stratejik Planı
 İlgili Genel Müdürlüklerinin Stratejik Planları
 İl Milli Eğitim Stratejik Planları
 İlçe Milli Eğitim Stratejik Planları
 Özel İdare Stratejik Planları
 Belediye Stratejik Planları
2)GELİŞİM ALANLARININ
BELİRLENMESİ
Ana temalarda amaçlara ulaşmada ortaya çıkabilecek gelişim alanları
ya da sorun alanlarının belirlenmesi
AĞRI
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BİRİMİ
3. BÖLÜM
3)MİSYON
Misyon bir kurumun kişiliği, kimliği ve varlık sebebidir.
Kurumun;
NE YAPTIĞINI
NEDEN YAPTIĞINI
NASIL YAPTIĞINI
KİMİN İÇİN YAPTIĞINI
açıkça ifade eder.
Misyon; Kurumun şimdiki durumunu belirler, bugünü yansıtır,
gerçekleri belirler ve performans ölçütlerini belirlemeye yarar.
Misyon İfadesinin;




Bir paragraftan uzun olmaması
Açık, anlaşılır,
Herkes tarafından aynı ölçüde algılanabilir,
Temel değerler ile uyumlu olması tercih edilir.
MİSYON ÖRNEĞİ
……..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum ve kuruluşların daha etkin
yönetilmesi ve sürekli gelişimi
için,eğitim,danışmanlık, araştırma ve yayın
hizmetlerini insan odaklı yaklaşımlar ile
gerçekleştirmek.
MİSYON ÖRNEĞİ
……..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Neden: daha etkin yönetilmesi ve sürekli
gelişimi için,
Nasıl: insan odaklı yaklaşımlar ile
gerçekleştirmek
Kime( KİMİN İÇİN ):Kurum ve kuruluşların
Ne: eğitim,danışmanlık araştırma ve yayın
hizmetlerini.
MİSYON ÖRNEĞİ
……….HALK EĞİTİM MERKEZİ
Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda,
yapıcı yaratıcı, seçkin bir ortağı olan bireyler
yetiştirilmesinde araç olan eğitim öğretim sürecini
düzenleyen, kursların ve çalışanların etkinlik ve
verimlilikleri ile çalışan ve hizmet alanların
memnuniyetlerinin artırılması ve geliştirilmesini
sağlamaktır.
MİSYON ÖRNEĞİ
……İLİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
Biz, değişen dünyada ilgi, yetenek ve
değerlerini bilerek, var olan potansiyelini
hedefine ulaşmada kullanabilen, problem
çözme becerisine sahip, duygu, düşünce
davranış bakımından tutarlı, beden, zihin,
ruh ve sosyal bakımdan sağlıklı, kendisiyle
ve çevresiyle barışık, kendine yetebilen
bireyler yetiştirmek.
MİSYON ÖRNEĞİ
…… İLİ BİLİM SANAT MERKEZİ
Öğrencilerin bireysel yeteneklerinin
farkına varabilecekleri ve
kapasitelerini geliştirerek en üst
düzeyde kullanabilecekleri eğitsel ve
sosyal ortamlar sunmak.
MİSYON ÖRNEĞİ
……İLİ
ÖĞRETMENEVİ
AKŞAM
SANAT
OKULU
Sosyal paydaşların konaklama ihtiyaçlarını
karşılamak ve turizm-otelcilik
sektöründe ihtiyaç duyulan eğitilmiş ara
eleman gücünün yetiştirilmesine katkı
sağlamak ve bunun yanında üyelerin yemeiçme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını
karşılamak.
MİSYON ÖRNEĞİ
…….İLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
………Mesleki Eğitim Merkezi personeli
olarak, bizler öğrencilerin ve kursiyerlerin
öğrenmelerini sağlamak,onların bilgili,becerili
ve kendilerine güvenen bireyler olarak
yetişmelerine fırsat tanımak, milli,ahlaki ve
insani değerleri tanıyarak benimsemelerine
ortam hazırlamak.
MİSYON ÖRNEĞİ
……………….İLKÖĞRETİM OKULU
Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller
yetiştirmek için, her türlü kaynağı etkili ve
verimli kullanarak; öğrencilere yönelik
eğitim yaklaşımlarını uygulamak
değişimleri gözlemlemek , insan
kaynakları oluşturmak ve geliştirmektir.
MİSYON ÖRNEĞİ
……………….İLKÖĞRETİM OKULU
NE ? eğitim yaklaşımlarını uygulamak
değişimleri gözlemlemek , insan kaynakları
oluşturmak ve geliştirmektir.
NEDEN ? Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür
nesiller yetiştirmek için.
NASIL ? Her türlü kaynağı etkili ve verimli
kullanarak.
KİME ? öğrencilere yönelik
MİSYON ÖRNEĞİ
………………LİSESİ
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı,
Cumhuriyet ilkelerinden ödün
vermeyen, çalışkan, bilgi ve
birikimlerini tüm insanlık yararına
kullanan ve pozitif düşünen bireyleri,
bilgiye ulaşma yollarını öğreterek
yetiştirmektir.
4)VİZYON
 Kurumun uzun vadede ulaşmak istediği yer ve durumu, ilerleyeceği
yönü tarif eder.
Vizyon; Yarını gösterir, ilham vericidir, kurumun gitmek istediği
yönü belirler ve Stratejik amaçları belirlemeye yardımcı olur.
İyi ifade edilmiş bir VİZYON;
İlham vericidir.
Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlar.
Doğru yada yanlış değildir.
Heyecan vericidir.
Kurumun ve çalışanların misyonuna ve faaliyetlerine anlam kazandırır.
Çalışanların enerjilerini temel hedeflere odaklayabilmesine yardımcı
olur.
 Dikkatimizi günlük eylem ve sorunların üzerine çıkarıp gidiş
yönümüzün doğru olduğunu görmemizi sağlar.
 Değişim için bir gerekçe- zorunluluk sunar.
 Mevcutla yetinmeden daha ileriye ve yukarıya bakmamızı sağlar.






VİZYON ÖRNEĞİ
……..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Birlikte Yönetme anlayışını geliştiren,
“Bilgi Çağı”nın gerektirdiği bilgi, beceri,
değer ve teknolojinin etkin kullanımını
sağlayarak, birimleri arasında iletişimi
güçlü bir kurum olmak.
VİZYON ÖRNEĞİ
….HALK EĞİTİM MERKEZİ
Çıkardığımız ürünlerle bir
dünya markası olmak.
VİZYON ÖRNEĞİ
…..REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
Öğrencilerin temel farklılıklarına ve
özelliklerine göre eğitim alabilecekleri, çağın
gereklerine uygun okulların açılmasına ve
okul, veli, öğretmen işbirliğini en üst
noktaya çekecek, önder ve örnek bir kurum
olmak.
VİZYON ÖRNEĞİ
……BİLİM SANAT MERKEZİ
Türkiye de model BİLSEM olmak.
VİZYON ÖRNEĞİ
……ÖĞRETMENEVİ AKŞAM SANAT
OKULU
Değişime açık, güçlü bir kültüre ve
hizmet anlayışına sahip, bir kurum
olmaktır.
VİZYON ÖRNEĞİ
…..MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
Öğrenen ve kendini sürekli yenileyen,
öğrencilerin bilgi,beceri ve mesleki
alışkanlık kazanmalarını sağlayan kurum
olmak.
VİZYON ÖRNEĞİ
………………..İLKÖĞRETİM OKULU
Türk Milli Eğitiminin Amaçları
doğrultusunda, Her bireyin öğrenmesine ve
gelişmesine yardımcı olan, paylaşımcı,
dinamik ve üretken bir okul toplumu olmak.
VİZYON ÖRNEĞİ
………………….LİSESİ
Ülkemizi temsil eden çağdaş ve
nitelikli bireyler yetiştirmektir.
5)TEMEL İLKE ve DEĞERLERİN
BELİRLENMESİ
Kurum çalışanlarının benimsemiş olduğu tutum ve
davranışlardır.
 Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden
ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir?
 Kuruluşun personeli tarafından benimsenen
değerleri ve inandıkları nelerdir?
DEĞER ÖRNEKLERİ
 Birbirimize saygılı davranırız.
 Çalışana fırsat eşitliği tanırız.
 Birbirine ahlaklı ve sorumlu bir biçimde
davranırız.
 Açık ve dürüst iletişim içinde oluruz.
 Bireysel yenilikçiliği ve yenilikleri destekleriz.
 Hizmet verdiklerimize göre hizmeti
şekillendiririz.
 Çevreyi koruruz.
 Problemin değil, çözümün parçası oluruz.
 Karar almada ve uygulamada şeffaf
davranırız.
6)TEMALARIN BELİRLENMESİ
 Birimin temel görev alanlarını belirler.
 Mümkün olduğunca kısa yazılmalıdır. Bir iki kelimeyi
geçmemesi gerekir.
 Tema başlıkları birimler görev dağılımlarından
çıkarılabilir. Ancak birebir olmamalıdır. Görev
ayrımları sadece örnek olarak alınmalı ve gruplama
yapılmalıdır.
 İdeal olan tema başlığı sayısının 5-6 ‘yı geçmemesidir.
 Uzun vadede stratejik amaçlar değişse dahi tema
sabit kalabilir.
 Ortak belirlenen temalar çerçevesinde Kurumlar,
Birimler, İller arasında karşılaştırma yapılabilme
olanağı sağlar.
TEMALARA ÖRNEK
MEB 2010-2014 Stratejik Planı Temaları
1.Tema: TEMEL EĞİTİM
2.Tema:ORTAÖĞRETİM
3.Tema: ÖZEL ÖĞRETİM
4.Tema:ÖZEL EĞİTİM ve REHBERLİK
5.Tema: MESLEKİ EĞİTİM
6.Tema: DİN ÖĞRETİMİ
7.Tema: HAYAT BOYU ÖĞRENME VE BİLGİ TOPLUMU
8.Tema : HUKUK
9.Tema: DENETİM ve DANIŞMANLIK
10.Tema: STRATEJİ GELİŞTİRME
11. Tema: SİVİL SAVUNMA
12. Tema: DESTEK HİZMETLERİ
13. Tema: İNSAN KAYNAKLARI
7)STRATEJİK AMAÇLARIN
BELİRLENMESİ
Amaçlar, kuruluşun ulaşmak istediği sonuçların
kavramsal ifadesidir.
Amaçların özellikleri
 Kuruluşun vizyonu gerçekleştirmesine katkıda
bulunmalıdır.
 İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.
 Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.
 Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.
 Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece
değiştirilmemelidir.
STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ
 Stratejik amaç sayısallaştırmadan genel olarak
yazılır.
 En az 15 kelime en çok 30 kelimeden oluşur.
 ..mek, …mak (mastar eki) ile biter.
 Spesifik bir konuyu ele alması gerekir.
 Stratejik amaç cümlesinin açık, anlaşılır ve net
olması gerekir.
 Stratejik amaç sayısı fazla ise önceliklendirilmesi
gerekir.
 Stratejik amaç, görev tanımı değildir.
 Stratejik amaç ifadelerinin görev tanımı
ifadelerinden ayrılabilmesi için: Daha etkili, verimli,
daha kısa zamanda, daha düşük maliyetle, daha
geniş kitlelerle, yeniliklere açık, çağa uygun
gelişmelerle güncelleyerek gibi kelimeler stratejik
amaç cümlelerine eklenmelidir.
Stratejik amaçların oluşturulması için
cevaplanması gereken sorular:
 Misyonumuzu yerine getirmek ve
vizyonumuza ulaşmak için neler
yapmalıyız?
 Orta vadede neleri başarmayı
amaçlamaktayız?
 Faaliyetlerimiz dış çevre ile uyumlu
mudur, değilse ne değişmelidir?
 Stratejik amaçlarımız zayıf yönlerimizi
güçlendirmeye mi yöneliktir?
STRATEJİK AMAÇ ÖRNEKLERİ
Stratejik Amaç: İnsan yaşamının bütün evrelerini zihinsel, bedensel, duygusal
gelişim yönünden etkileyen ve bilimsel gelişmelerle önemi gittikçe
anlaşılan okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak; çağ nüfusunun ilköğretime
hazırlanmasını, elverişsiz çevreden gelen çocuklar için ortak bir
yetiştirme ortamı oluşturulmasını, Türkçenin doğru ve güzel
konuşulmasını sağlamak. ( İLÇE MEM )
Stratejik Amaç:Sanatsal ve Mesleki Kursları geniş halk kitlelerine yaymak. (
HEM )
Stratejik Amaç: Merkezimizin görev bölgesinde bulunan özel eğitim
gerektiren öğrencilere yönelik hizmet kalitesini geliştirmek.
( RAM )
Stratejik Amaç: Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki üstün yetenekli
öğrencilerin sanatsal ve zeka kapasitelerini en üst seviyede
kullanabilmelerini sağlamak. ( BSM )
Stratejik Amaç: Kurumumuzun hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini
arttırmak. ( ÖĞRT. ASO )
Stratejik Amaç: Çıraklık Eğitim Merkezinde devam eden öğrencilerin mesleki
yeterlilik ve bilgi seviyelerini en üst düzeye çıkarmak.
( MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ )
Stratejik Amaç: Velilere eğitimin önemini kavratmak.
( Lise/İÖO )
8)STRATEJİK HEDEFLER
 Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya
konulan ve daha kısa vadeyi kapsayan ölçülebilir alt
amaçlardır.
 Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik birden
fazla hedef belirlenebilir.
STRATEJİK HEDEFLERİN BELİRLENMESİ
Her stratejik amaç için 5 yıllık Hedef belirlenir. Hedefler 1-6 adet olabilir.
“Planlı dönem sonunda nereye varacağız?” düşünülür.
İKİ BİÇİMDE HEDEF YAZILIR
1.Yazım Biçimi
S-Spesifik (özgün daraltılmış, sınırları belirgin)
S-Somut
Ö-Önemli
Ö-Ölçülebilir
G-Gerçekleştirilebilir
Z-Zaman ilişkili
Eğer bir hedef SÖÖG-Z Kuralına göre yazılmış ise rakam ve yüzdelerle
ifade edilecek.
2.Yazım Biçimi
Genel terimlerle ifade edilir ve genel terimlerle yazılan hedeflerin
performans göstergeleri yazılır.
STRATEJİK HEDEF ÖRNEKLERİ
Stratejik Hedef: Okul öncesi çağ nüfusunun 2010 yılında %38.5 olan okullaşma
oranının 2014 yılına kadar %65’e ulaşmasını sağlamak.
( İLÇE MEM )
Stratejik Hedef: 2010 yılında kurumumuzda hiç kurs açılmamışken, 2014 yılı
sonuna kadar kurs sayısını 55’e çıkarmak. ( HEM )
Stratejik Hedef: Kurumumuzda eğitsel değerlendirme ve tanılama amacıyla
teste alınacak öğrenciye, 2010 yılında 20 gün sonrası için verilen randevu
tarihini, 2014 yılı sonuna kadar 5 güne düşürmek. ( RAM )
Stratejik Hedef: BSM olarak 2010 yılında 12 proje ile katılırlarken her yıl
proje sayısı arttırılarak 2014 yılı sonunda tüm kategoriler toplamında 50
proje ile başvurmak. ( BSM )
Stratejik Hedef: 2010 yılında Kurumumuzca verilen yemek hizmetlerindeki
memnuniyet oranını % 50 den planlanan dönem sonrasında % 90 çıkarmak.
( ÖĞRT. ASO )
Stratejik Hedef: Mesleki Eğitim Merkezine devam eden öğrenciler için 2014
yılı sonuna kadar kendi alanları ile ilgili kitap ve dergileri takip etmelerini
sağlamak. ( MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ )
Stratejik Hedef:2009-2010 Eğitim öğretim yılında velilere eğitimin önemi
ile ilgili verilen seminer sayısı 4 iken planlanan dönem sonunda 8’e
çıkarmak. ( Lise/İÖO )
9)PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN
BELİRLENMESİ
Genel terimlerle ifade edilen stratejik hedeflerin ölçülmesinde
performans göstergeleri yazılır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ (PG)
– PG-1 Okul öncesi okullaşma oranı ( İLÇE MEM )
– PG-2: Kursa katılan kişi sayısı, açılan kursların sayısı ( HEM )
– PG-3:Test yapılacak öğrenci sayısı oranı ve randevu takvim çizelgesi
( RAM )
– PG-4: Başvuru yapılan proje sayısının oranı ( BSM )
– PG-5: Memnuniyet anketine katılan katılımcı sayısı ve tespit edilen
memnuniyet oranı ( ÖĞRT. EVİ ASO )
– PG-6: Öğrenciler tarafından incelenen kitap sayısı, kitap ve
dergilerden yararlanan öğrenci sayısı, alınan kitap ve dergi sayısı
( MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ )
– PG-7: Bilgilendirme eğitimlerinin adları ve katılımcı sayısı
( Lise/İÖO )
Tema-Stratejik Amaç-Stratejik HedefPerformans Göstergesi Örneği
TEMA:İlköğretim
STRATEJİK AMAÇ 2: Her bireyin iyi bir vatandaş olması için Atatürk
ilkelerine bağlı, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, demokrasi kültürü ve değerlerini
benimsemiş, insan haklarına saygılı, ruhsal, bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı ve
dengeli yetişmiş, çevreye duyarlı ve özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren bir
ilköğretim eğitimini her Türk vatandaşına fırsat ve imkân eşitliği içinde sunmak.
Stratejik Hedef 2.1: İlköğretimde % 98,20 olan net okullaşma oranını plan
dönemi sonuna kadar % 100’e çıkarmak
PG 2.1.1: ilköğretimde net okullaşma oranı
Performans Hedefi : %65
SAM
SH
PG
1
1.1.
1
Performans
Göstergeleri
Okullaşma Oranı
Veri
Türü
Mevcut
Durum
Oran
%41
2010
%45
2011
%50
2012
%55
2013
%60
2014
%65
SP Dönemi
Hedefi
%65
ÖRNEK 5 YILLIK AMAÇ ve HEDEFLER
( İLÇE MEM )
STRATEJİK AMAÇ 1: İnsan yaşamının bütün evrelerini
zihinsel, bedensel, duygusal gelişim yönünden
etkileyen ve bilimsel gelişmelerle önemi gittikçe
anlaşılan okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak; çağ
nüfusunun ilköğretime hazırlanmasını, elverişsiz
çevreden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme
ortamı oluşturulmasını, Türkçenin doğru ve güzel
konuşulmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1-1: Okul öncesi çağ nüfusunun
2010 yılında %38.5 olan okullaşma oranının 2014
yılına kadar %65’e ulaşmasını sağlamak.
PERFORMANS GÖSTERGESİ 1-1-1: Okul öncesi
okullaşma oranı
ÖRNEK 5 YILLIK AMAÇ ve HEDEFLER
( HEM )
STRATEJİK AMAÇ 2: Sanatsal ve Mesleki Kursları
geniş halk kitlelerine yaymak.
STRATEJİK HEDEF 2-1 : 2010 yılında kurumumuzda
hiç kurs açılmamışken, 2014 yılı sonuna kadar kurs
sayısını 55’e çıkarmak.
PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2-1-1 Kursa katılan
kişi sayısı,
Açılan kursların sayısı,
ÖRNEK 5 YILLIK AMAÇ ve HEDEFLER
( RAM )
STRATEJİK AMAÇ 3: Merkezimizin görev
bölgesinde bulunan özel eğitim gerektiren
öğrencilere yönelik hizmet kalitesini geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF 3-1 : Kurumumuzda eğitsel
değerlendirme ve tanılama amacıyla teste alınacak
öğrenciye, 2010 yılında 20 gün sonrası için verilen
randevu tarihini, 2014 yılı sonuna kadar 5 güne
düşürmek.
PERFORMANS GÖSTERGESİ 3-1-1: Test yapılacak
öğrenci sayısı ve randevu takvim çizelgesi
ÖRNEK 5 YILLIK AMAÇ ve HEDEFLER
( ÖĞRT. ASO )
STRATEJİK AMAÇ 5: Kurumumuzun
hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini
arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5-1: 2010 yılında
Kurumumuzca verilen yemek hizmetlerindeki
memnuniyet oranını % 50 den planlanan dönem
sonrasında % 90 çıkarmak.
PERFORMANS GÖSTERGESİ 5-1-1: Memnuniyet
anketine katılan katılımcı sayısı ve tespit edilen
memnuniyet oranı
ÖRNEK 5 YILLIK AMAÇ ve HEDEFLER
( MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ )
STRATEJİK AMAÇ 6: Çıraklık Eğitim Merkezinde
devam eden öğrencilerin mesleki yeterlilik ve bilgi
seviyelerini en üst düzeye çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF 6-1: Mesleki Eğitim
Merkezine devam eden öğrenciler için 2014 yılı
sonuna kadar kendi alanları ile ilgili kitap ve
dergileri takip etmelerini sağlamak.
PERFORMANS GÖSTERGESİ 6-1-1: Öğrenciler
tarafından incelenen kitap sayısı, kitap ve
dergilerden yararlanan öğrenci sayısı, alınan
kitap ve dergi sayısı
ÖRNEK 5 YILLIK AMAÇ ve HEDEFLER
( İLKÖĞRETİM / LİSE )
STRATEJİK AMAÇ 7: Velilere eğitimin önemini
kavratmak.
HEDEF 7.1: 2009-2010 Eğitim öğretim yılında
velilere eğitimin önemi ile ilgili verilen seminer
sayısı 4 iken planlanan dönem sonunda 8’e
çıkarmak.
PERFORMANS GÖSTERGESİ 7-1-1:Bilgilendirme
eğitimlerinin adları ve katılımcı sayısı
FAALİYETLERİN ve PROJELERİN
BELİRLENMESİ
Her bir stratejik amaç için faaliyetler
ve projeler belirlenerek yazılır.
Faaliyetlerden;
İzlenmesinde fayda olanlar,
gerek maliyeti olanlar, gerekse maliyeti olmayanlar
stratejik planda yer alır.
FAALİYET ve PROJE ÖRNEĞİ
Proje hazırlanacak lab. Ve çalışma alanlarının düzenlenmesi ( BSM )
BSM öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerine
alınması ( BSM )
 Anaokullarının yatırım planlamalarını yapmak, yatırım bölümüne katkı sağlayacak bilgileri ve
önerileri ileterek yatırımları takip etmek. ( İlçe MEM )
 Okul öncesinin önemi konusunda velilere yönelik eğitim seminerlerinin düzenlenmesi ( İlçe
MEM )
 Test araç gereçlerin yenilenmesi ( RAM )
 Randevu takviminin oluşturulması ( RAM )
 Milli Eğitim Müdürlüğünden ihtiyaç duyulan personel için gerekli yazışmanın yapılması
 Yemekhane personeline temizlik ve hijyen konulu eğitim seminerinin verilmesi
( Öğrt. Evi ASO )
 Haftalık çıkartılacak yemek menusu için istek ve taleplerin alınması ( Öğrt. Evi ASO )
 Açılacak kurslar için tanıtım günlerinin düzenlenmesi ( HEM )
 Yerel medya aracılığı ile kurumda açılacak kursların tanıtılması ( HEM )
 Mesleki Eğitim Kurumları ile işbirliği içinde meslek sergisinin oluşturulması ( Mesleki Eğitim )
 Mesleki gelişimle ilgili çıkan kitap ve dergilerin kurumda arşiv oluşturulması( Mesleki Eğitim )
 Veli ev ziyaretlerinin yapılması ( Lise/ İÖO )
 Sınıf veli toplantılarının yapılması ( Lise/ İÖO )


EYLEM ( ÇALIŞMA ) PLANLARI
Eylem planları, stratejik plan sürecinin
“istenilen yere nasıl ulaşacağız?” kısmını
oluşturur.
Eylem planları, kurumun misyonu,
amaçları, hedefleri ile program ve alt
programlarının başarıya ulaşması için
kullanılan yöntemleri, stratejileri ayrıntılı
bir şekilde açıklar.
- Okul
yöneticilerin
TKY ve
bireysel
AR-GE
stratejik
Planlama
Ekibi
- Stratejik Planı
tamamlanan
okulların oranı
- Stratejik Planı
tamamlanan
İlçe MEM oranı
- Okullarda
ve ilçelerde
------ yapılan
bilgilendirm
e
toplantıları
na katılan
kişi listeleri
- İzleme ve
değerlendir
me
raporları
- Okul ve
kurumlarda
n alınacak
stratejik
plan
dökümanla
r
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
ŞUBAT
OCAK
MART
X
2013
9-2
KAYNAKLAR
2014
- Tüm okullara
ve ilçe MEM
Dönem
stratejik
sonuna
Planlama
kadar tüm hakkında
okullarımı bilgilendirme
zın %
seminerlerinin
70’ine ve verilmesi
tüm İlçe
MEM
Stratejik
-Tüm
Planlarını okullarda ve
%17
n
ilçe MEM’
tamamlan lerde İzleme
ması
ve
Değerlendirme
Hakkında
Bilgilendirme
Yapılması
- ilgili
bölümlerden
izleme ve
değerlendirme
sonuç ve
raporlarının
alınması
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
SORUMLU
KİŞİLER /
BİRİM
2012
9- Çağdaş
Eğitim
Anlayışı
İçinde
Öğrenen
Merkezli
Programlarını
Sürekli
Geliştirip
Değerlendire
n Çağın Ve
Çevrenin
Gerektiği
Değişikliklere
Uygun Örgün
Ve Süreç
Geliştiren
AR-GE
Anlayışıyla
Desteklenen
Nitelikli Bir
Eğitim
Sistemi
Oluşturmak.
STRATEJİK
HEDEFLER
ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)
STATEJİK
HEDEFTE
MEVCUT
DURUM
2011
9
STRATEJİK
AMAÇLAR
HEDEFLERE
ULAŞMADA
YAPILACAK
FAALİYETLER
VEYA
PROJELER
BÜTÇE
AMAÇ NO
ÖRNEK EYLEM PLANI ( MEM ve Kurumlar için )
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÖRNEK EYLEM PLANI ( İÖO/LİSE İÇİN )
OKUL VELİ İLETİŞİM EKİBİ/KULÜBÜ
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) EYLEM PLANI
Stratejik Amaç No: 1
Hedef No:
1-1
Çalışma Konusu:VELİLERİN VELİ TOPLANTILARINA KATILIM ORANIN ARTIRILMASI
Performans Göstergesi: VELİ KATILIM ORANINI % 40’DAN % 50’YE ÇIKARMAK
Yapılacak İşler
Çalışmanın
Sorumluları
Çalışmanın
Başlangıç
Tarihi
Çalışmanın
Bitiş
Tarihi
Tahm
ini
Maliy
et
Çalışmadan
Beklenen
Yarar
Çay ve Kermes
düzenlenmesi
AHMET
BERRAK
BERNA
ŞİMŞEK
01/10/2010
2/12/2010
50 tl
Veli-Okul
Kaynaşmasının
Sağlanması
Velilerin talepleri
doğrultusunda
meslek edindirme
kurslarının açılması
ALİ YÜCEL
AYŞE PAK
FATMA
ÇOŞKUN
12/11/2010
15/06/2011
20 tl
Uygulamalı eğitimin
sağlanması
Sosyal etkinliklere
velilerin dahil ve
davet edilmesi
A.BERRAK
B.ŞİMŞEK
ALİ YÜCEL
15/11/2010
30 tl
Eksik konuların
tamamlanması
15/06/2011
KULÜP/EKİP ÜYELERİ ; YILMAZ ADAN ZAFER KAYA
HÜSEYİN DENİZ
Çalışmanın
Değerlendi
rilmesi
Çalışma
Tamaml
andı
Çalışmanın
Tamamlanamama
Nedeni
(Çalışma
Bitirilmediyse
Gerekçeleri)
……/……/2010
OKUL MÜDÜRÜ
ONAY
ÖRNEK……… OKULU 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
OKUL GELİŞİM ( EYLEM) PLANI
Stratejik
Amaç
No
Sıra
No
1
1
2
3
2
2
OGYE Üyeleri ;
Hedef
No
Çalışmanın
Adı
Sorumlu
Ekip/Kulüp
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
1-1
VELİLERİN VELİ
TOPLANTILARINA
KATILIM ORANIN
ARTIRILMASI
OKUL-VELİ
İLETİŞİM
EKİBİ/KULÜBÜ
01/10/2010
15/06/2011
2-1
SOSYAL VE
KÜLTÜREL ETKİNLİK
SAYISININ
ARTIRILMASI
KÜLTÜR VE
EDEBİYAT
EKİBİ/KULÜBÜ
10/10/2010
2-2
SPORTİF
FAALİYETLERİNİN
SAYISININ
ARTIRILMASI
SPOR
EKİBİ/KULÜBÜ
10/11/2010
YILMAZ ADAN ZAFER KAYA
HÜSEYİN DENİZ
15/06/2011
15/06/2011
Tahmin
i
Bütçe
Açıklamalar
100 tl
OKUL İDARESİ İLE
İŞBİİRLİĞİ İÇİNDE
ÇALIŞILACAKTIR
200 tl
DİĞER KULÜP VE
EKİP
ÖĞRETMENLERİ İLE
İŞBİRLİĞİ İÇİNDE
ÇALIŞILACAKTIR
150 tl
……/……/2010
OKUL MÜDÜRÜ
ONAY
MALİYETLENDİRME - BÜTÇELEME








Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda
gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı bu
aşamada belirlenir.
Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır.
Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer
verilmemelidir.
Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan
faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir.
Her bir hedefi gerçekleştirmeye dönük faaliyet/projelerin
ortaya konulması sonrasında faaliyet/projelerin bütçe ile ilişkisinin
kurulması gerekmektedir.
Bu amaçla önce her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin
maliyet tahminleri yapılarak bir hedefin yaklaşık maliyetine
ulaşılacaktır.
Hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini
maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o
yılki tahmini maliyetine ulaşılacaktır.
Beş yıllık toplam ise planın toplam tahmini maliyetini verecektir.
MALİYETLENDİRME – BÜTÇELEME
ÖRNEK TABLO ( MEM/KURUMLAR İÇİN )
MALİYETLENDİRME
AMAÇ
HEDEF
1
1.1
2
2.1-2.2-2.3-2.42.6
2.5
SORUMLU BİRİM
Okul Öncesi Şb.
Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşler Bölümü
Taşımalı Eğitim Şubesi
2010
(TL)
2011
(TL)
2012
(TL)
2013
(TL)
2014
(TL)
TOPLAM
24.350
16.735
18.335
19.243
20.548
99.211
*
*
*
*
*
*
25.000
28.000
32.000
37.000
42.000
164.000
*
*
*
*
*
*
3
3.1-3.2-3.3-3.43.5
4
4.1
4.2
Yaygın Eğitim-Mesleki Eğitim Şb
221.500
262.500
316.400
371.500
457.000
1.628.900
5
5.1
5.2
5.3
Özel Eğitim ve Reh.Eğitim Şubesi
12.200
12.200
12.200
9.700
9.700
56.000
6.1
Kültür Bölümü
*
*
*
*
*
*
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Spor ve İzcilik Şubesi
207.000
245.000
293.000
341.000
389.000
1.465.000
6.7
6.8
Sağlık Hizmetleri Bölümü
*
*
*
*
*
*
7.1
7.2
7.3
Yönetici ve Personel Atama Böl.
*
*
*
*
*
*
7.5
7.6
Hizmetiçi Şubesi
80.000
88.000
97.000
107.000
118.000
490.000
7.7
Burslar ve Yurtlar Bölümü
*
*
*
*
*
*
7.4
7.8
İlk-Orta Öğretmen Atama Bölümü
*
*
*
*
*
*
6
7
Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşler Bölümü
ÖRNEK ( MEM/KURUM/OKUL)
MALİYETLENDİRME TABLOSU
STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU
MALİYETLENDİRME
TEMA-AMAÇ-HEDEF
2011
TEMA-1
S.AMAÇ-1
S.AMAÇ-2
S.AMAÇ-3
TEMA-2
S.AMAÇ-1
S.AMAÇ-2
S.AMAÇ-3
TEMA-3
S.AMAÇ-1
S.AMAÇ-2
S.AMAÇ-3
HEDEF1.1
HEDEF1.2
HEDEF2.1
HEDEF2.2
HEDEF3.1
HEDEF3.2
HEDEF1.1
HEDEF1.2
HEDEF2.1
HEDEF2.2
HEDEF3.1
HEDEF3.2
HEDEF1.1
HEDEF1.2
HEDEF2.1
HEDEF2.2
HEDEF3.1
HEDEF3.2
TOPLAM MALİYET
2012
2013
2014
HEDEF
TOPLAMI
S. AMAÇ
TOPLAMI
TEMA
TOPLAMI
OKULLARDA OLUŞTURULAN EKİPLER İÇİN FAALİYET ve PROJE
ÖRNEK MALİYET TABLOSU
Faaliyetler/Projeler ve Maliyet Tablosu;
Str. Amaç
1
1
Hedef
1-1
1-1
Faaliyet No
1
2
Faaliyet veya Projeler
Sorumlu
Birim
/Ekip
Çay ve Kermes
düzenlenmesi
Veli
İletişim
Ekibi
Velilerin talepleri
doğrultusunda
meslek edindirme
kurslarının açılması
Veli
İletişim
Ekibi
Toplam
SP Sonu
Topla
m
2011
2012
2013
2014
50TL
65 TL
75 TL
85 TL
275 TL
20TL
25 TL
30 TL
35 TL
110 TL
70 TL
90 TL
105 TL
120 TL
385 TL
Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM:
385 TL
İZLEME-DEĞERLENDİRME
 İzleme, stratejik planın uygulanmasının sistematik olarak takip
edilmesi ve raporlanması anlamını taşımaktadır. Değerlendirme ise
uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz
konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
 Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birimler altı aylık dönemler itibariyle yürüttükleri faaliyet ve
projelerle ilgili raporları iki nüsha olarak hazırlayıp bir nüshasını
İzleme ve Değerlendirme Ekibine gönderecektir. İzleme ve
Değerlendirme Ekibi, birimlerden gelen altı aylık performans
değerlendirmelerini analiz ederek, performans göstergelerinin
ölçümü ve değerlendirilmesini, ait olduğu yıl içinde yapılan
faaliyetlerin o yılki bütçeyle uyumu ve elde edilen sonuçların
Stratejik Planda önceden belirlenen amaç ve hedeflerle ne derece
örtüştüğünü rapor halinde üst yöneticinin bilgisine sunacaktır ve
üst yöneticiden gelen kararlar doğrultusunda birimlere geri
bildirimde bulunacaktır.
 Böylece, planın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı
saptanacak, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin
alınması ile idare performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru
bir yaklaşım izlenmiş olacaktır.
ÖRNEK İZLEME-DEĞERLENDİRME
ÖRNEK ( MEM/KURUMLAR İÇİN )
MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ…………………………………………………………BİRİMİ
2010 YILI EYLEM PLANI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU
STRATEJİK AMAÇ 1 :
HEDEF 1.1:
İZLEME
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Faaliyetin
Başlama ve
Bitiş Tarihi
Faaliyetten
Sorumlu
Kurum/birim/kişi
Faaliyetin
Etkinliğini
Ölçme Yöntemi
Günlük/Haftalık/
Aylık Faaliyetle
İlgili Rapor
verilecek
Kurum/birim/kişi
01 KASIM
2010
18 Nisan 2011
OKUL ÖNCESİ
EĞİTİM
ANKLETLER
OKUL ÖNCESİ
EĞİTİMDEN
SORUMLU ŞEF
FAALİYET1.1.1
Haftalık
Faaliyetle İlgili
Rapora göre
varsa önlem
alacak
Kurum/birim/kişi
EĞİTİM
ÖĞRETİMDEN
SORUMLU ŞÜBE
MÜDÜRÜ
ÖNERİLER
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME KAYIT YAPTIRAN
ÖĞRENCİ SAYISI VE OKULLAŞMA ORANI
STRATEJİK AMAÇ 1 :
HEDEF 1.2:
İZLEME
FAALİYET1.1.2
Faaliyetin
Başlama ve
Bitiş Tarihi
Faaliyetten
Sorumlu
Kurum/birim/kişi
Faaliyetin
Etkinliğini
Ölçme Yöntemi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Günlük/Haftalık/
Aylık Faaliyetle
İlgili Rapor
verilecek
Kurum/birim/kişi
Haftalık
Faaliyetle İlgili
Rapora göre
varsa önlem
alacak
Kurum/birim/kişi
ÖNERİLER
OKULLARDA OLUŞTURULAN EKİPLER İÇİN
ÖRNEK İZLEME VE DEĞERLENDİRME ( FAALİYET RAPORU )
OKUL VELİ İLETİŞİM EKİBİ/KULÜBÜ 1. FAALİYET RAPORU
Stratejik Amaç No: 1
Hedef No: 1-1
FAALİYET NO 1
Çalışma Konusu:…VELİLERİN VELİ TOPLANTILARINA KATILIM ORANIN ARTIRILMASI
Faaliyetin Adı: ÇAY VE KERMES DÜZENLENMESİ
Faaliyetten Sorumlu Kişiler: AHMET BERRAK
BERNA ŞİMŞEK ALİ YÜCEL
AYŞE PAK FATMA ÇOŞKUN
Faaliyetin başladığı tarih 01/10/2010
Faaliyetin bittiği tarihi 02/12/2010
Faaliyete Katılan İdareci Sayısı: 2
Faaliyete Katılan Öğretmen Sayısı: 25
Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı: 15
Faaliyete Katılan Veli Sayısı: 122
Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı: 1
Faaliyete Katılan STK Temsilci Sayısı: 1
Yapılan çalışmalar
FOTOĞRAFLAR
Kulüp/ Ekip Öğretmenleri Ve Öğrencilerle 17/10/2010 Tarihinde Toplantı
Yapılarak Görev Dağılımı Yapıldı
Okul İdaresine Yapılacak Çalışma İle İlgili Yazılı Bilgi Verildi.
Okul İdaresi Ve OGYE İle İşbirliği Yapılarak Kermes de Verilecek İkramların
Listesi Çıkarılarak İkramlar İçin Görev Dağılımı Yapılarak Kermesin Yapılacağı
Tarih Belirlendi.
Kermes De Velilerin Karşılanması İçin Öğretmen Ve Öğrenci Görevlendirilmesi
Ekip/Kulüp Öğretmenleri İle İşbirliği İçinde Yapıldı.
Kermes İçin Davetiye Basılarak Velilere Kulüp Öğrencileri Aracılığı İle
Ulaştırılması Sağlandı
30/11/2010 Tarihinde Planlanan Faaliyet Gerçekleştirilmiştir.
Faaliyetin Değerlendirilmesi:
Kulüp/Ekip öğretmenleri, öğrencileri ve okul
öğretmenleri ile veliler arasında olumlu
diyalogların geliştiği gözlemlenmiştir.
Çalışmalar Sırasında Karşılaşılan Sorunlar:
Herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.
KULÜP/EKİP ÜYELERİ ; A. BERRAK
B. ŞİMŞEK
A. YÜCEL A. PAK
F. ÇOŞKUN
……/……/….
OKUL MÜDÜRÜ
ONAY
OKULLARDA OLUŞTURULAN EKİPLER İÇİN
ÖRNEK İZLEME VE DEĞERLENDİRME
( SENE SONU FAALİYET RAPORU )
OKUL VELİ İLETİŞİM EKİBİ/KULÜBÜ SENE SONU EKİP/KULÜP DEĞERLENDİRME RAPORUDUR.
Stratejik Amaç No: 1
Hedef No: 1-1
FAALİYET NO 1-2-3
Çalışma Konusu:…VELİLERİN VELİ TOPLANTILARINA KATILIM ORANIN ARTIRILMASI
Faaliyetten Sorumlu Kişiler: AHMET BERRAK
BERNA ŞİMŞEK ALİ YÜCEL
AYŞE PAK FATMA ÇOŞKUN
Çalışmaları başladığı tarih01/10/2010 Çalışmaların bittiği tarihi 15/06/2011
Faaliyete Katılan İdareci Sayısı: 3
Faaliyete Katılan Öğretmen Sayısı: 55 Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı: 85
Faaliyete Katılan Veli Sayısı: 174
Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı: 1
Faaliyete Katılan STK Temsilci Sayısı: 2
YAPILAN
FAALİYETLER
FOTOĞRAFLAR
FAALİYET AŞAMALARI
Çay ve Kermes
Düzenlenmesi
•Kulüp/ Ekip Öğretmenleri Ve Öğrencilerle 17/10/2010 Tarihinde Toplantı Yapılarak Görev Dağılımı
Yapıldı
nOkul İdaresine Yapılacak Çalışma İle İlgili Yazılı Bilgi Verildi.
•……………..
Velilerin Talepleri
Doğrultusunda Meslek
Edindirme Kurslarının
açılması
•Kulüp/ Ekip Öğretmenleri İle Okul İdaresi İle Velilere Yönelik Açılabilecek Meslek Kursları Tespit
Edilerek Halk Eğitim Merkezi İle İşbirliği Yapılarak Öğretmen Görevlendirilmesi Yapıldı.
•Tespit Edilen Meslek Kursları Kulüp/Ekip Öğretmenleri, Öğrencileri Ve Okul İdaresi Tarafından
Velilere Duyurulması SağlandI
•………
Yapılamayan
Çalışmalar Ve
Gerekçeleri
Yapılmayan Çalışma Bulunmamaktadır.
TÜM ÇALIŞMALARIN SONUNDA
Çalışmalar Başlamadan Önceki Durum
Konulan Hedef
% 40
% 50
Gelecek Yılın Planlaması İle İlgili Öneriler
Kulüp/Ekip Üyeleri ; A. Berrak
Çalışmalar Sonunda Ulaşılan Hedef
Toplam Maliyet
% 52
--------
Velilerin İlgisini Çekecek Daha Fazla Etkinliklere Ve Çalışmalara Yer Verilmesi
B. Şimşek
A. Yücel A. Pak
F. Çoşkun
……/……/…
Okul Müdürü
Onay
SENE SONU EKİP RAPORLARININ BİLEŞKESİ SONUCUNDA
OLUŞTURULACAK İZLEME DEĞERLENDİRME OKUL GELİŞİM RAPOR ÖRNEĞİ
---------------------------- OKULU
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM RAPORUDUR.
ÇALIŞMA KONUSU
ÇALIŞMALAR
BAŞLAMADAN
ÖNCEKİ DURUM
KONULAN
HEDEF
ULAŞILAN
HEDEF
Okul-Veli İletişim
Ekip/Kulübü
Veli Toplantılarına
Katılım Oranın
Artırılması
Katılım Oranı % 40
% 50
% 52
2-1
Kültür Ve Edebiyat
Kulübü
Sosyal Ve Kültürel
Etkinlik Sayısının
Arttırılması
Etkinlik Sayısı
1
3
3
2-2
Spor Ekibi/Kulübü
Sportif Faaliyetlerinin
Sayısının Artırılması
Faaliyet Sayısı
1
3
3
AMAÇ
NO
HEDEF
NO
EKİP/KULÜP
İSİMLERİ
1
1-1
2
2
TÜM ÇALIŞMALAR SONUCUNDA
ÇALIŞMALAR SIRASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: Herhangi bir Sorunla Karşılaşılmamıştır.
GELECEK YILIN PLANLANMASIYLA İLGİLİ ÖNERİLER:
Veli ve öğrencilerin daha çok ilgisini çekebilecek çalışmaların yapılması
VARSA FAALİYETE GEÇEMEYEN EKİPLER VE GEREKÇELERİ:
Faaliyete Geçmeyen Ekip Bulunmamaktadır.
GELECEK YILIN PLANLANMASIYLA İLGİLİ ÖNERİLER:
Veli ve öğrencilerin daha çok ilgisini çekebilecek çalışmaların yapılması
AĞRI
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME PLANLAMA
VE KOORDİNASYON BİRİMİ
Stratejik Plan Koordinatörü: Yılmaz ADAN
Stratejik Plan Ekibi : Zafer KAYA - Hüseyin DENİZ
[email protected]

similar documents