Długość

Report
NASZE JEZIORO – NASZA SPRAWA
Poznajemy Jezioro
Balewskie
Cele jakie zostały postawione w
obecnej edycji programu :
• Dwukrotne sprzątanie brzegów naszego
jeziora(Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata ).
• Badanie parametrów
fizyko – chemicznych jeziora .
• Utworzenie atlasu ryb żyjących w
jeziorze .
• Utworzenie atlasu glonów i sinic
występujących w jeziorze.
REALIZACJA CELÓW :
Sprzątanie świata
W ramach akcji Sprzątania Świata i Dnia Ziemi w
br. szkolnym dwukrotnie porządkowaliśmy teren
wokół jeziora.
Po sezonie letnim plaża i brzegi jeziora
zanieczyszczone zostały szklanymi i plastikowymi
butelkami, opakowaniami, papierkami. Śmieci
zostały posegregowane, złożone w jednym miejscu
i przygotowane do wywiezienia.
W akcji brało udział 43 uczniów i cztery
nauczycielki: p. Katarzyna Karpowicz , p. Barbara
Woźniak, p. Ewa Żuchowska oraz p. Elżbieta
Wysocka .
Na koniec rozpalono ognisko, na którym upieczono
kiełbaski.
Atlas ryb żyjących w Jeziorze
Balewskim.
Atlas powstał na podstawie danych uzyskanych podczas
wywiadu przeprowadzonego z wędkarzami.
Jezioro Balewskie
Jezioro na Pojezierzu Iławskim (woj.
pomorskie), na wysokości
64 m
n.p.m., typu rynnowego,
o powierzchni około 108 ha, długości
3400 m, szerokości 530 m, głębokości
maksymalnej 12 m, głębokości średniej
6 m, linii brzegowej słabo rozwiniętej.
Okoń (Perca fluviatilis)
Długość: 30-50 cm
Waga: do 1,5 kg
Występowanie: Okoń żyje w wodach prawie
całej Europy, zasiedla jeziora, stawy, różne typy
rzek, żyje również w wodach przybrzeżnych
Bałtyku. Przeważnie przebywa wśród roślinności,
np.
na
płytkich
łąkach
podwodnych.
Karaś srebrzysty (Carassius gibelio)
Rozmiary
Długość ciała przeciętnie do 15–35 cm
Masa ciała przeciętnie do 1,5 kg
• gatunek
słodkowodnej
ryby
z
rodziny
karpiowatych (Cyprinidae), długo uznawany za
podgatunek Carassius auratus gibelio karasia
chińskiego. Nazywany jest również japończykiem
Szczupak (Esox lucius)
Długość: 80- 150 cm
Waga: 7-10 kg
Występowanie:
Szczupak żyje w rzekach o
umiarkowanym prądzie, w jeziorach i słonawych
wodach przybrzeżnych całej Europy z wyj. płw.
Iberyjskiego, Bałkanów. W Polsce występuje naturalnie
na terenie całego kraju.
Ukleja (Alburnus alburnus )
Długość ciała 10–20 cm
masa 10–40 g
Gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae),
Młode żywią się zooplanktonem, dorosłe opadającymi do wody owadami,
wodnymi larwami owadów, a największe osobniki narybkiem innych gatunków.
Węgorz (Anguilla anguilla)
Do 200 cm długości, waga
do 9 kg
Występowanie: stawy i wyrobiska, jeziora, zb.
zaporowe, rzeki górskie, przybrzeżne Bałtyku, otwarte
morze.
Wzdręga krasnopiórka (Scardinius
erythrophthalmus)
Długość 25–30 (maksymalnie 40) cm
masa ciała do 1 kg.
– gatunek ryby z rodziny karpiowatych
(Cyprinidae),
Lin (Tinca tinca)
Długość :30–40 cm
Waga: 1–2 kg
Występowanie: jeziora, zb. zaporowe, stawy
i wyrobiska, rzeki średnie nizinne, rzeki wielkie
nizinne.
Krąp (Blicca bjoerkna)
Długość: 30- 36 cm
Waga: 0,5- 1 kg
Występowanie: na terenie Polski krąp jest bardzo
rozpowszechniony, zarówno w rzekach jak i jeziorach
nizinnych, zbiornikach zaporowych, rzekach średnich
nizinnych, rzekach wielkich nizinnych, gdzie przebywa
głównie przy dni.
Jazgarz (Gymnocephalus cernua)
Długość : 15–20 cm
Waga: 100g
Występowanie: Żyje w jeziorach, zbiornikach zaporowych,
dużych rzekach, starorzeczach, oraz słonawych wodach
przybrzeżnych - unika szybko płynących rzek górskich oraz
wód silnie zarośniętych. Przebywa w głębszych partiach
wody w pobliżu dna, w mniejszych lub większych stadach,
często w towarzystwie narybku okonia, sandacza, oraz
karpiowatych. Dość odporny na zanieczyszczenia wody.
Leszcz (Abramis brama)
Długość: 30-50cm
Waga: 2,5-4kg
Występowanie : Iberyjskiego, Apenińskiego, zachodniej Francji,
południowej części Półwyspu Bałkańskiego, północnej Szkocji oraz
północnej Skandynawii. Występuje także w zachodniej Azji, został
też zaaklimatyzowany na wielu obszarach Syberii. W Polsce jest
pospolity w dużych jeziorach, rzekach nizinnych i w przybrzeżnej
strefie Bałtyku.
Płoć (Rutilus rutilus)
Długość: 25-30cm
Waga: 0,5kg
Występowanie : w całej Europie z wyjątkiem Półwyspu
Iberyjskiego,
zlewiska
Adriatyku,
Grecji
oraz
północnej Skandynawii, na wschodzie sięga daleko w
głąb Azji. Występuje we wszystkich wodach słodkich w Polsce
(w rzekach, jeziorach i stawach , z wyjątkiem gór), także w
wodach przybrzeżnych Bałtyku.
Sandacz (Sander lucioperca)
Długość: 100–130 cm
Waga: 10–15 kg
Występowanie :Europa od dorzecza Renu i Rodanu po Morze
Kaspijskie oraz południowa Anglia. Brak go w północnej Skandynawii,
północnej Rosji oraz na półwyspach Apenińskim i Bałkańskim.
Występuje w jeziorach, zbiornikach zaporowych, średnich i dużych
nizinnych rzekach, wyrobiskach oraz w płytkich wodach
przybrzeżnych Bałtyku. Preferuje głębokie, mętne wody o twardym,
piaszczystym, żwirowatym bądź gliniastym dnie. Jest wrażliwy na
niedobór tlenu.
Ciernik (Gasterosteus aculeatus)
ryby z rodziny ciernikowatych (Gasterosteidae). Pożywienie cierników
jest bardzo różnorodne. Młode osobniki żywią się planktonem.
Dorosłe żywią się głównie małymi zwierzętami wodnymi, takimi jak
larwy owadów i skorupiaki. Poza tym lubią ikrę i narybek innych ryb, w
tym także przedstawicieli własnego gatunku.
Tołpyga (Hypophthalmichthys nobilis)
Osiąga do 100 cm długości.
- gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych(Cyprinidae)
Słonecznica („olszówka”) (Leucaspius delineatus)
Długość przeciętnie 6–9 cm
gatunek małej słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae)
Glony i sinice w
Jeziorze Balewskim
Glony i sinice w jeziorze
Balewskim
Glony
Zielenice
• Zielenice (Chlorophyta), typ roślin obejmujący
ok. 10 000 gatunków roślin o zróżnicowanej
budowie - od mikroskopowych
jednokomórkowych do dużych form
wielokomórkowych. Cechy wspólne:
występowanie chlorofilu typu a i b, materiałem
zapasowym jest skrobia, a ściany komórkowe
zbudowane są głównie z celulozy.
• Znaczenie biologiczne bardzo duże: jako
organizmy samożywne produkują wielką ilość
biomasy, dostarczając pożywienia zwierzętom
(niektóre spożywane są również przez ludzi),
przyczyniają się do oczyszczania i natlenienia
wód.
Ankistrodesmus falcatus
Toczek (Volvox)
Chlorella
Ramienica (Chara)
Skrętnica (Spirogyra)
Okrzemki
Okrzemki- klasa jednokomórkowych glonów występujących
w środowisku wodnym na całym świecie. Znanych jest ok.
10 000 gatunków.
Okrzemki występują niekiedy masowo, powodując zakwity
wody, co wpływa niekorzystnie na życie w zbiornikach
wodnych. Po śmierci okrzemek ich skorupki opadają na dno
zbiornika i nie ulegają rozkładowi - w ten sposób tworzą się
osady zwane ziemią okrzemkową, złożone w 90% z
krzemionki. Ziemia okrzemkowa stosowana jest jako
materiał szlifierski, w przemyśle spożywczym i chemicznym
jako materiał filtracyjny, a także do wyrobu dynamitu.
Mogą żyć pojedynczo lub tworzyć kolonie. Barwnikami
asymilacyjnymi są chlorofil a, c, karotenoidy, głównie
fukoksantyna, dzięki której okrzemki mają złotobrunatną
barwę.
Cymatopleura solea
Amphora ovalis
Scendesmus quadricauda
SINICE
• Gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za
rośliny, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota
(prokarioty, królestwo bakterii).
• Sinice wodne mogą stanowić niepożądany składnik biocenozy w
zbiornikach, szczególnie w czasie tzw. zakwitów, zwłaszcza
niektóre szczepy wydzielające substancje trujące. Dla
organizmów wodnych sinice są marginalnym źródłem
pożywienia, gdyż zawierają mało substancji łatwo
przyswajalnych. Ponadto forma nitkowata ich kolonii jest
utrudnieniem dla typowych fitoplanktonożerców. Nici sinic
dostając się do aparatów filtracyjnych wioślarek mechanicznie
je blokują, utrudniając dalszą filtrację. W skrajnych przypadkach
takie oddziaływanie może prowadzić do zmniejszenia
liczebności dużych planktonożerców (nici sinic są zbyt duże, by
dostać się do aparatów filtracyjnych małych wioślarek).
• Ostatnio trwają badania nad hipotezą wpływu obecności sinic w
pożywieniu ludzi chorujących na choroby neurologiczne.
Oscillatoria rubescens
Microcystis aeruginosa
PRZEDSTAWIENIE
PARAMETRÓW
FIZYKO – CHEMICZNYCH
WODY JEZIORA
BALEWSKIEGO
W Balewie zawartość pH wiosną w stosunku do jesieni
każdego roku wzrasta .
PO4 , jesienią wzrasta.
wiosną maleje.
PO4
Badanie NO2 wykazało , że jego ilość największa była
jesienią 2012r. Następnie znacznie zmalała a potem
utrzymywała stały poziom.
NO2
Poziom NO3 jest niższy jesienią , wzrasta na wiosnę .
NO3
Poziom Fe wzrasta jesienią każdego roku .
Fe
Zawartość pH utrzymuje się na tym samym poziomie.
Wiosną 2014 obserwuje się nieznaczny wzrost.
pH
Zawartość PO4 jesienią wzrasta, wiosną maleje.
PO4
Zawartość NO2 gwałtownie wzrosła wiosną 2014 roku.
NO2
Ilość NO3 gwałtownie wzrosła wiosną 2013 r. ,
następnie zmalała i utrzymuje stały poziom.
NO3
Zawartość Fe była najwyższa jesienią 2013 r.
Fe
Wartość pH w miejscowości Stążki jest zazwyczaj wyższa niż w
Balewie.
pH
9
8
7
6
5
Balewo
Stążki
4
3
2
1
0
Jesień 2012
Wiosna 2013
Jesień 2013
Wiosna 2014
W Balewie jesienią w stosunku do wiosny każdego roku
poziom PO4 wzrasta, wiosną stężenie w obu miejscowościach
jest zbliżone.
1.8
PO4
1.6
1.4
1.2
Balewo
1
Stążki
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Jesień 2012
Wiosna 2013
Jesień 2013
Wiosna 2014
Zawartość NO2 w wodzie w obydwu miejscowościach wykazuje
wartości zmienne .
NO2
1
0.9
0.8
0.7
0.6
Balewo
0.5
Stążki
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Jesień 2012
Wiosna 2013
Jesień 2013
Wiosna 2014
Wiosną każdego roku zawartość NO3 w wodzie jest zbliżona w
obydwu miejscowościach .
NO3
5
4.5
4
3.5
3
Balewo
2.5
Stążki
2
1.5
1
0.5
0
Jesień 2012
Wiosna 2013
Jesień 2013
Wiosna 2014
Prócz jesieni 2012 roku zawartość Fe w obydwu miejscowościach
jest zbliżona .
Fe
0.05
0.045
0.04
0.035
0.03
Balewo
0.025
Stążki
0.02
0.015
0.01
0.005
0
Jesień 2012
Wiosna 2013
Jesień 2013
Wiosna 2014
Wnioski z obserwacji i pomiarów :
Wartość badanych parametrów chemicznych Jeziora
Balewskiego wskazuje na różną zawartość
poszczególnych związków chemicznych w zależności
od pory roku.
Przyczyną tego mogą być :
1. Ilość stosowanych nawozów
2. Rodzaj stosowanych nawozów
3. Ilość opadów po okresie nawożenia
4. Brak przepływu wody w jeziorze
W ramach tegorocznego
projektu do szkoły zakupiono
rzutnik multimedialny oraz
tablicę interaktywną o wartości
7 tys. zł.
Założenia na przyszły rok :
• Wraz z p. K. Karpowicz zgłosiliśmy szkołę do
kolejnej edycji konkursu „ Nasze jezioro –
nasza sprawa ‘’.
• Uczniowie po raz trzeci będą brali udział w
tym przedsięwzięciu .
W przyszłym roku planujemy :
• Monitorować punkty konfliktowe jeziora –
sprawdzać jego przepływowość.
• Zbadać parametry fizyko – chemiczne.
• Zbadać wpływ antropopresji.
• Poszerzyć atlas gatunkowy ryb i glonów jeziora.
• Utworzyć atlas bezkręgowców występujących
w jeziorze i strefie przybrzeżnej jeziora.
• Sprzątać brzegi jeziora.
• Projekt powstał pod opieką i nadzorem
p. Katarzyny Karpowicz
oraz p. Elżbiety Wysockiej
• Badaniem parametrów fizyko-chemicznych zajęli się
uczniowie klas 2 :
Daria Kerber, Julia Kolińska, Julia Ciosek,
Katarzyna Kruszyńska, Arkadiusz Branicki .
• Opracowaniem pomiarów a także sporządzeniem
prezentacji zajęli się uczniowie klas 3 :
Joanna Jarzembińska, Patrycja Lenga, Małgorzata
Książak, Dawid Lewandowski, Dawid Dudziński .
DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ

similar documents