Prezentacja "MARR dla Przedsiębiorczych. Instrumenty

Report
MARR dla Przedsiębiorczych
Instrumenty wsparcia dla MSP
Bukowno, 24 września 2014
www.marr.pl
MARR S.A.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – powstała w
roku 1993 z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji
Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
Agencję tworzą:
• Województwo Małopolskie (88,8% akcji)
• Instytucje samorządu terytorialnego
• Organizacje samorządu gospodarczego
• Przedsiębiorstwa regionalne
Kapitał zakładowy 87 675 000 zł
www.marr.pl
Oferta MARR S.A.
Obszary bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości:
• Finansowanie rozwoju (dotacje z UE, pożyczki, fundusze
inwestycyjne)
• Pomoc w efektywnym inwestowaniu w Małopolsce.
• Aktywne wsparcie eksportu - profesjonalne doradztwo i dostęp do
międzynarodowej sieci kontaktów.
• Rozwój zasobów ludzkich firmy (szkolenia, doradztwo,
doskonalenie kadr)
• Przełamywanie barier rozwoju przedsiębiorczości (dostępność
instrumentów, biurokracja, procedury)
• Poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań (nowe technologie,
innowacje, metody zarządzania)
• Oferta komercyjna – MARR Business Park – nowoczesne
powierzchnie dla biznesu – magazyny, produkcja, logistyka, biura
www.marr.pl
Oferta MARR S.A.
FAZA POMYSŁU
FAZA START-UP
FAZA WZROSTU
I EKSPANSJI
FAZA
DOJRZAŁOŚCI
Szkolenia, seminaria,
konferencje
Dotacje unijne
Doradztwo
Poręczenia kredytowe
Pożyczki i poręczenia
Dotacje unijne
Wsparcie eksporterów
Programy dedykowane
specjalnie dla
start-upów
(doradztwo + granty)
Pożyczki i poręczenia
Obsługa inwestorów
krajowych
i zagranicznych
Fundusz kapitału
zalążkowego
(seed capital)
Doradztwo dla
starterów – diagnoza
pomysłu i ścieżka
wdrożenia
Fundusz kapitału
zalążkowego
(seed capital)
Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności
Marketing Regionalny
www.marr.pl
Oferta najmu,
dzierżawy, zakupu
nieruchomości
Kompleksowe usługi
dla przedsiębiorczych
Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw:
•
•
•
•
Sieć ponad 200 organizacji w Polsce
doświadczenie, infrastruktura, stabilność, wykwalifikowana kadra
Kompleksowe wsparcie przedsiębiorczości
Zapewnienie wystandaryzowanych usług na najwyższym poziomie
Akredytowane usługi systemowe KSU w MARR S.A.:
• Informacyjne
• Szkoleniowe
• Finansowe – udzielanie pożyczek i obsługa poręczeń
• Doradcze o charakterze ogólnym
• Doradcze o charakterze proinnowacyjnym
www.marr.pl
Usługa asysta w prowadzeniu
działalności gospodarczej
Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej - Indywidualne
wsparcie doradcze w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej
•Diagnoza potrzeb biznesowych klienta
analiza sytuacji, rekomendacja rozwiązań i ustalenie z klientem celów i
ścieżki postępowania
•Doradztwo w zidentyfikowanych obszarach
ścisła współpraca z klientem w realizacji założonych zadań w formie
uzgodnionej z klientem
Do wykorzystania - 40 godzin wsparcia doradczego
Usługa dofinansowana w 90% z Programu Operacyjnego Kapitał
ludzki 2017-2013, w formie pomocy de minimis.
www.marr.pl
Usługa asysta w prowadzeniu
działalności gospodarczej
Zakres usługi:
• moduł I - Spełnianie wymogów formalno-prawnych
podstawowe obowiązki przedsiębiorcy, ZUS i US, obowiązki
wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji
administracyjnych
• moduł II - Marketing przedsiębiorstwa
budowanie strategii marketingowej, analizy rynku i otoczenia,
tworzenie oferty pod potrzeby klienta, relacje z klientami,
podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w
marketingu
• moduł III - Organizacja przedsiębiorstwa
organizacja pracy, zasoby kadrowe, struktura i zarządzanie, systemy
zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością,
www.marr.pl
Usługa asysta w prowadzeniu
działalności gospodarczej
Zakres usługi c.d.:
• moduł IV - Finanse przedsiębiorstwa
optymalizacja form finansowania przedsiębiorstwa, pozyskiwanie
finansowania działalności i przedsięwzięć inwestycyjnych z różnych
źródeł
• moduł V - Rejestracja działalności gospodarczej
profil zakładanej działalności, formy opodatkowania, CEIDG/KRS,
rejestracja ZUS i US, obowiązki przedsiębiorcy wynikające z licencji,
pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.).
…oraz wszelkie inne problemy związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej zdiagnozowane wspólnie z klientem
www.marr.pl
Transfer wiedzy
dla przedsiębiorczych
Specjalistyczne doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych:
•Audyt innowacyjności - ocena możliwości i potrzeb wdrożenia nowego
lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, nowej
metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej
•Doradztwo we wdrożeniu innowacji; służące rozwojowi
przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego
produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub
metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa,
organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem.
Usługi szkoleniowe – podnoszenie kwalifikacji zawodowych i
umiejętności biznesowych dla prowadzących firmę – szkolenia
dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
www.marr.pl
Transfer wiedzy
dla przedsiębiorczych
Wiedza, praktyka, doświadczenie – klucz do sukcesu w biznesie
wzmocnienie współpracy oraz zwiększenie transferu wiedzy pomiędzy
środowiskiem nauki i biznesu a także podniesienie kwalifikacji
pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP i pracowników
naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych. Budowanie
autentycznej relacji pomiędzy światem nauki i biznesu.
Staże i szkolenia praktyczne dla:
•pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz
dydaktycznych w przedsiębiorstwach
•pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP w jednostkach
naukowych z Małopolski
www.marr.pl
Finansowanie przedsięwzięć
gospodarczych i rozwoju
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
• wartość pożyczki od 10.000 do 400.000 zł
• na okres do 60 miesięcy
• na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej – inwestycje
Pożyczki dla mikro i małych firm
• Do 120 tys. zł na rozpoczęcie, rozwój i prowadzenie działalności
gospodarczej
Pożyczki dla organizacji pozarządowych
• Do 120 tys. zł na realizację zadań i pokrycie wydatków związanych
z przyznaną beneficjentowi dotacją i refundowanych w ramach tej
dotacji
Pożyczki dla organizacji pozarządowych
• Do 200 tys. zł na remont budynków lub inwestycje związane z
infrastrukturą mieszkaniową
www.marr.pl
Promocja gospodarcza
Małopolski
Centrum Business in Malopolska: Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Krakowski Park Technologiczny, Małopolskie Parki
Przemysłowe oraz MARR S.A.
1. Kompleksowa obsługa inwestorów
2. Przygotowanie i marketing oferty inwestycyjnej
3. Międzynarodowa promocja oferty inwestycyjnej
4. Budowanie marki gospodarczej Małopolski
5. Wsparcie eksportu.
6. Współpraca międzynarodowa
www.businessinmalopolska.pl
www.marr.pl
Promocja gospodarcza
Małopolski
Centrum Business in Malopolska
Największa regionalna baza ofert inwestycyjnych (nieruchomości
greenfield, brownfield )
Organizacja wydarzeń promocyjnych i informacyjnych:
Grunt na medal, Annual Business in Małopolska Meeting, Małopolskie
Forum Inwestycyjne
Wsparcie procesów inwestycyjnych małopolskich przedsiębiorców
Promocja samorządowych terenów inwestycyjnych
www.marr.pl
Promocja gospodarcza
Małopolski
Centrum Business in Malopolska – promocja eksportu
• organizacja misji gospodarczych
• doradztwo w dziedzinie analiz rynków zagranicznych
• poszukiwanie partnerów handlowych
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
• baza danych firm zagranicznych (Compass)
• organizacja wyjazdów handlowych
• konsultacje indywidualne
www.coie.gov.pl
www.marr.pl
Promocja gospodarcza
Małopolski
Centrum Business in Malopolska
Projekt „Business in Małopolska – Partnership Network” (MRPO 2007-2013) realizowany w
latach 2013- 2015:
•
•
•
•
•
Otwarcie Małopolskich Przedstawicielstw Gospodarczych w Kaliningradzie (RUS),
Lwowie (UKR) i w Rydze (LT)
Wizyty ekonomiczne na terenie Małopolski – kontakty B2B
Opracowanie analiz rynkowych dla potrzeb ekspansji zagranicznej polskich firm
Doradztwo, konsultacje, rekomendacje partnerów, organizacja wydarzeń promocyjnych
Małopolska Business Guide Book
www.marr.pl
Nieruchomości MARR S.A.
MARR Business Park:
przyjazna przestrzeń dla biznesu
• Nowoczesne miejsca dla baz magazynowych,
parków produkcyjnych i centrów logistycznych
• 155 tys. m² powierzchni handlowych,
magazynowych i produkcyjnych
(30% obiekty własne MARR)
• Ponad 6 ha działek do zagospodarowania
• 50 ha udostępnionych przedsiębiorcom
na cele komercyjne
• Nowe hale i magazyny (13,500m² powierzchni
użytkowej)
• Ok. 190 firm zatrudniających około 3500 osób
www.marr.pl
Dziękujemy za uwagę
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
www.marr.pl
www.marr.pl

similar documents