PPU

Report
„PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU
OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW
PSYCHOAKTYWNYCH”
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
www.gis.gov.pl
Założenia Projektu
Omówienie harmonogramu i wytycznych
do działań podejmowanych w ramach Projektu
Monika Wojtasiewicz– Koordynator Projektu,
Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz
Główny Inspektorat Sanitarny
Warszawa, 12 września 2012 roku
www.gis.gov.pl
Cel projektu:
Ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym,
tj. między 15 a 49 rokiem życia
www.gis.gov.pl
Grupa docelowa:
Bezpośrednia – kobiety w wieku prokreacyjnym, kobiety
w ciąży
Pośrednia – rodziny kobiet, partnerzy, znajomi, lekarze,
nauczyciele, pracodawcy, ogół społeczeństwa
www.gis.gov.pl
Czas realizacji projektu:
1 lipca 2012 r. - 31 grudnia 2016 r. (5 lat)
www.gis.gov.pl
Budżet Projektu: 4 045 519 CHF (12 456 154 PLN), z czego:
•
3 438 691 CHF (85%) finansowane jest przez stronę
szwajcarską,
• pozostałe 606 828 CHF (15%) stanowi wkład krajowy.
www.gis.gov.pl
Instytucja realizująca: Główny Inspektorat Sanitarny
Instytucje Partnerskie:

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
www.gis.gov.pl
Instytucje Współpracujące:

Naczelna Izba Lekarska

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Wojewódzkie
Epidemiologiczne
www.gis.gov.pl
i
Powiatowe
Stacje
Sanitarno-
Szczegółowy opis Projektu oraz wytyczne do realizacji
www.gis.gov.pl
Projekt składa się z 5 komponentów:
I. Szkolenia
II. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach
ponadgimnazjalnych
III.Kampania społeczna
IV.Badania ankietowe kobiet przebywających na oddziałach
ginekologiczno-położniczych
V. Platforma internetowa - System Elektronicznego Monitorowania
i Promocji Zdrowia (SEMPZ)
www.gis.gov.pl
I. Szkolenia

10 szkoleń dla 1000 lekarzy (marzec/ kwiecień 2013 r.)

1 szkolenie dla 16 koordynatorów z WSSE (maj 2013 r.)

16 szkoleń dla 318 koordynatorów z PSSE (maj 2013 r.)

49 szkoleń dla nauczycieli (październik 2013 r.)
www.gis.gov.pl
cd. I. Szkolenia – zadania dla PIS
1. Udział 16 koordynatorów programu edukacyjnego z
WSSE w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez
GIS:

GIS zapewnia wykładowców, materiały szkoleniowe,
zakwaterowanie i wyżywienie

Koordynatorom zostaną zwrócone koszty podróży,
w wysokości do 200 PLN brutto (na podstawie dokumentu
poświadczającego odbycie podróży, np. biletu)

Informacje nt. dokładnego terminu i miejsca szkolenia
zostaną przekazane przez GIS najpóźniej 1 miesiąc przed
szkoleniem.
www.gis.gov.pl
cd. I. Szkolenia – zadania dla PIS
2. Organizacja szkoleń przez 16 wojewódzkich koordynatorów dla
powiatowych koordynatorów programu edukacyjnego:

W budżecie Projektu zostały zabezpieczone środki finansowe
na organizację szkolenia (catering, wydruk materiałów
ewaluacyjnych, ew. wynajem sali) – w wysokości do
1.695,32 PLN brutto/WSSE

Koordynatorom powiatowym zostaną zwrócone koszty
podróży, w wysokości do 50 PLN brutto (na podstawie
dokumentu poświadczającego odbycie podróży, np. biletu)

GIS przekaże program szkolenia oraz materiały szkoleniowe
www.gis.gov.pl
cd. I. Szkolenia – zadania dla PIS
3. Organizacja 49 szkoleń dla szkolnych koordynatorów
programu edukacyjnego:

Organizatorem szkoleń jest GIS

Szkolenia zostaną przeprowadzone na terenie 49 dawnych
miast wojewódzkich

W szkoleniu wezmą udział nauczyciele ze szkół
ponadgimnazjalnych, w których będzie realizowany program
edukacyjny.
www.gis.gov.pl
II. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach
ponadgimnazjalnych


Przygotowanie i realizacja programu edukacyjnego w wybranych
100 zakładach pracy (lipiec 2012 r. – grudzień 2014 r.) - IMP
Przygotowanie i realizacja programu edukacyjnego w 50% szkół
ponadgimnazjalnych na terenie kraju (sierpień 2012 r. – grudzień
2016 r.)
www.gis.gov.pl
cd. II. Program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych
– zadania dla PIS
 Opracowanie przez zespół ekspertów programu
edukacyjnego oraz materiałów programowych
 Dystrybucja materiałów programowych do WSSE
(kwiecień/maj 2013 r.)
 Przedstawienie oferty programowej dyrektorom szkół
ponadgimnazjalnych - powiatowy koordynator programu
(czerwiec 2013 r.)
 Zebranie informacji nt. szkół chętnych do realizacji programu
edukacyjnego – powiatowy koordynator programu (wrzesień
2013 r.)
www.gis.gov.pl
cd. II. Program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych
– zadania dla PIS
 Przesłanie do GIS listy szkół ponadgimnazjalnych, w których
będzie realizowany program edukacyjny – wojewódzki
koordynator programu (wrzesień 2012 r.)
 Dystrybucja materiałów programowych do PSSE (wrzesień
2013 r.)
 Szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu
(październik 2013 r.)
 Realizacja programu w szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie
z założeniami metodycznymi.
www.gis.gov.pl
cd. II. Program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych
– zadania dla PIS
 I edycja programu rozpocznie się w drugim semestrze roku
szkolnego 2013/2014.
 Po zakończeniu I edycji programu, szkolny koordynator
przekaże do PSSE sprawozdanie z realizacji programu (wg
przekazanego przez GIS wzoru) – koniec czerwca 2014 r.
 Powiatowy koordynator przekaże do WSSE zbiorcze
sprawozdanie z realizacji programu – do połowy lipca 2014 r.
 Wojewódzki koordynator prześle do GIS zbiorcze
sprawozdanie z realizacji programu – do końca lipca 2014 r.
(ew. w terminie wskazanym przez GIS)
www.gis.gov.pl
cd. II. Program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych
– zadania dla PIS
 Planowane są 3 edycje programu, z każdej będzie sporządzona
ewaluacja oraz sprawozdanie (szczegółowe informacje zostaną
przekazane podczas szkolenia)
www.gis.gov.pl
III. Kampania społeczna





Konferencja prasowa inaugurująca (styczeń 2013 r.) i kończąca
kampanię społeczną (listopad 2016 r.)
Konferencja naukowa (maj 2016 r.)
Kampania medialna (spoty, artykuły prasowe, ulotki, broszury)
(2013 r. – 2016 r.)
Organizacja eventów na poziomie regionalnym i lokalnym (2013 r.
– 2016 r.)
Platforma e-learningowa SEMPZ, strona internetowa projektu
(lipiec 2012 r. – grudzień 2016 r.)
www.gis.gov.pl
cd. III. Kampania społeczna – zadania dla PIS
 Dystrybucja materiałów kampanijnych do WSSE (ulotki, plakaty,
broszury, banery, spot i film edukacyjny) – styczeń/luty 2013 r.
 Organizacja konferencji prasowych na poziomie regionalnym,
rozpoczynających kampanię społeczną – na organizację
konferencji prasowych w budżecie Projektu dla WSSE zostały
zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1500 zł
brutto. Środki te można przeznaczyć na wynajem sali/ agencji
prasowej, wynajem urządzeń, honoraria ekspertów, materiały
(druk/ kopiowanie), catering. Przed planowanym wydatkiem należy
przesłać do GIS wniosek o zatwierdzenie wydatku. Po
zrealizowaniu zadania WSSE przekazuje do GIS notę
obciążeniową wraz z kopią faktury. Termin realizacji: luty 2013 r.
www.gis.gov.pl
cd. III. Kampania społeczna – zadania dla PIS
 Realizacja działań w ramach lokalnych eventów – na realizację
działań kampanijnych w latach 2013-2016 w ramach 1 PSSE w
budżecie Projektu została zabezpieczona kwota 2.845 zł (711 zł/1
rok/ 1 PSSE). WSSE zabezpieczają w budżecie stacji odpowiednią
kwotę (odpowiednio do ilości PSSE) na realizację działań w
ramach lokalnych eventów. Środki te mogą być przeznaczone na
organizację konferencji naukowej, stoisk/ punktów informacyjnoedukacyjnych w czasie imprez prozdrowotnych, honoraria
ekspertów, itp. działań, których celem będzie promowanie Projektu
oraz przekazanie treści edukacyjnych w zakresie profilaktyki
używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
przez kobiety w wieku prokreacyjnym. Po zrealizowaniu zadania
WSSE przekazuje do GIS notę obciążeniową wraz z kopią faktury.
Termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2013 r., kwiecień – czerwiec
2014 r., kwiecień – czerwiec 2015 r., kwiecień – czerwiec 2016 r.
www.gis.gov.pl
cd. III. Kampania społeczna – zadania dla PIS
 Przygotowanie artykułów sponsorowanych i przekazanie do gazet
regionalnych - WSSE na realizację zadania w każdym roku (2013,
2014, 2015, 2016) może przeznaczyć do 1.125 zł brutto. Przed
przekazaniem do prasy artykułu sponsorowanego, należy przesłać
do GIS projekt artykułu do akceptacji wraz z wnioskiem
o zatwierdzenie wydatku. Dopiero po uzyskaniu akceptacji GIS
artykuł można przekazać prasie. Stroną, która zawiera umowę z
wykonawcą jest WSSE. Po zrealizowaniu zadania WSSE przesyła
do GIS kopię faktury wraz z notą obciążeniową. Termin realizacji:
październik – grudzień 2013 r., lipiec – wrzesień 2014 r., lipiec –
wrzesień 2015 r., lipiec – wrzesień 2016 r.
www.gis.gov.pl
cd. III. Kampania społeczna – zadania dla PIS
 Organizacja konferencji prasowych na poziomie regionalnym,
kończących kampanię społeczną – na organizację konferencji
prasowych w budżecie Projektu dla WSSE zostały zabezpieczone
środki finansowe w wysokości 1500 zł brutto. Środki te można
przeznaczyć na wynajem sali/ agencji prasowej, wynajem
urządzeń, honoraria, materiały (druk/ kopiowanie), catering. Przed
planowanym wydatkiem należy przesłać do GIS wniosek o
zatwierdzenie wydatku. Po zrealizowaniu zadania WSSE
przekazuje do GIS notę obciążeniową wraz z kopią faktury. Termin
realizacji: listopad/grudzień 2016 r.
www.gis.gov.pl
cd. III. Kampania społeczna – zadania dla PIS
 Opracowanie i przesłanie do GIS kwartalnych raportów opisowych
z realizacji Projektu – WSSE przed końcem każdego kwartału
(szczegółowe daty zostały ujęte w harmonogramie) przesyła
kwartalny raport z realizacji Projektu (zgodnie z przekazanym przez
GIS wzorem).
www.gis.gov.pl
IV. Badania ankietowe kobiet przebywających na oddziałach
ginekologiczno-położniczych


Przeprowadzenie badania ankietowego w szpitalach/ na oddziałach
ginekologiczno-położniczych na początku (październik/ listopad
2012 r.) i na końcu projektu (wrzesień/ październik 2016 r.)
Opracowanie i publikacja wyników badań (grudzień 2016 r.)
Podział zadań:
GIS – koordynacja badania
IMW – opracowanie wyników badań
WSSE/PSSE – przeprowadzanie badań ankietowych
www.gis.gov.pl
cd. IV. Badania ankietowe kobiet przebywających na
oddziałach ginekologiczno-położniczych – zadania dla PIS
 GIS poinformuje PWIS o dokładnym terminie przeprowadzenia
badań miesiąc przed planowaną realizacją oraz przekaże instrukcję
dla ankietera i pismo do dyrektorów szpitali.
 Do WSSE zostaną przekazane kwestionariusze ankiet zgodnie z
zapotrzebowaniem przygotowanym przez stacje.
 Po przeprowadzeniu badania wojewódzcy koordynatorzy przekazują
do GIS informację z badania przeprowadzonego na terenie
województwa. Następnie powiatowi koordynatorzy wprowadzają
dane do elektronicznej bazy Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki
w Lublinie (IMW), zgodnie z terminami przekazanymi przez Instytut.
 WSSE przesyła do IMW kwestionariusze ankiet (wersję papierową).
www.gis.gov.pl
V. Platforma internetowa - System Elektronicznego
Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ) - IMW
Info-SEMPZ - główna strona projektu - działania informacyjne
(internetowa kampania medialna) skierowane do odbiorców
wszystkich działań oraz partnerów w projekcie (2012 r. – 2016 r.)
Learn-SEMPZ – platforma e-learningowa dla kadr medycznych,
pracowników stacji WSSE i PSSE i nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych (2012 r. – 2016 r.)
Edu-SEMPZ – platforma edukacyjna - działania edukacyjne
skierowane do wszystkich grup docelowych (2012 r. – 2016 r.)
www.gis.gov.pl
Działania informacyjno-promocyjne – wytyczne dla PIS
 Umieszczenie na stronach internetowych WSSE i PSSE
informacji o postępach i wynikach Projektu – na stronach
internetowych WSSE i PSSE należy utworzyć zakładkę
poświęconą Projektowi, na której powinna znaleźć się
informacja o współfinansowaniu Projektu przez stronę
szwajcarską („Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w
ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej”,„Project supported by
a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the
enlarged European Union”), a także logo SPPW i logo Projektu
(loga zostaną przesłane elektronicznie do WSSE).
www.gis.gov.pl
www.gis.gov.pl
Działania informacyjno-promocyjne – wytyczne dla PIS
 Wojewódzkie i powiatowe stacje powinny na bieżąco
umieszczać na swoich stronach www informacje nt.
zrealizowanych w ramach Projektu działań (np.
zorganizowaniu konferencji prasowej, uczestnictwie lub
zorganizowaniu szkoleń dla koordynatorów programu
edukacyjnego, przekazaniu artykułu sponsorowanego do
lokalnej prasy, itp.).
 Podczas realizacji działań w ramach Projektu należy
postawić w widocznym miejscu baner promujący Projekt
(szczególnie podczas szkoleń, konferencji prasowych,
naukowych, lokalnych eventów, itp.)
www.gis.gov.pl
Dziękuję za uwagę
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
www.gis.gov.pl

similar documents