prezentacja

Report
Finansowanie projektów OZE
Maciej Majewski, Zespół ds. Funduszy Unijnych i
Odnawialnych Źródeł Energii
Rola Banku w procesie inwestycyjnym
 Dywersyfikacja ryzyka
finansowego
 Zwiększenie zwrotu na kapitale
inwestora
 Możliwość zwiększenia skali
inwestycji
 Weryfikacja „na drugą rękę”
założeń finansowych
 Dostarczenie informacji o
uwarunkowaniach rynku lokalnego
www.bgz.pl
2
Gotowość projektu

Wymagane pozwolenia i decyzje

Koncesja na wytwarzanie energii z OZE / wpis
do rejestru producentów biogazu

Umowy przyłączeniowe

Umowy na dostawę instalacji /
generalne wykonawstwo

Umowy zakupu nieruchomości i/lub
dzierżawy

Umowy o zarządzanie i monitoring

Umowy na sprzedaż energii

Wykonane analizy i badania
www.bgz.pl
3
Zabezpieczenie surowca

Właściwa ilość

Stabilność dostaw – kontraktacja
wieloletnia

Rezerwa

Uwzględnianie zmian na rynku

Dostęp do substratu niezależny od
innych czynników

Logistyka
www.bgz.pl
4
Realnie określone przychody

Konserwatywnie oszacowane
poziomy

Wskazanie pewnych źródeł
(prąd/certyfikaty/ciepło)

Konserwatywne podejście do
„potencjalnych możliwości”

Gwarancja odbioru - umowy
www.bgz.pl
5
Warunki brzegowe finansowania
 Wkład własny: min. 20% - może
być zwiększony, jeśli DSCR niski
 Może być wnoszony w postaci prawa do
nieruchomości, analiz, projektów itp.
– preferowany wkład gotówkowy
 Zabezpieczenia: cały majątek projektu,
cesja z wszystkich praw przynależnych
do projektu
 Cesja wierzytelności z umowy
sprzedaży energii / certyfikatów
 Inne do ustalenia
www.bgz.pl
6
Typowe zobowiązania

Sprzedaż energii i certyfikatów w
ramach umów wieloletnich

Dokonywanie obrotów przez
rachunek w banku kredytującym

Zakaz / ograniczenia w zakresie
wypłaty dywidendy

Określone wskaźniki rentowności
i zadłużenia
www.bgz.pl
7
Idealny projekt
 Zapewniona baza substratów
(biomasa) / wykonane badania wiatru
 Zapewniony odbiór prądu/ciepła plus
inne pewne źródła przychodów
 Zapewniony wkład własny
 Sprawdzona technologia i jej dostawca
 Gotowość realizacyjna
www.bgz.pl
8
Oferta Banku BGŻ
Kredyty pomostowe na realizację projektów
dofinansowanych ze środków unijnych – BGŻUnia i Agro Unia
Kredyt inwestycyjny na finansowanie inwestycji w
odnawialne źródła energii – Zielona Energia
www.bgz.pl
9
Dziękuję za uwagę
Maciej Majewski
Kierownik Zespołu ds. Funduszy Unijnych i Odnawialnych Źródeł Energii
Email: [email protected]
Tel. 22 860 52 65
www.bgz.pl
10

similar documents