1. 11. 2013 *eské Bud*jovice Záv*re*ná konference

Report
České Budějovice, 1. listopad 2013
Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek,
Komenského 86
Mgr. Vratislav Měchura
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
registrační číslo: CZ.1.07/1. 1.10/03.0012
foto: Jan Amos Komenský,
Pressfoto, Praha 1970
„...Naší didaktiky začátkem i koncem budiž; hledati a
nalézati způsob, podle něhož by vyučující učili méně, ti
však, kdo se učí, naučili se více; podle něhož by školy měly
méně shonu, nechuti a marné práce, avšak víc klidu,
potěšení a trvalého výsledku...“
J. A. Komenský: Velká didaktika
(Vybrané spisy Jana Amose Komenského, svazek I.,
Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1958, str. 42)
Střední odborná škola a střední odborné učiliště,
Písek, Komenského 86
www.sou-pi.cz
Experimentální učebna
společenskovědních předmětů
CZ.1.07/1. 1.10/03.0012
Příjemce
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek,
Komenského 86
Výzva
Jihočeský kraj – výzva č.3 pro GP – oblast podpory 1.1
Datum zahájení realizace
Datum ukončení realizace
Rozpočet projektu
1.3.2011
30.6.2012
1 540 321,26 Kč
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
Obsah
• Předprojektová fáze
(přípravná, definiční)
• Projektová fáze
(realizační)
• Poprojektová fáze
(vyhodnocovací)
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Předprojektová fáze – prostředí pro realizaci
projektu
Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86
bylo zřízeno jako příspěvková organizace
k 1.11.1990. Škola historicky v odborné
přípravě učňů navazuje na Živnostenskou
školu pokračovací, která působila ve městě
Písek od roku 1881.
Zřizovatelem je od 1.7.2001 Jihočeský kraj, U
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice.
Změna názvu školy byla provedena od
1.9.2005 na Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Písek,
Komenského 86.
Od 1.1.2006 k SOŠ a SOU bylo delimitováno
Odborné učiliště, Písek, Národní svobody 28 a
Středisko praktického vyučování, Čížová 23.
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Předprojektová fáze – předcházející projekt
Realizace projektu OP VK „Učíme nově“
SOŠ a SOU Písek - vytváření podmínek pro zvyšování kvality vzdělávání
CZ1.07/1.1.10/02.0070
Termín realizace
1. 1. 2010 až 30. 6. 2011
Výzva
Jihočeský kraj – výzva č.2 pro GP – oblast podpory 1.1
Rozpočet
1 653 380,86 Kč
Partner
projekt realizován bez partnera
Cílová skupina
žáci středních škol, pedagogičtí pracovníci
Účelem projektu bylo formou odborných kurzů pro pedagogické pracovníky
zvýšit jejich odborné a technické kompetence ke zvládnutí didaktické techniky a
nových forem a metod výuky (využitím multimediální techniky a ICT ve výuce).
Cíle projektu:
1. zvýšení odborných kompetencí učitelů (a tím zvýšení kvality výuky)
2. zpracování nových výukových materiálů pro výuku na SOŠ a SOU Písek.
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Předprojektová fáze – cíl projektu
•
získávání a upevňování klíčových kompetencí v oblasti práce
s informacemi (získávání informací, zpracování včetně jejich
ověřování, jejich následná prezentace)
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Projektová fáze - realizační tým
Manažer projektu
Mgr. Vratislav Měchura
Finanční manažer projektu
Marie Nováková
Administrátor projektu
Vendulka Bicanová
Asistent projektu
Ing. Zuzana Sýbková
Pracovníci pro tvorbu výukových
materiálů
15 pedagogických pracovníků
školy
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Projektová fáze – dílčí cíle projektu
1. posilování mezipředmětových vztahů s důrazem na výchovu etickou
a estetickou
2. individuální rozvoj žáka s tím, že výsledek práce každého jednotlivce
musí být upotřebitelný pro výslednou kolektivní práci
3. posilování prvků samostatnosti a zodpovědnosti za výsledky své
práci
4. vytvoření experimentální učebny
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Projektová fáze
Klíčová aktivita
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností
včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí
Výstup klíčové aktivity
• zpracování a vydání pracovních sešitů
• vytvoření experimentální učebny vybavené moderní audiovizuální
technikou (10 ks netbooků pro sociálně slabší žáky, multifunkční
tiskárnou (tiskárna, scaner, kopírka), DVD + zvukovou aparaturou
(reproduktorová soustava, mixážní pult, mikrofon, projektor ),
stolním počítačem, který bude fungovat jako server i pro ukládání
výsledků práce, WiFi síť, nezávislé připojení k internetu
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Projektová fáze
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Projektová fáze
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Projektová fáze - semináře
• motivační semináře pro učitele
• setkání s lidmi, kteří jsou
uznávanými odborníky v oblasti,
ve které působí
Ladislav Beran, spisovatel
Jan Fíla, učitel tance
Josef Krček, hudebník
Stanislav Motl, novinář
Jan Zíka, scénárista, spisovatel
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Projektová fáze – výstupy projektu
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Projektová fáze – výstupy projektu
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Poprojektová fáze - MI
Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů
Název ukazatele
Plánovaná
hodnota
Dosažená
hodnota
Počet nově vytvořených /
inovovaných produktů
4
4
Počet podpořených osob - celkem
15
15
Počet úspěšně podpořených osob
220
227
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Poprojektová fáze
Výstupy/produkty projektu
Typ
Název
Stručný popis
Dostupnost
1
pracovní
sešit
Český jazyk a
literatura
Pracovní sešit složený
z pracovních listů pro výuku ČJL
a) vytištěn v nákladu 150 ks
b) elektronická podoba
na serveru irzo.kvizy.info
2
pracovní
sešit
Občanská
nauka
Pracovní sešit složený
z pracovních listů pro výuku ON
a) vytištěn v nákladu 150 ks
b) elektronická podoba
na serveru hirzo.kvizy.info
3
pracovní
sešit
Dějepis
Pracovní sešit složený
z pracovních listů pro výuku
dějepisu
a) vytištěn v nákladu 150 ks
b) elektronická podoba
na serveru hirzo.kvizy.info
4
pracovní
sešit
Ekologie
Pracovní sešit složený
z pracovních list pro výuku
ekologie
a) vytištěn v nákladu 150 ks
b) elektronická podoba
na serveru hirzo.kvizy.info
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Poprojektová fáze
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Poprojektová fáze – vazba na další projekty
Realizace projektu OP VK
Vzdělávání bez bariér
CZ.1.07/1.2.15/02.0019
Termín realizace
1. 9. 2013 až 31. 12. 2014
Výzva
Jihočeský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.2
Rozpočet
1 604 667,84 Kč
Partner
projekt realizován bez partnera
Cílová skupina
žáci středních škol, pedagogičtí pracovníci
Projekt se orientuje na následující tři aktivity:
- uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích
metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací
- zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování
bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání
- vybudování "záchytné sítě" pro osoby ohrožené předčasným odchodem
ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit
Experimentální učebna společenskovědních předmětů
Děkuji za pozornost
Mgr. Vratislav Měchura
učitel
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Písek,
Komenského 86
Tel.:
E-mail:
602 434 589
[email protected]
Experimentální učebna společenskovědních předmětů

similar documents